tình hình vận dụng hiệp ước basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Kinh tế

... 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng ... Tình hìnnh vận dụng hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Phương Nam 52 2.2.2.6 Đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 54 ... 1.2.3.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 15 1.3 Hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.1 Sơ lược hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.2 Áp dụng sách, công...
 • 116
 • 1,588
 • 7
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C1

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C1

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm ... tưởng vào hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền ngăn ngừa, phát ... vấn đề phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm...
 • 2
 • 790
 • 11
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C2

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C2

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm ... tưởng vào hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền ngăn ngừa, phát ... vấn đề phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm...
 • 2
 • 640
 • 8
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C3

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C3

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm ... tưởng vào hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn ngăn ngừa, phát ... vấn đề phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm...
 • 2
 • 709
 • 6
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C4

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C4

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm...
 • 2
 • 689
 • 10
Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Kinh tế - Thương mại

... phần: Lợi tức cổ phần ghi sổ đợc phê chuẩn đắn không? Lợi tức cổ phần đợc ghi nhận đầy đủ không? Lợi tức cổ phần đợc định giá không? (căn vào số lãi chia cho cổ phiếu số lợng cổ phiếu ... Doanh nghiệp khách hàng áp dụng phơng pháp hạch toán kế toán môi trờng máy vi tính Trên thực tế, hầu hết doanh nghiệp không nhiều sử dụng phơng pháp hạch toán kế toán phần mềm kế toán máy Các phần ... khách hàng đợc kiểm toán II Một số mẫu bảng câu hỏi điều tra hệ thống kiểm soát nội Trong phần viết đề cập đến bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội khách hàng (ICEQs) Doanh nghiệp khách hàng...
 • 38
 • 6,225
 • 36
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ

Quản lý nhà nước

... chính: Kiểm tra tính hợp lý Những tính toán đợc áp dụng để ớc tính số d tài khoản hay loại hình nghiệp vụ Sau số hình thức áp dụng việc kiểm tra tính hợp lý này: doanh thu Ước tính số đơn vị ... kiểm soát chi tiết sửa đổi đánh giá sơ rủi ro kiểm soát tiến hành thêm kiểm tra chi tiết số liệu Rủi ro kiểm toán Rủi ro sai sót đáng kể Rủi ro tiềm tàng Rủi ro kiêm soát ( H ) Bằng chứng Kiểm toán ... kiểm toán chi tiết số liệu theo dự tính (có nghĩa trờng hợp số lợng thủ tục kiểm tra chi tiết tối thiểu) Rủi ro kiểm toán Rủi ro sai sót đáng kể Rủi ro cố hữu Rủi ro kiêm soát ( L/M) Bằng chứng Kiểm...
 • 104
 • 992
 • 1
BẢNG TÓM TẮT “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỂ KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ KHÁCH HÀNG” pptx

BẢNG TÓM TẮT “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỂ KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ KHÁCH HÀNG” pptx

Báo cáo khoa học

... chép hàng bán bị trả lại, hay bị hư hỏng 19 3.2.2 Đối với hàng tồn kho giá vốn hàng bán 19 3.2.2.1 Kiểm tra mẫu nghiệp vụ mua hàng 19 3.2.2.2 Kiểm tra hệ thống sổ kế toánchi tiết 19 3.3 Trong ... nội Công ty Mục đích áp dụng 24 24 Khảo sát tình hình thực tế áp dụng quy trình chung tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội khách hàng Công ty A&C 24 2.1 Khảo sát khách hàng 26 2.2 Lập kế hoạch ... walk-through 13 Đánh giá sơ rủi ro kiểm soát 13 2.1 Nghiên cứu thông tin thu thập qua việc tìm hiểu 14 2.2 Xác định sai sót tiềm tàng thủ tục kiểm soát chủ yếu 14 2.3 Đánh giá sơ rủi ro kiểm...
 • 5
 • 308
 • 0
Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Kế toán

... Eighth Edition Jack C Robertson, Ph.D., CPA, CFE ACCA study text BPP Publishing June 2000 Chun mc Kim toỏn Vit Nam số 400 ỏnh giỏ ri ro v kim toỏn ni b. Chun mc Kim toỏn Vit Nam số 610 S dng t ... giỏ thớch hp ca ri ro kim soỏt nh hng n ri ro phỏt hin t ú nh hng n quyt nh s lng bng chng kim toỏn cn thu thp Cú k hoch thit k cỏc cuc kho sỏt thớch hp 1.2 ỏnh giỏ s b ri ro kim soỏt: Theo Chun ... soỏt: Theo Chun mc kim toỏn Vit Nam số 400 ỏnh giỏ ri ro v kim soỏt ni b, quy nh: Sau hiu c h thng k toỏn v kim soỏt ni b, kim toỏn viờn phi thc hin ỏnh giỏ ban u v ri ro kim soỏt theo cỏc c s dn...
 • 42
 • 2,610
 • 12
Hệ thống kiểm soát nội bộ và tầm quan trộng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty.doc.DOC

Hệ thống kiểm soát nội bộ và tầm quan trộng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty.doc.DOC

Kế toán

... nghiệp Hiện xuất số phần mềm phục vụ cho trình quản lý luân chuyển chứng từ nghiệp vụ, nhiên phần mềm thờng đợc sử dụng ngành ngân hàng, thân INTRACO, trình lập luân chuyển chứng từ, bảo quản quản ... Mỗi ngời sử dụng máy tính cần tài khoản ngời sử dụng mật Các phần mềm sử dụng nên đợc thiết kế theo cách mà ngời sử dụng cụ thể đợc trao quyền sử dụng phần tất phần mềm, tiếp cận phần toàn hồ ... nghiệp Hiện xuất số phần mềm phục vụ cho trình quản lý luân chuyển chứng từ nghiệp vụ, nhiên phần mềm thờng đợc sử dụng ngành ngân hàng, thân INTRACO, trình lập luân chuyển chứng từ, bảo quản quản...
 • 52
 • 6,283
 • 76
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam.doc.DOC

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam.doc.DOC

Kế toán

... nội trực thuộc hội đồng quản trị mà trực tiếp chịu đạo ban kiểm soát Mô hình 1: mô hình máy kiểm toán nội trực thuộc hội đồng quản trị 20 Hội đồng quản Hội đồng quản trị trị Ban kiểm soát Ban kiểm ... đồng đồng quản trị quản trị Phòng Phòng đầu tư đầu tư xây xây dựng dựng Chủ Chủ tịch hội tịch hội đồng đồng quản trị quản trị Kế toán Kế toán TSCĐ TSCĐ Lưu trữ Lưu trữ bảo quản bảo quản chứng ... toán nội quan quản quan quản lý cấp trung lý cấp trung gian gian Cán quản lý Cán quản lý cấp doanh cấp doanh nghiệp nghiệp Mô hình đợc coi mô hình lý tởng, bảo đảm điều kiện tính độc lập kiểm...
 • 60
 • 3,641
 • 87
Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Kế toán

... cho loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu chu trình nghiệp vụ theo bước sau: - Nhận diện mục tiêu kiểm soát chi tiết mà theo trình đánh giá hệ thống KSNB vận dụng Trong bước này, KTV vận dụng mục tiêu ... KSNB quảnrủi ro Thiết lập hệ thống KSNB xác lập chế giám sát mà không quản lý lòng tin, mà qui định ràng nhằm: Giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn kinh doanh, sai sót vô tình gây thiệt hại, rủi ro ... QUYNH Khách hàng áp dụng sách kế toán mang tính chất “bảo thủ” “nóng vội”… Rủi ro mức thấp: khách hàng biểu Cùng với việc đánh giá rủi ro liên quan đến việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán, trước kí...
 • 46
 • 2,755
 • 26
Các phương pháp mô tả Hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Các phương pháp mô tả Hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Kế toán

... hàng, giảm giá hàng bán giá trị hàng bán bị trả lại đợc ngời phụ trách phê duyệt không? Giá trị hàng bán Doanh nghiệp trì việc kiểm kê định kỳ thờng xuyên không? Doanh nghiệp kiểm soát ... đồng quản trị Uỷ ban kiểm toán Hội đồng quản trị gồm thành viên nội bộ, thành viên làm việc uỷ ban kiểm toán Hiện xem xét bổ sung thành viên bên vào Hội đồng quản trị Uỷ ban kiểm toán Tính ... sổ hàng hoá gửi cho khách hàng thật; Các nghiệp vụ tiêu thụ đợc phê chuẩn đắn; Các nghiệp vụ tiêu thụ đợc vào sổ; Doanh số ghi sổ hàng hoá đợc đặt mua, đợc tính tiền ghi sổ xác; Các nghiệp...
 • 33
 • 3,132
 • 40
Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Kế toán

... 12 Rủi ro phát Rủi ro phát tỷ lệ nghịch với mức độ rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Khi rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát đợc đánh giá cao rủi ro phát đợc đánh giá mức thấp để giảm rủi ro kiểm ... theo trình đánh giá vận dụng Trong bớc kiểm toán viên vận dụng mục tiêu kiểm soát nội cụ thể cho loại nghiệp vụ chủ yếu công ty mà qua đánh giá rủi ro kiểm soát khoản mục Hình 1.1 minh hoạ việc ... đa mức độ rủi ro kiểm soát thích hợp đợc sử dụng Trong kiểm toán báo cáo tài việc đánh giá rủi ro kiểm soát ảnh hởng trực tiếp đến việc xác định phép thử nghiệm áp dụng Nếu rủi ro kiểm soát...
 • 40
 • 12,764
 • 41
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2).DOC

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2).DOC

Kế toán

... lý để đánh giá tình hình kết họat động sản xuất kinh doanh, tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước, với bên liên quan doanh nghiệp Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính đầy đủ, ... Lan PHẦN I: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Bản chất hệ thống kiểm soát nội Kiểm soát khâu quan trọng quy trình quản trị, nhà quảnthường quan tâm nhiều đến việc hình ... chế độ Nhà nước, định hội đồng quản trị, tổng giám đốc doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp Trước đây, chức kiểm toán nội giới hạn việc kiểm tra đánh giá hệ thống kiểm soát nội tổ chức Trong năm...
 • 34
 • 2,068
 • 6
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp .DOC

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp .DOC

Kế toán

... lý để đánh giá tình hình kết họat động sản xuất kinh doanh, tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước, với bên liên quan doanh nghiệp Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính đầy đủ, ... Lan PHẦN I: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Bản chất hệ thống kiểm soát nội Kiểm soát khâu quan trọng quy trình quản trị, nhà quảnthường quan tâm nhiều đến việc hình ... chế độ Nhà nước, định hội đồng quản trị, tổng giám đốc doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp Trước đây, chức kiểm toán nội giới hạn việc kiểm tra đánh giá hệ thống kiểm soát nội tổ chức Trong năm...
 • 34
 • 2,219
 • 6
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... soát xử lý: chương trình vi tính áp dụng bước xử lý cho tất nghiệp vụ nhóm thực bước xử lý Thuật ngữ hệ thống thông tin gọi bước xử lý bước (run) Trong công đoạn, máy tính in báo cáo trình bày ... mang tính quản trị, đề cập vấn đề liên quan đến BCTC, lĩnh vực hoạt động tính tuân thủ Báo cáo COSO 1992 gồm phần: Phần 1: dành cho nhà quản lý, phần cung cấp nhìn tổng quát KSNB mức độ cao Phần ... chức nghề nghiệp như: Hiệp hội kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Hội kế toán Hoa Kỳ (AAA), Hiệp hội nhà quản trị tài (FEI), Hiệp hội kiểm toán viên nội (IIA) Hiệp hội kế toán viên quản trị (IMA),...
 • 117
 • 3,210
 • 24
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... hoạt động ngân hàng thường gặp nhiều rủi ro: • Rủi ro tín dụng: Phát sinh trường hợp ngân hàng không thu đầy đủ gốc lãi khoản vay, việc toán nợ gốc lãi không kỳ hạn • Rủi ro lãi suất: Rủi ro phát ... Hội đồng quản trị Ban giám đốc nhận trình bày, báo cáo định kỳ tình hình rủi ro, tuân thủ ngoại lệ rủi ro, báo cáo thực trạng rủi ro 21 22 Ersnt & Young (2003) Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò ... đến kết kinh doanh ngân hàngRủi ro ngoại hối: Rủi ro phát sinh biến động tỷ giá xuất trạng thái hối đoái mở kinh doanh ngoại tệ • Rủi ro khoản: Rủi ro phát sinh ngân hàng không đủ khả đáp...
 • 86
 • 2,103
 • 23
Các khía cạnh hệ thống kiểm soát nội bộ.docx

Các khía cạnh hệ thống kiểm soát nội bộ.docx

Quản trị kinh doanh

... ghiệp : Nhà cung cấp, khách hàng, ngân hành, đối thủ cạnh tranh, quyền, hiệp hội nghề nghiệp, báo chí, nước ngoài, đối tác tiềm năng… Hình thức pháp lý DN - Doanh nghiệp nhà nước - Doanh nghiệp ... riêng/đặc thù DN => VHDN phần quan trọng tạo nên hình ảnh DN phần thương hiệu công ty & nhãn hiệu sản phẩm => Cá tính DN phần VHDN phần thương hiệu công ty -> lãnh đạo DN tính Người DN nghĩ DN ... gia đình Nhà nước quan lý đất nước pháp luật Giám đốc quản lý công ty quy chế Quản lý đất nước văn hoá xã hội Quản lý công ty & văn hoá doanh nghiệp sở vật chất & trang thiết bị phần xác” doanh...
 • 7
 • 879
 • 10
Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nhiệp.pdf

Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nhiệp.pdf

Quản trị kinh doanh

... RỦI RO Các dạng rủi ro DN Căn vào nguồn gốc phát sinh, ta phân loại rủi ro sau : - Rủi ro từ môi tường bên DN (hay gọi rủi ro kinh doanh) - Rủi ro từ bên doanh nghiệp +Rủi ro hoạt động +Rủi ro ... tiền lương - Trong quy trình tiền lương, rủi ro xác định mức lương rủi ro xác xuất xảy cao rủi ro xảy hậu rủi ro lớn - Nhóm rủi ro tính lương : + Rủi ro cập nhật liệu nhân : + rủi ro chấm công ... người (Payroll Slip) - Phiếu chi/Lệnh chi lương qua ngân hàng Rủi ro quy trình Ba nhóm rủi ro quy trình : - Rủi ro xác định mức lương - Rủi ro tính lương - Rủi ro chi trả lương - Rủi ro ghi nhận...
 • 56
 • 688
 • 5

Xem thêm