skkn hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán tìm x trong biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán Tìm x

Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán Tìm x

Toán học

... - 7x ≥ ⇒ 7x ≤ x Ta có – 7x = 5x – + X t 9- 7x < ⇒ x = 1(thoả mãn) ⇒ 7x > x> Ta có - + 7x = 5x – ⇒ x = 3(thoả mãn) Vậy x = x = Ví dụ 2: Tìm x biết |x- 5| - x = Cách 1: | x – 5| - x = ⇒ |x – ... |9- 7x| = 5x -3 Cách 1: Với 5x – ≥ ⇒ 5x ≥ x Ta có - 7x = 5x - – 7x = - ( 5x- 3) + Nếu - 7x = 5x - ⇒ 1 2x = 12 ⇒ x = 1(thoả mãn) + Nếu 9- 7x = -( 5x- 3) ⇒ 2x = ⇒ x = 3(thoả mãn) Vậy x= x= Cách 2: + X t ... pháp giải: Ta tìm x thoả mãn hai điều kiện A (x) = B (x) = 1.4.3 Ví dụ: Tìm x biết: a) |x+ 3| + |x2 +x| = b) |x2 - 3x| + | (x+ 1) (x- 3)| = Bài giải: a) |x + 1| + |x2 + x| = ⇒ |x + 1| = |x2 + x| = *) X t |x...
 • 16
 • 3,975
 • 5
Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán Tìm x

Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán Tìm x

Toán học

... - 7x = 5x - – 7x = - ( 5x- 3) + Nếu - 7x = 5x - ⇒ 1 2x = 12 ⇒ x = 1(thoả mãn) + Nếu 9- 7x = -( 5x- 3) ⇒ 2x = ⇒ x = 3(thoả mãn) Vậy x= x= Cách 2: + X t - 7x ≥ ⇒ 7x ≤ x Ta có – 7x = 5x – + X t 9- 7x ... suy x = -1 b) |x2 - 3x| + | (x + 1) (x - 3)| = ⇒ |x2 - 3x| = | (x + 1) (x - 3)| = ⇒ x2 - 3x = (x + 1) (x - 3)| = *) X t x2 - 3x = ⇒ x( x - 3) = ⇒ x = x = (*) *) X t (x + 1) (x - 3) = ⇒ x + = x - = ⇒ x= ... b) |x2 - 3x| + | (x+ 1) (x- 3)| = Bài giải: a) |x + 1| + |x2 + x| = ⇒ |x + 1| = |x2 + x| = *) X t |x + 1| = ⇒ x + = ⇒ x = -1 (*) *) X t |x2 + x| = ⇒ x2 + x = x( x + 1) = ⇒ x = x+ = ⇒ x = x = -1 (**) Từ...
 • 16
 • 29,120
 • 17
Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải bài toán tìm x

Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải bài toán tìm x

Toán học

... C={10;12;14;16;18;20} Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết: x M6 ; x M9 ; x M10 70 < x < 130 Đ/s: x = 90 Bài 3: Tìm số tự nhiên x, biết: 121Mx ; 77 Mx x > Đ/s: x = 11 Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết rằng: x M12, xM28 170 ... 17 điều kiện toán, … việc tìm x học phân số khó khăn Học sinh luyện tập toán sau: VD8: Tìm x, biết: x+ = VD10: Tìm x, biết: - x = VD9: Tìm x, biết: 4 x= VD11: Tìm x, biết: VD12: Tìm số nguyên x ... ước a - Giá trị tuyệt đối số nguyên: + Giá trị tuyệt đối số số + Giá trị tuyệt đối số dương + Giá trị tuyệt đối số nguyên âm số đối (và số nguyên dương) Bài tập vận dụng: Tìm số tự nhiên x, biết:...
 • 20
 • 7,108
 • 1
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

Tư liệu khác

... 9- 7x = 5x- => 1 2x = 12 => x= 1(thoả mãn) + Nếu 9- 7x = -( 5x- 3) => 2x = => x = 3(thoả mãn) Vậy x= x= Cách 2: + X t 9- 7x => 7x => x ta có 7x = 5x => x =1(thoả mãn) + X t 9- 7x 7x> 9 => x> ... Nếu B biểu thức chứa biến dạng giải cách 1) ta x t trờng x y biểu thức giá trị tuyệt đối + Ví dụ: Ví dụ 1: Tìm x biết: |9- 7x| = 5x -3 Cách 1: Với 5x - => 5x => x ta có 9- 7x = 5x -3 - 7x =-( 5x- 3) ... => x= -3 (*) + X t |x2 + 3x| = => x2 + 3x = => x( x+3) = => x = x+ = => x = x = -3 (**) Từ (*) (**) suy x = -3 b) |x - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 => |x2 - 4x| = | (x+ 1) (x- 4)| =0 => x2 - 4x = (x+ 1) (x- 4)| = + X t...
 • 13
 • 2,557
 • 28
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

Tư liệu khác

... 9- 7x = 5x- => 1 2x = 12 => x= 1(thoả mãn) + Nếu 9- 7x = -( 5x- 3) => 2x = => x = 3(thoả mãn) Vậy x= x= Cách 2: + X t 9- 7x => 7x => x ta có 7x = 5x => x =1(thoả mãn) + X t 9- 7x 7x> 9 => x> ... Nếu B biểu thức chứa biến dạng giải cách 1) ta x t trờng x y biểu thức giá trị tuyệt đối + Ví dụ: Ví dụ 1: Tìm x biết: |9- 7x| = 5x -3 Cách 1: Với 5x - => 5x => x ta có 9- 7x = 5x -3 - 7x =-( 5x- 3) ... => x= -3 (*) + X t |x2 + 3x| = => x2 + 3x = => x( x+3) = => x = x+ = => x = x = -3 (**) Từ (*) (**) suy x = -3 b) |x - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 => |x2 - 4x| = | (x+ 1) (x- 4)| =0 => x2 - 4x = (x+ 1) (x- 4)| = + X t...
 • 13
 • 2,136
 • 11
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

Tư liệu khác

... 9- 7x = 5x- => 1 2x = 12 => x= 1(thoả mãn) + Nếu 9- 7x = -( 5x- 3) => 2x = => x = 3(thoả mãn) Vậy x= x= Cách 2: + X t 9- 7x => 7x => x ta có 7x = 5x => x =1(thoả mãn) + X t 9- 7x 7x> 9 => x> ... Nếu B biểu thức chứa biến dạng giải cách 1) ta x t trờng x y biểu thức giá trị tuyệt đối + Ví dụ: Ví dụ 1: Tìm x biết: |9- 7x| = 5x -3 Cách 1: Với 5x - => 5x => x ta có 9- 7x = 5x -3 - 7x =-( 5x- 3) ... => x= -3 (*) + X t |x2 + 3x| = => x2 + 3x = => x( x+3) = => x = x+ = => x = x = -3 (**) Từ (*) (**) suy x = -3 b) |x - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 => |x2 - 4x| = | (x+ 1) (x- 4)| =0 => x2 - 4x = (x+ 1) (x- 4)| = + X t...
 • 13
 • 1,139
 • 2
SKKN: Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài tập áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

SKKN: Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài tập áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Toán học

... d) x : y = : x y = e) x y = x y = 4 f) g) x = x − y = 92 y h) 3x = y x + y = 208 x y = x y = 16 Bài 2: Tìm x, y, z biết a) x y z = = x + y + z = b) x y z = = x − y + z = 62 c) x y z = = x + ... số làm xuất tích x. y cách lập luận để chứng tỏ x ≠ nhân hai vế hai tỉ số x y = với x Thay x y = 112 vào tính Giải: Vì x y = 112 ⇒ x ≠ Nhân hai vế x y = với x ta được: x xy 112 = = = 16 7 x2 ⇒ = ... 21 d) 2x y 4z = = x + y + z = 49 e) x y = ; = x − y + z = −15 y z f) x y z = = x y.z = 810 g) x y z = = x y.z = −1680 10 h) x y z = = x − y + z = 108 Bài 3: Tìm x, y, z biết a) x y = ; = x + y...
 • 35
 • 7,233
 • 23
Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán đại số dạng Tìm X

Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán đại số dạng Tìm X

Toán học

... 9- 7x => 7x => x + X t 9- 7x 7x> 9 => x> ta có 7x = 5x => x =1(thoả mãn) ta có -9 + 7x = 5x => x =3(thoả mãn) Vậy x = x = Ví dụ 2: Tìm x biết |x- 5| - x= Cách 1: | x 5| - x = => |x 5| ... => x= -1 (*) + X t |x2 +x| = => x2 + x = => x( x+1) = => x = x+ = => x = x = -1 (**) Từ (*) (**) suy x = -1 b) |x2 - 3x| +| (x+ 1) (x- 3)|=0 => |x2 - 3x| = | (x+ 1) (x- 3)| =0 => x2 - 3x = (x+ 1) (x- 3)| = + X t x2 - ... kiến thức để giải, để bỏ đợc dấu giá trị tuyệt đối( áp dụng tính chất giá trị tuyệt đối hai số đối nhau) Bài giải |x- 5| = => x = ; x = -3 + X t x - = => x = + X t x = -3 => x = Vậy x = x =...
 • 19
 • 1,143
 • 0
skkn hướng dẫn học sinh lớp 11 giải bài toán hình học không gian

skkn hướng dẫn học sinh lớp 11 giải bài toán hình học không gian

Giáo dục học

... đề: Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải tập Hình học Không gian Tên sáng kiến kinh nghiệm: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 11 GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1/ Ở cấp Trung học sở, học sinh ... chuyên đề: “Sử dụng Hàm số bậc hai Dấu Tam thức bậc hai để giải toán + Năm học 2013 – 2014, thực chuyên đề: Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải tập Hình học Không gian” Giáo viên : Lê Thanh Hà – Trường ... kiện x c định mặt phẳng: Trong phần đầu hình học không gian học sinh học ba điều kiện để x c định mặt phẳng: Giáo viên : Lê Thanh Hà – Trường THPT Ngô Quyền Page Chuyên đề: Hướng dẫn học sinh lớp...
 • 25
 • 1,022
 • 0
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài Toán có lời văn

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài Toán có lời văn

Giáo dục học

... thần học tốt - Phép cộng IV Kết đạt Qua việc áp dụng phương pháp vào việc hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp trường Tiểu học số Kim Sơn, thấy kết có chuyển biến định Học sinh biết giải toán ... qua năm: Năm 2006-20 07 áp dụng phương pháp vào lớp Cao Sơn trực tiếp giảng dạy, kết đạt đến cuối năm học là: Năm học Lớp Tổng số học sinh Học sinh biết Giải toángiải toán có lời văn lời văn ... 1: Tìm hiểu nội dung toán: + Bài toán thuộc dạng toán nào? + Đề cho biết gì? + GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu bước Tóm tắt đề toán: Biểu thị số hoa sơ đồ đoạn thẳng hoa Hoà: hoa Bình: ? hoa + Tìm...
 • 19
 • 4,477
 • 14
SKKN hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài toán cực trị trong môn Hình học

SKKN hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài toán cực trị trong môn Hình học

Giáo dục học

... ≥ xy Dấu “=” x y x = y Bất đẳng thức Cô-si thường sử dụng dạng sau : + Dạng 1: x + y ( x + y) ≥ 2 ( x + y) + Dạng 2: xy ( x + y) ≥4 ; x + y2 ≤2 ; Dấu “=” x y x = y ≥ xy xy ( x + y) x + y2 ( x ... thuyết học sinh giải dạng toán không hiểu đề, không tìm lời giải có đơn giản không trình bày giải + Các toán cực trị gắn toán học với thực tiễn việc tìm giá trị lớn , giá trị nhỏ việc tìm tối ... môn Toán +Dạy học tự chọn môn Toán lớp 9(nâng cao) +Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp Phần 2: Kiến thức trọng tâm A-Phương pháp giải toán cực trị hình học 1- Dạng chung toán cực trị hình học : “ Trong...
 • 42
 • 809
 • 0
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập về lập phương trình đường thẳng

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập về lập phương trình đường thẳng

Báo cáo khoa học

... -3y + 2x = -6 -3y = - 2x - y = x y + =1 2 x + trịnh huy trọng giáo viên Trờng thcs đông phú - đông sơn 13 4.1 Khong cỏch gia hai im A (x1 ) v B (x2 ) trờn trc s x, Ox AB = xB - xA d = AB = x2 x1 4.2 ... i qua A (x0 ; y0) v B (x1 ; y1) nờn ta cú: y0 = ax0 + b (1) y1 = ax1 + b (2) y y Ly (1) tr (2) v theo v ta cú: y - y1 = a (x0 - x1 ) Suy a = x x (x0 x1 ) y y0 T cụng thc (I) ta cú a = x x Do ú ... ax + b = ax + (y0 - ax0) = ax + y0 - ax0 = a (x - x0 ) + y0 Suy y - y0 = a (x - x0 ) (I) V D: Vit phng trỡnh ng thng i qua im A(1; 3) v song song vi ng thng y = 2x Gii p dng (I) Ta cú: y - = 2(x...
 • 18
 • 1,089
 • 0
SKKN hướng dẫn học sinh lớp 12 giải bài tập cơ bản về sóng ánh sáng

SKKN hướng dẫn học sinh lớp 12 giải bài tập cơ bản về sóng ánh sáng

Giáo dục học

... ⇒ 0,38 ≤ (1) ax ≤ 0, 76 kD xt a λD xt = (k + ) ⇒λ = Với vân tối a (k + ) D Thay giá trị λ tương tự vân sáng Giải bất phương trình ta giá trị k Thay giá trị k vào (1) ta có giá trị λ cho vân sáng ... tuyển vào thấp, đa phần học sinhhọc lực tương đối yếu, dẫn tới học môn Khoa học thực nghiệm môn Vật lí em thường chán nản học đối phó SKKN Năm học: 2013 - 2014 GV: Phạm Xuân Minh SỞ GD & ĐT ... môn học Và việc hướng dẫn học sinh làm tập Vật lý hoạt động dạy học, công việc khó khăn, bộc lộ rõ trình độ người giáo viên vật lý việc hướng dẫn hoạt động trí tuệ học sinh, đòi hỏi người giáo...
 • 20
 • 430
 • 0
Báo cáo đề tài:

Báo cáo đề tài: " Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài toán hình học trong cực trị " potx

Khoa học tự nhiên

... có: x+ y ≥ xy Dấu “=” x y x = y Bất đẳng thức Cô-si thường sử dụng dạng sau: + Dạng 1: x + y + Dạng 2: ( x + y) xy ( x + y) ≥ 2 ≥4 ; ≥ xy Dấu “=” x y x = y xy ( x + y) ≤ ; ( x + y) x + y2 ≤2 ; x ... Với đề tài “ Hướng dẫn học sinh lớp giải toán cực trị hình học Tôi hệ thống số dạng toán cực trị hình học Trong dạy có đưa sở lí thuyết ví dụ ví dụ có gợi ý hướng dẫn học sinh cách giải ý cần ... gặp dạng toán Các toán cực trị gắn toán học với thực tiễn việc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ việc tìm tối ưu thường đặt đời sống kỹ thuật Do đó, việc giải tập toán cực trị hình học THCS đòi...
 • 20
 • 817
 • 0
hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm nhằm giúp học sinh giải đúng các bài toán có lời văn

hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm nhằm giúp học sinh giải đúng các bài toán có lời văn

Toán học

... môn Toán để học sinh tìm tòi, học tập giải toán để em tránh sai lầm làm tập nâng cao hứng thú, kết học tập môn toán nói riêng, nâng cao kết học tập học sinh nói chung Đồ dùng dạy học môn Toán ... định Học sinh biết giải toán có lời văn nâng cao Kết cụ thể đạt qua năm: Năm 2006-20 07 áp dụng phương pháp vào lớp XXX trực tiếp giảng dạy, kết đạt đến cuối năm học là: Năm học 2006-20 07 20 07- 2008 ... 2006-20 07 20 07- 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 (Giữa học kì 2) Lớp Tổng số học sinh Học sinh biết Giải toángiải toán có lời lời văn thành XXX 2A 2A,2B 2A 10 22 45 26 văn 9/10 20/22 41/45 24/26...
 • 15
 • 10,377
 • 7
sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn

sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn

Giáo dục học

... số học sinh 2006-20 07 20 07- 2008 Cao Sơn 2A 10 22 Ngời thực : Nguyễn Phúc Cờng Học sinh biết giải toán có lời văn 9/10 20/22 Giải toán có lời văn thành thạo 8/10 18/22 Trang Hớng dẫn học sinh lớp ... Hớng dẫn học sinh lớp giải toán có lời văn Hoà: Bình: hoa + Tìm cách giải bài? toán: hoa Nhìn vào tóm tắt cho thấy Bình có nhiều Hoà hoa - Muốn tìm số hoa Bình ta phải tìm nào? * Thực cách giải: ... Hớng dẫn học sinh lớp giải toán có lời văn *Mục tiêu: Tiếp tục củng cố giải 10 + = 15 (viên) toán nhiều Đáp số: 15 viên bi * Cách tiến hành: Yêu cầu HS đọc đề Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi...
 • 10
 • 1,409
 • 2
Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giáo dục học

... l: x- 3 c Theo bi ta cú phng trỡnh GV: cho hc sinh nờu mt vi chỳ ý gp pha bi toỏn trờn ? x2 8 =x- 3 4 (x- 2)=5 (x- 3) 10 GV: Cỏch khc phc bi ny nh th no? x =7 tho iu kin bi toỏn Th tớch ca vt l: (7- 2)/10=0,5 ... nờn ta cú Trong bi toỏn a s hc sinh khụng th biu phng trỡnh : th c i lng cũn l qua i lng x + : = x x + ữ= ( x 4) ữ ban u? HS: Cỏch chn n nh th no? í ngha ca x+ 14= 4x- 16 x= 10 tho iu ... b 10 l 15 qu nờn ta cú phng trỡnh : x 80 x + =15 10 GV: Cỏch chn n cho bi toỏn nh th no? GV: Cú th biu th cỏc i lng cũn li qua x 1 0x +240- 3x= 450 7x= 210 x= 30 tho iu kin bi toỏn Vy s ngi yờu...
 • 13
 • 940
 • 0
SKKN RÈN CHO HỌC SINH LỚP 4 GIẢI BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG

SKKN RÈN CHO HỌC SINH LỚP 4 GIẢI BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Giáo dục học

... 205 - Mời học sinh đọc đề toán Đáp số: Số bé: 82 - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu Số lớn: 205 đề, tóm tắt toán nêu cách giải - Học sinh đọc đề toán - Yêu cầu học sinh làm vào - Học sinh tìm hiểu ... 16 (m) * Bài tập 1: Đáp số: Chiều dài: 28 m - Mời học sinh đọc đề toán Chiều rộng: 16 m - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề, tóm tắt toán nêu cách - Học sinh đọc đề toán giải - Học sinh tìm hiểu ... thiệu bài: Tìm hai số - Cả lớp ý theo dõi biết hiệu tỉ số hai số b .Hướng dẫn HS giải toán: * Bài toán 1: - Học sinh đọc đề toán - Giáo viên nêu toán - Số bé phần Số lớn - Phân tích đề toán: Số...
 • 38
 • 520
 • 0
skkn hướng dẫn học sinh lớp 7 tập suy luận trong giải bài tập của chương tam giác

skkn hướng dẫn học sinh lớp 7 tập suy luận trong giải bài tập của chương tam giác

Giáo dục học

... pháp hướng dẫn học sinh phù hợp Thường thường cấp THCS hướng dẫn học sinh giải toán chứng minh hình học hay dùng phương pháp hướng dẫn học sinh suy luận theo hướng phân tích lên Tuỳ dạng toán ... đề toán- hình học: Chứng minh suy luận hình học đưa khẳng định có kiến thức định nghĩa, định lí, tiên đề, học Để hướng dẫn học sinh giải dạng toán thường hay hướng dẫn học sinh suy luận theo hướng ... đặt để hướng dẫn học sinh cách suy luận giải toán để đạt kết HS lớp điều cần tháo gỡ nêu việc đúc rút kinh nghiệm : "Hướng dẫn học sinh lớp tập suy luận giải tập chươngTam giác- Hình học " Tôi...
 • 17
 • 2,290
 • 5

Xem thêm