sự quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam ở địa phương

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

Giáo dục học

... II QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM: 1.Quan điểm Đảng Nhà nước tổ chức phi phủ: 2.Nguyên tắc quản nhà nước tổ chức phi phủ: 3.Nội dung quản nhà nước tổ chức ... chức phi phủ: Phương thức quản nhà nước tổ chức phi phủ: 11 III PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM NƯỚC TA: 11 1 .Sự quản nhà nước tổ chức ... chức phi phủ Việt Nam Trung ương: 11 Sự quản nhà nước tổ chức phi phủ Việt Nam địa phương: 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VIỆT NAM...
 • 35
 • 800
 • 2

Một số vấn đề đổi mới quảnnhà nước về khoa học- công nghệ Việt nam hiện nay

Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... II QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VIÊT NAM Khái niệm quản cơng nghệ Nội dung quản Nhà nước khoa học - cơng nghệ Đặc điểm chiến lược khoa học - cơng nghệ Việt Nam Cơng tác quản ... xã hội Nhà nước , mà trước hết Chính phủ với chức quản đất nước có nhiều cố gắng việc thể chế hóa thực sách Đảng khoa học - cơng nghệ thời kỳ đổi mở cửa Năm 1990 , máy quản Nhà nước khoa ... kỹ thuật Nhà nước đổi tên thành Ủy ban Khoa học Nhà nước với chức quan quản cấp Bộ hoạt động khoa học cơng nghệ Năm 1992 , Nhà nước giao thêm nhiệm vụ quản mơi trường quan quản đổi tên...
 • 27
 • 1,725
 • 10

Báo cáo " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TỰ CHỦ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" doc

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... n (i) hon thin qun ca nh trng i vi cỏc vin, TTKHCN trng v (ii) hon thin qun ti chớnh theo hng t ch, t chu trỏch nhim ca bn thõn cỏc vin, TTKHCN - Gii phỏp hon thin qun ca nh trng i vi ... phỏt trin khoa hc v cụng ngh Vit Nam n nm 2010 Vn kin i hi i biu ton quc ln th X - ng Cng sn Vit Nam, Nh Xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni 2006 ỏn i mi c ch qun khoa hc v cụng ngh (Ban hnh kốm ... nõng cao nng lc cnh tranh t c mc tiờu phỏt trin KH&CN nc ta n nm 2010, phi i mi mnh m CCQL KH&CN, to bc chuyn bin cn bn qun KH&CN theo hng phự hp vi c ch KTTT nh hng XHCN, vi c thự ca hot ng...
 • 10
 • 795
 • 3

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... Các thuyết sở liệu 21 1.2.2 Cơ sở luận xây dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 Cơ sở pháp ... động KH&CN 13 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 Chính phủ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập 14 Chính phủ nước Cộng ... quát tổ chức khoa học công nghệ 15 1.1.1 Khái niệm đặc diểm tổ chức KH&CN 15 1.1.2 Vị trí, vai trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức...
 • 7
 • 303
 • 1

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... triển CNTT quản tổ chức KH&CN - Đóng góp thêm giải pháp xây dựng quản sở liệu góp phần nâng cao lực quản tổ chức KH&CN - Gợi mở hƣớng nghiên cứu xây dựng quản sở liệu tổ chức KH&CN ... công tác xây dựng sở liệu quản sở liệu mà thƣờng giao cho phận, tổ chức sẵn có đảm nhận thêm việc xây dựng quản sở liệu (thƣờng nằm phòng Tổ chức hành tổ chức KH&CN) Các tổ chức thƣờng giao ... động công tác quản tổ chức KH&CN nƣớc ta 11 Nhiệm vụ nghiên cứu - Về thuyết: Nghiên cứu phân tích tài liệu nhằm làm sáng tỏ sở luận tổ chức KH&CN, sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức KH&CN...
 • 83
 • 490
 • 0

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài chính - Ngân hàng

... tắc tổ chức sáng tạo cho máy quản là: chức quản đảm nhận đợc nhiều số chức quản tơng tự nh có liên quan với để máy quản gọn nhẹ Cơ cấu thành phần Hội đồng quản BHXH Việt Nam cha ... tỉnh quản trực tiếp BHXH cấp huyện Cách tổ chức BHXH Việt Nam có u điểm vợt trội so với tổ chức ngành khác (quản ngành ngành khác Việt Nam chủ yếu quản chuyên môn, Uỷ ban nhân dân cấp địa ... Về cấu tổ chức BHXH Việt Nam Cơ cấu tổ chức BHXH Việt Nam số hạn chế sau: Mô hình tổ chức máy BHXH Việt Nam theo ngành dọc với cấp (cấp trung ơng, cấp tỉnh, cấp huyện) chủ yếu đợc tổ chức theo...
 • 40
 • 951
 • 1

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN TRUNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

Báo cáo khoa học

... đất nước III Kết luận Trên vấn đề nghiên cứu KH&CN mà chúng cảm nhận trường đại học địa phương tỉnh miền trung đề xuất trao đổi với nhà quản lý, nhà khoa học không mục đích tiếp tục đổi chế quản ... đơn vị Nhà trường liên kết nghiên cứu khoa học với đơn vị khác địa bàn khu vực Trường nên hình thành tổ chức chăm lo phát triển công nghệ đưa nhanh kết nghiên cứu vào sản xuất Các cán tổ chức KH&CN ... mật thiết với sở khoa học công nghệ địa bàn để góp phần nghiên cứu sánh đẩy nhanh trình đổi khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ đơn vị quản chăm lo phát triển khoa học tỉnh nhà, thông...
 • 3
 • 302
 • 1

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ nước ta hiện nay” doc

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay” doc

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU B NỘI DUNG CHÍNH I.cở sở luận thực tiễn cách mạng KH- CN nước ta 1 .Sự cần thiết phải phát triển KH- CN Nội dung KH-CN hướng tác động KH- CN Việt Nam a Nội dung KH-CN ... lớn dừng quy mô ngành, địa phương, cấp sở, có tác dụng thúc đẩu sản xuất Công tác quản KH- CN đổi mới, chưa đồng hoàn chỉnh Cơ chế quản chương trình trọng đIúm cấp nhà nước nhiều thủ tục rườm...
 • 34
 • 986
 • 6

đổi mới quản nhà nước về khoa học công nghệ việt nam

đổi mới quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... II QU N NHÀ N NAM C V KHOA H C - CƠNG NGH VIÊT Khái ni m qu n cơng ngh N i dung qu n Nhà n c m chi n l c v khoa h c - cơng ngh c khoa h c - cơng ngh Cơng tác qu n Nhà n Vi t Nam c đ ... TRỰC TUYẾN QU N NHÀ N VIÊT NAM CV KHOA H C - CƠNG NGH 1) Khái ni m qu n cơng ngh V khái ni m qu n , có th hi u Qu n s tác đ ng có ch đích , có t ch c , c a ch th qu n nh m s d ng ... qu t n t i PH N III: M T S H C - CƠNG NGH V N I M I QU N NHÀ N VI T NAM HI N NAY M t s ngun t c qu n Nhà n M t s gi i pháp qu n Nhà n K T LU N C V KHOA c v ho t đ ng khoa h c - cơng ngh...
 • 27
 • 378
 • 0

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ nước ta hiện nay

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... Sau đợc chuyển thành quan quản nhà nớc hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trờng bớc phát huy vai trò quản nhà nớc việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nớc chuyển giao CN, trình ... nhà trờng, mà nhiều phơng tiện thông tin đại chúng Thêm vào đó, cần tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản hoạt động khoa học- công nghệ, tính hiệu hoạt động phần quan trọng hệ thống tổ chức quản ... dừng quy mô ngành, địa phơng, cấp sở, có tác dụng thúc đẩu sản xuất Công tác quản KH- CN đợc đổi mới, nhng cha đồng hoàn chỉnh Cơ chế quản chơng trình trọng đIúm cấp nhà nớc nhiều thủ tục...
 • 31
 • 1,006
 • 2

Tài liệu Tiểu luận:" Cách mạng khoa học công nghệ nước ta hiện nay" ppt

Tài liệu Tiểu luận:

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU B NỘI DUNG CHÍNH I.cở sở luận thực tiễn cách mạng KH- CN nước ta 1 .Sự cần thiết phải phát triển KH- CN Nội dung KH-CN hướng tác động KH- CN Việt Nam a Nội dung KH-CN ... lớn dừng quy mô ngành, địa phương, cấp sở, có tác dụng thúc đẩu sản xuất Công tác quản KH- CN đổi mới, chưa đồng hoàn chỉnh Cơ chế quản chương trình trọng đIúm cấp nhà nước nhiều thủ tục rườm...
 • 34
 • 2,223
 • 7

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... thành nước Việt Nam tạo lập tổ chức hỗ trợ thị trường như: tổ chức tư vấn, giám định, hỗ trợ mặt pháp việc chuyển giao công nghệ Các quan hành từ Bộ đến 16 sở thực chức quản nhà nước KH ... cường chức giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp Chính phủ ủy ban nhân dân cấp quản Nhà nước thị trường KH - CN Nhà nước cần tăng cường chức kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân, cấp 22 tra Chính ... thức Nhà nước việc quản 20 lý, điều tiết thị trường KH - CN nước Nhà nước phải bảo vệ lợi ích đất nước để đứng vững môi trường quốc tế, không lệ thuộc vào nước Chúng ta tiếp nhận đầu tư nước...
 • 29
 • 715
 • 3

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... thức người Việt Nam nước chuyên gia nước làm việc Việt Nam Những trí thức Việt Nam nước người có trình độ chuyên môn người Việt Nam sinh sống nước Còn chuyên gia nước làm việc Việt Nam bao gồm ... lực KHCN sở để nâng cao sức cạnh tranh ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm Từ nâng cao vị Việt Nam, tính cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam so với nước khác Việt Nam nước phát ... tháng năm 2011 nhà máy sản xuất pin thu lượng mặt trời khởi công xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam nhằm đáp ứng nhu cầu điện nước Việt Nam bước triển khai kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện...
 • 121
 • 442
 • 2

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Kinh tế

... 5/2007, tr.3-5 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2000), Luật KH&CN Việt Nam năm 2000 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật KH&CN Việt Nam sửa đổi năm 2013 14 Số liệu tổng quan – Bộ GD ĐT số ... hạn, Việt Nam nước có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ Đông Nam Á số báo quốc tế lại 1/10 Thái Lan, 1/20 Singapore… [16] Vậy đâu mà có tình trạng đó? Thực trạng NNL KHCN Việt Nam nào? Việt Nam ... triển kinh tế tri thức gắn với trình công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Phạm Gia Khiêm (2007, )Sự phát triển tiềm cộng đồng người Việt Nam nước ,Tạp chí Thông tin...
 • 11
 • 291
 • 1

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ việt nam hiện nay

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... ): Phương pháp cai trị xã hội giới khoa học – kỹ thuật, xu hướng lịch sử quản nhà nước Thực chất kỹ trị đưa giới trí thức lên nắm quyền áp dụng tri thức kỹ thuật vào quản nhà nước Các nhà ... nghệ đạo đức nước ta Cơ sở luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở luận công trình Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin Đảng Cộng sản Việt Nam khoa học ... hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; Đỗ Minh Cương (1995), Những vấn đề quản khoa học công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội: Các công trình chủ yếu nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản...
 • 70
 • 441
 • 2

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ việt nam hiện nay luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay  luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... CGCN Do vậy, 16 tổ chức Nhà nước phận làm chức CGCN thuộc trường đại học viện nghiên cứu nhà nước, đến tháng năm 2004 có 173 tổ chức chuyển giao công nghệ khu vực tư đăng ký - Nhà nước Hàn Quốc ... khoa học-công nghệ phương thức tương tác hiệu nhà khoa học nhà nhà doanh nghiệp quản nhà nước, sản phẩm hàng hoá khoa học- công nghệ đối tượng giao dịch trực tiếp” Cũng có nhà nghiên cứu lại ... tiện tài làm cho Nhà nước có sức mạnh để điều chỉnh quan hệ thị trường KH - CN, Nhà nước đương nhiên phải thực quản phần kinh tế nhà nước lĩnh vực KH - CN, đương nhiên phải quản thị trường...
 • 142
 • 353
 • 2

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Kế toán

... quan nhà nước quan quản nhà nước với sở giáo dục công Nội dung quản Nhà nước với sở giáo dục công lập chia thành loại: quản tài chính, quản tổ chức, máy nhân sự, quản họat động chuyên ... Việt Nam ta cấp địa phương, UBND cấp thực chức quản nhà nước giáo dục địa phương theo qui định Chính phủ Bộ Giáo dục đào tạo quan ban hành qui chế tổ chức điều lệ hoạt động cho tổ chức giáo ... đại học sau đại học Nhưng việc quản tổ chức nhân sở giáo dục công lập UBND cấp chủ quản (đối với tổ chức nghiệp (TCSN) giáo dục bộ) quản Tại địa phương, Sở GD-ĐT quan chuyên môn tham mưu...
 • 48
 • 471
 • 0

Thực trạng và giải pháp quản viên chức khoa học, công nghệ nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Thực trạng và giải pháp quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Báo cáo khoa học

... cứu Đối tượng nghiên cứu: thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ Việt Nam Phạm vi địa bàn nghiên cứu: nghiên cứu thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ Việt Nam, có so sánh với ... thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ - Khái niệm quản lý: Quản định nghĩa sự tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản tới đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề ra” ... cận từ góc độ khoa học quản lý, vậy, những vấn đề luận liên quan đến quản thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ đề cập Mặc dù vấn đề quản vai trò quản nguồn nhân lực xã...
 • 41
 • 222
 • 0

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Kế toán

... bán công: tổ chức nghiệp thành lập sở liên kết Nhà nước tổ chức Nhà nước để xây dựng sở vật chất, quản lý, điều hành hoạt động theo qui định pháp luật (3) Tổ chức nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị ... tiết, quản tổ chức nghiệp công Cơ chế sách nhà nước, vây xem xét chế quản tổ chức sụ nghiệp công ta xem xét đến sách nhà nước tổ chức Các TCSN công nhà nước thành lập, phận máy nhà nước ... sở công lập cấp học chiếm 40% số sở đào tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ...
 • 94
 • 952
 • 1

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Kinh tế - Thương mại

... TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM Sự hình thành hoạt động quản Nhà nước pháp luật Việt Nam Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn với nhiệm ... việc quản Nhà nước pháp luật xuất Đối với xuất bản, hiệu kinh tế thể mặt sau: Quản xuất pháp luật giải phóng lực lượng sản xuất ngành xuất Bởi pháp luật tách biệt chức quản Nhà nước chức ... trưng quản Nhà nước pháp luật xuất 2.1 Hiệu quản Nhà nước pháp luật xuất * hiệu trị việc quản Nhà nước pháp luật xuất Bằng xuất phẩm mình, ngành xuất chuyển tải tới công chúng ý tưởng...
 • 54
 • 524
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25