từ quan niệm của c mác về xóa bỏ chế độ tư hữu suy nghĩ về vấn đề sở hữu tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "TỪ QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY" docx

Báo cáo khoa học

... TỪ QUAN NIỆM C A C. M C VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY THS VŨ THỊ KIỀU PHƯƠNG ... Giải th cnghĩa là, giải phải mang tính th c, “hành động c ng sản chủ nghĩa th c Chỉ c xóa bỏ chế độ hữu th c th c tế C n muốn xóa bỏ tưởng chế độ hữu c n tưởng chủ nghĩa c ng ... phủ định Từ quan niệm C. M c chế độ hữu xóa bỏ chế độ hữu , liên quan đến vấn đề sở hữu nhân kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam nay, theo chúng tôi, c hai điểm c n...
 • 12
 • 952
 • 0
Đề tài

Đề tài " TỪ QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY " doc

Báo cáo khoa học

... TỪ QUAN NIỆM C A C. M C VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY VŨ THỊ KIỀU PHƯƠNG (*) Tiếp c n ... Giải th cnghĩa là, giải phải mang tính th c, “hành động c ng sản chủ nghĩa th c Chỉ c xóa bỏ chế độ hữu th c th c tế C n muốn xóa bỏ tưởng chế độ hữu c n tưởng chủ nghĩa c ng ... phủ định Từ quan niệm C. M c chế độ hữu xóa bỏ chế độ hữu , liên quan đến vấn đề sở hữu nhân kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam nay, theo chúng tôi, c hai điểm c n...
 • 13
 • 755
 • 1
Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.DOC

Phát triển kinh tế nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam.DOC

Kế toán

... sản xuất kinh doanh dựa sở chiếm hữu nhân chủ nghĩa liệ sản xuất b c lột s c lao động làm thuê Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội chủ nghĩac ta nay, thành phần kinh tế c vai trò ... trăm năm kinh tế chủ nghĩa 70 năm kinh tế hội chủ nghĩa chứng minh điều Sau trăm năm phát triển, kinh tếc chủ nghĩa chủ yếu kinh tế nhân; sau 70 năm thử xây dựng kinh tế gồm hai ... triển kinh tế nhân Việt Nam giai đoạn Nền kinh tế Việt Nam thời kỳ độ sang kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, tồn nhiều hình th c sở hữu, nhiều trình độ phát triển thu c nhiều...
 • 36
 • 1,321
 • 6
phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chu nghĩa ở Việt Nam

phát triển kinh tế nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chu nghĩa Việt Nam

Khoa học xã hội

... sản xuất kinh doanh dựa sở chiếm hữu nhân chủ nghĩa liệ sản xuất b c lột s c lao động làm thuê Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội chủ nghĩac ta nay, thành phần kinh tế c vai trò ... trăm năm kinh tế chủ nghĩa 70 năm kinh tế hội chủ nghĩa chứng minh điều Sau trăm năm phát triển, kinh tếc chủ nghĩa chủ yếu kinh tế nhân; sau 70 năm thử xây dựng kinh tế gồm hai ... triển kinh tế nhân Việt Nam giai đoạn Nền kinh tế Việt Nam thời kỳ độ sang kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, tồn nhiều hình th c sở hữu, nhiều trình độ phát triển thu c nhiều...
 • 36
 • 534
 • 0
“ Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... tiến lên hội chủ nghĩa Đảng đạo chặt chẽ c ng c i tạo hội chủ nghĩa kinh tế chủ nghĩa loại hình kinh tế nhân Việt Nam Về sử dụng mô hình c i tạo hội chủ nghĩa miền B c trư c để đáp ... lên hội chủ nghĩa Việt Nam, nên Đảng ta đề chủ trương c ng hữu hoá, xoá hữu , coi c ng hữu kinh tế nhân “phi chủ nghĩa hội c n phải c i tạo loại bỏ Nhưng th c tế, kinh tế nhân ... chủ nghĩa hội chủ nghĩa Nó sản phẩm c ng đổi Đảng c ng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo, doanh nghiệp dù sở hữu nhân mang tính chất chủ nghĩa hội chủ nghĩa Từ nhận th c quan...
 • 19
 • 310
 • 0
Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoa học xã hội

... tự c p -Kinh tế nhân phận quan trọng kinh tế thị trường Kinh tế thị trường khó tồn phát triển sở hữu nhân kinh tế nhân Nói Kinh tế nhân kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ... M c- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ chủ nghĩa Kinh tế nhân kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam 14 Website: http://www.docs.vn Email ... kịnh tế nhân phải đảm bảo th c định hướng hội chủ nghĩa kinh tế nhân Đây vấn đề mẻ c n tiếp t c nghiên c u tổng kết th c tiễn đổi kinh tế nhân thời kì độ lên chủ nghĩa hội Nếu c ...
 • 15
 • 348
 • 0
PHÁT TRIỂN NỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN NỂN KINH TẾ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa học xã hội

... nhân nhu c u tất yếu khách quan lâu dài kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩac ta Vai trò kinh tế nhân kinh tế Phát triển kinh tế nhân trình đổi c nhiều t c dụng tích c c: ... kinh tếc ta Trư c hết chuyển biến quan hệ sở hữu Nếu trư c quan hệ sở hữuc ta bao gồm sở hữu toàn dân sở hữu tập thể quan hệ sỏ hữu mỏ rộng hơn: c sở hữu nhân liệu sản xuất sở hữu ... Đảng c ng sản Việt Nam kinh tếc ta bao gồm sáu thành phần kinh tế Trong sáu thành phần kinh tế kinh tế c thể, tiểu chủ kinh tế nhân thu c kinh tế nhân Kinh tế nhân thành phần kinh...
 • 36
 • 387
 • 0
Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Phát triển kinh tế nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam

Quản trị kinh doanh

... sản xuất kinh doanh dựa sở chiếm hữu nhân chủ nghĩa liệ sản xuất b c lột s c lao động làm thuê Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội chủ nghĩac ta nay, thành phần kinh tế c vai trò ... trăm năm kinh tế chủ nghĩa 70 năm kinh tế hội chủ nghĩa chứng minh điều Sau trăm năm phát triển, kinh tếc chủ nghĩa chủ yếu kinh tế nhân; sau 70 năm thử xây dựng kinh tế gồm hai ... triển kinh tế nhân Việt Nam giai đoạn Nền kinh tế Việt Nam thời kỳ độ sang kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, tồn nhiều hình th c sở hữu, nhiều trình độ phát triển thu c nhiều...
 • 36
 • 225
 • 0
Đề tài: “Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam” pdf

Đề tài: “Kinh tế nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt nam” pdf

Khoa học xã hội

... TRÒ C A SỞ HỮU NHÂN, KINH TẾ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA Vị trí sở hữu nhân, kinh tế nhân kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 1.1 Lợi động ... xuất (sở hữu nhân) Th c tế cho thấy: sở hữu c thể, tiểu chủ sở hữu nhân thể thống nhất, chia c t, chúng c nội dung sở hữu: sở hữu nhân Như vậy, sở hữu nhân hình th c sở hữu c nhân ... TẾ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA Bản chất kinh tế - hội sở hữu nhân kinh tế nhân 1.1 Sở hữunhân tố quan hệ sản xuất 1.1.1 Khái niệm sở hữu số nội...
 • 29
 • 337
 • 0
Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... thành phần kinh tế, là: Kinh tế nhà nư c, kinh tế tập thể, kinh tế nhân, kinh tế c vốn đầu c Trong đó, kinh tế nhân động l c kinh tế Bởi chưa c định nghĩa th c kinh tế nhân, nên ... sách nhà nư c Quan hệ sản xuất chủ nghĩa liệu sản xuất Trách nhiệm hữu hạn hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Theo quan điểm chủ nghĩa M c - Lênin, chế độ kinh tế thời kỳ độ lên CNXH ... hƣớng XHCN Việt Nam 1.1.1 Khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN kinh tế nhân * Kinh tế thị trường định hướng XHCN Theo Đại từ điển tiếng Việt: Kinh tế thị trường: giai đoạn cao kinh tế...
 • 120
 • 262
 • 0
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý luận chính trị

... phần kinh tế V- Mâu thuẫn hình thái sở hữu tr c kinh tế thị trờng Tr c ngời ta quan niệm hình th c sở hữu chủ nghĩa hội: sở hữu hội chủ nghĩa tồn dới hai hình th c sở hữu toàn dân sở hữu ... kỳ độ lên chủ nghĩa hội Vì duỷtì phát triển hình th c sở hữu xây dựng chủ nghĩa hội nh V.I.Lênin khẳng định: "Chế độ ngời viên hợp t c văn minh chế độ hội chủ nghĩa" Hợp t c ... kết c u bên sở hữu C n kết c u bên sở hữu Nhà n c n c ta c lẽ chủ yếu thể quyền sở hữu khu v c kinh tế qu c doanh, khu v c doanh nghiệp Nhà n c Về sở hữu tập thể n c ta tr c sở hữu tập thể chủ...
 • 26
 • 936
 • 1
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý luận chính trị

... đổi kinh tế Mâu thuẫn hình thái sở hữu tr c kinh tế thị trờng Tr c đây, ngời ta quan niệm hình th c sở hữu chủ nghĩa hội: sở hữu chủ nghĩa tồn dới hai hình th c sở hữu toàn dân sở hữu tập thể ... thể trở thành hình th c sở hữu c hiệu Chúng ta biết, hợp t c hình th c riêng c đ c trng cho chủ nghĩa hội, nhng hình th c sở hữu kinh tế tiến thời kỳ độ lên chủ nghĩa hộic n phải ... th c sở hữu tất yếu khách quan điều kiện lịch sử tiến hành c ch mạng chủ nghĩa hội xây dựng chủ nghĩa hội định Sau giành đ c quyền giai c p c ng nhân đứng tr c hai hình th c sở hữu t nhân...
 • 24
 • 821
 • 2
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý luận chính trị

... biệt hội chủ nghĩa, đối lập với chế thị trờng Chủ nghĩa t Nền kinh tế tập trung đ c n c T áp dụng từ tr c nhiều n c x c lập chế độ hội chủ nghĩa Nhng n c T chủ nghĩa xoá bỏ chế thị trờng ... trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam Mấy vấn đề lý luân chung chủ nghĩa M c - Lênin quan hệ kinh tế trị Theo nhà kinh điển chủ nghĩa M c - Lênin kinh tế định trị Chính trị biểu tập chung kinh ... nghĩa hội; chung nhân dân ) + C c hợp t c ( nửa chủ nghĩa hội tiến lên chủ nghĩa hội ) + Kinh tế c nhân, nông dân thủ c ng nghệ ( tiến dần vào hợp t c xã, t c nửa chủ nghĩa hội...
 • 15
 • 721
 • 0
Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.doc

Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam.doc

Kế toán

... chủ nghĩa Việt Nam quan trọng Với mong muốn hiểu biết thêm vấn đề này, em tiến hành nghiên c u đề tài: Kinh tế nhà n c kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam II Những vấn đề ... đề kinh tế nhà n c kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam Quan niệm kinh tế Nhà n c Tại đại hội Đảng VIII (6-1996), Đảng ta lần đa phạm trù kinh tế Nhà n c thay c ch gọi kinh tế ... phát triển Trong kinh tế nhà n c giữ vai trò chủ đạo Vậy vai trò chủ đạo kinh tế nhà n c đ c đề c p đến nh nào? Vai trò chủ đạo kinh tế Nhà n c quan điểm lý luận đ c n c hội chủ nghĩa thừa...
 • 17
 • 619
 • 5
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.doc

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BẢN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.doc

Kế toán

... trò định hớng từ s c mạnh kinh tế tổ ch c có hiệu Một điều tất yếu là, đờng hội hoá kinh tế tới chủ nghĩa hội, phận c trình độ hội hoá cao gần chủ nghĩa hội Kinh tế t nhà n c có nhu ... n c) kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa, phải đ c vai trò kinh tế nhà nứ c nhận th c vai trò kinh tế nhà n cđỡ cho kinh tế thị trờng hội chủ nghĩa đời Không c tạo lập sở kinh ... tiễn n c ta, cho phép định nghĩa chủ nghĩa t nhà n c nh sau: Kinh tế t nhà n c hình th c tổ ch c liên kết kinh tế t t nhân, kinh tế t nhân với nhà n c hội chủ nghĩa Đó hình th c kinh tế phát...
 • 16
 • 1,511
 • 1
KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.DOC

KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.DOC

Kế toán

... ca kinh t nh nc Nh vy sut quỏ trỡnh i mi t 1986 n nay, nh nhng chớnh sỏch i mi, sp xp t chc li c c DNNN ca chớnh ph m c c DNNN ó c nhng chuyn bin tớch cc: vic tỏch quyn s hu ó t c ng tớch cc ... h thng c c cụng c qun lý v mụ, ca mỡnh i vi thnh phn KTNN c bit l i vi c c DNNN.Bng c c bn phỏp quy c c chớnh sỏch kinh t m nh nc ó th ch hoỏ c c quan im, ch trng ca ng v vai trũ ch o ca KTNN, ... nhng c ng c iu tit, qun lý kinh t ca nh nc, th hin s ch o ht sc kiờn trỡ ca chớnh ph c c cp, c c ngnh Th ba, s c gng phn u ca c c DNNN, ca i ng c n b, qun lý v ngi lao ng c ch mi m ng ũi hi c c...
 • 19
 • 488
 • 1
Phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.DOC

Phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam.DOC

Kế toán

... kinh tế thị trường qu c gia với kh c biệt c u sở hữu hội Quá trình phát triển kinh tế thị trường phát huy t c dụng tích c c với chủ thể kinh tế kh c nhau: c thể, tiểu chủ, hay nhà nư c Điều ... đổi nư c ta Từ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao c p chuyển sang chế thị trường c quản lý Nhà nư cc ngoặt quan trọng lích sử phát triển kinh tế Việt Nam Từ đổi đến đổi chế kinh tế xây ... dần sáng tỏ Th c tiễn làm sáng tỏ nhiều nhận th c quan điểm chủ nghĩa chủ nghĩa hộic sáng tỏ dần chủ nghĩa hội gắn với th c tiễn sống không ý chí trư c Phát triển kinh tế gắn liền với...
 • 25
 • 1,238
 • 6
Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .DOC

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam .DOC

Kế toán

... dùng cho c dân c i thiện đời sống 2, C c hình th c tín dụng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa: n c ta vi c chuyển sang chế thị trờng c quản lý Nhà N c, hoạt động tín dụng phải đ c đổi ... trò hình th c tín dụng kinh tế thị trờng địnhhớng hội chủ nghĩa Việt Nam 1,Vai trò tín dụng , C c hình th c tín dụng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa ... nâng cao chất lợng tăng trởng kinh tế 26 27 Kết luận: _ Qua phân tích trên, thấy quan hệ tín dụng c vai trò quan trọng kinh tế nói chung kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam...
 • 30
 • 639
 • 2

Xem thêm