tổng hợp kết quả phân tích nội bộ doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh - Nghiên cứu tình huống lắp ráp, sản xuất ôtô tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

Chiến lược kinh doanh - Nghiên cứu tình huống lắp ráp, sản xuất ôtô tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... quan trgng sir phat tri6n ciia doanh nghiep Nha c6 xay dung chien luge kinh doanh ma doanh nghiep thiy ro muc dich va huong di ciia doanh nghiep hoat dong kinh doanh, thay dugc muon van ca hoi ... chien luge kinh doanh ciia minh Boi vi sir t6n tai va phat tri^n ciia doanh nghiep phu thuge truac het vao su dung dan ciia chi6n luge kinh doanh d6 Do do, xay dimg chi^n luge kinh doanh c6 vai ... Quan tri kinh doanh Quoc te (leMBA-1) tai khoa Quan Tri Kinh Doanh HSB - Truang Dai Hgc Quoc Gia Ha ngi, toi da nhan thuc dugc tam quan trgng ciia viec xay dung chien luge kinh doanh doanh nghiep...
 • 83
 • 326
 • 0
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng hà nội thời ký 2002 2004 15k

Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng hà nội thời ký 2002 2004 15k

Kinh tế - Quản lý

... doanh lợi vốn g Phân tích biến động mức doanh lợi vốn kinh doanh ảnh hưởng hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh mức doanh lợi doanh thu 45 Mức doanh lợi tăng hay giảm làm cho hiệu sản xuất kinh doanh ... vốn; phân tích 22 biến động lợi nhuận ảnh hưởng mức doanh lợi vốn kinh doanh Kiến nghị phương pháp phân tích tình hình hoạt động tài doanh nghiệp Về số lượng phương pháp phân tích áp dụng doanh ... đầu tư thêm TSCĐ 2.2 Phân tích hoạt động tài doanh nghiệp Phân tích hoạt động tài doanh nghiệp, ta sâu phân tích hiệu sử dụng đồng vốn 2.2.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Không ngừng nâng...
 • 77
 • 293
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part1 pps

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part1 pps

Báo cáo khoa học

... nước Và gần hai mươi năm sau công ty đạt tiêu quan trọng: Một số tiêu kinh tể Chỉ tiêu Tổng doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi tức gộp Tổng lợi tức trước thuế Thuế lợi tức P nộp Lợi tức sau ... II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ECC5 Chức nhiệm vụ hoạt động sản xuất công ty ECC5 Chức nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ECC5 tham gia đấu thầu, tổ chức ... TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DƯNG SỐ (ECC5) Một số thông tin chung doanh nghiệp Công ty lắp máy xây dựng số ( trụ sở Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá ) thành viên tổng...
 • 6
 • 441
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part2 pptx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part2 pptx

Báo cáo khoa học

... trị nhằm lập dự toán chi phí để phân tích tình hình biến động, kết kinh doanh tương lại công ty, lập báo cáo quản trị công trình thời kỳ toán nhằm đánh giá sác kết doanh thu chi phí bỏ công trình ... TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ECC5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán doanh nghiệp Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo mô hình vừa tập chung vừa phân tán Chịu đạo trực tiếp giám đốc, máy kế toán có phối ... triển khai thi công năm Về khả sản xuất bàn giao sản phẩm xây lắp sơ xác định sản xuất kinh doanh, giá trị doanh thu hàng năm Kế hoạch sản xuất lập năm năm, năm trong, lập hàng quý nhằm đánh giá...
 • 6
 • 426
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part3 doc

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part3 doc

Báo cáo khoa học

... công việc theo phương pháp tính giá quy định - Tính giá trị khối lượng công việc toán kỳ để tính doanh thu công trình, kết thúc công trình cần lập toán công trình Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ... phương pháp kiểm kê thường xuyên Trích lập hoàn dự phòng: Không có 15 2.2 Hệ thống chứng từ sử dụng doanh nghiệp Căn quy mô đặc điểm loại hình sản xuất ( xây lắp ) công ty xây dựng nên hệ thống chứng ... TSCĐ Biên lý TSCĐ Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa Biên đánh giá lại TSCĐ Tính giá thành sản phẩm toán doanh thu Biểu toán khối lượng Biểu toán khối lượng hoàn thành Hoá dơn VAT Biên nghiệm thu xác nhận...
 • 6
 • 447
 • 1
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part4 pptx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part4 pptx

Báo cáo khoa học

... Loại TK Doanh thu Doanh thu bán hàng hoá cung Chi tiết theo yêu cầu quản lý cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ câp, trợ giá Doanh ... cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ câp, trợ giá Doanh thu nội Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi tiết theo hoạt động Chiết khấu ... Nguồn vốn kinh doanh 33 414- Quỹ đầu tư phát triển 34 35 415- Quỹ dự phòng TC 36 421- Lợi nhuận chưa PP 37 431- Quỹ khen thưởng PL 38 441- Nguồn vốn ĐTXDCD 39 511- Doanh thu 40 512- Doanh thu nội...
 • 6
 • 432
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part5 pptx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part5 pptx

Báo cáo khoa học

... 09/10/2002 BTC bao gồm: * Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ( Mẫu số B 02 – DNXL ) - Phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết kinh doanh kết khác - Tất tiêu trình bày: Tổng số ... cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ trước, vào sổ kế toán kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại * Bảng cân đối kế toán ( Mẫu số B 01 – DNXL ) - Phản ánh tình hình tài sản doanh nghiệp theo giá trị ... đính giải trình bổ sung , thuyết minh thông tin tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kỳ báo cáo mà báo cáo tài khác chưa trình bày đầy đủ chi tiết * Báo cáo lưu chuyển...
 • 6
 • 384
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part6 ppsx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part6 ppsx

Báo cáo khoa học

... Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, định kỳ Quan hệ đối chiếu Bảng phân bổ khấu hao; Thẻ tính giá thành; sổ chi phí sản xuất; sổ chi tiết TK: 6271 & 6231- CF nhân ... 334, 338 tiền lương & khoản trích theo lương Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công 35 Chó ý: Doanh nghiệp tổ chức đội máy thi công riêng không tổ chức kế toán riêng cho đội máy thi công Sơ ... 338 CF nhân viên PX TK 627 TK 111, 112 Các khoản thu hồi TK152, 153 CF vật liệu, dụng cụ TK 154 Phân bổ kết chuyển TK224, 335 CF theo dự án TK632 TK 214 Kết chuyển CPSXC CĐ vào GVHB TK331, 111,…...
 • 6
 • 404
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part7 pot

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part7 pot

Báo cáo khoa học

... toán doanh nghiệp xây lắp xây dựng: 41 * Theo công ty ECC5 sử dụng đặc trưng thông dụng để phân loại NVL là: vai trò tác dụng trình sản xuất kinh doanh, theo đặc trưng nguyên vật liệu công ty phân ... NVL - Phân bổ hợp lý giá trị NVL sử dụng vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh - Tính toán xác số lượng giá trị NVL tồn kho phát kịp thời NVL thiếu, thừa, ứ đọng, phẩm chất để doanh ... xuất đối tượng lao động NVL đối tượng lao động thể dạng vật hoá sắt, thép doanh nghiệp khí chế tạo, sợi doanh nghiệp dệt, da doanh nghiệp đóng giày… Đối với công ty ECC5 NVL thể dạng vật hoá: thiết...
 • 6
 • 359
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part8 potx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part8 potx

Báo cáo khoa học

... “Hàng mua đường” : Dùng để phán ánh giá trị loại vật tư, hàng hoá mà doanh nghiệp mua chấp nhận toán với ngưòi bán chưa nhập kho doanh nghiệp tình hình hàng TK 151 có kết cấu sau: Bên Nợ: Giá trị ... tư thừa, thiếu truy tìm nguyên nhân để có giải pháp sử lý kịp thời Theo quy định hành doanh nghiệp kinh doanh xây lắp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 3.3.2 Hạch toán ... toán nhiệm vụ nhập kho NVL * NVL thu mua nhập kho Trong nhiệm vụ hạch toán thu mua, nhập kho NVL doanh nghiệp phản ánh hai loại chứng từ bắt buộc “Hoá đơn bán hàng” ( ngưòi bán gửi cho Công ty...
 • 6
 • 319
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part9 ppsx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part9 ppsx

Báo cáo khoa học

... NVL để góp vốn liên doanh trả vốn liên doanh, vào phiếu xuất kho biên nhận vốn kế toán ghi bút toán: Nợ TK 222- Góp vốn liên doanh (theo giá thoả thuận) Nợ TK 411- Trả vốn liên doanh ( theo giá ... nhận vốn liên doanh giá trị NVL …việc phản ánh nghiệp vụ nói kế toán ghi: Nợ TK 152 – Giá thực tến nhập kho Có TK 154 - Nhập kho NVL tự gia công chế biến Có TK 411 - Nhận vốn kinh doanh NVL Có ... toán cần tổng hợp phiếu xuất NVL, Xác định giá thành thực tế xuất kho vào chi phí sản xuất kinh doanh, viêt bút toán: Nợ TK 621- Giá thực tế NVL sử dụng trực tiếp tạo thành sản phẩm Nợ TK 627-...
 • 6
 • 331
 • 0
Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part10 pot

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part10 pot

Báo cáo khoa học

... thống chứng từ sử dụng doanh nghiệp 15 2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng doanh nghiệp 16 2.4 Hệ thống sổ kế toán sử dụng doanh nghiệp 23 2.5 Báo cáo kế toán sử dụng doanh nghiệp 27 ... số thông tin chung doanh nghiệp 2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Một số tiêu kinh tế quan trọng đạt đ-ợc II- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ECC5 ... NVL Trong quỏ trỡnh hch toỏn NVL nhn thy giỏ tr NVL chim mt t trng ln tng chi phớ sn xut kinh doanh Do ú cụng ty ó t chc qun lý khỏ tt khõu thu mua, s dng vt liu to iu kin cn thit m bo cht...
 • 11
 • 350
 • 0
Ứng dụng định thức và ma trận vào việc giải quyết lớp các bài toán chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức

Ứng dụng định thức và ma trận vào việc giải quyết lớp các bài toán chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức

Khoa học tự nhiên

... phần tử theo số kj = 1, n Phân tích định thức |D| cột thứ thành tổng n định thứ cấp m,sau lại phân tích định thức cấp m vừa thu thành tổng n định thức theo cột thứ hai, , phân tích theo cột thứ ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.2.5 Áp dụng bất đẳng thức độ lõm |A| Bổ đề 1.( Dạng tích phân bất đẳng thức Holder ) 1 Cho f (x), g(x) > 0; p, q > cho + = tích phân f (x) dV , p q R tồn Khi :   f (x) g (x) dV p  f (x)p ... Hướng dẫn: Để tính tích phân ta làm sau : B1 : Đặt x = Ty ,ở T ma trận trực giao đưa A dạng đường chéo B2 : Thực thêm phép đổi dấu yk = zk λk B3 : Trong đẳng thức nhận dấu tích phân n e − z k−i(z,Cz...
 • 42
 • 971
 • 0
Đề Ktra HKII có Ma trận và đáp án

Đề Ktra HKII có Ma trận và đáp án

Hóa học

... D CO2, O2 3/ Có lọ khí không nhãn, lọ đựng riêng khí: H 2, Cl2, CO2 Chỉ dùng quì hoá chất sau phân biệt chất khí là: A Ca(OH)2 B Cu(OH)2 C Ag2SO4 D Fe Câu ( 1,5đ): Hãy ghép nội dung cột A phù...
 • 3
 • 177
 • 0
KT Học kỳ II có ma trận và đáp án

KT Học kỳ II có ma trận và đáp án

Hóa học

... (0,5 điểm) 3) B (0,5 điểm) 4) C (0,5 điểm) Câu 2: 1,5 điểm gồm: điền theo thứ tự - ý 0,25 điểm a) phân tử - nguyên tử hiđro - gốc axit - nguyên tử kim loại b) nguyên tử kim loại - hiđroxit (-OH...
 • 5
 • 149
 • 0
KT 1 Tiết có ma trận và đáp án

KT 1 Tiết có ma trận và đáp án

Toán học

... II / PHÂN TỰ LUẬN ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 131
 • 0

Xem thêm