su menh lich su cua giai cap cong nhan va y nghia phuong phap luan

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trung học cơ sở - phổ thông

... tranh giành quyền nhằm giành l y quyền tay giai cấp công nhân với nhân dân lao động 47/96 Trong trình x y dựng XHCN liên minh trị giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tham gia vào quyền nhà nước ... mục tiêu giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa - Giai đoạn thứ giai cấp công nhân phải đoàn kết với người lao động khác thực lật đổ quyền giai cấp thống trị, “phải giành l y quyền, phải ... với giai cấp nông dân giai cấp công nhân giữ quyền nhà nước 42/96 Mục tiêu cách mạng XHCN trì giai cấp, trì nhà nước mà tiến lên x y dựng xã hội không giai cấp, không nhà nước Điều thực sở xây...
 • 96
 • 6,982
 • 42
CHƯƠNG IV: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA pdf

CHƯƠNG IV: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA pdf

Cao đẳng - Đại học

... XHCN Tình cách mạng Giai cấp thống trị suy y u Những người bị áp bị đ y đến đường Giai cấp lãnh đạo đủ lực Kinh tế Thời cách mạng Giai đoạn I Giành quyền Trong nước: Giai cấp thống trị hoang ... điểm trị - xã hội GCCN  Giai cấp tiên tiến thời đại ng yGiai cấp có tính cách mạng triệt để  Giai cấpý thức tổ chức kỉ luật cao  Giai cấp có chất quốc tế  Vai trò ĐSC trình thực sứ ... hóa khác •Đấu tranh giai cấp điều kiện, nội dung, hình thức Nội dung •X y dựng, củng cố nhà nước dân chủ •X y dựng ĐCS •Tuyên truyền, phổ biến tư tưởng khoa học, cách mạng •X y dựng văn hóa •Khắc...
 • 27
 • 2,319
 • 21
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, điều kiện khách quan, lý luận và thực tiễn, củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, điều kiện khách quan, lý luận thực tiễn, củng cố tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân

Kinh tế chính trị

... hàng ngũ Mặc dù v y, chất giai cấp công nhân không thay đổi Nếu trớc kia, công nhân bán sức lao động chân tay chủ y u nay, họ bán sức lao động chân tay lao động trí óc, giá trị ng y lớn bị bóc lột ... thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền t sản; x y dựng quyền nhà nớc(nền chuyên vô sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trò quan trọng công cụ x y dựng ... trọng thời đại.Trong nghiệp x y dựng xã hội mới, vai trò trí thức ng yý nghĩa đặc biệt quan trọng Song, trí thức đóng vai trò lãnh đạo thay vai trò lãnh đạo thay giai cấp công nhân Bởi lẽ: Trong...
 • 25
 • 2,769
 • 9
chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa

Triết học

... sử giai cấp công nhân phải trải qua hai bước: Bước thứ nhất: Giai cấp vô sản giành l y quyền nhà nước chuyển TLSX thành sở hữu nhà nước Bước thứ hai: Giai cấp vô sản tự thủ tiêu với tư cách giai ... trưng n y, đặc trưng khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản 6/96 Phát triển học thuyết Mác Ăngghen thời đại đế quốc chủ nghĩa, đặc biệt từ thực tiễn x y dựng ... Giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng - Giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để - Giai cấp công nhân giai cấpý thức tổ chức kỷ luật cao - Giai cấp công nhân...
 • 24
 • 2,489
 • 0
chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa

Triết học

... công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ng y đại, trình độ XHH ng y cao Người công nhân ch y m y tiện nhà m y khí Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a/ Khái niệm Thợ thủ công ... công nhân X Giai cấp Tư sản Sức LĐ 11 Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a/ Khái niệm Hai đặc trưng giai cấp công nhân: Giai cấp tư sản …mà lớn lên giai cấp vô sản, giai cấp ... sử giai cấp công nhân a/ Khái niệm Hai đặc trưng giai cấp công nhân: Từ thực tiễn x y dựng CNXH Nga Xô viết, V.I.Lênin làm rõ vai trò giai cấp công nhân trình x y lãnh đạo cách mạng XHCN x y dựng...
 • 49
 • 2,427
 • 1
CHƯƠNG 7: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA doc

CHƯƠNG 7: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA doc

Cao đẳng - Đại học

... người - Giai đoạn một: giành quyền tay giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, “tự x y dựng thành giai cấp thống trị, giành l y dân chủ” - Giai đoạn hai: xóa bỏ chế độ người bóc lột người… tức x y dựng ... • Giai cấpý thức tổ chức kỷ luật cao • Giai cấp có chất quốc tế Vai trò Đảng Cộng sản q trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân a Tính tất y u quy lt hình thành, phát triển đảng giai ... quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Vai trò Đảng cộng sản q trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Giai cấp cơng nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân a Khái niệm giai cấp...
 • 58
 • 3,715
 • 23
slide bài giảng ktct chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

slide bài giảng ktct chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa

Kinh tế chính trị

... • Mục tiêu giai đoạn 1: giai cấp công nhân giành quyền • Mục tiêu giai đoạn 2: giai cấp công nhân tập hợp tầng lớp nhân dân để x y dựng xã hội mớiXHCN 2.2 Động lực cách mạng XHCN • Giai cấp công ... lớn công x y dựng CNXH 3.2 Nội dung nguyên tắc liên minh giai cấp cách mạng XHCN a Nội dung: • Liên minh trị:  Để giành quyền  Tham gia vào m y quyền nhà nước  Đứng lập trường giai cấp công ... sản giai cấp công nhânGiai cấp công nhân sở giai cấp Đảng, nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng • Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản, lãnh đạo giai cấp công nhân • Đảng có lợi ích thống với lợi ích giai...
 • 29
 • 10,411
 • 16
slide bài giảng ktct chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xhcn

slide bài giảng ktct chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cách mạng xhcn

Kinh tế chính trị

... x y dựng bảo vêê quyền b) Nôêi dung nguyên tắc liên minh: - Nôêi dung: + Liên minh trị: tham gia quyền lâêp trường GCCN 14 + Liên minh kinh tế: sở kết hợp đắn lợi ích KT giai cấp, cần phải x y ... xã hôêi: - Những nguyên tắc x y dựng liên minh: + Nguyên tắc tự nguyêên + Nguyên tắc kết hợp đắn lợi ích 15 III Hình thái kinh tế - xã hôêi côêng sản chủ nghĩa: Xu hướng tất y u xuất hiêên hình ... độ áp x y dựng xã hội • Việc thực sứ mệnh lịch sử cần trải qua hai bước: - GCVS chiếm l y quyền quốc hữu hoá tư liệu sản xuất - GCVS tự thủ tiêu nhằm xoá bỏ phân biệt giai cấp đối kháng giai cấp...
 • 28
 • 2,833
 • 0
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa

Triết học Mác - Lênin

... Nguyễn Đức Anh Nguyễn Thị Mộng Kìều Trương Minh Khương Trần Hữu Toàn 19 20 21 22 23 24 25 26 Nguyễn Thị Hạnh Phúc Nguyễn Hữu Phú Trần Thị Tuyết Trinh Dương Thị Ngọc Mai Nguyễn Văn Thọ Nguyễn ... CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Được tiến hành qua bước: - Đấu tranh giành l y quyền nhà nước - Sử dụng quyền giành để cải tạo XH cũ x y dựng XH => Xoá bỏ chế độ TBCN, đưa GCCN thoát khỏi áp bóc lột x y ... quyền, thiết lập chuyên - Trong thời kỳ x y dựng CNXH: Liên minh để x y dựng, củng cố quyền, bảo vệ chế độ thành CM rT ext Cách mạng xã hội chủ nghĩa Nhóm - Kết hợp hài hoà lợi ích kinh tế giai...
 • 46
 • 1,214
 • 1
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Cao đẳng - Đại học

... lc hu - Nhng nguyờn tc c bn x y dng liờn minh gia giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn Phi m bo vai trũ lónh o ca giai cp liờn minh cụng - nụng Phi m bo nguyờn tc t nguyn Phi kt hp ỳng ... quyt mt cỏch ỳng n mi quan h cỏ nhõn, gia ỡnh v xó hi 3 Liờn minh gia giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn cỏch mng XHCN a Tớnh tt yu v c s khỏch quan ca liờn minh gia giai cp cụng nhõn vi giai ... nguyờn tc c bn ca liờn minh gia giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn * Ni dung liờn minh gia giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn Liờn minh v chớnh tr: - Trong thi k u tranh ginh chớnh quyn...
 • 42
 • 790
 • 0
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam

Triết học Mác - Lênin

... THỊ LỢI SVTH: NGUYỄN NGỌC HIẾU sinh hoạt văn hoá tinh thần, suy nghĩ giai cấp công nhân nước ta suy nghĩ công nhân nướcđang phát triển, suy nghĩ miếngăn chỗở gắn với suy nghĩ giai cấp nông dõn ... ng y đại ,cơ cấu sản xuất chặt chẽ tội luyện cho giai cấp công nhân đức tính Vì giai cấp công nhân có khả tinh thần chiến đấu hẳn giai cấp khác Giai cấp công nhân giai cấp có chất quốc tế : giai ... ng y đ y đủ : làm theo lực hưởng theo nhu cầu Trong lĩnh vực trị :giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền tư sản ; x y dựng quyền nhà nước (nền chuyên...
 • 29
 • 18,074
 • 108
Tiểu luận Mác-Lênin Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam

Tiểu luận Mác-Lênin Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam

Lý luận chính trị

... hoạt văn hoá tinh thần, suy nghĩ giai cấp công nhân nước ta suy nghĩ công nhân nướcđang phát triển, suy nghĩ miếngăn chỗở gắn với suy nghĩ giai cấp nông dõn thấp ,chưa biết suy nghĩ cách sâu sắc ... ng y đại ,cơ cấu sản xuất chặt chẽ tội luyện cho giai cấp công nhân đức tính Vì giai cấp công nhân có khả tinh thần chiến đấu hẳn giai cấp khác Giai cấp công nhân giai cấp có chất quốc tế : giai ... ng y đ y đủ : làm theo lực hưởng theo nhu cầu Trong lĩnh vực trị :giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền tư sản ; x y dựng quyền nhà nước (nền chuyên...
 • 28
 • 5,438
 • 44
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa

Cao đẳng - Đại học

... động lực chủ y u cách mạng XHCN • Giai cấp nông dân lực lượng to lớn cách mạng XHCN • Trí thức lực lượng quan trọng x y dựng CNXH 2.3 Nội dung cách mạng XHCN • Về trị: giành quyền tay giai cấp công ... lợi ích với giai cấp tầng lớp khác 2.2 Những đặc điểm trị- xã hội giai cấp công nhânGiai cấp tiên phong, có tinh thần cách mạng triệt để • Giai cấpý thức tổ chức kỷ luật cao • Giai cấp có ... I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1.1 Khái niệm giai cấp công nhânGiai cấp công nhân tập đoàn xã hội ổn định...
 • 13
 • 354
 • 0
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

Kinh tế chính trị

... hàng ngũ Mặc dù v y, chất giai cấp công nhân không thay đổi Nếu trớc kia, công nhân bán sức lao động chân tay chủ y u nay, họ bán sức lao động chân tay lao động trí óc, giá trị ng y lớn bị bóc lột ... thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền t sản; x y dựng quyền nhà nớc(nền chuyên vô sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trò quan trọng công cụ x y dựng ... trọng thời đại.Trong nghiệp x y dựng xã hội mới, vai trò trí thức ng yý nghĩa đặc biệt quan trọng Song, trí thức đóng vai trò lãnh đạo thay vai trò lãnh đạo thay giai cấp công nhân Bởi lẽ: Trong...
 • 30
 • 454
 • 0
Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và các giai đoạn thực hiện

Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân các giai đoạn thực hiện

Kinh tế - Thương mại

... thuyết Mác chỗ làm sáng tỏ vai trò lịch sử giới giai cấp công nhân, ngời x y dựng chủ nghĩa xã hội1 Hiện nay, vấn đề sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân điểm tập trung đấu tranh t tởng Vì v y, ... nhân Những giai đoạn thực vai trò lịch sử giai cấp công nhân Mục đích y u cầu - Khẳng định vai trò lịch sử giai cấp công nhân khách quan, điều địa vị kinh tế - xã hội đặc điểm trị xã hội giai cấp ... quy định vai trò lịch sử giai cấp công nhân - Những nhân tố chủ quan, đặc biệt vai trò Đảng cộng sản việc thực thắng lợi vai trò lịch sử giai cấp công nhân - Cách mạng xã hội chủ nghĩa - quy...
 • 99
 • 3,551
 • 5
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Cao đẳng - Đại học

... giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền tư¬ sản; x y dựng quyền nhà nước(nền chuyên vô sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai ... không thay đổi Nếu trước kia, công nhân bán sức lao động chân tay chủ y u nay, họ bán sức lao động chân tay lao động trí óc, giá trị ng y lớn bị bóc lột giá trị thặng dư theo chiều sâu Giai cấp ... hội tư đại; thuộc tính giai cấp công nhân mà C.Mác phát nguyên giá trị Hiện nay, cấu ngành nghề giai cấp công nhân có nhiều thay đổi to lớn Bên cạnh lực lư¬ợng công nhân truyền thống, xuất công...
 • 8
 • 7,791
 • 155
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Cao đẳng - Đại học

... hàng ngũ Mặc dù v y, chất giai cấp công nhân không thay đổi Nếu trớc kia, công nhân bán sức lao động chân tay chủ y u nay, họ bán sức lao động chân tay lao động trí óc, giá trị ng y lớn bị bóc lột ... thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền t sản; x y dựng quyền nhà nớc(nền chuyên vô sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trò quan trọng công cụ x y dựng ... trọng thời đại.Trong nghiệp x y dựng xã hội mới, vai trò trí thức ng yý nghĩa đặc biệt quan trọng Song, trí thức đóng vai trò lãnh đạo thay vai trò lãnh đạo thay giai cấp công nhân Bởi lẽ: Trong...
 • 30
 • 2,199
 • 19
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay .DOC

Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay .DOC

Kế toán

... mệnh lịch sử giai cấp công nhân thời đại ng y nay: Trớc hết, GCCN phải giai cấp thống trị trị Với địa vị thống trị mình, GCCN giai cấp định xu hớng phát triển lịch sử; giai cấp cầm quyền số quốc ... nhiều thay đổi Trớc hết dễ dàng nhận thay đổi mặt chất đội ngũ công nhân toàn giới Ng y trình độ tay nghề chuyên môn GCCN đợc nâng lên rõ rệt Công nhân ng y đợc nâng cao trình độ, tay nghề thêm ... tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức ngời vai trò sứ mệnh lịch sử GCCN Với ý nghĩa lớn lao đó, việc phát huy vai trò GCCN để từ x y dựng GCCN vững mạnh lực lợng đầu nghiệp x y dựng...
 • 16
 • 8,020
 • 51

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008