tài liệu bài hát những ước mơ nguyễn ngọc thiện lời bài hát có nốt docx

Tài liệu Bài hát những giọt máu trổ bông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx

Tài liệu Bài hát những giọt máu trổ bông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát nốt) docx

Âm nhạc

... »» « j ˙ j j ˆ ˆ « « « »» »» ˆ ˆ =========================l & « ˆ j j « « « chò thơm lúa ngô ta Những giọt máu đến ngày trổ « œ œ »œ »»œ »œ œ « « « »J »J » œ »J œ »» « »J »» »» » » »» »»» l « ... { « « ” « « « »» j j ˆ ˆ « « ========================= & l4 ˆ « ˆ giới Cho chim ngồi hót quanh (Những giọt ) ...
  • 2
  • 542
  • 0

Xem thêm