sự cần thiết và những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của c mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

SỰ CẦN THIẾT NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

Báo cáo khoa học

... lợi Những hướng khai th c vận dụng h c thuyết giá trị thặng C. M c trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa hội Việt Nam Nghiên c u h c thuyết giá trị C. M c điều kiện nay, ... phát triển kinh tế thi trường hội chủ nghĩa Trong c ng xây dựng chủ nghĩa hội chủ nghĩa hội phạm trù giá trị thặng Vì thế, phải h c tập nhà tư để sản xuất nhiều giá trị thặng tốt Điều ... ta trở thành vi c làm c n thiết, theo hướng sau đây: Một là, khai th c di sản lý luận h c thuyết giá trị thặng kinh tế hàng hoá H c thuyết giá trị thặng M c xây dựng sở nghiên c u lịch sử...
 • 10
 • 1,437
 • 15
Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Học thuyết giá trị ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn hóa - Lịch sử

... kinh tế để hạn chế mặt tiêu c c, phát huy mặt tích c c KTTT Quá trình vận dụng quy luật giá trị để phát triển kinh tế hàng hóa • Với Nhà nư c: Trong kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, ... đổi c ng t c kế hoạch hóa, nâng cao chất lượng c ng t c xây dựng chiến lư c, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế hội; tăng c ờng c ng t c thông tin kinh tế hộic qu c tế, c ng t c ... lên chủ nghĩa hội" b Quan điểm xây dựng & phát triển kinh tế thị trường - Sự đời kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam gắn liền với c ng đổi Đảng C ng sản Việt Nam khởi xướng...
 • 18
 • 1,210
 • 1
Thực hiện công bằng xã hội trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thực hiện công bằng hội trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Kinh tế

... đề c ng hội th c vấn đề kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, t c giả lựa chọn đề tài: “Th c công hội trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam ... chủ nghĩa M c- Lênin c ng hội * Quan điểm C c M c Trong t c phẩm “Phê phán c ơng lĩnh Gô ta”, C c M c làm rõ nội dung nguyên t c phân phối chủ nghĩa hội C c M c vạch rõ rằng, hội hội ... điểm chủ nghĩa M c- Lênin với quan điểm trư c M c công hội Bên c nh đó, chủ nghĩa M c- Lênin rằng, chủ nghĩa hội c ng hội lĩnh v c kinh tế đóng vai trò sở định lĩnh v c kh c văn hoá, hội...
 • 109
 • 541
 • 3
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hội Tr c hết vai trò xây dựng chế độ hội đ c thể vi c hạn chế khuyết tật chế thị trờng N c ta xây dựng kinh tế thị trờng theo định hớng hội chủ nghĩa c quản lý nhà n c Nền kinh tế thị ... triển kinh tế hội tính chất hội chủ nghĩa mình, tạo chuyển biến vững theo định hớng hội chủ nghĩa +Mạnh dạn nghiên c u ứng dụng hình th c tổ ch c quản lý doanh nghiệp nhà n c Tăng c ng ... số định hớng: +C n x c định doanh nghiệp c ng ích c n thiết, hoạt động không lợi ích lợi nhuận C n c sách, chế phù hợp để quản lý sử dụng c hiệu nguồn l c đ c đầu t, đảm bảo m c tiêu trị- hội...
 • 18
 • 514
 • 0
Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN VN

Tài chính - Ngân hàng

... gia tham gia c ch tích c c chủ động vào trình hội nhập Xét trình th c chủ trơng CPH Tuy ta đạt đ c thành định nhng bên c nh c nguyên nhân, khách quan lẫn chủ quan làm chậm tiến trình CPH Do đó, ... diện cho chủ sở hữu, quyền sử dụng giao cho tổ ch c, đơn vị kinh tế c nhân để phát triển kinh tế c ch hiệu Đó tách biệt quyền sở hữu quyền sử dụng, chủ sở hữu chủ kinh doanh, làm sở tạo điều ... tổ ch c kinh tế th c ch c sản xuất kinh doanh, thu c sở hữu Nhà n c DNNN c loại + DNNN c ng ích Nhà n c đầu t xây dựng: doanh nghiệp đ c tạo nhằm đảm bảo c n đối lớn kinh tế m c tiêu hội, ...
 • 20
 • 383
 • 0
Tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tự do kinh tế quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hai đối t c quan trọng EC Hoa Kỳ chưa c ng nhận Việt Nam c kinh tế thị trường đầy đủ Điều cho thấy, Việt Nam c n nỗ l c vi c tạo dựng điều kiện c n thiết cho vi c phát triển kinh tế thị trường ... Kỳ Việt Nam, mang tính chủ quan chưa đầy đủ, phản ánh hạn chế kinh tế thị trường Việt Nam M c vậy, nhiều qu c gia tổ ch c giới c ng nhận Việt Nam kinh tế thị trường đầy đủ Ucraina, Đ c, Nam ... nhóm nư c có m c độ tự kinh tế cao c xu hướng trì m c lạm phát thấp Số liệu th c tế cho thấy nhóm 20% nư c có số tự kinh tế cao c m c lạm phát 2.9% nhóm 20% nư c có m c độ tự kinh tế thấp trải...
 • 13
 • 643
 • 0
Mâu thuẫn biện chứng và những biểu hiện của nó trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trưởng ở Việt Nam.doc

Mâu thuẫn biện chứng những biểu hiện củatrong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trưởng Việt Nam.doc

Kế toán

... t c hình th c riêng c , đ c trng cho chủ nghĩa hội, nhng hình th c sở hữu kinh tế, tiến độ thời kỳ độ lên chủ nghĩa hộic n phải trì phát triển hình th c sở hữu xây dựng chủ nghĩa ... trờng Việt Nam + Mâu thuẫn quan hệ kinh tế trị chủ nghĩa M c Lê nin Theo chủ nghĩa M c Lê nin kinh tế định trị: Chính trị biểu tập trung kinh tế Trong lịch sử phát triển hội loài ngời c vấn ... với chủ nghĩa hội mà thành tựu phát triển văn minh nhân loại, tồn khách quan c n thiết cho c ng xây dựng CNXH CNXH đ c xây dựng Nh Đảng vạch rõ thống kinh tế thị trờng m c tiêu xây dựng hội...
 • 18
 • 1,320
 • 1
MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VN

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VN

Tài liệu khác

... hình th c t hữu tính đa dạng hình th c sở hữu C n gắn với sở hữu với lợi ích kinh tế lợi ích kinh tế chất kinh tế hội N c ta độ lên CHXN, bỏ qua chế độ T bản, từ n c hội vốn thu c địa nửa ... trình hình thành xây dựng chế độ kinh tế - hội Kinh tế mà nòng c t doanh nghiệp Nhà n c giữ vai trò chủ đạo Trong trình tổ ch c xây dựng phát triển kinh tế thị trờng, Nhà n c ta sử dụng phần vốn ... lên CNXH hoàn c nh qu c tế c biến đổi to lớn sâu s c) Đó là "Kinh tế qu c doanh giữ vai trò chủ đạo Kinh tế tập thể không ngừng đ c củng c mở rộng Kinh tế c thể c phạm vi tơng đối lớn, b c vào...
 • 19
 • 378
 • 2
mâu thuẫn biện chứng và những biểu hiện của nó trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam

mâu thuẫn biện chứng những biểu hiện củatrong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường Việt nam

Khoa học xã hội

... t c hình th c riêng c , đ c trng cho chủ nghĩa hội, nhng hình th c sở hữu kinh tế, tiến độ thời kỳ độ lên chủ nghĩa hộic n phải trì phát triển hình th c sở hữu xây dựng chủ nghĩa ... trờng Việt Nam + Mâu thuẫn quan hệ kinh tế trị chủ nghĩa M c Lê nin Theo chủ nghĩa M c Lê nin kinh tế định trị: Chính trị biểu tập trung kinh tế Trong lịch sử phát triển hội loài ngời c vấn ... với chủ nghĩa hội mà thành tựu phát triển văn minh nhân loại, tồn khách quan c n thiết cho c ng xây dựng CNXH CNXH đ c xây dựng Nh Đảng vạch rõ thống kinh tế thị trờng m c tiêu xây dựng hội...
 • 18
 • 403
 • 0
Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa part1 doc

Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa part1 doc

Báo cáo khoa học

... lao động C c hàng hoá sản xuất điều kiện kh c nên c giá trị c biệt kh c nhau, thị trường phải trao đổi theo giá trị hội Người sản xuất c giá trị c biệt hàng hoá thấp giá trị hội c lợi; ... người c giá trị c biệt cao giá trị hội bất lợi, bị phá sản Để tránh bị phá sản giành ưu c nh tranh, người sản xuất hàng hoá tìm c ch giảm giá trị c biệt hàng hoá xuống m c giá trị hội c ch ... ý muốn nhà tư Chỉ kinh tế hội chủ nghĩa, chế độ c ng hữu tư liệu sản xuất chiếm địa vị thống trị, người nhận th c vận dụng quy luật giá trị c ch c ý th c để ph c vụ lợi ích ...
 • 6
 • 228
 • 0
Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa part2 pdf

Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa part2 pdf

Báo cáo khoa học

... quy luật giá trị kinh tếc ta thời gian quac ta th c chuyển đổi kinh tế từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hàng hoá Mô hình kinh tếc ta x c định là: Nền kinh tế hàng hoá ... phần định hướng XHCN 2.1.1 Th c trạng vi c vận dụng qui luật giá trịc ta thời gian qua Trư c đổi mới, chế kinh tếc ta hoạt động theo chế tập trung bao c p Nhà nư c lãnh đạo kinh tế c ch c ... trị nhà nư c vận dụng vào kế hoạch hoá mang tính định hướng Nhà nư c phải dựa tình hình định hướng giá thị trường để tính toán vận dụng quy luật giá trị vào vi c xây dựng kế hoạch Do giá hàng hoá...
 • 6
 • 265
 • 0
Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa part3 ppt

Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa part3 ppt

Báo cáo khoa học

... khống chế quản lý vĩ mô đồng thời c giám sát hội, nhằm kh c ph c như c điểm mặt tiêu c c thị trường Muốn nhà nư c c n c giải pháp như: Hoạch định sách ngành nghề dài hạn cho kinh tế qu c dân ... mạnh Quy luật giá trị tạo môi trường c nh tranh kh c liệt Nếu c nh tranh kinh tế thị trường nên dần hoàn thiện chế thị trường xây dựngc ta Tuy nhiên quy luật giá trị c t c dụng phân hoá ... tranh qu c gia khả c nh tranh doanh nghiệp Muốn nâng cao s c cạnh tranh c n đầu tư vào nghiên c u, ứng dụng triển khai khoa h c c ng nghệ (KHCN) Bởi đầu tư vào KHCN làm giảm chi phí c biệt tăng...
 • 6
 • 238
 • 0
Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa part4 doc

Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa part4 doc

Báo cáo khoa học

... phân tích quy luật giá trị vai trò kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam giai đoạn Chúng ta thấy vai trò phạm vi ảnh hưởng quy luật giá trị kinh tế Việt Nam Qua thấy vi c vận dụng chúng vào ... kinh tế thị trường Trung tâm chế giải pháp th c thi c ng thu nhập nhà nư c với phong trào hội ảnh hưởng tổ ch c kh c Thành c ng hiệu chế th c thi c ng phụ thu c vào đường lối, chủ trương, th c ... tế trị M c - Lênin - NXB Giáo d c Giáo trình Kinh tế trị M c - Lênin phương th c sản xuất tư chủ nghĩa - NXB Chính trị qu c gia Lý luận trị số 1/2002 Số liệu nguồn báo c o phát triển kinh tế, người...
 • 6
 • 290
 • 0
Vai trò của nhà nước đối với việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của nhà nước đối với việc giữ vững định hướng hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... XHCN hội chủ nghĩa XHTB hội tư M C L C Tr Mở đầu Chương Nhà nư c kinh tế – số vấn đề lý luận 1.1 Nhà nư c ch c kinh tế nhà nư c 1.2 Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng hội ... đến kinh tế qu c dân không đáng kể 1.2.1.3 Kinh tế thị trường hội chủ nghĩa kinh tế thị trường định hướng XHCN Đến nay, chưa đâu c CNXH chín muồi, vậy, chưa c kinh tế thị trường XHCN với nghĩa ... giai c p kh c" [37, tr.280-281] Xét gi c độ tổng quát, nhà nư c phải th c ch c thống trị trị giai c p (ch c giai c p) ch c hội (ch c công quyền) - Ch c thống trị trị giai c p (ch c giai c p)...
 • 107
 • 670
 • 1
Mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.DOC

Mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.DOC

Kế toán

... l c phản động n c Có điều nh ng c đời c ng xây dựng CNXH n c ta xây dựng CNXH c ch mở rộng đờng cho CNTB Nhng CNTB CNTB hoạt động dới quản lý Nhà n c XHCN không dẹp bỏ kinh tế t nhân TBCN ... lý Chính nhờ thứ mà n c t c đại chủ nghĩa t phát triển C c n c XHCN c Việt Nam phải tiến hành đấu tranh khó khăn ph c tạp, chống nghèo nàn l c hậu, chống chủ nghĩa th c dân dới hình th c chống ... để kh c ph c sai lầm đó, c ch thừa nhận vai trò tồn hình th c t hữu tính đa dạng hình th c sở hữu C n gắn với sở hữu với lợi ích kinh tế lợi ích kinh tế chất kinh tế hội N c ta độ lên CHXN,...
 • 19
 • 892
 • 3
Thực trạng liên kết kinh tế giữa sản xuất và thương mại trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.DOC

Thực trạng liên kết kinh tế giữa sản xuất thương mại trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường Việt Nam.DOC

Kế toán

... xuất, kinh doanh mà ngày khoa h c hội, khoa h c quản lý, khoa h c kinh tế, khoa h c pháp lý c n phải liên kết chặt chẽ với sản xuất kinh doanh Tất doanh nghiệp sản xuất thơng mại c n hợp t c chặt ... theo chế thị trờng c quản lý Nhà n c Cùng với vi c x c lập, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp, kiện toàn tổ ch c xếp lại doanh nghiệp, th c hạch toán kinh tế đ c lập, kinh doanh theo chế thị ... cao phát triển hiệu kinh tế ngành, đồng thời hạn chế c nh tranh nội không c n thiết thị trờng n c Nh chế thị trờng, liên kết kinh tế sản xuất thơng mại phát huy đ c sở trờng nó, c t c dụng thiết...
 • 20
 • 774
 • 1
Thuế và vai trò của thuế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Thuế vai trò của thuế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thông qua sách thuế c t c động đến tình hình lạm phát kinh tế; điều c nghĩa Nhà n c can thiệp vào môi trờng trình chuyển dịch c u kinh tế Vai trò thuế trình chuyển dịch c u kinh tế, tr c hết bắt ... điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đánh gía hội thách th c từ c chơng trình thích ứng kịp thời tận dụng hội c đ c Xét nội dung s c thuế c n c thay đổi cho phù hợp với hoàn c nh kinh tế Đối với ... chuyển dịch c u kinh tế, làm phơng hại đến vi c hình thành c u kinh tế hợp lý, tiến Chính sách thuế đ c tính toán, c n nh c thận trọng c t c dụng định hơngc đến trình hình thành c u kinh tế hợp...
 • 28
 • 570
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25