tài liệu môn lập trình hướng đối tượng c

Tài liệu Chapter1: Lập trình hướng đối tượng với C++ docx

Tài liệu Chapter1: Lập trình hướng đối tượng với C++ docx

Kỹ thuật lập trình

... Department2 43. C cc thiết kế chương trình OOP3. C cc thiết kế chương trình OOP C cc chính:X c định c c dạng đối tượng (lớp)Tìm dữ liệu dùng chung, chia xẻX c định lớp c sở dựa ... thống hướng đối tượng 2.1 Hệ thống hướng đối tượng Là hệ thống c đ c điểm sau:Gồm tập hợp c c đối tượng Sự đóng gói c a 2 thành phần:Dữ liệu (thu c tính c a đối tượng)  C c thao t c trên ... tiện để đối tượng này chuyển yêu c u tới đối tượng kh c. Một thông điệp bao gồm:Handle c a đối tượng đích (đối tượng chủ)Tên phương th c cần th c hiện C c thông tin c n thiết kh c (tham...
 • 29
 • 446
 • 4
Tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pdf

Tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pdf

Kỹ thuật lập trình

... ,điểm c sở, điểm ngoại ngữ).Viết chương trình th c hiện c c ch c năng sau.a) Nhập dữ liệu cho 100 sinh viên với c c thông số thông tin : họ tên, mã số sinh viên, điểm. In ra tất c c c sinh ... sinh gồm tên và điểm 3 môn • Tính tổng điểm thi c a thi sinh, trên c sở lớp đã xây dựng đư c, viết chương trình làm c c công vi c sau:- Nhập danh sách kết quả thi c a c c thí sinh vào từ bàn ... tả c c thí sinh bao gồm c c thu c tính và c c phương th c sau:• Tên thí sinh.• Điểm 3 môn Toan,Lý,Hoá• Nhập thông tin c a thí sinh gồm tên và điểm 3 môn Toán, Lý , Hoá.• In thông tin c a...
 • 16
 • 7,803
 • 226
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Kỹ thuật lập trình

... toán tử cho vi c soạn thảo c c biểu th c Nội dungToán tử toán h c, quan hệ, luận lý, bit, tăng/giảm, khởi tạo, điều kiện, lấy kích thư c Độ ưu tiên c a c c toán tửChuyển kiểuChương ... Niệm C BảnKhái Niệm C BảnMột biểu th c là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.Một biểu th c ư c lượng một giá trị nào đó. 2 Biểu Th c Biểu Th c M c tiêuGiới thiệu c c ... 8 Độ Ưu Tiên C a C c Toán TửĐộ Ưu Tiên C a C c Toán TửM c Toán tử Loại Thứ tựCao nhất::Một ngôi C hai() [] -> .Hai ngôi Trái tới phải+-+ +...
 • 8
 • 469
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Kỹ thuật lập trình

... 1:(INTRODUCTION)(INTRODUCTION) 2 Lịch Sử C a C+ +Lịch Sử C a C+ + C+ + dựa trên ngôn ngữ lập trình C  C đư c phát minh trư c 1970 bởi Dennis RitchieNgôn ngữ c i đặt hệ thống cho hệ điều ... đư c chuyển đổi bằng c ch gán một giá trị mới cho biến Chương 1 3 Mở ĐầuMở ĐầuM c tiêuGiới thiệu c c khái niệm c bản c a một chương trình C+ +Nội dung Viết và biên dịch chương ... BiếnBiếnBiếnTên tượng trưng cho một vùng nhớ mà dữ liệu c thể đư c lưu trữ trên đó hay là đư c sử dụng lại.Thu c tính c a biếnKiểu: đư c thiết lập khi c c biến đư c định nghĩaGiá trị: c thể...
 • 10
 • 399
 • 1
Tài liệu Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ docx

Tài liệu Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ docx

Kỹ thuật lập trình

... Xuân Th c - CCK02TH2 12 Trường: C CN Ph c Yên Bài tập lập trình hướng đối tượng C+ +B C NG TH NGỘ ƯƠTr ng Cao ng C ng Nghi p Ph c Yênườ Đẳ ệ  BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C+ +H Tên: ... Th c - CCK02TH2 6 Trường: C CN Ph c Yên Bài tập lập trình hướng đối tượng C+ +BÀI TẬP C+ +Bài 1:Xây dựng lớp c sở HOCSINH c c c thông tin: Họ tên, Lớp, Điểm toán, lý, hoá và c c phương th c ... Trường: C CN Ph c Yên Bài tập lập trình hướng đối tượng C+ +}Bài 3: Tạo lớp CARD để quản lý sách trong thư viện. Yêu c mỗi loại sách c n lưu trữ c c thong tin: Tựa đề sách, T c giả, Số lượng sách.Xây...
 • 13
 • 3,703
 • 219
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

Kỹ thuật lập trình

... nhớChương 9*contacts 1*contacts 2*contacts 3*contacts i*contacts n……**contactsdirSizemaxSize**contactsdirSizemaxSize*recent*recentContact 1Contact 2Contact i…*contacts 1*contacts ... 1*contacts 2*contacts 3*contacts i*contacts n……Contact 1Contact 2Contact i…ContactDirSmartDirKhoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ13Chuyển kiểuChuyển kiểu C sẵn 1 phép chuyển ... minh: Đối tượng lớp cha = Đối tượng lớp con; Áp dụng cho c đối tượng, tham chiếu và con trỏ.Chương 9Không đư c th c hiện phép gán ngư c:  Đối tượng lớp con = Đối tượng lớp cha; //...
 • 24
 • 496
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Kỹ thuật lập trình

... StringVecStringVec { public:StringVec (const int dim);~StringVec ();char* operator [] (int);int add(char* );// ……… private:char **elems; // cac phan tu int dim; // kich thuoc cua vectoint ... m c định c a ngôn ngữ: Nếu đối tượng kích thư c nhỏ, c thể sẽ gây ra quá nhiều khối nhỏ => chậm. Không đáng kể khi đối tượng c kích thư c lớn.=> Toán tử new và delete ít đư c ... 60; cout<<m<<endl;}Chương 8Khoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ4Tái định nghĩa toán tửTái định nghĩa toán tửĐịnh nghĩa c c phép toán trên đối tượng.  C c phép toán c ...
 • 18
 • 347
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

Kỹ thuật lập trình

... Đại H c Cần Thơ30 C u tr c và hợp C u tr c và hợp C u tr c (structure):  Bắt nguồn từ ngôn ngữ C.  Tương đương với class với c c thu c tính là public. Sử dụng như class.struct PointPoint ... viên tham chiếuThành viên là đối tượng c a 1 lớpMảng c c đối tượng Phạm vi lớp C u tr c (structure) và hợp (union) C c trường bitChương 7Khoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ14Hàm ... tạo cho c c dữ liệu thành viên qua danh sách khởi tạo thành viênKhoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ32 C c trường bit C c trường bitĐiều khiển đối tượng ở m c bit.VD: Truy xuất c c...
 • 32
 • 1,084
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

Kỹ thuật lập trình

... (prototype) cho c c đối tượng c ng kiểuVí dụ: lớp XeDap là một thiết kế chung cho nhiều đối tượng xe đạp đư c tạo ra Lớp định nghĩa c c thu c tính và c c phương th c chung cho tất c c c đối tượng ... 6.11 Đối Tượng Đối Tượng Đối tượng (object) là một th c thể phần mềm bao b c c c thu c tính và c c phương th c liên quan. Đối tượng phần mềm Đối tượng phần mềm Xe ĐạpThu c tính đư c x c định ... tại).OOP cung c p một framework tốt với c c thư viện mã mà c c thành phần c thể đư c chọn và sửa đổi bởi lập trình viên. 6.2 Lập Trình Hướng Đối Tượng Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented...
 • 22
 • 580
 • 3
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

Kỹ thuật lập trình

... định trư c) Gồm mảng một chiều và mảng đa chiềuChương 5 7 Con TrỏCon TrỏCon trỏ đơn giản chỉ là địa chỉ c a một vị trí bộ nhớ và cung c p c ch gián tiếp để truy xuất dữ liệu trong ... 2 Mảng, Con Trỏ, Tham ChiếuMảng, Con Trỏ, Tham ChiếuM c tiêuGiới thiệu c c cách sử dụng mảng, con trỏ, và tham chiếuNội dungMảng một chiều, nhiều chiều, bộ nhớ tĩnhCon trỏ, ... đư c x c định bởi một chỉ số biểu thị vị trí c a phần tử trong mảngPhần tử đầu tiên c a mảng luôn c chỉ số 0 Số lượng phần tử trong mảng đư c gọi là kích thư c c a mảng (c định; xác...
 • 10
 • 463
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

Kỹ thuật lập trình

... Lệnh Đối số m c địnhbỏ bớt đi gánh nặng phải chỉ định c c giá trị c a đối số cho tất c c c tham số hàm Đối số hàng lệnh C thể nhận không hay nhiều đối số từ hàng lệnhđư c tạo ra ... báo hàmTên hàm C c tham số c a hàmKiểu trả về c a hàmĐịnh nghĩa hàm C c lệnhSử dụng hàmGọi hàmTên hàm( ) C c đối sốNhận kết quả trả về c a hàmChương 4 ... 1Khoa C ng Nghệ Thông Tin & Truyền ThôngĐại H c Cần ThơHÀMHÀMCHƯƠNG 4:CHƯƠNG 4:(FUNCTION)(FUNCTION) 2 HàmHàmM c tiêuMô tả c ch khai báo, định nghĩa, và...
 • 8
 • 353
 • 1
bài giảng nhập môn lập trình hướng đối tượng

bài giảng nhập môn lập trình hướng đối tượng

Kỹ thuật lập trình

... dung chi tiếtTừ lập trình c u tr c đến lập trình hướng đối tượng. Phương pháp lập trình hướng đối tượng. Ưu điểm c a lập trình hướng đối tượng. Chương 01- Nhập môn OOPSlide 3/VC&BB88 Lập ... 3/VC&BB88 Lập trình hướng đối tượng OOP – Object Oriented Programming.Chương trình là sự hoạt động c a c c đối tượng  Giống tự nhiên. Đối tượng th c thi một hoạt động t cđối tượng th c ... 20/VC&BB22M c tiêuNhận biết sự kh c biệt giữa lập trình hướng thủ t clập trình hướng đối tượng. Phân tích, thiết kế và hiện th c đư c một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. Nhận...
 • 23
 • 1,696
 • 4
Bài báo cáo thực hành môn học  lập trình hướng đối tượng c++

Bài báo cáo thực hành môn học lập trình hướng đối tượng c++

Công nghệ thông tin

... co dtb cao nhat a[i].xuat(); getch();} C u 5:class hcnhat{ Ngành CNTT - Trường C C ng Nghệ Thông Tin  Page 9 Bài Báo C o Th c Hành Môn H c : Lập Trình Hướng Đối Tượng C+ +  sophuc ... Ngành CNTT - Trường C C ng Nghệ Thông Tin  Page 21 Bài Báo C o Th c Hành Môn H c : Lập Trình Hướng Đối Tượng C+ + void swap(int *a,int *b){ int c; c= *a;*a=*b;*b =c; }void main(){clrscr();int ... == (sophuc a) {  Ngành CNTT - Trường C C ng Nghệ Thông Tin  Page 13 Bài Báo C o Th c Hành Môn H c : Lập Trình Hướng Đối Tượng C+ +  clrscr(); cout<<"\nHinh tron co tam :";...
 • 22
 • 2,346
 • 0

Xem thêm