tài liệu mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề pdf

Tài liệu khác

... (Kèm theo 04 Điều lệ trường cao đẳng nghề) Trường ……………………… đề nghị xem xét, phê duyệt. / Chủ tịch Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi...
 • 2
 • 963
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề pptx

Tài liệu khác

... Trườngđề nghị ……… phê duyệt sửa đổi, bổ sung lần…… Điều lệ - Những nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm: (Kèm theo 04 Điều lệ trường) Trường ……………………… ... (Kèm theo 04 Điều lệ trường) Trường ……………………… đề nghị .xem xét, phê duyệt. / Chủ tịch Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 630
 • 0
Tài liệu Phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục ppt

Tài liệu Phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục ppt

Tài liệu khác

... năm…Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường nghị Điều lệ trường theo Nghị số (Kèm theo 04 Điều lệ trường cao đẳng nghề) Trường ……………………… đề nghị xem xét, phê duyệt. / Chủ tịch ... hồ sơ Văn đề nghị phê duyệt điều lệ Bốn (04) điều lệ trường Bản định thành lập cho phép thành lập Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Văn đề nghị phê duyệt (mẫu số 1) Quyết định ... trị nghị trình Tổng cục Dạy nghề xem xét, định phê duyệt Bước Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận xem xét hồ sơ Bước Tổng cục Dạy nghề định phê duyệt điều lệ trường Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị phê...
 • 5
 • 362
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất docx

Tài liệu khác

... sơ đề nghị cấp gia hạn /điều chỉnh nội dung giấy phép gửi tới Cục Quản lý tài nguyên nước trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường; gửi tới Sở Tài nguyên Môi trường ... tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ (5) Tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký địa thường trú tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn /điều chỉnh nội dung giấy phép (trường hợp quan tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý tài ... HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN (1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) UBND tỉnh/thành phố (nếu hành nghề với quy mô vừa nhỏ) (2) Chủ giấy phép...
 • 3
 • 604
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất pptx

Tài liệu khác

... giấy tờ, tài liệu hồ sơ đề nghị gia hạn /điều chỉnh nội dung giấy phép (2) Tổ chức/cá nhân gửi 01 hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm dò khai thác nước (trường ... tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm dò khai thác nước (trường hợp quan tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý tài nguyên nước) ...
 • 2
 • 494
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất pdf

Tài liệu khác

... nguyên nước trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép Bộ Tài nguyên Môi trường; gửi tới Sở Tài nguyên Môi trường trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép UBND tỉnh/thành phố (theo quy định Điều 13 Nghị định ... HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN (1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường UBND tỉnh (theo quy định Điều 13 Nghị định 149/2004/NĐ-CP); (2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: cá nhân ghi ... nguyên Môi trường tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm dò khai thác nước (trường hợp quan tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý tài nguyên nước) Ghi chú: Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi tới Cục Quản lý tài nguyên...
 • 3
 • 381
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất doc

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất doc

Tài liệu khác

... giấy tờ, tài liệu hồ sơ đề nghị gia hạn /điều chỉnh nội dung giấy phép (2) Tổ chức/cá nhân gửi 01 hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm dò khai thác nước (trường ... tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm dò khai thác nước (trường hợp quan tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý tài nguyên nước) ...
 • 2
 • 480
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt doc

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt doc

Tài liệu khác

... (1) Ghi rõ giấy tờ, tài liệu kèm theo hồ sơ (2) Tổ chức, cá nhân gửi (01) hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường địa phương nơi đặt công trình khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp quan tiếp nhận ... phương nơi đặt công trình khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp quan tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý Tài nguyên nước) ...
 • 2
 • 456
 • 0

Xem thêm