tài liệu kết cấu bê tông cốt thép 2

Kết cấu bê tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 1: nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép

Kết cấu tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 1: nguyên lý thiết kế kết cấu tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... biãûn phạp k thût v täø chỉïc thi cäng. 2. Ngun tàõc tênh toạn kãút cáúu BTCT 2. 1. Xạc âënh ti trng :( Xem chỉång 3- KCBTCT1) Xạc âënh theo tiãu chøn TCVN 27 37-95 : “ Ti trng v tạc âäüng”. - ... phẹp gim ti trng tảm thåìi theo âäü låïn ca ä bn v säú táưng nàịm trãn tiãút diãûn âang xẹt. 2. 2 Tênh toạn näüi lỉûc : Viãûc tênh toạn cọ thãø tiãún hnh theo så âäư ân häưi hay så âäư khåïp ... XÁY DỈÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUN L THIÃÚT KÃÚ 15 .2. Baớn veợ bọỳ trờ cọỳt theùp trong cỏỳu kióỷn : Nọỹi dung cỏửn thóứ hióỷn : - Tyớ lóỷ 1 /20 ; 1/50 ; 1/100. Qui ổồùc xem BT laỡ trong suọỳt...
 • 6
 • 1,265
 • 7
Kết cấu bê tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 2: kết cấu mái bê tông cốt thép

Kết cấu tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 2: kết cấu mái tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... hai mại däúc, cọ 0 24 1lhdd=, âäü däúc cạnh chëu nẹn 12 1=i, chëu ti trng phán bäú âãưu - Tải tiãút diãûn x, ta cọ : )2( 24 1 12 1 24 100xlxlhx+=+= )( 22 20 2 0xlqxxqxqlMx−=−= ... thãø vỉåüt nhëp 24 m hồûc låïn hån. Tu thüc hçnh dảng ca mại m dáưm mại cọ thãø cọ cạc dảng sau : - Dáưm mại 1 mại däúc - Dáưm mại 2 mại däúc 12- 18m i=1/8 -1/ 12 12- 18m 12- 18m - Dáưm mại ... chụ váún âãư âënh hçnh họa vạn khn. Theo qui âënh: b ≥ 22 0 våïi dn bỉåïc a = 6m, nhëp l = 18m; b ≥ 24 0 a= 6m, l= 30m; b ≥ 28 0 a= 12m, nhëp ty . -Thanh bủng: âỉåüc láúy theo kh nàng chëu...
 • 12
 • 1,700
 • 17
Kết cấu bê tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 3: kết cấu khung bê tông cốt thép

Kết cấu tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 3: kết cấu khung tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... .S.ll.l.fn.l.fn 21 2a 221 a11+=kà n1, n 2 - sọỳ thanh theùp theo phổồng l1, l 2 ; fa1, fa2: - dióỷn tờch TD thanh theùp theo phổồng l1, l 2 l1, l 2 - chióửu daỡi thanh ... .S.ll.l.fn.l.fn 21 2a 221 a11+=kà 5,415=+=k , naRR11à= , cot115,35,4FF= n1, n 2 - sọỳ thanh theùp theo phổồng l1, l 2 ; fa1, fa2: - dióỷn tờch tióỳt ... <0.9h0), chởu mọmen M lQM3 2 = , vaỡ tng M thóm 25 % õóứ thión vóử an toaỡn Tờnh 0 2 0 25 .1AbhRMAn= vaỡ õổồỹc 0 25 .1hRMFaa= 8 δ 2, 5δ 2, 5δ1,5δ1,5δhbcb1h1FhdFdRnFtxucNcb.θσ≤=...
 • 11
 • 1,389
 • 20
Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Kết cấu bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Kết cấu tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... các kết cấutông đổ bằng cốt pha di động. 0 10 0 20 20 40 50 80 - 20 40 40 60 80 120 50 40 35 25 25 15 12 10 - Các kết cấu đổ bằng tông bơm 120 - 20 0 ... quá 3%. B .2. Xử lý cốt thép. B .2. 1. Để tiết kiệm cốt thép dùng cốt thép xử lý nguội trong các kết cấu tông cốt thép. a) Xử lý kéo nguội, dùng cốt thép trơn cán nóng và thép có gờ cán nóng, ... băng, nền nhà, kết cấu khối lớn không hoặc ít cốt thép (t|ờng chắn, móng block .) - Kết cấu khối lớn có tiết diện lớn hoặc trung bình - Kết cấu tông cốt thép có mật độ cốt thép dày đặc,...
 • 40
 • 2,090
 • 11
Tài liệu Quy định về thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép không trát pdf

Tài liệu Quy định về thi công và nghiệm thu kết cấu tông cốt thép không trát pdf

Tài liệu khác

... mặt cốp pha khi thi công tông, không được làm lộ cốt thép ra bề mặt tông. Chiều dài tối thiểu của lớp tông bảo vệ cốt thép đối với kết cấu tông không trát là 20 mm nếu sử dụng trong ... Nội.Điều 2: Khái niệm.1. tông không trát” dùng trong quy định này để chỉ các kết cấu tông tông cốt thép có yêu cầu cao về hoàn thiện bề mặt, nhưng không trát vữa lên bề mặt tông. 2. ... trưng cho tông không trát, các yêu cầu kỹ thuật chung về vật liệu để sản xuất tông cũng như điều kiện kỹ thuật tối thiểu thi công và nghiệm thu kết cấu tông tông cốt thép phải...
 • 8
 • 2,293
 • 17
Tài liệu cao học - kết cấu bê tông cốt thép chương 4

Tài liệu cao học - kết cấu tông cốt thép chương 4

Kiến trúc - Xây dựng

... tích àn hi: 2 ne2enlM 12 w 12 lwMmaxmax=⇒=  Phân tích chy do: 2 np 2 pnlM16w16lwMmaxmax=⇒= emaxw33,1= + wl 2 /24 - wl 2 / 12 - wl 2 / 12 2Mp = wl 2 /8 - Mp ... in-1 b) Chảy dẻo n = 8,04; ρ = 0,0099 n)n(n2k 2 ρ−ρ+ρ= = 0, 327 ) 3 20 0, 327 20 (600,3 )3kd-(dfA Mysy×−××== = 320 7 kip-in 20 327 , 020 0 021 ,0kdd yy×−=−ε=φ= 1,56E-4 in-1 ... (không/có ct thép ai). Thép đai BTCT cốt đơn Không Có My 320 7 320 7 ← không i φy 1,56E-4 1,56E-4 ← không i Mu 328 2 321 5 ← ít thay i φu 0,72E-3 1,19E -2 ← tăng 17...
 • 21
 • 580
 • 5
Tài liệu cao học - kết cấu bê tông cốt thép chương 7

Tài liệu cao học - kết cấu tông cốt thép chương 7

Kiến trúc - Xây dựng

... c th là : L 22 ) 2 L (2 nδ=δ=θ Tng công do ni lc bng Σmunl0θn và vì mun = mu , tng công do ni lc ca bài toán là : δ=δ=θ∑uun0unm8) 2 L4)(L 22 (mlm Ti trng ... 4tan)'mm)( 42( Puuπ+×= )'mm(8Puu+= : (tương tự kết quả ở ví dụ 2) + Vi n = ∞ (bn hình tròn) : )15]n [2 3]n[n)('mm(n2P53uuL+π+π+π+= )'mm(2Puu+π≈ N hư vy kt qu ca ví ... cao. 2. Dùng sơ  b trí thép tương t như phân b mômen àn hi, nghĩa là: o +−→= M0 ,25 ,1M ([fy], [f’c] = MPa )  o B trí thép ti các góc cnh (corner) o Ct ct thép là...
 • 15
 • 565
 • 2
Tài liệu cao học - kết cấu bê tông cốt thép chương 9

Tài liệu cao học - kết cấu tông cốt thép chương 9

Kiến trúc - Xây dựng

... wCE /2 = 2, 22 < a = 2, 5”: OK) • B rng thanh chng DE: CDE = 21 ,2 kips 1655 ,27 5,0 2, 21wDE××== 0,69 in Kt lun: kích thưc các thanh chng u nm trong kích thưc tông vai ... thanh thép #5 là 0.3 in 2 , và gi thit b trí thép cà hai mt tưng, dùng 4 #5 cho mi mt trên chiu cao 30” ≈ 0.3d, lúc này din tích thép ngang AsBC = 2, 40 in 2 . N eo các thanh thép ... ging thép chu kéo có th ưc tri rng trên mt khong hu hn (vòng tròn đỏ hình bên). b) Ging FG: 2 1 2 45560TFG×+= = 151 kips ⇒ 60151fTAyFGs== = 2, 52 in 2 Din...
 • 23
 • 474
 • 3
Tài liệu cao học - kết cấu bê tông cốt thép chương 10

Tài liệu cao học - kết cấu tông cốt thép chương 10

Kiến trúc - Xây dựng

... Không thép ai Không thép ai Có thép ai Dầm BTCT Không thép nén Có thép nén Không thép nén My 320 7 323 8 320 7 φy 1,56E-4 1,50E-4 1,50E-4 Mu 328 2 3331 321 5 φu 0,72E-3 1,0E-3 ... < fy N i lc do thép chu nén As2 tham gia: Cs2 = As2 fs2 = As2 εs2 Es = 1.58 x 0.00063 x 29 000 = 28 .9 kips • Bin dng thép As3 chu nén (do d3 = 2. 38” < c = 10.13”) ... 13. 62 Lp thép As2 = 1.58 in 2 (2 N o. 8) có d 2 = 8” Lp thép As3 = 2. 37 in 2 (3 N o. 8) có d3 = 2. 38” • Bin dng (εs1) ca lp thép gn mt chu kéo (As1) bng: 29 000605.0Ef5.0Efsys1s1s×===ε...
 • 25
 • 497
 • 1
Tài liệu cao học - kết cấu bê tông cốt thép chương 15

Tài liệu cao học - kết cấu tông cốt thép chương 15

Kiến trúc - Xây dựng

... vừa) 4/34/3t3.0 2. 43 02. 0HCT= 0.83 s  5.1)83.0( 25 .1ST 25 .1C3 /23 /2 2. 12 < 2. 75  chọn: C = 2. 12  27 0000.6 12. 225 . 12. 0Vbase = 23 85 kN Phân phối lực ... 0,2g 15.3.1 Yêu cầa)- Chi tw  4.5.3) tw2  (hs /15, 20 0mm) nếu lw2 < (2tw2 , lw /5) tw2  (hs /10, 20 0mm) nếu lw2 > (2tw2 , lw /5) b)- Hàm lượng thép thép cấu ... Đường kính thép cấu tạo: u cấu tạo cốt thép vách cứng ều dày vách tối thiểu: (hs /25 , lw /25 , 100mm) (1 10t,wAvAv 0015,0stA1wvl (14.3 .2) 0 025 ,0stA2wht...
 • 22
 • 662
 • 4
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ôtô nhịp giản đơn, bằng BTCT, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước. " docx

Kiến trúc - Xây dựng

... 2 18 8.1 8 27 .26 4 21 .25 2449. 32 6 676.599 2 4 16 6.4 6 26 .648 21 .164344.331 519.6463 6 14 4.9 4 26 . 024 21 .0 32 248.086 377 .23 94 8 12 3.6 2 25.3 92 20.856160 .25 1 24 8.8165 10 10 2. 5 0.00 24 .76 ... của b tông. Ta có bảng sau:dv(mm) β iVu(kN) Vc(N) Vs(N)1341.8 2. 401 486.84 3 025 26 .22 23 84 62. 6713 62. 35 2. 336 485. 72 298844.05 24 0844.841371.65 2. 237 485.19 28 81 32. 58 25 0967. 42 1383.4 ... ωMi(m 2 ) LLMitruck(KN/m)LLMitan(KN/m)Micd(KN/m)Misd(KN/m)1 2 0.10 18 27 .26 4 21 .25 2 124 9.736 847.008 2 4 0 .20 32 26.648 21 .164 21 97.175 1491.0083 6 0.30 42 26. 024 21 .0 32 2851.114...
 • 23
 • 1,473
 • 2
Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " doc

Kiến trúc - Xây dựng

... :yt=38,4136 625 ,133 725 ,27 33,8 420 )25 ,27 588,18160(4 12, 141190588,18××+××−−+××=1 12, 98 (cm)mô men quán tính của tiết diện nguyên:Ig= 22 3)98,1 12 21 62, 114 25 ,27 (1 62, 11 420 )98,1 121 2,141(588,18190 12 588,18190−+××+−××+×)(6,173 420 13) 625 ,1398,1 12( 25 ,27 37 12 25 ,27 37 12 1 62, 11 420 42 33cm=−××+×+×+Tính ... mới:hqd1=h1+wbbS−1 2 2 =23 + 20 37 125 ,21 2−× =27 ,25 cm =27 2,5mm. Mặt cắt ngang tính toán 1600370 27 2,5185,881900 20 0yt TTH Sv:Đặng Văn Lương Gv:Nguyễn Văn Tuấn3Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép mgM;mgQ:hệ ... ξξξ×+××−++×+××++×××++×××−+×× 20 5.6)5. 623 3(5.63319 )2/ 23 (20 ))3/5, 823 (5,85,0 (2) 2/5, 823 (5,8)5, 823 7 (2/ 233 723 2 2Ay =15,93giải phương trình bậc hai ta tìm được:) (26 ,3 cm=ξkhi đó diện tích phần tông bọc cốt thép...
 • 21
 • 966
 • 3
Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... nguyên 3 3 2 3 2 2180 18, 625 20 65, 125 180 18, 625 (100,6875 77,07) 12 12 65, 125 33 26 ,25 20 65, 125 (26 ,25 77,07) 33 26 ,25 (77,07 13, 125 ) 2 12 gI× ×= + × × − +×+ × × + − + + × − =173 420 13,64cm ... mới:hqd1=h1+wbbS−1 2 2 =23 + 20 37 125 ,21 2−× =27 ,25 cm =27 2,5mm. Mặt cắt ngang tính toán 1600370 27 2,5185,881900 20 0yt TTH Sv:Đặng Văn Lương Gv:Nguyễn Văn Tuấn3Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép 85858550 23 050 ... ξξξ×+××−++×+××++×××++×××−+×× 20 5.6)5. 623 3(5.63319 )2/ 23 (20 ))3/5, 823 (5,85,0 (2) 2/5, 823 (5,8)5, 823 7 (2/ 233 723 2 2Ay =15,93giải phương trình bậc hai ta tìm được:) (26 ,3 cm=ξkhi đó diện tích phần tông bọc cốt thép...
 • 21
 • 1,155
 • 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " doc

Kiến trúc - Xây dựng

... 32, 28 346,56 144,141 1,3 11,70 5 ,27 5 ,2 42, 07 35,73 28 9,49 123 ,85 2 2,6 10,4 4,16 3,9 45,43 39,94 23 3 ,20 100,953 3,9 9,1 3,185 2, 6 49,11 45 ,20 178 ,25 78, 72 4 5 ,2 7,8 2, 34 1,3 53,90 52, 20 125 ,93 ... :yt= 21 ,4909 125 ,113 325 ,22 768,5 120 )25 ,22 714,18100(643,90160714,18××+××−−+××=69,39 (cm)mô men quán tính của tiết diện nguyên:Ig= 22 3)39,69 2 036,59 25 ,22 (036,5 920 )39,69643,90(714,18160 12 714,18160−+××+−××+×)(09,46 420 73) 125 .1139,69 (25 .22 33 12 25 .22 33 12 036,5 920 42 33cm=−××+×+×+Tính ... Bóc tách cốt thép, thống kê vật liệu và ghi chú cần thiết khác.187,141600330 22 2 ,25 1000 20 0ytTTHDiện tích của mặt cắt ngang:Ag=18,714x160+(100-18,714 -22 ,25 )x20 +22 ,25 x33=4909 ,21 (cm)Xác...
 • 18
 • 759
 • 0

Xem thêm