tính chất quang điện của vật liệu meh ppv nc tio2 với cấu trúc chuyển tiếp dị chất khối hạt nanô

Nghiên cứu tính chất quang, điện của vật liệu cuo và fe2o3 có

Nghiên cứu tính chất quang, điện của vật liệu cuo và fe2o3 có

Cơ khí - Chế tạo máy

... hình thành phát triển vật liệu - Khảo sát tính chất điện vật liệu CuO Fe2O3 cấu trúc nano thông qua thay đổi điện trở vật liệu có mặt chất khí - Đánh giá sơ tính chất quang vật liệu Để thực mục đích ... chất quang, điện vật liệu CuO Fe2O3 có cấu trúc thấp chiều II.3 Phƣơng pháp khảo sát tính chất điện vật liệu Để nghiên cứu tính chất điện vật liệu, vật liệu đƣợc phủ tạo màng vi điện cực nghiên ... Fe2O3 nhƣ vật liệu tổ hợp với SnO2, Cr2O3, ZnO, CuO [44] 16 Nghiên cứu tính chất quang, điện vật liệu CuO Fe2O3 có cấu trúc thấp chiều Hình I.13 Cấu trúc vùng cấm vật liệu Fe2O3 Tính chất từ Fe2O3...
 • 73
 • 475
 • 0

Quang điện tử bán dẫn tính chất quang học của vật liệu bán dẫn (hấp thụ và phát xạ từ bán dẫn)

Quang điện tử bán dẫn  tính chất quang học của vật liệu bán dẫn (hấp thụ và phát xạ từ bán dẫn)

Cao đẳng - Đại học

... bị chiếm vùng dẫn: dịch chuyển quang học xảy với Ephot < Ekhe ! Electron tự do: trình hấp thụ thường chuyển dịch gián tiếp có tham gia phonon Lỗ trống tự dịch chuyển trực tiếp từ vùng lỗ trống ... trực tiếp từ vùng hóa trị → mức acceptor Si pha Bo Chuyển dịch với lượng photon ~40 meV bước sóng ứng với 30 m : hồng ngoại Fundamentals of Optical Science Spring 2008 - Class 12 slide 20 Những dịch ... hấp thụ photon đồng thời hấp thụ phát phonon: Những chuyển dịch gián tiếp xảy với ‘sự tham gia phonon’ Được biễu diễn dịch chuyển cảm ứng quang học Egap - Trong trình phát phonon phonon tạo -...
 • 24
 • 548
 • 0

Mối liên hệ giữa vi cấu trúctính chất quang học của vật liệu nano nền tio2 luận văn thạc sỹ vật

Mối liên hệ giữa vi cấu trúc và tính chất quang học của vật liệu nano nền tio2 luận văn thạc sỹ vật lý

Khoa học tự nhiên

... thiệu vật liệu nano bán dẫn TiO2 1.1 Vật liệu nano TiO2 không pha tạp 1.1.1 Cấu trúc, dạng thù hình TiO2 1.1.2 Tính chất quang vật liệu TiO2 không pha tạp 10 1.2 Vật liệu nano TiO2 ... DẪN TiO2 Trong chương chúng tơi trình bày cấu trúc tính chất quang mối liên hệ chúng loại vật liệu nano TiO ứng dụng 1.1 Vật liệu nano TiO2 khơng pha tạp 1.1.1 Cấu trúc, dạng thù hình TiO2 Vật liệu ... Chương KHẢO SÁT VI CẤU TRÚCTÍNH CHẤT QUANG CỦA DÂY NANƠ TiO2 Trong chương này trình bày số kết nghiên cứu vi cấu trúc kỹ thuật hiển vi điện tử tính chất quang vật liệu nano TiO2 chế tạo phương...
 • 57
 • 831
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Khoa học tự nhiên

... sát cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện tính chất từ vật liệu chế tạo - Chương : Kết thảo luận Trình bày kết chế tạo mẫu, nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện ... xạ hạt tải lên tính chất nhiệt điện vật liệu vấn đề cần nghiên cứu để định hướng cho việc tìm kiếm vật liệu nhiệt điệntính chất mong muốn Thơng thường vật liệu nhiệt điện bị pha tạp, tính chất ... tố: tán xạ cấu trúc điện tử vật liệu không bị suy biến (cấu trúc điện tử bán dẫn) tán xạ hạt tải thành phần khác (thông số A e) vật liệu tán xạ phonon, tán xạ tâm tạp sai hỏng vật liệu Sự ảnh...
 • 49
 • 766
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất xúc tác quang hóa của vật liệu xốp TiO2-CeO2.PDF

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất xúc tác quang hóa của vật liệu xốp TiO2-CeO2.PDF

Báo cáo khoa học

... hợp số lớn vật liệu xốp sở oxit kim loại chuyển tiếp điều m rộng ứng dụng củ a vật liệu xốp Những ứng dụng tiềm tàng vật liệu xốp vật liệu thông minh: vật liệu cảm biến, tế bào lượng, điện cực ... Các thành viên họ vật liệu M 41S M C M -48 với cấu trúc ba chiều, đcm vị cấu trúc dạng lập phưcmg sấp xếp đặn; MCM-41 cấu trúc chiều, xếp kiểu lục lăng đặn; M C M -50 có cấu trúc lớp m ỏn g không ... thành cơng vật liệu mao quản trung bình TÌO TÌO biến tính C eƠ sử dụng chất tao khuôn SBA-15 Cấu trúc tính chất vật liệu khảo sát phương pháp vât lý hóa lý Kết qu ả EDS cho thấy khơng chất tạo...
 • 64
 • 532
 • 0

Xây dựng phương pháp đo tính chất nhiệt điện của vật liệu

Xây dựng phương pháp đo tính chất nhiệt điện của vật liệu

Vật lý

... nhiệt điệntính chất nhƣ mong muốn Thông thƣờng vật liệu nhiệt điện bị pha tạp, tính chất nhiệt điện vật liệu bị ảnh hƣởng không cấu trúc vùng điện tử vật liệu mà bị ảnh hƣởng mạnh tán xạ hạt ... luận tài liệu tham khảo Chƣơng 1: Tổng quan tính chất vật liệu nhiệt điện Đƣa khái niệm tƣợng nhiệt điện, hiệu ứng nhiệt điện xảy vật liệu tính chất nhiệt điện Giới thiệu vật liệu nhiệt điện kinh ... 1.3.2.2 Tính chất nhiệt điện gốm perovskite ABO3 a) Tính dẫn điện vật liệu Tính chất điện tính chất quan trọng chất bán dẫn Do đó, có nhiều mơ hình lý thuyết đƣợc xây dựng để giải thích chế dẫn điện...
 • 50
 • 1,966
 • 12

Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filled skutterudite ce0,6fe2co2sb12

Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filled skutterudite ce0,6fe2co2sb12

Kỹ thuật

... có dịch nhỏ phía góc 2 nhỏ so với phần nên số mạng hai phần có thay đổi nhỏ Điều chứng tỏ phần sau khảo sát tính chất nhiệt điện vật liệu 31 3.2 Tính chất nhiệt điện vật liệu Tính chất nhiệt điện ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN 1.1 Lịch sử phát triển vật liệu nhiệt điện Cấu trúc tính chất CoSb3 Filled ... số Seebeck, độ dẫn nhiệt, điện trở suất độ dẫn điện vật liệu Hình 1.6: Hệ số phẩm chất ZT số vật liệu nhiệt điện [30] Vật liệu nhiệt điện cho ứng dụng làm cặp nhiệt điện chủ yếu kim loại, có...
 • 51
 • 584
 • 1

Nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu Nano ô xít kẽm pha tạp

Nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu Nano ô xít kẽm pha tạp

Thạc sĩ - Cao học

... khuếch tán nguyên tử bề mặt 2.3.2 Tính chất quang học vật liệu nano ZnO Trong phần này, tìm hiểu nguồn gốc tính chất quang vật liệu nano ZnO Tính chất quang vật liệu nano ZnO người ta cho có liên ... (EDX), phương pháp phổ huỳnh quang Trình bày tổng quan vật liệu nano oxit kẽm ZnO cấu trúc chung, tính chất điện, tính chất từ, tính chất quang học ứng dụng vật liệu đời sống, kĩ thuật cơng nghệ ... đổi giá trị điện trở vật liệu trước sau vật liệu tiếp xúc với khí cần dò Độ nhạy S loại vật liệu định nghĩa theo công thức: S = Ra/Rg với Ra, Rg điện trở vật liệu đặt vật liệu mơi trường khơng...
 • 51
 • 473
 • 0

tính chất nhiệt điện của vật liệu CaMnO3 pha tạp

tính chất nhiệt điện của vật liệu CaMnO3 pha tạp

Vật lý

... VỀ VẬT LIỆU PEROVSKITE CaMnO3 1.1 Tổng quan vật liệu perovskite 1.1.1 Cấu trúc tinh thể vật liệu perovskite ABO3 Vật liệu perovskite nhóm vật liệucấu trúc gần giống nhau, đặt tên từ vật liệu ... nhiệt điện 65 CHƢƠNG TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU CaMnO3 PHA TẠP CÁC ION ĐẤT HIẾM 67 3.1 Tính chất nhiệt điện vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất 67 3.1.1 Tính chất nhiệt điện ... Cấu trúc tinh thể cấu trúc tế vi 70 b Tính chất nhiệt điện 72 i Hệ số Seebeck 72 ii Độ dẫn điện 74 3.1.2 Tính chất nhiệt điện Ca1-xYbxMnO3 76 a Cấu trúc...
 • 116
 • 1,219
 • 1

Luận văn thạc sĩ vật lý: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúctính chất quang của chúng

Luận văn thạc sĩ vật lý: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc và tính chất quang của chúng

Khoa học tự nhiên

... trúc tinh thể Anatase 2,49 3,84 Tetragonal Rutile 2,90 4,26 Tetragonal Bảng 1.2 Tính chất quang TiO2 [4] 1.1.3 Tính chất quang xúc tác ứng dụng quang xúc tác vật liệu TiO2 1.1.3.1 Tính chất quang ... nghiên cứu Cấu trúc tinh thể chất định tính chất vật lý Vì vậy, nghiên cứu cấu trúc tinh thể sở đầu tiên, để nghiên cứu vật liệu Sau số phương pháp dùng để nghiên cứu cấu trúc vật liệu 28 2.3.1 ... vi hấp thụ TiO2 sang vùng xạ khả kiến Việc kết hợp TiO2 với CuO điều kiện khác dẫn đến thay đổi tính chất hạt, thay đổi cấu trúc điện tử, thay đổi bề rộng vùng cấm vật liệu Vật 22 liệu có nhiều...
 • 61
 • 639
 • 1

Tóm tắt luận văn: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúctính chất quang của chúng

Tóm tắt luận văn: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc và tính chất quang của chúng

Khoa học tự nhiên

... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU TiO2 VÀ TiO2/ CuO Chương trình bày tổng quan cấu trúc, tính chất quang, tính chất quang xúc tác ứng dụng vật liệu TiO2 tinh khiết Chương trình bày vật liệu pha tạp TiO ... hiệu suất quang xúc tác vật liệu 20 tổ hợp TiO2/ CuO so với vật liệu TiO2 thương mại Tuy nhiên tỉ lệ khối lượng CuO vật liệu tổ hợp lớn > 3% bề rộng vùng cấm mẫu tiếp tục giảm lại cho hiệu quang xúc ... CuO lên cấu trúc dải lượng kích thước hạt vật liệu TiO Từ tìm hiểu nguyên nhân làm giảm bề rộng dải cấm vật liệu tổ hợp TiO 2/CuO nguồn gốc việctăng hiệu suất xử lý quang xúc tác vật liệu TiO2/ CuO...
 • 22
 • 450
 • 0

Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filledskutterudite ce0,6fe2co2sb12

Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filledskutterudite ce0,6fe2co2sb12

Thạc sĩ - Cao học

... ĐẦU……………………………………………………………………………1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN 1.1 Lịch sử phát triển vật liệu nhiệt điện Cấu trúc tính chất CoSb3 Error! Bookmark ... thể tính chất nhiệt điện vật liệu filled skutterudite Ce0,6Fe2Co2Sb12” Bản luận văn bao gồm phần sau: Mở đầu Chƣơng 1: Tổng quan vật liệu nhiệt điện số lý thuyết liên quan đến tính chất nhiệt điện ... QUAN VỀ VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN 1.1 Lịch sử phát triển vật liệu nhiệt điện Nhiệt điện nhánh khoa học giới thiệu chủ đề thực nghiệm cho việc chuyển...
 • 12
 • 371
 • 1

Chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu BaMgAl10O17 - Eu2+, Mn2+

Chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu BaMgAl10O17 - Eu2+, Mn2+

Tài liệu khác

... Khảo sát cấu trúc pha vật liệu BAM: Eu2+ 53 2.4.1.2 Ảnh hưởng hàm lượng urê đến tính chất quang BAM: Eu2+ 56 2.4.2 Ảnh hưởng nhiệt độ nổ đến tính chất quang vật liệu phát quang ... 16 1.3 Đặc điểm cấu trúc vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+ 17 vi 1.3.1 Giới thiệu vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+ 17 1.3.2 Đặc điểm cấu trúc vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+ 18 1.4 Phát quang ion đất Europium ... sát cấu trúc pha kích thước hạt vật liệu BAM: Eu2+ trước sau ủ nhiệt môi trường khử 74 3.1.1.1 Cấu trúc pha vật liệu BAM: Eu2+ thay đổi theo nồng độ Eu 74 3.1.1.2 Cấu trúc...
 • 157
 • 387
 • 0

Chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17 eu2+, mn2+

Chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17 eu2+, mn2+

Cao đẳng - Đại học

... Giới thiệu vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+ Cùng với xu phát triển ứng dụng vật liệu phát quang, nghiên cứu vật liệu phát quang BaMgAl10O17 (BAM) nhận nhiều quan tâm nhà khoa học giới Vật liệu BAM chế ... nay, vật liệu BAM: Eu2+ nhiều vấn đề quan tâm nghiên cứu nhằm nâng cao khả ứng dụng [6]., [48]., [59]., [78] 1.3.2 Đặc điểm cấu trúc vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+ Các nghiên cứu cấu trúc tính chất quang ... Chương Ảnh hưởng trình oxi hóa đến tượng phát quang vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+; Chương Tính chất quang vật liệu BaMgAl10O17: Mn2+ chế truyền lượng vật liệu BAM đồng pha tạp ion Eu2+ Mn2+ 19 CHƯƠNG...
 • 159
 • 772
 • 0

Chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17 eu2+, mn2+ (tt)

Chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17 eu2+, mn2+ (tt)

Cao đẳng - Đại học

... độ ủ nhiệt lên cấu trúc tính chất quang vật liệu phát quang BAM: Eu 2+ Cấu trúc mạng bền ủ nhiệt độ cao 7 CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA ĐẾN HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU BaMgAl10O17: ... CHƯƠNG TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU BAM: Mn2+ VÀ CƠ CHẾ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỦA VẬT LIỆU BAM: Eu2+, Mn2+ 4.1 Đặc trưng phát quang vật liệu BaMgAl10O17 pha tạp ion Mn2+ 4.1.2 Khảo sát phổ phát quang vật ... màu xanh Do đó, vật liệu phát quang BAM: Mn 2+ trở thành vật liệu phát quang màu xanh ứng dụng nhiều đèn LED 4 Chính lí chúng tơi chọn đề tài: “Chế tạo tính chất quang phổ vật liệu BaMgAl10O17:...
 • 25
 • 295
 • 0

Luận văn cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filled skutterudite ce0,6fe2co2sb12

Luận văn cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filled skutterudite ce0,6fe2co2sb12

Cao đẳng - Đại học

... có dịch nhỏ phía góc 2 nhỏ so với phần nên số mạng hai phần có thay đổi nhỏ Điều chứng tỏ phần sau khảo sát tính chất nhiệt điện vật liệu 31 3.2 Tính chất nhiệt điện vật liệu Tính chất nhiệt điện ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN .3 1.1 Lịch sử phát triển vật liệu nhiệt điện .3 Cấu trúc tính chất CoSb3 Filled ... có tính chất nhiệt điện đặc trưng vật liệu nhiệt điện tiêu biểu Tinh thể CoSb3 kết tinh cấu trúc thuộc hệ tinh thể khối không gian Im3, với số mạng a = 9,0411 Å , có mật độ 7,63 g.cm-3 Cấu trúc...
 • 59
 • 263
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit LaFe1xCoxTiO3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit LaFe1xCoxTiO3

Tài liệu khác

... theo phương Bát diện FeO ảnh hưởng nhiều đến tính chất điện tính chất từ vật liệu[ 11] 13 1.1.2 Vật liệu ABO3 biến tính Vật liệu ABO3 biến tính vật liệu có ion A B thay ' ' phần ion khác viết dạng ... cho sống người tốt đẹp Trong ngành khoa học vật liệu, nhiều vật liệu đặc biệt vật liệucấu trúc perovskite với nhiều tính chất điện, từ hiệu ứng vật lý lí thú chế tạo thu hút quan tâm giới ... động ôxy (trên bề mặt khối) Tất tính chất (độ linh động ơxy, trạng thái ơxy hóa tính khử kim loại chuyển tiếp) có ảnh hưởng lên hoạt tính xúc tác vật liệu Hoạt tính xúc tác vật liệu phụ thuộc vào...
 • 66
 • 706
 • 0

DSpace at VNU: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ - điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit La(TiCoFe)O3

DSpace at VNU: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ - điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit La(TiCoFe)O3

Tài liệu khác

... sát cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện tính chất từ vật liệu chế tạo - Chương : Kết thảo luận Trình bày kết chế tạo mẫu, nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện ... trường máy phát điện sử dụng vật liệu nhiệt điện ý tưởng hay, phù hợp với yêu cầu sống đặt Đối với máy phát điện sử dụng vật liệu nhiệt điện, hiệu suất chuyển đổi lượng nhiệt thành điện phụ thuộc ... cứu tính chất từ - điện vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit La(TiCoCuFe)O3” làm đề tài cho luận văn Nội dụng luận văn gồm: - Mở đầu - Chương 1: Giới thiệu tổng quan vật liệu nhiệt điện vật liệu...
 • 5
 • 158
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008