tình hình biến động giá năng lượng tại việt nam trong thời gian gần đây

Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong điều kiện hội nhập

Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong điều kiện hội nhập

Kinh tế

... Ở Việt nam, hoạt động sản xuất, kinh doanh loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, DNNVV bảo đảm cho 13 gần triệu chỗ làm, tức khoảng 26% lực lượng lao động nước, 79,2% tổng số lao động ... Than…đã minh chứng cho điều Tới kỷ gần đây, với phát triển mạnh mẽ Sài Gòn khu vực Nam Bộ, Hà nội giữ vị trí quan trọng thứ hai kinh tế Việt nam Sau thời gian dài thời kỳ bao cấp, từ đầu thập niên ... trọng giá trị gia tăng GDP lớn Chẳng hạn Malaysia, tỷ trọng giá trị gia tăng mà chúng tạo 36,4% Ở Việt nam, năm DNNVV đóng góp khoảng 28-30% GDP nước, 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, gần...
 • 107
 • 1,073
 • 0

Luận văn nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở huyện từ liêm hà nội

Luận văn nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở huyện từ liêm hà nội

Khoa học tự nhiên

... Qu c th ng dư thương m i 11% GDP) - T giá VNð/USD chưa linh ho t, ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t giá dùng bi n pháp ñ trì t giá ñó Hi n VNð ñư c ñ nh giá cao so v i USD ñ ng ti n c a nhi ... 4.11: Tác ñ ng c a sách ñ n k t qu ho t ñ ng SXKD 87 4.12: Các ch s ñánh giá hi u qu ho t ñ ng c a doanh nghi p 89 4.13: Tình hình th c hi n sách giãn, gi m thu TNDN năm 2009 91 Trư ng ð i h c Nông ... l i thăm Vi t Nam V a ñ t chân ñ n th ñô, ông ta ñã không th kìm lòng mà th t lên: “S c s ng Vi t Nam qu kỳ di u” ði u kỳ di u y m t l n n a ñư c ch ng minh qua di n m o c a Vi t Nam nói chung...
 • 127
 • 572
 • 0

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... lƣợng lao động, giá trị tài sản hay vốn, doanh thu, lợi nhuận, đó: - Số lƣợng lao động lao động trung bình danh sách, lao động thƣờng xuyên, lao động thực tế; - Tài sản vốn dùng tổng giá trị tài ... phân tích dãy số thời gian Nghiên cứu sử dụng dãy số thời kỳ với khoảng cách thời kỳ dãy số năm, năm… * Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc ( i ) Chỉ tiêu phản ánh biến động mức độ tuyệt ... mức độ tuyệt đối tiêu nghiên cứu khoảng thời gian dài Công thức tính: i Trong đó: yi y1 ; i 2,3, yi: mức độ tuyệt đối thời gian i y1: mức độ tuyệt đối thời gian đầu Số hóa Trung tâm Học liệu –...
 • 117
 • 211
 • 1

Tín dụng ngân hàng với sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM

Tín dụng ngân hàng với sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM

Kinh tế

... T ng Gi a nhóm Trong n i b nhóm T ng Gi a nhóm Trong n i b nhóm T ng Gi a nhóm Trong n i b nhóm T ng Gi a nhóm Trong n i b nhóm T ng Gi a nhóm Trong n i b nhóm T ng Gi a nhóm Trong n i b nhóm ... u hình th c khác nh m h tr vi c phát tri n kinh t - xã h i c a m t qu c gia 1.1.4.2 C n c theo th i gian chuy n nh ng giá tr gi a ng i cho vay i a Tín d ng ng n h n1 lo i tín d ng có th i gian ... i gian nh t dang ng ng c hi u s d ng s tin t i i vay v i nh ng i u ki n nh t i i vay ph i hoàn tr l i cho ng nm tl nh t ng ng giá i cho vay nh sau kho ng th i gian vay m i cho vay m t l ng giá...
 • 105
 • 195
 • 0

THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NÓI RIÊNG

THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NÓI RIÊNG

Kinh tế

... tạo Tình trạng lao động không đào tạo tay nghề thấp phổ biến DNCNNVV Có thể nói hạn chế nhân lực lao động đào tạo DNCNNVV dẫn đến hậu sau: Năng suất chất lượng lao động kém; Chi phí lớn, giá ... nghiệp nhỏ nên để đơn giản hoá, nhiều nước giới (trong có Việt Nam) thường gộp chung hai loại hình doanh nghiệp thành doanh 10 nghiệp nhỏ vừa (tại Việt Nam, văn thức Chính phủ quan nhà nước thống ... đào tạo lớp doanh nhân Việt Nam nước giới 1.1.3.2 Những khó khăn, thách thức hạn chế doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Trong kinh tế thị trường DNCNNVV chiếm số lượng đáng kể tổng số doanh...
 • 211
 • 235
 • 0

Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của chính quyền Thành phố Hà Nội

Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của chính quyền Thành phố Hà Nội

Kinh tế

... CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ STT Hình Hình 3.1 Hình3 .2 Hình3 .3 Tên hình vẽ Tình hình đăng ký vốn DNNVV giai đoạn 20102013 Cơ cấu DNNVV Hà Nội phân theo ngành/lĩnh vực Thu nhập bình quân ngƣời lao động ... kinh tế quốc tế, không Việt Nam giới có không công trình nghiên cứu nhóm doanh nghiệp nhiều lĩnh vực, góc độ khác nhằm trợ giúp thúc đẩy DNNVV phát triển Trong thời gian gần đây, đáng ý kể đến công ... thu nhập khác Trong số trƣờng hợp DNNVV động việc đón đầu biến động đột ngột thể chế, sách quản lý kinh tế xã hội, hay dao động đột biến thị trƣờng Từ góc độ thƣơng mại, nhờ tính động mà DNNVV...
 • 132
 • 280
 • 1

Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập

Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập

Tiến sĩ

... hệ giá trị thời gian cho thấy, đồng vốn có giá trị mặt thời gian Điều có nghĩa là: đồng vốn hôm nhận có giá trị cao đồng vốn nhận thời điểm tương lai, từ giá trị đồng vốn nhận sát thời điểm giá ... lao động lớn, tạo việc làm cho 1/2 đến 2/3 lực lượng lao động quốc gia (DNNVV tạo việc làm cho 50% lao động Đức, 47,7% lao động Pháp, 80,6% lao động Nhật bản, 42% lao động Canađa, 70% lao động Việt ... tranh sản phẩm hàng hóa DNNVV Việt Nam thấp giá cả, chất lượng, mẫu mã, hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng, vốn, thị trường tiêu thụ…Phần lớn mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam gặp phải khó khăn mang...
 • 213
 • 340
 • 2

Giải pháp huy động vốn để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.DOC

Giải pháp huy động vốn để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.DOC

Tài chính - Ngân hàng

... mua tài bị NHNN Việt Nam hạn chế Bên cạnh trình đăng ký gặp nhiều trở ngại, nhiều thời gian Vì để cung cấp vốn cách khả thi, có hiệu cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam thông qua hình thức thuê ... dụng gần triêuh lao động chiếm 49% lực lợng lao động phạm vi nớc, duyên hải miền Trung số lao động làm việc doanh nghiệp vừa nhỏ so với số lao động tất lĩnh vực chiếm cao nớc (67%), Đông Nam Bộ ... Ngoài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam đề nghị công ty cho thuê bất động sản động sản mà họ dự kiến, ký hợp đồng với công ty tài có hứa hẹn việc bán tài sản tuỳ theo tình hình 10 Ngân hàng nên có...
 • 15
 • 837
 • 11

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020.DOC

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020.DOC

Quản trị kinh doanh

... VỪA Ở VIỆT NAM 2.1 Thực trạng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam giai đoạn 2001 – 2008 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Theo tài liệu lịch sử, DNNVV Việt Nam hình ... trạng sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian qua - Chương 3: Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian tới CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ ... sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian qua, điểm vướng mắc cân giải thời gian tới - Thứ ba, Đề xuất số giải pháp trợ giúp doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam để tăng cường lực cạnh tranh...
 • 76
 • 1,664
 • 32

Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.pdf

Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.pdf

Quản trị kinh doanh

... 90/2001/N§-CP ngµy 21/11/2001 cđa ChÝnh phđ th× DNNVV bao gåm lu«n c¶ kinh doanh c¸ thĨ Trong ®iỊu kiƯn ®Ỉc thï cđa ViƯt Nam, sè gia ®×nh ®¨ng ký kinh doanh rÊt nhiỊu, ®ã víi viƯc coi lo¹i h×nh nÇy lµ ... ViƯt Nam so víi c¸c DNNVV ë c¸c n−íc c«ng nghiƯp ph¸t triĨn MỈc kh¸c, tèc ®é ®ỉi míi c«ng nghƯ cđa doanh nghiƯp ë n−íc ta rÊt chËm Theo kÕt qu¶ ®iỊu tra vỊ thùc tr¹ng doanh nghiƯp ViƯt Nam cđa ... phÈm cao So víi DNNVV n−íc ngoµi, c¸c DNNVV ViƯt Nam ph©n t¸n h¬n, kh¶ n¨ng liªn kÕt víi vµ víi doanh nghiƯp lín u h¬n - Nãi ®Õn DNNVV ë ViƯt Nam tr−íc tiªn vµ chđ u lµ nãi ®Õn c¸c doanh nghiƯp...
 • 227
 • 796
 • 6

hoàn thiện chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

hoàn thiện chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

Quản trị kinh doanh

... liệu đây, tác giả phải cố gắng tính tốn, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu thức sử dụng số liệu cập nhật được, đồng thời sử dụng số số liệu để gián tiếp phân tích đánh giá DNN&V Việt Nam Việt Nam ... chế biến http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN bất động sản-dịch vụ tư vấn, số lượng DNN&V hoạt động tăng lên đáng kể - góp phần quan trọng làm gia tăng số lượng DNN&V Việt Nam Đây ... đồng) 2.1.6 Đánh giá tổng quan thực trạng DNN&V Việt Nam OKS Sau phân tích thực trạng DNN&V Việt Nam, rút số nhận xét sau: - Việt Nam nước kinh tế phát triển nên sản xuất nhỏ phổ biến, DN có quy...
 • 100
 • 391
 • 2

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa

Báo cáo khoa học

... nông thôn Việt Nam 23 trình công nghiệp hoá Chơng II Thực trạng phát triển quản lý DNNVV nông 24 thôn Việt Nam trình công nghiệp hoá I Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam II ... hoá, đại hoá Đây thực chủ trơng kịp thời, phù hợp với đặc điểm kinh tế Việt Nam giai đoạn đầu thực công nghiệp hoá, đại hoá Với đề tài Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn Việt Nam trình công ... hiểu sâu tình hình phát triển DNNVV, đặc biệt khu vực nông thôn Việt Nam, khu vực thu hút đợc nhiều quan tâm Đảng Nhà nớc, nhằm đa giải pháp giúp cho trình phát triển DNNVV nông thôn Việt Nam đợc...
 • 103
 • 480
 • 1

Giải pháp nâng cao tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giải pháp nâng cao tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh tế - Thương mại

... va chat lugngkhongdong nhat, keo dai thoi gian thi cong, thoi gian ch9y thlt va thoi gian slta chlta thuong xuyen, chua noi den vi~c thieu trungthl!Ctrong vi~ckhaigia, bao gia t9i cac hgp dong ... huang nghiem trQng den moi truong dau tu tin dl,lng cho khu vl!c kinh te nhCtng nam taL- ' - TtW Cll! NCAN llANC - ro NAM2 006 21 ... va cong suat Slt dt;mgkhong d9t vai tlnh toan ban dau, ca bi~t co nha may di vaG h09t d(>nghang nam troi nhung van vCtasan xuat thlt vCtahoan chlnh tiep day chuyen thiet bi va xay lap NhCtng c~p...
 • 2
 • 298
 • 0

Hoàn thiện một số chính sách kinh tế phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước

Hoàn thiện một số chính sách kinh tế phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian qua I Tình hình hoạt động phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian qua Quá trình phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Quá trình hình thành phát ... lao động dồi giá lao động lại thấp nh nớc ta + Không có có xung đột ngời sử dụng lao động với ngời lao động: Do quy mô Doanh nghiệp thờng nhỏ vừa ,nên ngăn cách ngời sử dụng lao động ngời lao động ... * Ngân hàng Công Thơng Việt Nam : Ngân hàng Công Thơng Việt Nam coi Doanh nghiệp nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp có dới 500 lao động vốn cố định dới 10 tỷ đồng , vốn lu động tỷ đồng doanh thu...
 • 82
 • 563
 • 3

Luận văn thạc sĩ về Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Luận văn thạc sĩ về Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thạc sĩ - Cao học

... 90/2001/N§-CP ngµy 21/11/2001 cđa ChÝnh phđ th× DNNVV bao gåm lu«n c¶ kinh doanh c¸ thĨ Trong ®iỊu kiƯn ®Ỉc thï cđa ViƯt Nam, sè gia ®×nh ®¨ng ký kinh doanh rÊt nhiỊu, ®ã víi viƯc coi lo¹i h×nh nÇy lµ ... ViƯt Nam so víi c¸c DNNVV ë c¸c n−íc c«ng nghiƯp ph¸t triĨn MỈc kh¸c, tèc ®é ®ỉi míi c«ng nghƯ cđa doanh nghiƯp ë n−íc ta rÊt chËm Theo kÕt qu¶ ®iỊu tra vỊ thùc tr¹ng doanh nghiƯp ViƯt Nam cđa ... phÈm cao So víi DNNVV n−íc ngoµi, c¸c DNNVV ViƯt Nam ph©n t¸n h¬n, kh¶ n¨ng liªn kÕt víi vµ víi doanh nghiƯp lín u h¬n - Nãi ®Õn DNNVV ë ViƯt Nam tr−íc tiªn vµ chđ u lµ nãi ®Õn c¸c doanh nghiƯp...
 • 227
 • 1,572
 • 7

Luận văn thạc sĩ về Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa họa động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa họa động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... kinh tế xã hội 45 2.2 Một số nét tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam thời gian qua 52 2.2.1 Tác động hội nhập 53 2.2.2 Khả mở rộng ... tiêu đánh giá hiệu tín dụng - Nhóm tiêu tài doanh nghiệp Đánh giá khái quát tình hình tài việc xem xét, nhận định tình hình tài doanh nghiệp Công việc cung cấp thông tin khái quát tình hình tài ... Nhóm tiêu chí định lượng: sử dụng tiêu chí nhƣ số lao động, giá trị tài sản hay vốn, doanh thu, lợi nhuận, đó: Số lao động lao động trung bình danh sách, lao động thƣờng xuyên lao động thực tế Tài...
 • 114
 • 894
 • 2

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

... VỪA Ở VIỆT NAM 2.1 Thực trạng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam giai đoạn 2001 – 2008 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Theo tài liệu lịch sử, DNNVV Việt Nam hình ... trạng sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian qua - Chương 3: Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian tới CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ ... sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian qua, điểm vướng mắc cân giải thời gian tới - Thứ ba, Đề xuất số giải pháp trợ giúp doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam để tăng cường lực cạnh tranh...
 • 75
 • 698
 • 4

309 Nâng cao tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Vĩnh long giai đoạn 2005-2010

309 Nâng cao tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Vĩnh long giai đoạn 2005-2010

Tài chính - Ngân hàng

... dân số nước Phía đông nam giáp Tỉnh Trà Vinh, phía tây nam giáp Tp.Cần Thơ, phía tây bắc giáp Tỉnh Đồng Tháp phía đông bắc Tỉnh Tiền Giang Bến Tre Năm sông Tiền Giang Hậu Giang hai cửa ngõ đổ ... khả thi đủ khả hoàn trả vốn vay, DN phải có tổng giá trò tài sản chấp, cầm cố tổ chức tín dụng tối thiểu gần 30% giá trò khoản vay; đồng thời tình hình tài lành mạnh, khoản nợ đọng thuế, nợ hạn ... triển gần giống Việt Nam, sử dụng tiêu chí để phân loại DN vốn, số lao động doanh thu, vốn số lao động nhiều nước áp dụng Chỉ số bình quân nước DN có số vốn kinh doanh nhỏ triệu USD có 200 lao động...
 • 109
 • 428
 • 2

327 Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam hiện nay

327 Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY” Mục đích nghiên cứu đề tài phản ánh tình hình hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nói chung, đặc biệt doanh ... quy mô doanh nghiệp mặt lượng, người ta thường sử dụng tiêu sau: - Sản lượng sản phẩm (kết giá trò tiền hay vật) - Số lượng lao động - Giá trò tài sản cố đònh (vốn hoạt động hay vốn pháp đònh) ... Hiện trạng hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực kinh tế tư nhân: 2.1.1 Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua: Lòch sử tồn phát triển loại hình doanh nghiệp...
 • 76
 • 534
 • 1

Xem thêm