tài liệu lý thuyết tiền tệ

Tài liệu chính sách tiền tệ trước Hội nhập kinh tế.pdf

Tài liệu chính sách tiền tệ trước Hội nhập kinh tế.pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... M2 bao gồm cả tiền gửi ngoại tệ, nếu lợng ngoại tệ vào nhiều ,đặc biệt là qua đờng kiều hối sẽ làm tăng khối lợng tiền trong nền kinh tế ngoài tầm kiểm soát của NHNN. - Theo thuyết cũng nh ... trờng tiền tệ đang trong quá trình phát triển, một số hoạt động tiền tệ còn ngoài tầm kiểm soát của NHNN. Vì vậyảytong thời gian hiện nay NHNN cần tăng cờng hơn nữa năng lực kiểm soát tiền tệ ... năng tham gia các nghiệp vụ thị trờng tiền tệ. Điều này thúc đẩy thị trờng tiền tệ phát triển, đồng thời hỗ trợ NHTW thực hiện tốt vai trò điều tiết tiền tệ thông qua các công cụ CSTT, nhất...
 • 17
 • 557
 • 2
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 01

Tài liệu thuyết kiểm toán 01

Kế toán - Kiểm toán

... của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là đơn vị đợc kiểm toán) ... kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị đ đợc kiểm toán. Điều 3. Giá trị của kết quả kiểm toán Các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị đợc kiểm toán ... cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu kế toán và các tài liệu, thông tin cần thiết khác có liên quan đến hợp đồng dịch vụ. 6. Kiểm tra, xác nhận các thông tin kinh tế, tài chính có liên quan đến...
 • 12
 • 870
 • 7
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 02

Tài liệu thuyết kiểm toán 02

Kế toán - Kiểm toán

... hưởng đến báo cáo tài chính.Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng tổng quát sau:- Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính;- Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm ... chương trình vi tính nhưng không lưu tài liệu, không được phê duyệt và không được kiểm tra;- Thông tin, tài liệu in từ máy vi tính không phù hợp với báo cáo tài chính;- Các thông tin in ra từ ... liệu kế toán làm sai lệch báo cáo tài chính;- Biển thủ tài sản;- Che dấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh tế làm sai lệch báo cáo tài chính;- Ghi chép các nghiệp...
 • 7
 • 785
 • 5
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 03

Tài liệu thuyết kiểm toán 03

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày sai các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính làm cho ngời sử dụng thông tin tài chính hiểu sai bản chất của vấn đề; hoặc trong báo cáo tài chính không thuyết minh những vấn đề có liên quan ... giá ảnh hởng của sai sót13. Khi đánh giá về tính trung thực và hợp của báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá xem liệu tổng các sai sót đợc phát hiện trong quá trình kiểm toán nh-ng ... thúc năm tài chính, kiểm toán viên đã đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán căn cứ trên dự tính trớc kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu tình hình tài chính...
 • 4
 • 544
 • 3
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 04

Tài liệu thuyết kiểm toán 04

Kế toán - Kiểm toán

... toán, tài liệu kế toán;- Đối chiếu số liệu nội bộ với bên ngoài;- So sánh, đối chiếu kết quả kiểm kê thực tế với số liệu trên sổ kế toán;- Giới hạn việc tiếp cận trực tiếp với các tài sản và tài ... phê duyệt các số liệu, tài liệu liên quan đến đơn vị;- Kiểm tra tính chính xác của các số liệu tính toán;- Kiểm tra chương trình ứng dụng và môi trường tin học;- Kiểm tra số liệu giữa sổ kế ... xác vào các tài khoản trong kỳ kế toán phù hợp, làm cơ sở lập báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán theo qui định hiện hành;- Chỉ được tiếp cận trực tiếp với tài sản hay tài liệu kế toán...
 • 11
 • 515
 • 3
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 05

Tài liệu thuyết kiểm toán 05

Kế toán - Kiểm toán

... quy trình xử tài liệu đó. Bốn nhóm tài liệu chủ yếu sau đây cung cấp cho kiểm toán viên các bằng chứng với độ tin cậy khác nhau: . Tài liệu do bên thứ ba lập và lưu giữ;. Tài liệu do bên ... đơn vị được kiểm toán lưu giữ;. Tài liệu do đơn vị được kiểm toán lập và bên thứ ba lưu giữ;. Tài liệu do đơn vị được kiểm toán lập và lưu giữ.Việc kiểm tra tài sản hữu hình cung cấp bằng chứng ... nhằm khẳng định cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. 14. Cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính: Là căn cứ của các khoản mục và thông tin trình bày trong báo cáo tài chính do Giám đốc (hoặc...
 • 5
 • 482
 • 2
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 06

Tài liệu thuyết kiểm toán 06

Kế toán - Kiểm toán

... lưu chuyển tiền tệThuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/X được lập ngày của Công ty ABC từ trang đến trang kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này ... lưu chuyển tiền tệThuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/X được lập ngày của Công ty ABC từ trang đến trang kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này ... lưu chuyển tiền tệThuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/X được lập ngày của Công ty ABC từ trang đến trang kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này...
 • 19
 • 488
 • 2
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 07

Tài liệu thuyết kiểm toán 07

Kế toán - Kiểm toán

... tháng 6 năm 2003;Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày ... 3 năm trở lên sau khi được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và không được đồng thời tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp khác.”3. Sửa đổi khoản 3 Điều 23 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP như...
 • 2
 • 524
 • 1
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 08

Tài liệu thuyết kiểm toán 08

Kế toán - Kiểm toán

... và hiệu lực điều hành của bộ máy quản lý. Nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính.13. Các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính, gồm:- Tuân thủ pháp luật của ... bảo hợp lý 26. Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế đ ợc chấp nhận) để có đ ợc một sự đảm bảo hợp rằng báo cáo tài chính ... của mình về báo cáo tài chính.Việc kiểm toán báo cáo tài chính không làm giảm nhẹ trách nhiệm của Giám đốc (hoặc ng ời đứng đầu) đơn vị đư ợc kiểm toán đối với báo cáo tài chính....
 • 3
 • 792
 • 5
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 11

Tài liệu thuyết kiểm toán 11

Kế toán - Kiểm toán

... lực".2. Khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:". Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập; hướng dẫn cụ thể ... năm 2001;Căn cứ Điều 34 của Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,NGHỊ ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 và Điều 34 của nghị định số 105/2004/NĐ-CP...
 • 2
 • 779
 • 2
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 13

Tài liệu thuyết kiểm toán 13

Kế toán - Kiểm toán

... kiểm toán, quản kinh tế, tài chính, thuế và các vấn đề có liên quan;b) Những quy định có bổ sung, sửa đổi trong chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán, quản kinh tế, tài chính, thuế và ... (1)Năm (2)Số tiền Tỷ lệ(%)Số tiền Tỷ lệ (%)Tổng doanh thuTrong đó:1. Kiểm toán báo cáo tài chính (3)2. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành3. Tư vấn tài chính, tư ... vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.KT. BỘTRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHTHỨ TRƯỞNG(Đã ký)Trần Văn Tá11e) Tư vấn quản lý; g) Tư vấn tài chính;h) Tư vấn thuế hoặc các...
 • 25
 • 456
 • 0
Tài liệu lý thuyết kiểm toán 14

Tài liệu thuyết kiểm toán 14

Kế toán - Kiểm toán

... toán; vàb) Có hiểu biết một cách hợp về báo cáo tài chính và cơ sở lập báo cáo tài chính là các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp có liên quan; vàc) Đã sử dụng một ... kiểm toán, quản kinh tế, tài chính, thuế và các vấn đề có liên quan;b) Những quy định có bổ sung, sửa đổi trong chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán, quản kinh tế, tài chính, thuế và ... toán cấp, được Bộ Tài chính thừa nhận thì phải đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính tổ chức thì được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Chứng...
 • 25
 • 480
 • 0
lý thuyết tiền tệ tín dụng

thuyết tiền tệ tín dụng

Ngân hàng - Tín dụng

... người gửi tiền Nguyễn Thị Nga Linh37Môn học thuyết tiền tệ - Tín dụng - Tính lỏng của các tài sản tài chính. Nếu các tài sản tài chính được nắm giữ với tính lỏng cao thì nhu cầu tiền dự ... vàng là chế độ tiền tệ ổn định không những là chế độ tiền tệ quốc gia mà còn là chế độ tiền tệ quốc tế thống nhất.2.2. Chế độ lưu thông tiền dấu hiệuChế độ lưu thông tiền dấu hiệu (tiền giấy) ... thông tiền tệ 3.1. Nội dung của quy luậtQuy luật lưu thông tiền tệ do K.Marx nghiên cứu và phát hiện, làm nền tảng luận trong nghiên cứu tiền tệ ngày nay và trong điều hành chính sách tiền tệ. ...
 • 156
 • 3,509
 • 15

Xem thêm