tài liệu lập trình c bằng keil c

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Kỹ thuật lập trình

... toán tử cho vi c soạn thảo c c biểu th c Nội dungToán tử toán h c, quan hệ, luận lý, bit, tăng/giảm, khởi tạo, điều kiện, lấy kích thư c Độ ưu tiên c a c c toán tửChuyển kiểuChương ... Niệm C BảnKhái Niệm C BảnMột biểu th c là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.Một biểu th c ư c lượng một giá trị nào đó. 2 Biểu Th c Biểu Th c M c tiêuGiới thiệu c c ... 8 Độ Ưu Tiên C a C c Toán TửĐộ Ưu Tiên C a C c Toán TửM c Toán tử Loại Thứ tựCao nhất::Một ngôi C hai() [] -> .Hai ngôi Trái tới phải+-+ +...
 • 8
 • 462
 • 0
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Kỹ thuật lập trình

... 1:(INTRODUCTION)(INTRODUCTION) 2 Lịch Sử C a C+ +Lịch Sử C a C+ + C+ + dựa trên ngôn ngữ lập trình C  C đư c phát minh trư c 1970 bởi Dennis RitchieNgôn ngữ c i đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix C+ + đư c ... đổi bằng c ch gán một giá trị mới cho biến Chương 1 3 Mở ĐầuMở ĐầuM c tiêuGiới thiệu c c khái niệm c bản c a một chương trình C+ +Nội dung Viết và biên dịch chương trình C+ + ... trưng cho một vùng nhớ mà dữ liệu c thể đư c lưu trữ trên đó hay là đư c sử dụng lại.Thu c tính c a biếnKiểu: đư c thiết lập khi c c biến đư c định nghĩaGiá trị: c thể đư c chuyển...
 • 10
 • 396
 • 0
Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 1 docx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 1 docx

Kỹ thuật lập trình

... ph c tạp thì tất c c c c u lệnh không thể đư c đưa vào một chương trình, chúng c n đư c chia ra thành một số chương trình nhỏ hơn. Tất c c c chương trình này cuối c ng đư c tích hợp lại để chúng ... hợp c c cào đóMọi chượp c c câu lệnm c c chương Một người bn c ng th c làdẫn này, họ c chưa ? Nó c không nói rõ khái niệmà Phần mềm c. Tự động hóo c ng c n pngôn ngữ lập ẽ nghiên c uhái ... là c u tr c chọn lựa, điều kiện hay c u tr c rẽ nhánh. ¾ C u tr c chọn c bản là c u tr c “IF”. ¾ C u tr c IF …ELSE giúp lập trình viên chỉ làm so sánh đơn và sau đó th c thi c c bước...
 • 22
 • 562
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

Kỹ thuật lập trình

... nhớChương 9*contacts 1*contacts 2*contacts 3*contacts i*contacts n……**contactsdirSizemaxSize**contactsdirSizemaxSize*recent*recentContact 1Contact 2Contact i…*contacts 1*contacts ... 1*contacts 2*contacts 3*contacts i*contacts n……Contact 1Contact 2Contact i…ContactDirSmartDirKhoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ13Chuyển kiểuChuyển kiểu C sẵn 1 phép chuyển ... Lookup(const char *name); Contact **contacts; // ds cac doi tac int dirSize; // kich thuoc thu muc hien tai int maxSize; // kich thuoc thu muc toi da public: ContactDir (const int maxSize); ~ContactDir();...
 • 24
 • 490
 • 0
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Kỹ thuật lập trình

... StringVecStringVec { public:StringVec (const int dim);~StringVec ();char* operator [] (int);int add(char* );// ……… private:char **elems; // cac phan tu int dim; // kich thuoc cua vectoint ... và Truyền ThôngĐại h c Cần Thơ Khoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ3Tái định nghĩa hàmTái định nghĩa hàmĐịnh nghĩa c c hàm c ng tênĐối số phải kh c nhau:class TimeTime { // ... private: const short rows; // số hàng const short cols; // số c t double *elems; // c c phần tử}; double& Matrix::operator () (const short row, const short col) { static double dummy...
 • 18
 • 343
 • 0
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

Kỹ thuật lập trình

... Đại H c Cần Thơ30 C u tr c và hợp C u tr c và hợp C u tr c (structure):  Bắt nguồn từ ngôn ngữ C.  Tương đương với class với c c thu c tính là public. Sử dụng như class.struct PointPoint ... đầuclass PolygonPolygon { public:// private:Point *vertices; // c c đỉnhint nVertices; // số c c đỉnh};Không c n biết kích thư c mảng.Khoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ31 C u ... tạo cho c c dữ liệu thành viên qua danh sách khởi tạo thành viênKhoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ32 C c trường bit C c trường bitĐiều khiển đối tượng ở m c bit.VD: Truy xuất c c...
 • 32
 • 1,080
 • 0
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

Kỹ thuật lập trình

... (prototype) cho c c đối tượng c ng kiểuVí dụ: lớp XeDap là một thiết kế chung cho nhiều đối tượng xe đạp đư c tạo ra Lớp định nghĩa c c thu c tính và c c phương th c chung cho tất c c c đối ... Thu c tính đư c lưu trữ hay phương th c đư c cài đặt như thế nào  đư c che giấu đi từ c c đối tượng kh c Vi c che giấu những chi tiết thiết kế và c i đặt từ những đối tượng kh c đư c gọi ... XeDapĐối tượng c a lớp XeDap 6.5 Đ c Điểm Quan TrọngĐ c Điểm Quan TrọngNhấn mạnh trên dữ liệu hơn là thủ t c  C c chương trình đư c chia thành c c đối tượngDữ liệu đư c che giấu và...
 • 22
 • 574
 • 2
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

Kỹ thuật lập trình

... định trư c) Gồm mảng một chiều và mảng đa chiềuChương 5 7 Con TrỏCon TrỏCon trỏ đơn giản chỉ là địa chỉ c a một vị trí bộ nhớ và cung c p c ch gián tiếp để truy xuất dữ liệu trong ... 2 Mảng, Con Trỏ, Tham ChiếuMảng, Con Trỏ, Tham ChiếuM c tiêuGiới thiệu c c cách sử dụng mảng, con trỏ, và tham chiếuNội dungMảng một chiều, nhiều chiều, bộ nhớ tĩnhCon trỏ, ... đư c x c định bởi một chỉ số biểu thị vị trí c a phần tử trong mảngPhần tử đầu tiên c a mảng luôn c chỉ số 0 Số lượng phần tử trong mảng đư c gọi là kích thư c c a mảng (c định; xác...
 • 10
 • 458
 • 0
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

Kỹ thuật lập trình

... gánh nặng phải chỉ định c c giá trị c a đối số cho tất c c c tham số hàmĐối số hàng lệnh C thể nhận không hay nhiều đối số từ hàng lệnhđư c tạo ra sẵn cho một chương trình C+ + thông qua ... 1Khoa C ng Nghệ Thông Tin & Truyền ThôngĐại H c Cần ThơHÀMHÀMCHƯƠNG 4:CHƯƠNG 4:(FUNCTION)(FUNCTION) 2 HàmHàmM c tiêuMô tả c ch khai báo, định nghĩa, và ... báo hàmTên hàm C c tham số c a hàmKiểu trả về c a hàmĐịnh nghĩa hàm C c lệnhSử dụng hàmGọi hàmTên hàm( ) C c đối sốNhận kết quả trả về c a hàmChương 4...
 • 8
 • 349
 • 0
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

Kỹ thuật lập trình

... Ph c Lệnh Đơn & Lệnh Ph c Lệnh đơn là một sự tính toán đư c kết th c bằng dấu chấm phẩy.Nhiều lệnh đơn c thể kết nối lại thành một lệnh ph c bằng c ch rào chúng bên trong c c ... (biểu th c) lệnh;Lệnh switchswitch (biểu th c) { case hằng 1: c c lệnh; break; case hằng n: c c lệnh; break; default: c c lệnh;}if (biểu th c) lệnh 1;else lệnh 2;Khi nào chúng ta ... nào chúng ta nên sử dụng switch? 2 LệnhLệnhM c tiêuCung c p c pháp và c ch sử dụng c c lệnhNội dungLệnh đơn, lệnh ph c Lệnh khai báoLệnh gánLệnh rẽ nhánh: if, switchLệnh...
 • 6
 • 349
 • 0
Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 9 pdf

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 9 pdf

Kỹ thuật lập trình

... th c thi một chuỗi c c chỉ thị lặp di lặp lại. Điều này c đư c là nhờ vào c c cấu tr c lặp trong ngôn ngữ lập trình. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu c c cấu tr c vòng lặp kh c nhau trong C. ... 18 Lập trình c bản C Kiểm tra tiến độ h c tập 1. …………… cho phép một tập c c chỉ thị đư c th c thi cho đến khi một điều kiện x c định đạt đư c. A. Vòng lặp B. C u tr c C. Toán ... true và chương trình nh c người dùng nhập vào chuỗi ký tự kh c. Chương trình c tiếp t c cho đến khi người dùng nhấn bất kỳ một phím nào kh c với phím ‘y’ ho c ‘Y’. Và chương trình kết th c. ...
 • 19
 • 355
 • 0
Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 10 pptx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 10 pptx

Kỹ thuật lập trình

... lặp ‘do while’. C cc trong bài h c này đư c trình bày chi tiết, rõ ràng và c n thận. Điều này giúp ta hiểu rõ về c ng c lập trình. Th c hiện theo c cc sau thật c n thận. Phần I ... tiếp đư c th c thi. Chương trình sau minh họa c ch sử dụng c a lệnh continue. Xem đoạn mã lệnh sau: for ( cnt = 1; cnt <=10; cnt++) { if (cnt ==5) continue; printf(“%d\t”, cnt); ... switch ngay lập t c. Chương trình sau minh họa c c dùng c a lệnh break. Quan sát đoạn mã lệnh sau: for (cnt = 1; cnt <= 10; cnt++) { if (cnt == 5) break; printf(“%d\n”, cnt);...
 • 8
 • 386
 • 0
Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 11 ppt

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 11 ppt

Kỹ thuật lập trình

... th c c a chuỗi và là c ch duy nhất để c c hàm làm vi c với chuỗi sẽ biết đâu là điểm kết th c của chuỗi. M cC không c kiểu dữ liệu chuỗi, nhưng nó cho phép c c hằng chuỗi. Một hằng chuỗi ... %c, một chuỗi c c ký tự đư c xuất ra màn hình. C c mảng c ng c thể đư c khởi tạo khi khai báo. Điều này đư c th c hiện bằng vi c gán tên mảng với một danh sách c c giá trị phân c ch nhau bằng ... Không c n thiết khai báo kích thư c của mảng đang đư c khởi tạo. Nếu kích thư c của mảng đư c bỏ qua khi khai báo, trình biên dịch sẽ x c định kích thư c của mảng bằng c ch đếm c c giá trị...
 • 14
 • 343
 • 0
Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 2 ppt

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 2 ppt

Kỹ thuật lập trình

... C c định danh trong C có phân biệt chữ hoa và chữ thường, c thể, arena thì kh c ARENA. 2.3.1 C c nguyên t c cho vi c chỉ đặt tên C c quy t c đặt tên biến kh c nhau tuỳ ngôn ngữ lập trình. ... ư c chuẩn đư c tuân theo như : ¾ Tên biến phải bắt đầu bằng một ký tự chữ c i. ¾ C c ký tự theo sau ký tự đầu bằng một chuỗi c c chữ c i ho c con số và c ng c thể bao gồm ký tự đ c biệt ... 2.2: C c toán tử số h c và ch c năng ¾ C c toán tử hai ngôi Trong C, c c toán tử hai ngôi c ch c năng giống như trong c c ngôn ngữ kh c. Những toán tử như +, -, * và / c thể đư c áp...
 • 15
 • 414
 • 0
Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 3 pptx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 3 pptx

Kỹ thuật lập trình

... quả ở đầu ra, th c hiện tiếp c cc sau: 4. Lưu tập tin với tên myprogramI .C. 5. Biên dịch tập tin myprogramI .C. 6. Th c thi chương trình myprogramI .C. 7. Trở về trình soạn thảo. ... biết, Biến là tên đặt cho vị trí bộ nhớ máy tính, c thể dùng để lưu trữ c c giá trị kh c nhau tại những thời điểm kh c nhau. Trong chương này, chủ yếu chúng ta sẽ h c cách tạo và sử dụng biến. ... ở đầu ra c a chương trình trên như hình sau: Hình 3.2: Kết quả c a myprogramII .C 44 Lập trình c bản C Phần II – Trong thời gian 30 phút kế tiếp: 1. Viết một chương trình nhập...
 • 6
 • 334
 • 0

Xem thêm