tổng hợp bất đẳng thức trong đề thi đại học

CAC PHUONG PHAP GIAI BAT DANG THUC TRONG DE THI DAI HOC

CAC PHUONG PHAP GIAI BAT DANG THUC TRONG DE THI DAI HOC

Toán học

... bài toán về bất đẳng thức đối xứng hay hoán vị. Nội dung của phương pháp “Bán Schur – Bán S.O.S”. Khi đứng trước một bài toán BĐT đối xứng hay hoán vị ta tìm cách đưa bất đẳng thức cần chứng ... a : 1 2 na a a= = =. L ưu ý: V iệc xảy ra dấu “=” trong bất đẳng thức Cauchy rất quan trọng (đặc biệt là khi sử dụng BĐT Cauchy trong bài toán cực trị ).Vì thế khi giải bài toán cực trị ... Bài toán tổng quát: Tính chất:1 1 11 111. .2.3.n n ni i i ii i ikn nki ii innia b a ba ac c= = == === =  =∏ ∏ ∏∏ ∏∏b. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy trong...
 • 11
 • 2,832
 • 141

GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

Toán học

... +=+ ĐS : [ ]0;2Minf(x) (1) 1f= = ; [ ]0;2Maxf(x) (0) 3f= = GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2013Bài 1 (ĐH A2003) Cho x ,y ,z là ba số dương và 1x y z+ + ≤ ... nào đẳng thức xảy ra?ĐS : 0x =Bài 7 (ĐH D2005) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn xyz = 1. Chứng minh rằng : 3 3 3 33 31 113 3yzx y y zz xxy zx+ + + ++ ++ + ≥ .Khi nào đẳng thức ... biểu thức 5 5 5.P x y z= + +ĐS : 5 6 6 6MaxP ;36 3 6x y z= ⇔ = = = − Bài 26 (ĐH D2012) Cho các số thực x, y thỏa mãn (x – 4)2 + (y – 4)2 + 2xy ≤ 32. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức...
 • 3
 • 3,220
 • 117

tổng hợp các dạng bai trong đề thi đại học

tổng hợp các dạng bai trong đề thi đại học

Hóa học

... 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl và 2O . Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim ... 0,08 mol FeSO4. D. 0,12 mol FeSO4.Câu 23: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản ... gam D. 15,7 gamCâu 16: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ).Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối...
 • 5
 • 653
 • 10

tổng hợp các dang bài trong đề thi đại học

tổng hợp các dang bài trong đề thi đại học

Hóa học

... Mg. D. Fe. Đề thi TSCĐ 2007 29Phân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề A. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – liên kết hóa học: 2- Tp ... ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử làPhân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề Câu 59: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều ... 6. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007Phân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề Câu 54: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp...
 • 9
 • 484
 • 6

Tổng hợp các dạng bài trong đề thi dại học

Tổng hợp các dạng bài trong đề thi dại học

Hóa học

... 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2và O . Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là25,6 lít (ở đktc). Kim ... 0,08 mol FeSO4.D. 0,12 mol FeSO4.Câu 23: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là ... 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Saumột thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạothành đều bám hết vào thanh...
 • 5
 • 508
 • 0

Tổng hợp lý thuyết hoá trong đề thi đại học

Tổng hợp lý thuyết hoá trong đề thi đại học

Hóa học

... crom.+&'NFB-;.N>]7&=(D()FM$R()RJ-&,3&9.-E()3l,[F]"hN.,+D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước.$=$*,3I-Rr()FM$,3A.,,-e(;3I-Rr()FM$,3A.;,10 Tổng hợp lý thuyết trong đề thi ĐH * Hai hợp chất hữu cơ ... C6H5NH2 khỏi hỗn hợp (dụng cụ thí nghiệm đầy đủ) ta dùng hoá chất:A. dd NaOH và d2HCl B. dd NaOH và dd Br22 Tổng hợp lý thuyết trong đề thi ĐHC. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành ... phản ứng) tạo ra axit axetic là :6 Tổng hợp lý thuyết trong đề thi ĐH*Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tácdụng được...
 • 14
 • 2,820
 • 14

Tổng hợp các dạng toán trong đề thi ĐH 2006-2009

Tổng hợp các dạng toán trong đề thi ĐH 2006-2009

Hóa học

... Câu 299. Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học) . Công thức của ba muối đó là:A. ... 23. D. 18. Câu 140. Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có ... 200. - Fe áp dụng công thức kinh nghiệm Fe, Cu tác dụng HNO3, H2SO4 đặc. Câu 67. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3(dư),...
 • 30
 • 466
 • 0

PT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

PT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

Toán học

... PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2013Bài 1 (ĐH A2002) Cho phương trình . 3 32 2log ( ) log ( ...   ĐS : 0 2m≤ ≤ Bài 2 (ĐH B2002) Giải bất phương trình : 3log (log (9 12)) 1xx− ≤ ĐS : 9log 73 2x< ≤ Bài 3 (ĐH D2002) Giải bất phương trình : 2 2( 3 ) 2 3 2 0x x x x− ... Giải phương trình: 2 222 2 3.x x x x− + −− = ĐS : 1; 2x x= − = Bài 5 (ĐH A2004) Giải bất phương trình: 22( 16)733 3xxxx x−−+ − >− − ĐS : 10 34x ≥ − Bài 6 (ĐH...
 • 3
 • 2,237
 • 102

Tổng hợp các công thức giải nhanh môn sinh học trong đề thi đại học

Tổng hợp các công thức giải nhanh môn sinh học trong đề thi đại học

Sinh học

... trường hợp nhiều cặp gen dị hợp PLĐL, tự thụa. Tổng quát: GV cần lưu ý với HS là chỉ áp dụng đối với trường hợp các cặp gen PLĐL và đều ở trạng thái dị hợp - Gọi n là số cặp gen dị hợp → số ... 2n3n(1:2:1)n2n(3:1)n Tổng quát hơn, nếu một cây dị hợp về n cặp allen giao phấn với cây dị hợp về m cặp allen thì ta có:+ Cây dị hợp về n cặp allen có 2n loại giao tử + Cây dị hợp về m cặp allen ... trên n cặp NST tương đồng, trong đó có k cặp gen dị hợp và m=n-k cặp gen đồng hợp. Số kiểu gen có thể có của cơ thể đó tính theo công thức: mmnknknnCCA 22∗=∗=−− Trong đó: A là số kiểu gen...
 • 78
 • 39,515
 • 1,626

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Bất đẳng thức (Hướng dẫn và đáp số) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Bất đẳng thức (Hướng dẫn và đáp số) pptx

Cao đẳng - Đại học

... 4, 5…). 2. Trong một số trường hợp có thể biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh thành một bất đẳng thức luôn đúng ( được nêu ở ví dụ 1, 3, 7, 8…). 3. Nên thuộc lòng và bất đẳng thức thông dụng ... chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương cần: 1. Chú ý xem kĩ giả thuyết đề cho, vì trong một số trường hợp có thể biến đổi giả thuyết đề cho thành bất đẳng thức cần chứng ... 2a b c d e ab ac ad ac+ + + + ≥ + + + Khi nào đẳng thức xảy ra? * Hướng dẫn: Tìm bất đẳng thức tương đương bằng cách biến đổi bất đẳng thức đã cho về dạng: 2 2 2 202 2 2 2a a a ab...
 • 49
 • 573
 • 2

Các dạng phương trình, bất phương trình và hệ phương trình vô tỷ trọng tâm trong đề thi đại học

Các dạng phương trình, bất phương trình và hệ phương trình vô tỷ trọng tâm trong đề thi đại học

Toán học

... chủ đề trọng tâm ôn thi đại học 2013 Bài giảng được cung cấp độc quyền bởi http:// Baigiangtoanhoc.com. Biên soạn : Nguyễn Đăng Dũng- GV chuyên SP-Chuyên gia luyện thi Đại Học. 29 Bất ...  Phương pháp đánh giá.  Dùng bất đẳng thức.  Dùng hàm số. Ví dụ 1 : Giải bất phương trình http://baigiangtoanhoc.com 14 chủ đề trọng tâm ôn thi đại học 2013 Bài giảng được cung cấp ... http://baigiangtoanhoc.com 14 chủ đề trọng tâm ôn thi đại học 2013 Bài giảng được cung cấp độc quyền bởi http:// Baigiangtoanhoc.com. Biên soạn : Nguyễn Đăng Dũng- GV chuyên SP-Chuyên gia luyện thi Đại Học. 7 ...
 • 29
 • 944
 • 5

Xem thêm