tổng hợp các bài tập c

Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản

Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản

Kỹ thuật lập trình

... x^n/n!10.Trình bày c cc chuyển n đĩa từ c c A sang c c C trong bài toán Tháp Hà Nội dùng 3 đĩa11.Trình bày c cc chuyển n đĩa từ c c A sang c c C trong bài toán Tháp Hà Nội dùng 4 đĩaCODEMÃ ... printf(" %c& quot;, i*16+j); }KHOA CNTT KIỀU TUẤN DŨNG 0903400513 g.them(A); clrscr(); } clrscr(); textcolor(YELLOW+RED); cprintf("%s","\t\t\tchuong trinh da gan cac so 1 cach ... (float) (c* d-a*f)/dthuc;KHOA CNTT KIỀU TUẤN DŨNG 0903400513print_complex©;printf("\nTich cua chung = "); c = tich(a, ;print_complex©;printf("\nThuong cua chung = "); c = thuong(a,...
 • 106
 • 13,609
 • 82
TỔNG hợp các bài tập c c++ cơ bản

TỔNG hợp các bài tập c c++ cơ bản

Công nghệ thông tin

... getch();}KHOA CNTT KIỀU TUẤN DŨNG 090340051310.Trình bày c cc chuyển n đĩa từ c c A sang c c C trong bài toán Tháp Hà Nội dùng 3 đĩa11.Trình bày c cc chuyển n đĩa từ c c A sang c c ... b.thuc; c. ao = a.ao + b.ao;return c; }complex hieu(complex a, complex {complex c; c. thuc = a.thuc - b.thuc; c. ao = a.ao - b.ao;return c; }complex tich(complex a, complex {complex c; c. thuc ... xn);getch();} C U TR CC C HÀM TRÊN SỐ PH C #include <math.h>typedef struct tagcomplex {float thuc, ao;} complex;complex tong(complex a, complex {complex c; c. thuc = a.thuc + b.thuc; c. ao...
 • 107
 • 1,458
 • 0
Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 1

Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 1

Kỹ thuật lập trình

... xn);getch();} C U TR CC C HÀM TRÊN SỐ PH C #include <math.h>typedef struct tagcomplex {float thuc, ao;} complex;complex tong(complex a, complex {complex c; c. thuc = a.thuc + b.thuc; c. ao ... b.thuc; c. ao = a.ao + b.ao;return c; }complex hieu(complex a, complex {complex c; c. thuc = a.thuc - b.thuc; c. ao = a.ao - b.ao;return c; }complex tich(complex a, complex {complex c; c. thuc ... duoc la:\n\n"); in4(A,n); free(ds); }void hoanhap() {TỔNG HỢP C C BÀI TẬP C- C++ C BẢN C c hàm nhập xuất trong c c ví dụ dưới sử dụng hai hàm nhập xuất printf() và scanf() trong C chuẩn....
 • 23
 • 931
 • 3
Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 2

Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 2

Kỹ thuật lập trình

... hang1); do clrscr(); textcolor(YELLOW+RED); cprintf("%s","\t\t\tchuong trinh da gan cac so 1 cach tu dong ta duoc "); cout<<"\n\nday so thuc vua nhap "<<endl; ... b.them(s); c. them(s);clrscr(); } clrscr(); cout<<"\t\t\tNhap so luong cac sinh vien "; cin>>l; for(int i=0;i<l;i++) { cout<<"\t\t\tNhap du lieu cho sinh ... "Hoi"}; { cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: "; cin>>cot2; }while(cot2 != cot1); nhapmt(b,hang2,cot2); inmt(b,hang2,cot2); cout<<"\nVay tong cua hai...
 • 20
 • 661
 • 5
Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 3

Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 3

Kỹ thuật lập trình

... gets(chuoi); trim(chuoi); printf("\nChuoi sau khi da trim : "); textattr(0x1e); cputs(chuoi); getch(); } TÌM TẤT C C C Ư C CỦA MỘT SỐ N#include <stdio.h> #include ... MÃ#include <iostream>#include <math.h>void viet(char a,char b,char c, int so);void kytu(char &a,char &b,char & ;c, int so);void main(){char x,y,z;int nam;do{cout<<"Nhap ... <iostream>#include <conio.h>#include <string.h>int doigt(char chuoi[],int i);void loi();void main(){char chuoi[20];cout<<"Nhap chuoi:";cin.get(chuoi,20);int...
 • 20
 • 612
 • 4
Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 4

Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 4

Kỹ thuật lập trình

... printf("Top hop chap %d cua %d = %lu", k, n, to_hop_chap(k, n)); getch();}CHƯƠNG TRÌNH Đ C SỐ C 3 CHỮ SỐ/* Day la chuong trinh doc so co 3 chu so hay mot so co 2 cu so tham chi so co 1 chu so ... giam cot chancottang ; cot ; } break; case 2 : if (cot > chancotgiam) cot ; else { tang++; // Chuyen sang giam hang chanhangtang ; hang ; } break; case 3 : if (hang > chanhanggiam) ... scanf("%d",&n); printf("\nCac uoc so cua n la : \n "); LK_Uoc(n); getch(); } KIỂM TRA MA TRẬN B C LÀ MA TRẬN CON C A MA TRẬN A#include<stdio.h>#include<conio.h>#define...
 • 21
 • 791
 • 3
Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 5

Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản Phần 5

Kỹ thuật lập trình

... &a,DonThuc &b);void xoa(DaThuc &A,int vt);void rutgon(DaThuc &A);DaThuc Doi(DaThuc A);DaThuc Tong(DaThuc A,DaThuc B);DaThuc Hieu(DaThuc A,DaThuc B);DaThuc Tich(DaThuc dt1,DaThuc dt2);DaThuc ... dt2);DaThuc Thuong(DaThuc bichia,DaThuc chia);main(){DaThuc A,B ,C, D,E,F;cout<<"Da thuc A co ";nhap(A);xuat(A);cout<<"\nDa thuc B co ";nhap(B);xuat(B);cout<<"\nTong ... dt3;}DaThuc Thuong(DaThuc bichia,DaThuc chia){DaThuc tam,A,B; A.n=0;B.n=0;int i=0,bac=bichia.a[0].somu;if(bac<chia.a[0].somu) cout<<"Khong the chia";while(bac>=chia.a[0].somu){tam.n=1;tam.a[0].heso=bichia.a[0].heso/chia.a[0].heso;tam.a[0].somu=bac-chia.a[0].somu;A=Tong(A,tam);A.n++;bichia=Hieu(bichia,Tich(tam,chia));bac=bichia.a[0].somu;if(bichia.n==1&&bichia.a[0].heso==0)...
 • 19
 • 662
 • 5
Tài liệu TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP C-C++ CƠ BẢN pptx

Tài liệu TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP C-C++ CƠ BẢN pptx

Kỹ thuật lập trình

... *O_Fbs`Z`M[ZCGm`aL>M ^C FT6 C `MYeOFMU[`Z`FuAeOFuAEFI…CD8 C QL`M†S]MWCDFQkAMWCD`MJ`MWCDgoCGm; NA>M ^C FTVpCCM\FCMzCM\FFQ[CDABCDAEF`MOKY HCMFPM‡>`MR>`aL>M ^C FTMnoCDFQNCMgˆ`S]`‰ŠM[ƒ``M†S]HCMS]CDWqFQ[CDAEFFMZCDFQ[CDAEFCkAi\Fb‚$WObOrAFQLS]CDYqsCF]NAAL?AOC`aLS]NA C S]<Oi[CL`Og^YFOsCTrang ...  $WOOCQLVm`M`aLAEFCkAi\Fb‚VpCMoC8 $WOFR>bOrAFQLI\YCD[ƒ`g„CD $WOF[ZCZA[WCDRY C QLS]U?FnoCDfCDGpOAEFS]CDYqsCInoCD *O_Fbs`Z`M[ZCGm`aL>M ^C FT6 ... NAS]FOKCCMRCFQ[CD C FMZCDbMOiO@FVjO?Y\F C QLIjqS]CDn‡`S[GpOIjqS]CMR>GW[ Q…`MoO;M C iO OrAFQLS]g]O?fCD OKCDOZFQm`M[AEFABCDGY•CDFMU[`MOKYbOAg‹CDM‹6...
 • 107
 • 1,423
 • 16
Tổng hợp các bài tập môn lý thuyết điều khiển

Tổng hợp các bài tập môn lý thuyết điều khiển

Điện - Điện tử - Viễn thông

... S=jω. Bài 3- 2: Tìm biến đổi Laplace c a hàm : Lời giải:Dung định nghĩa về phép biến đổi Laplace ta c : C ng th c Euler’s:Ta c đư c: Vậy: Bài 3-3: Dùng dạng chuyển đổi Laplace sau : và c c ... giải:Ta c hàm xung r(s) = 1 và:Với:Ta c thể viết lại đư c y(s) như sau: C c hệ số đư c x c định như sau:Ta c đư c: Chuyển đổi ngư c hàm truyền c dạng:Trong đó :Vậy: Bài 6-12:Cho hàm ... hai c ng th c lại ta c :Chuyển đổi sang laplace với điều khiện ban đầu là 0Hàm truyền là:Với C c năng phải bằng điện năng nên ta c : C :Tính c c hệ số:Vậy hàm truyền tìm đư c là:Bài...
 • 83
 • 32,156
 • 254
Tổng hợp các bài tập về đường tròn

Tổng hợp các bài tập về đường tròn

Toán học

... tại c c điểm c toạ độ là những số nguyên thu c đường tròn.BT 86: Cho hai điểm và 1. Tìm quỹ tích c c điểm sao cho 2. Tìm quỹ tích c c điểm sao cho trong đó là một số cho trư c BT 87: Cho ... phương trình tổng quát c a c c tiếp tuyến (d1);(d2) c a đường tròn (C) di qua A. 2. Tính cosin c c g c nhọn tạo bởi (D) lần lượt với (d1),(d2). BT 85: Cho đường tròn (C) : . Viết c c phương ... số).Tìm quỹ tích tâm c c đường tròn c a họ đó.BT 52 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng :1. Tìm tọa độ c c đỉnh c a tam gi c có ba c nh lần lượt nằm trên c c đường thẳng và tr c tung...
 • 12
 • 10,040
 • 92
Tổng hợp các bài tập tình huống và lời giải môn marketing

Tổng hợp các bài tập tình huống và lời giải môn marketing

Quản trị kinh doanh

... #\t)P*4g('v#RPP*Y()#Y%5b/ Hay là dĩ nhiên m c đích cuối c ng c a c c quán đều là vì lợi nhuận nhưng m c tiêu định giá c a mồi quán mỗi kh c. =>ĐÚNG.vì:ygBa"$0-s5]<(!)K0",W+ ... #qTv*()#/5Tuy nhiên, bên c nh c ch th c kinh doanh này thì c a hàng này muốn thành c ng c n c n những yếu tố kh c5 Đầu tiên là yếu tố về vị trí,d<%r(7+4F5.)qTg3G ... *7#Rd$P4FK5Ffe+(0R$R#)&#1YR2/#7&4FK53). Ngoài c c phương án trên, bạn c n đề xuất phương án nào kh c để Vcop vừa giữ đư c thị phần, vừa giữ đư c khách hàng? [<l: 7,YR^($PR^!/‰$/#"#/@AB%V()3#)P...
 • 28
 • 25,425
 • 207
tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... is Jamaica?9. What do the tourists do in Jamaica?10. How is the life for Jamaican people? C) Complete these sentences in the PAST TENSE, using the correct verb:* play * enjoy * watch * listen ... knowing Jane. 5. He’s having lunch at the moment. ……. 10. She’s hating classical music. C) Complete this conversation. Use the verbs in brackets ( ) in the PRESENT CONTINUOUS Paul : Hi Steve! What ... much …………………. these glasses? “ 80. “5. Mr. and Mrs. Jackson ……………………… two children.6. ……………………. your uncle like chocolate?7. ……………………. I your friend?8. How much …………………… your new tennis racket?F)...
 • 181
 • 6,196
 • 460
Tổng hợp các bài tập ngữ pháp tiếng anh THCS lớp 6 - 9

Tổng hợp các bài tập ngữ pháp tiếng anh THCS lớp 6 - 9

Anh ngữ phổ thông

... knowing Jane. 5. He’s having lunch at the moment. ……. 10. She’s hating classical music. C) Complete this conversation. Use the verbs in brackets ( ) in the PRESENT CONTINUOUS Paul : Hi Steve! What ... is Jamaica?9. What do the tourists do in Jamaica?10. How is the life for Jamaican people? C) Complete these sentences in the PAST TENSE, using the correct verb:* play * enjoy * watch * listen ... covered their eyes because they were scared. WORKSHEET 9SUBJECT : Simple Past and Past Continuous A) Fill in the blanks with a correct form of PAST CONTINUOUS:1. It was very cold. The sun ………....
 • 181
 • 13,453
 • 173
Bài soạn Tổng hợp các bài tập HPT chứa tham số

Bài soạn Tổng hợp các bài tập HPT chứa tham số

Toán học

... 5 ữ+ + a) Tỡm c c s nguyờn m h c nghim (x;y) l s nguyờn.b) Tỡm m sao cho nghim (x;y) ca h tha món c) Tỡm m h c nghim (x,y) sao cho x > -1 ; y <1.Bi 8: Cho h phng trỡnh: 24 ... trình khi a = 5b) Chứng minh rằng với mọi a hệ luôn c nghiệm . c) X c định giá trị c a a để hệ c nghiệm duy nhất thỏa mãn x + y < 0d) Tìm a để hệ c nghiệm x =2y Bài 34: Cho hệ phương trình ... bin lun h phng trỡnh theo tham s m.b) Tỡm c c s nguyờn m h c nghim (x;y) l s nguyờn. c) Tỡm c c giỏ tr ca m h phng trỡnh c nghim dng duy nht.Bi 16: Cho h phng trỡnh: 13 1x my mmx y m+...
 • 7
 • 1,396
 • 10

Xem thêm