tích hợp giáo dục môi trường và xây dựng các chuyên đề dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bài chia sẻ  tích hợp GDMT và xây dựng các chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS

Bài chia sẻ tích hợp GDMT xây dựng các chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhà trường (gia đình, cộng đồng xã hội) Vấn đề cần giải      Chuyên đề gì? Vì phải xây dựng chuyên đề dạy học? Cách để xây dựng chuyên đề dạy học Sinh học THPT Tổ chức dạy học chuyên đề theo ... theo định hướng hình thành lực người học Kiểm tra, đánh giá người học theo định hướng hình thành phát triển lực người học sau học xong chuyên đề Nhiệm vụ học viên  Thực hành xây dựng chuyên đề ... số định hướng đạo giáo dụcdạy học theo chuyên đề Quy trình xây dựng chuyên đề/ chủ đề dạy học chương trình THPT hành Trao đổi chuyên môn qua trường học kết nối” Ôn tập nội dung tập huấn  Năng...
 • 31
 • 1,109
 • 3
chương 1 ôn tập một số nội dung chính của ngôn ngữ lập trình c

chương 1 ôn tập một số nội dung chính của ngôn ngữ lập trình c

Kỹ thuật lập trình

... R1 R2 mắc song song Giá trị R1 R2 nhập từ bàn phím (Lưu ý: giá trị nhập vào phải hợp lệ) Program 1.2: Mở rộng Program 1.1, với tính kiểm tra tính hợp lệ giá trị điện trở nhập vào Kỹ thuật lập trình ... /* Các câu lệnh thân chương trình */ … [return (giá_ trị);] /* trả giá trị cho hàm main*/ } / *Định nghĩa hàm con, chương trình */ Kiểu_hàm Tên_hàm (các tham số) { /* Các lệnh hàm */ … [return (giá_ trị)] ... việc kiểm tra tính hợp lệ giá trị điện trở nhập vào #include //Khai báo tệp thư viện #include void main() { float R1, R2; float R; //Điện trở tương đương //nhập kiểm tra điện...
 • 31
 • 506
 • 0
Nội dung chính cần ôn tập của phần Lịch sử Thế giới

Nội dung chính cần ôn tập của phần Lịch sử Thế giới

Tư liệu khác

... tài liệu văn học có liên quan đến vấn đề c/ Liên hệ , so sánh , đối chiếu tài liệu lịch sử học với , với khứ có số cách sau : -Rút học , kinh nghiệm khứ cho ( học , kinh nghiệm cách mạng tháng ... khứ có ý nghĩa cấp thiết ngày -Nêu triển vọng phát triển kiện lịch sử học ( công việc đổi ) d/Sử dụng hợp lý, cần thiết loại đồ dùng trực quan nh đồ,đồ thị ,các biểu bảng thống kê e/ Làm số loại ... E/ Các xu phát triển giới ngày ? Nội dung 13 : Trình bày nguồn gốc , nội dung ,thành tựu tác động cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ? Phần : Một số...
 • 2
 • 225
 • 0
NỘI DUNG CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI NHNO&PTNT HUYỆN PHÚ XUYÊN

NỘI DUNG CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI NHNO&PTNT HUYỆN PHÚ XUYÊN

Kế toán

... giao dịch kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp chứng từ, kiểm tra chữ ký mẫu đăng ký, kiểm tra dấu, kiểm tra số d tài khoản cửa hàng Tạp hoá, xem số d có đủ hoạt động không - Chứng từ UNC hợp lệ hợp pháp ... tài sản, CBTD thẩm định (nếu am hiểu) Nếu khả thẩm định trình Ban giám đốc để thuê ngời thẩm định Qua đánh giá tài sản để xác định mức tiền vay + Kiểm tra tính chất hợp lệ, hợp pháp loại giấy ... toán tất toán khế ớc - lý hợp đồng Tín dụng Quá trình đợc tiến hành theo bớc: + Kiểm tra trớc cho vay + Kiểm tra cho vay + Kiểm tra sau cho vay Kiểm tra tr ớc cho vay Điều tra, khảo sát, xác lập...
 • 46
 • 430
 • 0
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP Kế toán bán hàng tại HTX Tiến Thành

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP Kế toán bán hàng tại HTX Tiến Thành

Kế toán

... chi tiết theo tài khoản đối ứng Có lấy từ NKCT có liên quan + Cọt tháng: ghi tháng cần phản ánh Cuối tháng khoá sổ ,cộng toàn số phát sinh bên Nợ, ghi vào cột Cộng số phát sinh Nợ Số phát sinh Có ... Bảng tổng hợp kiểm tra đối chiếu với số phát sinh Nợ ,số phát sinh Có số dư cuối tháng tài khoản 156 sổ - Cách lập sổ : Mỗi loại hàng hoá ghi vào dòng sổ tổng hợp + Cột Tên sản phẩm,hàng hoá : ghi ... tháng (=) số dư đầu tháng cộng (+) số phát sinh Nợ tháng trừ(-) số phát sinh Có tháng Cụ thể: Căn vào phiếu xuất kho – Biểu số 1,kế toán vào Bảng kê số theo mẫu Biểu số 16 sau: 30 30 Lớp KT 33E...
 • 41
 • 1,428
 • 0
Nội dung chính bài kiến tập công ty cổ phần thủy sản Bình Định pot

Nội dung chính bài kiến tập công ty cổ phần thủy sản Bình Định pot

Quản trị kinh doanh

... - Thị trường: Khả phát triển cơng ty tương lai khả quan nhu cầu tiêu thụ thủy sản thị trường giới phát triển theo xu hướng có lợi cho nhà cung cấp số lượng, giá cả, đặc biệt mặt hàng chủ lực Cơng ... tra nhu cầu thị trường, phát triển phận thiết kế mẫu, có chiến lược sản phẩm thích hợp tạo vị cạnh tranh thị trường nội địa nước ngồi Nhờ đó, Cơng ty củng cố thị trường cũ thâm nhập vào thị trường ... cho phù hợp với luật pháp như: định kế hoạch phát triển dài hạn, huy động vốn, bổ nhiệm, miễn nhiễm giám đốc, phó giám đốc, kế tốn trưởng, - Ban kiểm sốt: tổ chức thay mặt Cổ đơng để kiểm sốt...
 • 39
 • 902
 • 3
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội các báo cáo tài chính riêng lẻ theo chuẩn mực kế toán vn hệ thống kế toán tổ chức tín dụng vn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội các báo cáo tài chính riêng lẻ theo chuẩn mực kế toán vn hệ thống kế toán tổ chức tín dụng vn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Kinh tế - Thương mại

... cHU YEU (tiep theo) 2.22 Lqi ich 2.22.2 Trq cAp cia nhdn vi6n (ti6p theo) thOi viec tv nguyen vd trg cdp mil viec nguyQn: theo DiOu 42 BO Lu?t Lao dQng srla d6i th6ng nim vU chi trA trq c.ap thOi ... thOc cing ngdy ruuvEr 11 CHUNG KHOAN DAU TU (ti6p theo) 11.1 Chfung khodn ddu tu sdn siing dd brin (ti6p theo) 11.1.1 Chung khottn Nq (tieP theo) Trai phi6u T6ng cOng ty Ldp may ViQt Nam ph6t hanh ... YEU (tiap theo) lQp cdc bdo c6o titi chlnh ri6ng C6c bao c6o tdi chinh ri6ng 16 16 cOa Ngdn hdng iluqc trinh biry theo don vi triOu dong Viet Nam ("triQu dOng" hay "trieu VND"), duqc lQp theo He...
 • 61
 • 448
 • 0
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội các báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán vn hệ thống kế toán tổ chức tín dụng vn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội các báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán vn hệ thống kế toán tổ chức tín dụng vn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Kinh tế - Thương mại

... NHAT (ti6p theo) tai ngary 31 thiing 12 ndm 2009 vd cho ndm tdichinh fet tnuc cirng ngdy cHo vAY KHACH HANG (ti6p theo) 9.4 Phdn tfch du nq cho vay theo ngdnh PhAn tich du nq cho vay theo c6c ngdnh ... Hqp NHAT (tiep theo) tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2009 vd cho ndm tiri chinh fet tfrUc cung ngdy 16 T|EN GUTCUA KHACH HANG (ti6p theo) 16.1 Thuy6t minh theo loqihinh ti6n g{ri(tiOp theo) 2009 2008 ... k6t qud hoqt dQng kinh doanh hcrp nh6t theo phuong phap duong thing su6t tnoi gian lai c0a chung kho6n Ldi du thu ducvc tinh theo phuong ph6p duong thSng theo thoi gian nim gi0 lai crla chung...
 • 62
 • 385
 • 0
BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU TRÚ TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU TRÚ TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Dịch vụ - Du lịch

... phép phát huy lực chuyên môn theo hướng chuyên môn hóa , đồng thời cấu chức không đòi hỏi nhiều nỗ lực phối hợp nhân viên phận, phòng ban Nhược điểm: dễ gây ách tắc công việc phối hợp đồng phòng ... thành cách nhóm gộp hoạt động doanh nghiệp theo chức cụ thể tài chính, sản xuất, marketing nhân sự… Cơ cấu chức phù hợp với doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, hoạt động môi trường ổn định Tổng giám ... kết tạo nên hình thức liên hợp phận Ba hình thức liên hợp thường xuyên diễn DNLT: liên hợp góp phần, liên hợp liên tục liên hợp hỗ tương xoay chiều Các hình thức liên hợp DNLT Nhóm thực hiện: BF2...
 • 9
 • 926
 • 5
Nội dung chính sách cổ tức của công ty cổ phần, tác động của các hình thức chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu và tình hình tài chính doanh nghiệp Liên hệ thực tế tại tập đoàn FPT

Nội dung chính sách cổ tức của công ty cổ phần, tác động của các hình thức chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu tình hình tài chính doanh nghiệp Liên hệ thực tế tại tập đoàn FPT

Tài chính - Ngân hàng

... chính-ngân hàng, Đầu tư phát triển hạ tầng bất động sản, Nghiên cứu phát triển FPT làm chủ công nghệ tất hướng phát triển với chứng ISO cho tất lĩnh vực hoạt động, CMMi cho phát triển phần mềm Bên ... vay vốn phát hành thêm cổ phiếu mới, gia tăng rủi ro tài vay vốn, nguy quyền kiểm soát phát hành cổ phiếu Chính sách thặng dư cổ tức - Được xây dựng sở lý thuyết ổn định lợi tức cổ phần .Theo đó, ... bảo lãnh phát hành chuyên nghiệp, tất yếu nảy sinh chi phí phát hành Nếu chi phí phát hành cao, công ty định tăng phần giữ lại để tái đầu tư ngược lại Tâm lý nhà đầu tư: người hưu có xu hướng muốn...
 • 22
 • 793
 • 5
Nội dung chính sách chia cổ tức của công ty cổ phần, tác động của các hình thức chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu liên hệ thực tế tại tập đoàn FPT

Nội dung chính sách chia cổ tức của công ty cổ phần, tác động của các hình thức chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu liên hệ thực tế tại tập đoàn FPT

Tài chính - Ngân hàng

... - Thị trường chứng khoán ảm đạm, trước ngày thông báo nhận cổ tức, cp FPT theo đà - giảm giá Sau ngày thông báo 6/11 giá tăng nhẹ, đạt mức 34.150 đ/cp Các ngày tiếp theo, giá cp có xu hướng tăng, ... chức bảo lãnh phát hành chuyên nghiệp Nếu chi phí phát hành cao, công ty định tăng phần giữ lại để tái đầu tư ngược lại + Tâm lý nhà đầu tư: người hưu có xu hướng muốn nhận thu nhập ổn định nên muốn ... trả tính sở cổ phần, theo tỷ lệ % so với mệnh giá cổ phiếu Từ công thức xác định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức : n Dt Pn t P = t =1 + (1 + r ) Trong đó: P giá cổ phiếu thời điểm...
 • 18
 • 1,165
 • 11
Nội dung chính sử 9  có bài tập trắc nghiệm sử 9

Nội dung chính sử 9 có bài tập trắc nghiệm sử 9

Lớp 9

... hoại kinh tế địch Đẩy mạnh xây dựng bảo vệ kinh tế dân chủ nhân dân + Văn hoá giáo dục: Tháng 7-1950, Chính phủ đề chủ trương cải cách giáo dục phổ thông Hướng dẫn giáo dục phục vụ nhiệm vụ kháng ... sông, đường biển phát triển + Văn hoá giáo dục, y tế phát triển * Về giáo dục: 1960-1961 đến 1964-1965, số học sinh phổ thông tăng từ 1,9 triệu lên 2,7 triệu, số sinh viên đại học tăng từ 17.000 ... đấu tranh Cách mạng tháng Tám 1945 ? a Đấu tranh vũ trang b Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh trị c Đấu tranh trị d Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh trị Câu 10 Nguyên nhân định...
 • 89
 • 724
 • 0
Định giá và quản lý hoạt động định giá đất được xác định là một trong những nội dung chính của hoạt động quản lý nhà nước

Định giá quản lý hoạt động định giá đất được xác định là một trong những nội dung chính của hoạt động quản lý nhà nước

Kinh tế - Thương mại

... Phân tích định lng phng pháp so sánh tng đối ịnh giá nhà tầng có tổng diện tích xây dựng 180 m với phòng ngủ, phòng bếp phòng khách, nhà vệ sinh tầng diện tích đất sử dụng 50 m Chất lợng xây dựng ... BĐS so sánh đợc TT Các yếu tố SS SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 Giá bán, tr.đ 2300 2450 2280 2600 2500 DT xây dựng, m2 150 170 150 180 170 DT đất sử dụng, m2 50 53 50 55 55 SL nhà vệ sinh 2 SL phòng khách, ... 27 SS4 SS5 Giá điều chỉnh/Tr.đ/m2 48.72 48,819 49,47134 47,381 47,554 m2đất Tổng mức điều 146 137.41 193,576 20 115,47 chỉnh Trọng tổng số theo mức điều chỉnh Hòa hợp số giá trị Tổng giá trị điều...
 • 30
 • 663
 • 0
Những nội dung chính trong các chương giáo trình TTHCM sinh viên cần nắm được

Những nội dung chính trong các chương giáo trình TTHCM sinh viên cần nắm được

Cao đẳng - Đại học

... thức học để xây dựng niềm tin vững vào lãnh đạo sáng suốt Đảng với đường lối lãnh đạo đắn - Thấy trách nhiệm thân học tập, rèn luyện để góp phần vào tham gia xây dựng Đảng vững mạnh mặt; xây dựng ... A Mục tiêu học: Sau học sinh viên cần đạt được: I Về kiến thức - Thực chất vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc tư tưởng HCM - Sự kế thừ phát triển HCM Trong vấn đề dân tộc cách mạng giải ... nguyện “Sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” CHƯƠNG I: CỎ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH A Mục tiêu học: Sau học sinh viên cần đạt được: I Về kiến...
 • 12
 • 395
 • 1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN của CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 kèm theo BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN của CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 kèm theo BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Quản trị kinh doanh

... hơn/ ho c nh gi a giá th c t phát hành m nh giá c phi u phát hành c phi u l n u, phát hành b sung ho c tái phát hành c phi u qu V n khác c a ch s h u c ghi theo giá tr l i gi a giá tr h p lý c ... Chi phí i vay phát sinh sau ó s c ghi nh n chi phí s n xu t kinh doanh kỳ phát sinh Các kho n thu nh p phát sinh t ho t ng u tư t m th i c a kho n v n vay riêng bi t ch c s d ng vào m c ích có ... ghi nh n theo giá g c Trong trình s d ng, tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lu k giá tr l i Tài s n c nh thuê tài c ghi nh n nguyên giá theo giá tr...
 • 33
 • 824
 • 0
báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập

báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập

Kinh tế - Thương mại

... trinh bay tu trang 06 den trang 34 kem theo Trach nhiem cua Ban Tong Giam doc va Kiem toan vien Viec lap va trinh bay bao cao tai chinh thugc trach nhiem cua Ban Tong Giam doc Cong ty Trach nhiem ... A NQf PHAI TRA (300=310+320) I No" ngan han Vay va no ngan han Phai tra nguoi ban Nguoi mua tra tien truoc Thu8 va cac khoan phai nop Nha nuoc Phai tra cong nhan vien Cac khoan phai tra, phai ... diem bao cao, theo hgp dong xay dung da ky qui dinh nha than dugc toan theo tien dg ke hoach 4.2 Nguyen tac xac dinh khoan phai tra theo tien dp ke hoach hgp ddng xay dwng: Khoan pha theo tien ke...
 • 36
 • 393
 • 2

Xem thêm