sự cần thiết phải đầu tư xây dựng và bảo hộ thương hiệu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết

Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu vào Công ty liên kết

Kế toán

... thêm vốn vào công ty để trở thành nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể bên nhận đầu tư, nhà đầu ghi : Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Có TK 228 - Đầu dài hạn khác (Toàn khoản đầu 20%) ... hợp nhà đầu Đối với khoản đầu trực tiếp vào công ty liên kết, nhà đầu vào báo cáo tài công ty liên kết tài liệu có liên quan mua khoản đầu Đối với khoản đầu gián tiếp vào công ... thức ghi chép khoản đầu vào cổ phiếu tuỳ thuộc vào quy mô khoản đầu so với cổ phần công ty đầu Thông thường đầu dài hạn chia làm ba loại: Loại 1: Đầu dài hạn vào cổ phiếu với mục...
 • 33
 • 793
 • 3
244 Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết

244 Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu vào Công ty liên kết

Kế toán

... thêm vốn vào công ty để trở thành nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể bên nhận đầu tư, nhà đầu ghi : Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Có TK 228 - Đầu dài hạn khác (Toàn khoản đầu 20%) ... hợp nhà đầu Đối với khoản đầu trực tiếp vào công ty liên kết, nhà đầu vào báo cáo tài công ty liên kết tài liệu có liên quan mua khoản đầu Đối với khoản đầu gián tiếp vào công ... thức ghi chép khoản đầu vào cổ phiếu tuỳ thuộc vào quy mô khoản đầu so với cổ phần công ty đầu Thông thường đầu dài hạn chia làm ba loại: Loại 1: Đầu dài hạn vào cổ phiếu với mục...
 • 33
 • 481
 • 1
20 Vài ý kiến đóng góp nhằm thực hiện hạch toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam

20 Vài ý kiến đóng góp nhằm thực hiện hạch toán khoản đầu vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam

Kế toán

... khoản đầu 20% quyền biểu vào công ty xác định, nhà đầu mua thêm cổ phiếu góp thêm vốn vào công ty để đạt điều kiện có ảnh hưởng đáng kể bên nhận đầu tư, nhà đầu ghi: Nợ TK 223 - Đầu vào ... nhận đầu tư. Trường hợp nhà đầu nắm giữ 20% 50% quyền biểu vốn chủ sở hữu có thỏa thuận bên nhận đầu nhà đầu việc nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể mà không nắm quyền kiểm soát bên nhận đầu ... khoản đầu vào công ty liên kết b)Quy định hạch toán +Kế toán khoản đầu vào công ty liên kết theo phương pháp giá gốc lập trình bày báo cáo tài riêng nhà đầu +Giá gốc khoản đầu vào công...
 • 24
 • 467
 • 1
22 Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam

22 Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán khoản đầu vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam

Kế toán

... nhận đầu tư. Trường hợp nhà đầu nắm giữ 20% 50% quyền biểu có thỏa thuận bên nhận đầu nhà đầu việc nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể mà không nắm quyền kiểm soát bên nhận đầu +Nhà đầu ... khoản đầu 20% quyền biểu vào công ty xác định, nhà đầu mua thêm cổ phiếu góp thêm vốn vào công ty để đạt điều kiện có ảnh hưởng đáng kể bên nhận đầu tư, nhà đầu ghi: Nợ TK 223 - Đầu vào ... tức, lợi nhuận chia, nhà đầu hạch toán giảm trừ giá gốc đầu tư, ghi: Nợ TK liên quan Có TK 223 - Đầu vào công ty liên kết 7- Khi nhà đầu lý phần khoản đầu vào công ty liên kết dẫn...
 • 27
 • 355
 • 0
HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KOHẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT22

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KOHẢN ĐẦU VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT22

Kế toán

... thêm vốn vào công ty để trở thành nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể bên nhận đầu tư, nhà đầu ghi : Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Có TK 228 - Đầu dài hạn khác (Toàn khoản đầu 20%) ... vào số tiền thực tế chi, nhà đầu ghi : Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Có TK 111, 112, 2- Trường hợp nhà đầu nắm giữ khoản đầu 20% quyền biểu vào công ty xác định, nhà đầu ... hợp nhà đầu Đối với khoản đầu trực tiếp vào công ty liên kết, nhà đầu vào báo cáo tài công ty liên kết tài liệu có liên quan mua khoản đầu Đối với khoản đầu gián tiếp vào công...
 • 33
 • 340
 • 0
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 07 - KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 07 - KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Kế toán - Kiểm toán

... nhận đầu phát sinh sau ngày đầu Các khoản khác mà nhà đầu nhận lợi nhuận chia coi phần thu hồi khoản đầu ghi nhận khoản giảm trừ giá gốc đầu Báo cáo tài riêng nhà đầu 08 Trong ... sở hữu, khoản đầu ghi nhận ban đầu theo giá gốc Sau đó, giá trị ghi sổ khoản đầu điều chỉnh tăng giảm ng ứng với phần sở hữu nhà đầu lãi lỗ bên nhận đầu sau ngày đầu Khoản phân ... phát sinh hợp kinh doanh Phương pháp giá gốc 07 Theo phương pháp giá gốc, nhà đầu ghi nhận ban đầu khoản đầu theo giá gốc Nhà đầu hạch toán vào thu nhập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh...
 • 5
 • 468
 • 1
Chuẩn mực 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực 07: Kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết

Cao đẳng - Đại học

... nhận đầu phát sinh sau ngày đầu Các khoản khác mà nhà đầu nhận lợi nhuận chia coi phần thu hồi khoản đầu ghi nhận khoản giảm trừ giá gốc đầu Báo cáo tài riêng nhà đầu 08 Trong ... sở hữu, khoản đầu ghi nhận ban đầu theo giá gốc Sau đó, giá trị ghi sổ khoản đầu điều chỉnh tăng giảm ng ứng với phần sở hữu nhà đầu lãi lỗ bên nhận đầu sau ngày đầu Khoản phân ... sở hữu nhà đầu tài sản bên nhận đầu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh khoản thu nhập nhà đầu phân chia từ lợi nhuận luỹ kế bên nhận đầu phát sinh sau ngày đầu Tài sản thuần:...
 • 6
 • 506
 • 2
Slide kế TOÁN các KHOẢN đầu tư vào CÔNG TY LIÊN kết THEO VAS 07 và IAS 28

Slide kế TOÁN các KHOẢN đầu vào CÔNG TY LIÊN kết THEO VAS 07 IAS 28

Kế toán

... khoản đầu  Các khoản thay đổi vốn chủ sở hữu  Điều chỉnh giá trị khoản đầu sử dụng BCTC công ty liên kết không lập ngày với BCTC nhà đầu  Điều chỉnh giá trị khoản đầu nhà đầu công ... khoản đầu nhà đầu công ty liên kết sử dụng sách kế toán khác Khoản CL phát sinh từ việc chuyển đổi sách kế toán điều chỉnh vào giá trị khoản đầu + Tăng LN thuộc sở hữu NĐT Nợ Đầu vào ... khoản điều chỉnh có lãi Nợ Đầu vào công ty liên kết, liên doanh Có Phần lãi lỗ cty LD, LK + Nếu kết xác định khoản điều chỉnh lỗ Nợ Phần lãi/lỗ cty LD, LK Có Đầu vào công ty liên kết, liên...
 • 40
 • 816
 • 3
KẾ TOÁN các KHOẢN đầu tư vào CÔNG TY LIÊN kết THEO VAS 07 và IAS 28

KẾ TOÁN các KHOẢN đầu vào CÔNG TY LIÊN kết THEO VAS 07 IAS 28

Kế toán

... quan đến giá trị đầu nhà đầu vào công ty liên kết BCTC riêng nhà đầu BCTC riêng nhà đầu Trong BCTC riêng nhà đầu Khoản đầu vào công ty liên kết hạch tư, khoản đầu vào công ty toán ... đầu vào công ty liên kết mà qua nhà đầu có ảnh hưởng quan trọng cần phải hạch toán theo phương pháp VCSH dù nhà đầu đầu vào công ty chuẩn bị BCTC hay không Tuy nhiên, nhà đầu ... LTTM nhà đầu phát sinh mua khoản đầu vào công ty liên kết Ghi nhận khoản đầu BCTC riêng A theo giá gốc: 1a/ Nợ - Đầu vào Cty Liên kết 160.0 Có - Tiền 160.0 Trường hợp2: Nhà đầu mua...
 • 36
 • 975
 • 9
tiểu luận kế toán tài chính kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo vas 07 và ias 28

tiểu luận kế toán tài chính kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết theo vas 07 ias 28

Tài chính - Ngân hàng

... quan đến giá trị đầu nhà đầu vào công ty liên kết BCTC riêng nhà đầu BCTC riêng nhà đầu Trong BCTC riêng nhà đầu Khoản đầu vào công ty liên kết hạch tư, khoản đầu vào công ty toán ... nhà đầu tài sản bên nhận đầu Đặc điểm: - Ghi nhận khoản đầu ban đầu theo giá gốc - Hạch toán vào thu nhập lợi nhuận chia từ bên nhận đầu - Các khoản nhận khác từ bên nhận đầu phải ... ghi sổ khoản đầu điều chỉnh theo lãi lỗ ng ứng với phần sở hữu nhà đầu - Khoản phân chia từ bên nhận đầu phải hạch toán giảm giá trị khoản đầu - Khi lợi ích nhà đầu thay đổi...
 • 40
 • 923
 • 4
Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết - VAS 07 pps

Kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết - VAS 07 pps

Kế toán - Kiểm toán

... NHÀ ĐầU Trong báo cáo tài riêng nhà đầu tư, khoản đầu vào công ty liên kết kế toán theo phương pháp giá gốc 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HợP NHấT Trong báo cáo tài hợp nhà đầu tư, khoản đầu vào ... khoản đầu ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau điều chỉnh theo thay đổi phần sở hữu nhà đầu tài sản bên nhận đầu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phải phản ánh phần sở hữu nhà đầu kết kinh ... biểu bên nhận đầu tư, không gọi nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể, trừ có quy định thoả thuận khác PHƯƠNG PHÁP GIÁ GốC ÁP DụNG Quy định Nhà đầu ghi nhận ban đầu khoản đầu vào công ty liên...
 • 31
 • 1,218
 • 4
chuẩn mực kế toán việt nam số 28 kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (vas 28)

chuẩn mực kế toán việt nam số 28 kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết, liên doanh (vas 28)

Kế toán - Kiểm toán

... ban đầu theo giá gốc Giá trị ghi sổ khoản đầu điều chỉnh tăng giảm để ghi nhận phần sở hữu nhà đầu lãi lỗ bên đầu sau ngày đầu Phần sở hữu của nhà đầu kết kinh doanh bên đầu ... nhận vào Báo cáo lãi, lỗ nhà đầu Các khoản chia từ bên đầu phải hạch toán giảm giá trị ghi sổ khoản đầu Việc điều chỉnh giá trị ghi sổ phải thực phần sở hữu nhà đầu bên đầu thay ... động kinh doanh công ty liên doanh, liên kết Do nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể có quyền đồng kiểm soát bên đầu nên nhà đầu sở hữu phần kết kinh doanh bên đầu tư, tạo thu nhập lỗ từ khoản đầu...
 • 10
 • 461
 • 1
Hệ thống CHUẩN mực kế toán VIệT nam chuẩn mực số 07 kế TOÁN các KHOẢN đầu tư vào CÔNG TY LIÊN kết

Hệ thống CHUẩN mực kế toán VIệT nam chuẩn mực số 07 kế TOÁN các KHOẢN đầu vào CÔNG TY LIÊN kết

Kế toán - Kiểm toán

... đầu kế toán khoản đầu khoản đầu vào công ty liên kết 1.2 Các phương pháp kế toán khoản đầu vào công ty liên kết - Phương pháp giá gốc: + Nhà đầu ghi nhận ban đầu khoản đầu vào ... bên nhận đầu có thoả thuận bên nhận đầu nhà đầu việc nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể trường hợp nhà đầu nắm giữ 50% quyền biểu bên nhận đầu có thỏa thuận việc nhà đầu không ... nhận đầu phát sinh sau ngày đầu Các khoản khác mà nhà đầu nhận lợi nhuận chia coi phần thu hồi khoản đầu ghi nhận khoản giảm trừ giá gốc đầu Báo cáo tài riêng nhà đầu 08 Trong...
 • 25
 • 202
 • 0
KẾ TOÁN các KHOẢN đầu tư vào CÔNG TY LIÊN kết

KẾ TOÁN các KHOẢN đầu vào CÔNG TY LIÊN kết

Cao đẳng - Đại học

... nguyên tắc phương pháp kế toán khoản đầu Mục nhà đầu vào công ty liên kết, gồm: đích Kế toán khoản đầu vào công ty liên kết chuẩn báo cáo tài riêng nhà đầu mực báo cáo tài hợp Chuẩn mực ... quan trọng nhà đầu bên nhận đầu tư; - Có trao đổi cán quản lý; - Có cung cấp thông tin kỹ thuật quan trọng NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ GỐC Nhà đầu ghi nhận ban đầu khoản đầu vào công ty liên ... khoản đầu điều chỉnh tăng giảm ng ứng với phần sở hữu nhà đầu lãi lỗ công ty liên kết sau ngày đầu Cổ tức, lợi nhuận chia từ công ty liên kết ghi giảm giá trị ghi sổ khoản đầu vào...
 • 20
 • 580
 • 3
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Công ty cổ phần May I Hải Dương.doc

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Công ty cổ phần May I Hải Dương.doc

Kế toán

... Tng giỏ tr quyt toỏn cụng trỡnh XDCB - ng thi kt chuyn ngun dựng xõy dng: N TK 414: Dựng qu u t N TK 441: Ngun T XDCB Cú TK 411: Ngun kinh doanh *Trỡnh t hch toỏn gim TSC: õy l trng hp TSC ca ... kinh doanh np tin cho th qu, k toỏn toỏn hoc th qu vit phiu thu tin ng thi ngi np tin kớ nhn vo bng kờ np tin c ỏnh giỏ u nhc im: H thng chng t k toỏn Cụng ty s dng y , ỳng ch hng dn ghi chộp ... bỏn 2.2 Khỏi quỏt vic s dng ti khon k toỏn cỏc nghip v kinh doanh ch yu ca Cụng ty I K toỏn NVL v toỏn tin mua nguyờn vt liu: i vi NVL mua v dựng SXKD, hng hoỏ: - Khi mua vt t v phc v SXKD Hng...
 • 24
 • 1,307
 • 8
Bộ máy kế toán công ty TNHH Trí Minh.docx

Bộ máy kế toán công ty TNHH Trí Minh.docx

Kế toán

... công trực tiếp Có TK334 -Phải trả công nhân viên +Trích bảo hiểm xã hội ,kinh phí công đoàn ,bảo hiểm y tế công nhân Nợ TK622-Chi phí công nhân trực tiếp Có 388 -Phải trả ,phải nộp khác  Kế toán ... vốn kinh doanh doanh nghiệp tốt.Vòng quay vốn kinh doanh ,Hệ số phục vụ vốn kinh doanh >4 lần,các tiêu dánh giá hiệu qủa sử dụng vốn kinh doanh năm 2006 tăng so với năm2005 Các tiêu đánh giá Hiệu ... Các tiêu hiệu vốn kinh doanh St Chỉ tiêu t I .Hiệu vốn kinh Năm So sánh CL tỷ lệ(%) 2005 2006 doanh 1.Vòng quay vốn kinh 3.9 4.3 0.4 10.25 doanh 2.Hệ số phục vụ 4.9 5.07 0.17 3.5 vốn kinh doanh...
 • 21
 • 1,737
 • 4
Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 277 Xuân Bắc kiến tập.DOC

Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 277 Xuân Bắc kiến tập.DOC

Kế toán

... Thuế GTGT đầu vào Chi phí lắp đặt chạy thử Thuế GTGT đầu vào Tài sản đợc đầu t quỹ đầu t PT Tính số tiền lơng phải trả CBCNV kỳ Tính số tiền lơng phải trả CBCNV kỳ Tính số tiền lơng phải trả cho ... 01011214511 Số đăng ký kinh doanh : 0802000397 Điện thoại : (036).853524 Fax : (036).853524 Nghề kinh doanh là: Công ty chuyên sản xuất gạch xây dựng Kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng Kinh doanh vận ... Ngoài tiền lơng, công nhan viên đợc hởng khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã hội, có trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà khoản đợc hình thành chủ yếu từ trích tiền lơngcủa...
 • 62
 • 611
 • 3
Tổ chức bộ máy kế toán công ty cơ khí ô tô 1/5

Tổ chức bộ máy kế toán công ty cơ khí ô tô 1/5

Kế toán

... 338 phải trả phải nộp khác Dùng để phản ánh khoản phải trả phải nộp cho quan pháp luật, cho tổ chức, đoàn thể xã hội, cho cấp KFCĐ, BHXH BHYT, doanh nghiệp thu nhận trớc khách hàng, khoản thu hộ ... phụ cấp, lơng sản phẩm Quỹ bảo hiểm xã hội: 23 Ngoài tiền lơng, CNVC đợc hởng khoản trợ cấp thuộc quỹ phúc lợi xã hội có trợ cấp BHXH, BHYT Quỹ BHXH tổng số tiền phải trả cho ngời lao động thời ... phụ cấp: Là số tiền phải trả cho cán công nhân viên vào mức lơng,cấp bậc lơng thời gian thực tế làm việc không kể đến thái độ kết lao động Quỹ tiền lơng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế KFCĐ .Quỹ...
 • 118
 • 1,357
 • 3
công tác hạch toán kế toán Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất

công tác hạch toán kế toán Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất

Kế toán

... nghiệp vinh dự Đảng Nhà nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" Trong thập kỷ 90, với tiền đề xây dựng từ năm trước đó, thêm vào đầu máy móc thiết bị đại Đài Loan trình độ tay nghề người ... quan trọng phải bảo toàn phát triển vốn Nhà nước cấp thực đầy đủ sách kinh tế luật pháp mà Nhà nước quy định nhằm không ngừng xây dựng phát triển Công ty 2 Vị trí kinh tế Công ty kinh tế qui ... tin cho đối ng có liên quan đến doanh nghiệp về: hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tình hình tài doanh nghiệp, từ có định nên đầu hay không biết doanh nghiệp sử dụng vốn đầu Với vai...
 • 111
 • 385
 • 1
Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc

Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc

Kế toán

... 01011214511 Số đăng ký kinh doanh : 0802000397 Điện thoại : (036).853524 Fax : (036).853524 Nghề kinh doanh là: Công ty chuyên sản xuất gạch xây dựng Kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng Kinh doanh vận ... Thanh Hoa Thuế GTGT đầu Bán sắt cho đại lý vật liệu xây dựng Hòa Phát Bán sắt cho đại lý vật liệu xây dựng Hòa Phát Thuế GTGT đầu Mua Máy cẩu Công ty TNHH Thu Đô Thuế GTGT đầu vào Chi phí lắp đặt ... Thuế GTGT đầu vào Tài sản đợc đầu t quỹ đầu t PT Tính số tiền lơng phải trả CBCNV kỳ Tính số tiền lơng phải trả CBCNV kỳ Tính số tiền lơng phải trả cho phận QLPX Tính số tiền lơng phải trả cho...
 • 63
 • 514
 • 0

Xem thêm