soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh môn toán thcs

giao an day hoc sinh yeu kem van7

giao an day hoc sinh yeu kem van7

Ngữ văn

... gäi häc sinh ph©n tÝch cÊu tróc có ph¸p cđa c©u GV: Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dơ vµ ph©n tÝch cÊu tróc có ph¸p cđa c©u, gv sưa lçi cho häc sinh Thùc hiƯn nh vËy thêi gian 15 GV: Sau häc sinh ®· ... (bµi) cho ®Ĩ cïng sưa lçi.sưa lçi cho Cø thùc hiƯn nh vËy cho ®Õn hÕt giê (H) C©u ghÐp lµ lo¹i c©u cã mÊy cơm chđ vÞ? * §Ỉt c©u ghÐp: cơm trë lªn MĐ ®i lµm cßn em ®i häc GV: §Ỉt c©u mÉu cho häc sinh ... VD: MĐ ®i lµm GV: §Ỉt c©u mÉu cho häc sinh: T«i ®i häc GV: Yªu cÇu häc sinh chØ cÊu tróc ng÷ ph¸p cđa c©u MĐ: lµ chđ ng÷ ®i lµm: lµ vÞ ng÷ GV: T¬ng tù nh vËy, mçi häc sinh ®Ỉt c©u vµo vë vµ sau...
 • 12
 • 525
 • 0

Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp  xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

Khoa học xã hội

... Trong dạy giáo viên cần hướng cho học sinh ý tưởng sáng tác thực dành cho học sinh suy nghĩ để phát triển thành nhiều dạng toán khác nhau, có phát huy hết tính độc lập sáng tạo học sinh giải toán ... phƣơng pháp dạy học môn Toán trƣờng THPT 2.2 Phƣơng pháp xây dựng giáo án cá nhân môn toán trƣờng THPT Xây dựng giáo án theo hướng dạy học tích cực gồm bước: Bước Xác định mục tiêu học Bước Thiết ... biến mẫu học sinh lớp chọn hầu hết có lực học môn Toán từ trung bình trở lên, lớp thử nghiệm đồi chứng có học lực tương đương Tổng số học sinh lớp thực nghiệm : 90 học sinh, tổng số học sinh hai...
 • 25
 • 2,326
 • 10

Tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng, phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên khi, dạy chương cảm ứng điện từ - điện từ trường học phần điện học vật lí đại cương của các trường cao đẳng công nghiệp

Tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng, phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên khi, dạy chương cảm ứng điện từ - điện từ trường học phần điện học vật lí đại cương của các trường cao đẳng công nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... pháp dạy học Khơi dậy tiềm sáng tạo học sinh, sinh viên phản đối lối dạy học áp đặt, phản đối kiểu dạy học lỗi thời nhƣ đọc chép, giáo điều sách Nó đòi hỏi ngƣời thầy giáo phải tổ chức cho học sinh ... pháp dạy học theo hƣớng phát huy lực sáng tạo học sinh, sinh viên, có nhiều nghiên cứu lý luận thực nghiệm nƣớc nhằm giải vấn đề Đề tài “Tổ chức định hƣớng hoạt động học tự chủ, sáng tạo dạy học ... Khơi dậy tiềm sáng tạo học sinh, sinh viên PPDH, mà quan điểm đạo dạy học Nó thể tinh thần dạy học "lấy ngƣời học làm trung tâm", mục đích phát huy nội lực học sinh, sinh viên Nó cần đƣợc vận...
 • 163
 • 1,725
 • 11

XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÁC BÀI 12, 13, 14, 16 - SINH HỌC 6 Ở TRƯỜNG T RUNG HỌC CƠ SỞ

XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÁC BÀI 12, 13, 14, 16 - SINH HỌC 6 Ở TRƯỜNG T RUNG HỌC CƠ SỞ

Khoa học xã hội

... hướng phát huy lực tự học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS Bài tập tốt nghiệp “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS ... sinh - k2 “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS Xây dựng CH theo hướng phát huy lực tự lực học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 Sinh học ... công - lớp sinh - k2 “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS Bảng chữ viết tắt: + Phát huy lực tự lực: PHNLTL + Học sinh: HS + Giáo viên:...
 • 33
 • 2,584
 • 5

Những biện pháp phát huy năng lực cảm thụ văn học của học sinh trong dạy học truyện ngắn của Nam Cao

Những biện pháp phát huy năng lực cảm thụ văn học của học sinh trong dạy học truyện ngắn của Nam Cao

Khoa học xã hội

... HS Có nghĩa đòi hỏi học sinh phải phát huy lực cảm thụ, sáng tạo văn học, lực chủ quan thân chủ thể, tích cực hứng thú tham gia vào trình dạy học văn Bản thân môn văn môn học phức tạp: mặt, bao ... đổi PP dạy học văn trường phổ thông Về thực tiễn: Vận dụng số BP phát huy lực cảm thụ HS dạy học truyện ngắn Nam cao giúp cho GV phát huy tính chủ động, sáng tạo hoạt động tiếp nhận văn học HS, ... tâm đắc với giáo án mẫu, soạn giảng mẫu sử dụng chúng cách máy móc, sáng tạo Cho đến nay, không trường hợp GV dạy học theo lối đọc chậm cho học sinh viết, chí ghi lại học lên bảng cho HS chép...
 • 123
 • 2,998
 • 10

Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập trong dạy học phần Sinh thái học – lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh

Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập trong dạy học phần Sinh thái học – lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh

Công nghệ - Môi trường

... BT nhằm phát huy lực tự học HS dạy học sinh học trường THPT - Tìm hiểu tình hình học tập HS trường THPT - Tìm hiểu tình hình sử dụng CH - BT nhằm phát huy lực tự học HS dạy học Sinh học trường ... BT dạy - học STH nhằm phát huy khả tự học học sinh việc quán triệt nguyên tắc chung thuộc lí luận dạy - học, phải xem xét đến tính đặc thù môn học cách tiếp cận hợp lí nghiên cứu nội dung môn học ... khoa học, 1/1995; “Sử dụng câu hỏi, tập dạy học sinh học - Luận án phó tiến sỹ, 1981; Phát triển hoạt động nhận thức học sinh Sinh học trường phổ thông Việt Nam” – 1981[29] Riêng môn khoa học...
 • 126
 • 2,111
 • 45

“Vai trò và tác dụng của yếu tố thần kì trong dạy học Tấm Cám nhằm phát huy năng lực nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10 THPT”.

“Vai trò và tác dụng của yếu tố thần kì trong dạy học Tấm Cám nhằm phát huy năng lực nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10 THPT”.

Khoa học xã hội

... Xuất phát từ giá trị đặc sắc Tấm Cám, xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, xuất phát từ yêu cầu đổi phơng pháp dạy học phát huy vai trò chủ thể sáng tạo học sinh dạy văn dạy cho học sinh thấy ... sinh: Học sinh vừa mục tiêu, vừa đờng, vừa phơng tiện [20.281] Và dạy học văn là: phải từ học sinh, cho học sinh học sinh Do dạy học văn không đợc giữ cách giảng dạy tái hiện, giảng dạy thông ... trình dạy học, chủ động tham gia vào 10 trình nhận thức Con đờng đạt đến hiệu tự phát triển vận động tự thân chủ thể học sinh Vấn đề quan trọng chế dạy học văn vấn đề phát huy chủ thể học sinh: Học...
 • 103
 • 1,678
 • 7

“Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”

“Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”

Vật lý

... hướng phát huy lực tự học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS Bài tập tốt nghiệp “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS ... sinh - k2 “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS Xây dựng CH theo hướng phát huy lực tự lực học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 Sinh học ... công - lớp sinh - k2 “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS Bảng chữ viết tắt: + Phát huy lực tự lực: PHNLTL + Học sinh: HS + Giáo viên:...
 • 33
 • 2,066
 • 9

Vai trò và tác dụng của yếu tố thần kì trong dạy học Tấm Cám nhằm phát huy năng lực nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10 THPT

Vai trò và tác dụng của yếu tố thần kì trong dạy học Tấm Cám nhằm phát huy năng lực nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10 THPT

Kế toán

... sáng tạo học sinh dạy văn dạy cho học sinh thấy hay, đẹp văn chương, người viết lựa chọn đề tài: “Vai trò tác dụng yếu tố thần kì dạy học Tấm Cám nhằm phát huy lực nhận thức cảm thụ thẩm mĩ cho ... Tìm hiểu hoạt động dạy học giáo viên học sinh qua: Tư liệu khảo sát: + Sách giáo viên + Sách giáo khoa + Vở ghi học sinh Phiếu điều tra: + Giáo viên trả lời câu hỏi + Học sinh trả lời câu hỏi ... giảng dạy Tấm Cám nhằm phát huy lực nhận thức cảm thụ thẩm mĩ học sinh -Tức tìm phương pháp giảng dạy đắn cho tác phẩm IV Mục đích, nhiệm vụ đề tài Thứ nhất: Từ việc tìm hiểu đổi phương pháp dạy học...
 • 8
 • 1,707
 • 7

Bài soạn Giáo án Dạy thêm Toán 7 Năm học 2010-2011

Bài soạn Giáo án Dạy thêm Toán 7 Năm học 2010-2011

Toán học

... Việt Hải Năm học 2010-2011 TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN GIÁO ÁN D ẠY THÊM TỐN * TÝnh chÊt: j O O O O ∠ 1®èi ®Ønh ∠ => ∠ =∠ O KiÕn thøc bỉ sung (dµnh cho häc sinh kh¸ giái) - Hai tia chung gèc cho ta mét ... GV: Hồng Việt Hải 37 Năm học 2010-2011 TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN GIÁO ÁN D ẠY THÊM TỐN => AD ⊥ BC (®pcm) Bµi tËp 8( Dµnh cho häc sinh kh¸ giái): Cho tam gi¸c ABC cã gãc A < 900 VÏ ngoµi ... số f cho bảng sau: x -4 -3 -2 GV: Hồng Việt Hải 25 Năm học 2010-2011 TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN GIÁO ÁN D ẠY THÊM TỐN y a) Tính f(-4) f(-2) b) Hàm số f cho...
 • 52
 • 2,504
 • 51

Bài soạn SKKN-Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập

Bài soạn SKKN-Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập

Sinh học

... phiếu học tập để phát huy lực độc lập dạy học 46, 47 Sinh học THCS " Mục đích nghiên cứu: Xác định biện pháp sử dụng phiếu học tập dạy học 46, 47 Sinh học nhằm phát huy lực độc lập học sinh Nhiệm ... thích hợp nhằm tổ chức học sinh học tập tích cực, tự lực dạy học Sinh học Chúng thấy, việc nghiên cứu sử dụng phiếu học tập dạy học môn Sinh học nói chung dạy học 46, 47 Sinh học nói riêng cần thiết ... ĐC Học sinh HS Phiếu học tập PHT Phơng pháp dạy học PPDH Sách giáo khoa SGK Sinh học SH8 Giáo viên GV Trung học sở THCS Thực nghiệm TN Trung ơng TW Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học Trờng THCS...
 • 36
 • 1,785
 • 26

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh

Khoa học xã hội

... học, kỹ làm đề nâng cao kết học tập nhằm phát triển lực nhận thức học sinh Giả thuyết khoa học Đánh giá dựa tiêu chí định tính kết học tập học sinh để tổ chức dạy học môn sinh học 11- Trung học ... định tính kết học tập học sinh chủ yếu phát huy tinh thần tích cực học sinh học tập, hình thành cho học sinh thái độ học tập đắn, người học tự điều chỉnh kết học tập qua giúp học sinh khắc sâu ... thành cho học sinh lực nhận thức học tâp Xuất phát từ lý đinh lựa chọn đề tài:“ Vận dụng đánh giá định tính kết học tập để đánh giá tổ chức dạy học sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát...
 • 20
 • 1,079
 • 0

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... dụng phương pháp dạy học tích cực giảng dạy toán tổ hợp phương pháp: dạy học phát giải vấn đề, dạy học tự học, dạy học theo nhóm dạy học dự án bước đầu phát huy lực học tập học sinh - Tiến hành ... hiệu tốt giảng dạy, đồng thời để nâng cao lực học tập học sinh nói chung lực học toán tổ hợp học sinh nói riêng giáo viên nên vận dụng phương pháp dạy học tích cực Bởi học sinh có hội học tập tích ... PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY TOÁN TỔ HỢP LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 2.1 Vận dụng phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề, phát giải vấn đề 2.1.1 Phát...
 • 13
 • 1,663
 • 9

Tài liệu luận văn:Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 (Ban nâng cao) ppt

Tài liệu luận văn:Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 (Ban nâng cao) ppt

Thạc sĩ - Cao học

... Trong dạy giáo viên cần hướng cho học sinh ý tưởng sáng tác thực dành cho học sinh suy nghĩ để phát triển thành nhiều dạng toán khác nhau, có phát huy hết tính độc lập sáng tạo học sinh giải toán ... làm để học sinh học tốt phần kiến thức ?" Dạy học phát giải vấn đề phương pháp dạy học tích cực hướng đến phát huy nội lực học sinh, tư tích cực - độc lập - sáng tạo trình học tập Học sinh hướng ... phƣơng pháp dạy học môn Toán trƣờng THPT 2.2 Phƣơng pháp xây dựng giáo án cá nhân môn toán trƣờng THPT Xây dựng giáo án theo hướng dạy học tích cực gồm bước: Bước Xác định mục tiêu học Bước Thiết...
 • 26
 • 1,169
 • 1

luận văn: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP docx

luận văn: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG

Thạc sĩ - Cao học

... pháp dạy học Khơi dậy tiềm sáng tạo học sinh, sinh viên phản đối lối dạy học áp đặt, phản đối kiểu dạy học lỗi thời nhƣ đọc chép, giáo điều sách Nó đòi hỏi ngƣời thầy giáo phải tổ chức cho học sinh ... pháp dạy học theo hƣớng phát huy lực sáng tạo học sinh, sinh viên, có nhiều nghiên cứu lý luận thực nghiệm nƣớc nhằm giải vấn đề Đề tài “Tổ chức định hƣớng hoạt động học tự chủ, sáng tạo dạy học ... Khơi dậy tiềm sáng tạo học sinh, sinh viên PPDH, mà quan điểm đạo dạy học Nó thể tinh thần dạy học "lấy ngƣời học làm trung tâm", mục đích phát huy nội lực học sinh, sinh viên Nó cần đƣợc vận...
 • 163
 • 611
 • 1

Xem thêm