tài liệu mẫu đơn xin nghỉ việc

Tài liệu Mẫu đơn xin việc - Dài hạn ppt

Tài liệu Mẫu đơn xin việc - Dài hạn ppt

Tài liệu khác

... _______________________________________________ Date_________________Tham khảo các loại biểu mẫumẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.Please list applicable skills____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ... ______________________________________________________________________________________________________________________________________________Tham khảo các loại biểu mẫumẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.Reason for leaving ______________________________________________________________Company ... leaving ______________________________________________________________Tham khảo các loại biểu mẫumẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/....
 • 4
 • 984
 • 1
Tài liệu Mẫu đơn xin việc - ngắn hạn docx

Tài liệu Mẫu đơn xin việc - ngắn hạn docx

Tài liệu khác

... foregoing.Signature_______________________________________________ Date _________________Tham khảo các loại biểu mẫumẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.In addition to your work history, are there ... ______________________________________________________________________________________________________________________________________________Tham khảo các loại biểu mẫumẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/....
 • 3
 • 3,626
 • 7
Tài liệu Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản docx

Tài liệu Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản docx

Tài liệu khác

... Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Kính gửi: Cục Nuôi...
 • 3
 • 1,208
 • 1
Tài liệu Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt doc

Tài liệu Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt doc

Tài liệu khác

... signed projects and contracts. Ngày tháng năm Done in Người làm đơn Signature (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt Nam ... Freedom – Happines ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM License application Form for Fisheries operation in Vietnam seas 1. Người xin phép/ Applicant: - ... (Nếu có): Address of representative/ representative office in Viet nam (if available) 2. Tàu xin hoạt động tại Việt Nam/Vessel conducting fisheries activities in Vietnam: - Tên tàu (nếu có)...
 • 3
 • 1,411
 • 0

Xem thêm