sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

tưởng hồ chí minh pdf

tưởng hồ chí minh pdf

Tài liệu khác

... học công nghệ phát triển vượt bậc, lực lượng sản xuất phát triển tới trình độ cao chưa thấy, làm cho sản xuất giới ngày quốc tế hoá trở thành thị trường có tính thống rộng lớn 4.2.2 Sự hình thành ... nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội có kinh tế phát triển cao, dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu Chủ nghĩa xã hội xã hội phát triển cao văn hoá, đạo đức, người giải ... Xoá bỏ bước chế độ tư hữu tư chủ nghĩa, thiết lập chế độ sở hữu công cộng để giải phóng cho sức sản xuất xã hội phát triển Có đại công nghiệp khí với trình độ khoa học công nghệ đại có khả cải...
 • 30
 • 274
 • 0

Bài tập tư tưởng Hồ chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

Bài tập tư tưởng Hồ chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

Cao đẳng - Đại học

... Chí Minh ý đến việc đưa quần chúng nhân dân vào tổ chức yêu nước phù hợp với giai cấp, giới, tưng ngành nghề lứa tuổi, tôn giáo phù hợp với bước phát triển phong trào cách mạng Đó hội hữu hay tương ... triệt quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc, phải vận dụng sáng tạo tiếp tục phát triển quan điểm ấy, phù hợp với biến đổi tình hình Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc ngày phát triển, ... lược, ông không đoàn kết toàn dân.: “Đại đoàn kết dân tộc chiến lược tập hợp lực lượng dân tộc Tập hợp lực lượng tập hợp nhằm hình thành sức mạnh to lớn dân tộc đấu tranh chống kẻ thù Đại đoàn...
 • 8
 • 11,594
 • 133

Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Cao đẳng - Đại học

... lao động phải tự cứu lấy đấu tranh vũ trang cách mạng, cách mạng vô sản Trong thời kỳ, giai đoạn cách mạng ,có thể cần thiết phải điều chỉnh sách phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với ... bảo đảm cho thắng lợi cách mạng vô sản Rằng đồng tình ửng hộ đa số nhân dân lao động với đội ngũ tiên phong nó, tức giai cấp vô sản, cách mạng vô sản thực Đó quan điểm lý luận cần thiết để Hồ ... bảo đảm cho thắng lợi cách mạng vô sản Rằng đồng tình ửng hộ đa số nhân dân lao động với đội ngũ tiên phong nó, tức giai cấp vô sản, cách mạng vô sản thực Đó quan điểm lý luận cần thiết để Hồ...
 • 10
 • 43,981
 • 606

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Khoa học xã hội

... mới, có khả đề đường lối đấu tranh đắn phương pháp cách mạng phù hợp; cần huy động, tập hợp lực lượng giai cấp, tầng lớp nhân dân vào đấu tranh chống thực dân phong kiến; cần củng cố khối đại ... lợi ích riêng đáng, phù hợp với lợi ích chung đất nước dân tộc tôn trọng Ngược lại, riêng biệt không phù hợp giải lợi ích chung dân tộc, nhận thức ngày đắn người, phận mối quan hệ lợi ích chung ... khác biệt chất so với thời kỳ đấu tranh bảo vệ tổ quốc giải phóng đất nước, chí khác nhiều so với 20 năm trước Đại hội ix x đảng ta xác định đại đoàn kết toàn dân tộc động lực chủ yếu phát triển...
 • 10
 • 13,743
 • 106

tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Khoa học xã hội

... địa, Người quan tâm nhiều đến vấn đề lực lượng cách mạng phương pháp cách mạng Trong thời kỳ, giai đoạn cách mạng, cần thiết phải điều chỉnh sách phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với đối ... sở kế thừa phát triển biện chứng chủ nghĩa yêu nước truyền thống đoàn kết dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt chủ nghĩa Mác – Lênin vận dụng phát triển sáng tạo, phù hợp với tình hình ... hiệu hành động toàn Đảng, toàn dân ta Nó phải biến thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất có tổ chức tổ chức Mặt trận dân tộc thống Cả dân tộc hay toàn dân trở thành lực lượng to lớn,...
 • 11
 • 4,276
 • 2

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Khoa học xã hội

... kì Môn tư tưởng Hồ Chí Minh pháp cách mạng đắn phù hợp với quy luật phát triển lịch sử yêu cầu thời đại, có đủ sức quy tụ tập hợp lực lượng dân tộc vào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phong ... cần thiết phải điều chỉnh sách, phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với đối tượng khác cộng đồng dân tộc Có vậy, chiến lược đại đoàn kết phát huy hết vai trò tích cực – Đại đoàn kết dân ... nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức mở rộng hơn, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trị đất nước Các hình thức tập hợp nhân dân đa dạng có bước phát...
 • 7
 • 2,245
 • 23

Nêu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Nêu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Khoa học xã hội

... nhân (giai cấp vô sản) sản phẩm công nghiệp đạ lực i, lượng đạ biểu cho phát triển lực lượng sản xuất tiến bộ, cho xu hướng i phát triển phương thức sản xuất tương lai Do mặt khách quan giai cấp ... công phương pháp Cách mạng phải phù hợp với hoàn cảnh dân tộc, với quy luật phát triển lịch sử, đặc biệt phải quy tụ lực lượng dân tộc vào đấu tranh trường kì với xây dựng khối đại đoàn kết dân ... đòi hỏi lực lượng lãnh đạo có khả đề đư đư ợc ờng lối phương pháp cách mạng đắn, phù hợp với qui luật phát triển lịch sử Thực tế chứng minh Cách mạng nổ theo tinh thần tự phát hay lực lượng nòng...
 • 9
 • 1,515
 • 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

Khoa học xã hội

... dựa vào tinh thần yêu nớc, ý chí giành độc lập tự do, xây dựng đất nớc Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ giàu mạnh ; tin vào, dựa vào lực lợng to lớn nhân dân; tin vào, dựa vào sáng ... công nhân Trong trình thực đại đoàn kết, xây dựng phát triển lực lợng cách mạng, Hồ Chí Minh quán nhận thức khoa học: Đoàn kết tập hợp ngẫu nhiên, tự phát, thời mà tập hợp bền vững lực lợng xã hội ... truyền, vận động sát hợp với giai cấp, cộng đồng xã hội nh giai cấp công nhân, nông dân, trithức, văn nghệ sỹ, cán chiến sỹ lực lợng vũ trang nhân dân, với niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc ngời, với cộng...
 • 21
 • 2,275
 • 10

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tài liệu khác

... khả đề đường lối phương pháp cách mạng đắn, phù hợp với quy luật phát triển lịch sử yêu cầu thời đại; cs đủ sức quy tụ, tập hợp lực lượng dân tộc vào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phong ... triệt quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc, phải vận dụng sáng tạo tiếp tục phát triển quan điểm ấy, phù hợp với biến đổi tình hình Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc ngày phát triển, ... tụ quần chúng nhân dân vào tổ chức yêu nước phù hợp với bước phát triển phong trào cách mạng quan tâm từ đầu Hồ Chí Minh nhiệm vụ hàng đầu Đảng ta Tổ chức thể sức mạnh vật chất khối đại đoàn kết...
 • 8
 • 2,172
 • 41

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Lý luận chính trị

... thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan, phù hợp kiểm tra chứng minh thực tiễn - Tính chất chân lí : Mọi chân lí có tính khách quan, tính tương đối, tính tuyệt đối, tính cụ thể Nó đòi ... vận động phát triển chúng Chân lí phát triển nhờ thực tiễn thực tiễn phát triển nhờ vận dụng đắn chân lí mà người đạt hoạt động thực tiễn Từ phải thường xuyên tự giác vận dụng chân lí vào hoạt động ... tóc chế độsản trước đông đảo nhân dân nằm giai cấp vô sản giai cấp tư sản, tức nông dân giai cấp tiểu tư sản, dậy chống chế độsản 2.2.1 Cách mạng tháng Mười Nga Đến với Lê-nin, với cách...
 • 12
 • 3,334
 • 1

Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

Cao đẳng - Đại học

... Chí Minh ý đến việc đưa quần chúng nhân dân vào tổ chức yêu nước phù hợp với giai cấp, giới, tưng ngành nghề lứa tuổi, tôn giáo phù hợp với bước phát triển phong trào cách mạng Đó hội hữu hay tương ... triệt quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc, phải vận dụng sáng tạo tiếp tục phát triển quan điểm ấy, phù hợp với biến đổi tình hình Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc ngày phát triển, ... xâm lược, ông không đoàn kết toàn dân - Đại đoàn kết dân tộc chiến lược tập hợp lực lượng dân tộc Tập hợp lực lượng tập hợp nhằm hình thành sức mạnh to lớn dân tộc đấu tranh chống kẻ thù - Đại đoàn...
 • 7
 • 1,161
 • 11

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

Lý luận chính trị

... • Sự phát triển lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học kĩ thuật – động lực phát triển xã hội 3 .Tính tât yếu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại a) Tính ... a) Tính tất yếu: Về mặt lý luận Lịch sử phát triển nhân loại rằng,qúa trình phát triển mình, cộng đồng, nhóm, dân tộc có lợi ích có kết hợp lại với Sự kết hợp ngày tăng Chủ nghĩa Mác – Lênin rõ, ... lao động phải tự cứu lấy đấu tranh vũ trang cách mạng, cách mạng vô sản Trong thời kỳ, giai đoạn cách mạng ,có thể cần thiết phải điều chỉnh sách phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với...
 • 27
 • 7,805
 • 9

tu tuong ho chi minh ve dai doan ket dan toc

tu tuong ho chi minh ve dai doan ket dan toc

Toán học

... toàn dân Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu phụ nư dân tộc người Lịch sử nam qua tỏ rõ lực lượng đoàn kết nhân dân ta vô địch Mặt trận dân tộc thống nhiều lần thắng lợi Với cố gắng người ủng hộ toàn ... dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế (6) Đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa chiến lược, định thành công cách mạng (1) Những quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ... hiệp lực đồng tâm ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 3, tr 197) Tượng nư thần tự biểu tượng cho đấu tranh giành độc lập nhân dân Mỹ nam 1776 Tôn Trung Sơn - Lãnh đạo cách mạng Tân Hợi - Trung Quốc 1.2 Quan...
 • 42
 • 1,901
 • 17

Tài liệu Tiểu luận "Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc" doc

Tài liệu Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... thu quan điểm CN Mác-Lê Nin đoàn kết lực lượng CM XHCN CN MÁC – LÊ NIN phát quy luật XH sản xuất vật chất, nhờ phát vai trò định phát triển xã hội quần chúng nhân dân Sự vận động XH gắn với giai ... vững hoạt động theo đường lối trị đắn đưa 12 quần chúng vào tổ chức phù hợp với giai tầng, lứa tuổi, giới tính, ngành nghề, tôn giáo, phù hợp với bước phát triển phong trào cách mạng Ví dụ có ... lược Đó tư tưởng bản, quán xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam - Đại đoàn kết dân tộc chiến lược tập hợp lực lượng dân tộc Tập hợp lực lượng tập hợp nhằm hình thành sức mạnh to lớn dân tộc...
 • 19
 • 5,518
 • 7

Phân tích tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc, vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

Phân tích tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc, vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

Lý luận chính trị

... kinh tế độc lập tự chủ, đưa việt nam trở thành nước công nghiệp, tiếp tục ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát ... nhân với nông dân trí thức đảng lãnh đạo động lực chủ yếu để phát triển đất nước Vì vậy, cần phải: - thường xuyên chăm lo xây dựng phát triển nguồn lực người Cần xây dựng phát triển nguồn nhân lực ... xuất phát từ dân, dựa vào dân mà thực Do cần phải phát triển nguồn nhân lực người, đào tạo đội ngũ cán tốt, đủ lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, khơi dậy, phát...
 • 17
 • 6,542
 • 11

Tài liệu TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ pptx

Tài liệu TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ pptx

Cao đẳng - Đại học

... A CƠ SỞ HÌNH THÀNH + Kế thừa phát triển truyền thống ĐK dân tôc + Kinh nghiệm phong trào cách mạng nước giới +Vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin XD LL + Xuất phát từ lòng nhân Hổ Chí Minh ... minh CN+ND+TT Hình thức khối đại đoàn kết Dân tộc Quy tụ lực lượng MẶT TRẬN M TRẬN DTTN LÀ HÌNH THỨC ĐĐKDT NTẮC XD Hình thức MT phù hợp Với nhiệm vụ CM * Dựa cs liên minh Công – Nông - Trí * Đảm ... dung đoàn kết quốc tế : a Những lực lượng cần đoàn kết Phong trào CSCNQTế Các Lực Lượng Phong trào giải phóng Dân tộc Phong trào đấu dân chủ, dân sinh Đoàn kết với nhân dân XL VN b Hình thức tổ...
 • 13
 • 2,836
 • 51

SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

Lý luận chính trị

... huy cao độ sức mạnh nội lực, phải xuất phát từ lợi ích dân tộc, từ phát huy nội lực dân tộc mà mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ khả tranh thủ để xây dựng, phát triển đất nước - Trong ... hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại xu khu vực hóa, toàn cầu hóa kinh tế ngày phát triển, đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực dân tộc đòi ... dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào người Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức Mặt trận dân tộc thống Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết để tạo nên lực lượng cách...
 • 18
 • 21,383
 • 49

tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

Cao đẳng - Đại học

... cỏc nc l quan trng nhng ta phi t lc cỏnh sinh l chớnh Mt s kt qu hot ng on kt quc t ca Vit Nam www.themegallery.com Cú quan h ngoi giao vi 180 193 quc gia thnh viờn Liờn hp quc Cú quan h thng ... kt dõn tc 1.3 1.2 Quan im c bn ca H Chớ Minh v i on kt dõn tc on kt dõn tc phi gn lin vi on kt quc t 1.1 C s hỡnh thnh t tng H Chớ Minh v i on kt dõn tc www.themegallery.com Quan im Chu ngha ... lc ca cỏch mng Vit Nam www.themegallery.com õy l quan im ch vai trũ cua i on kt dõn tc i vi s thnh cụng cua cỏch mng Vit Nam H Chớ Minh luụn quan tõm xõy dng i on kt dõn tc: Trong H Chớ Minh,...
 • 54
 • 1,389
 • 2

Slide TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Slide TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Cao đẳng - Đại học

... dân tộc, phải có lòng khoan dung, độ lượng với người  Đại đoàn kết dân tộc phải tập hợp người dân vào khối đấu tranh chung CHƯƠNG II: NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN ... dân tộc, đất nước người lên hàng đầu  Phải xuất phát từ lợi ích dân tộc mà mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ khả tranh thủ để xây dựng phát triển đất nước  Những tư tưởng chủ đạo thể ... MINH VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA LIÊN HỆ BẢN THÂN Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh công đổi b Khơi dậy phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc:  Phải ý phát huy tính động người, phận  Phải...
 • 22
 • 12,730
 • 95

Xem thêm