sự cần thiết của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với công tác qủan lý của doanh nghiệp

hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Sơn.doc

hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn.doc

Kế toán

... XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN 2.1 ĐỐI TƯỢNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 2.1.1 .Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất SPXL công ty đa số sản phẩm riêng ... máy thi công 2.2.4 .Hạch toán phân bổ chi phí sản xuất chung 2.3.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG ... 2.2 HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN Do đặc điểm sản phẩm ngành XL giá thành giai đoạn XL, chu kỳ công nghệ sản xuất...
 • 35
 • 1,072
 • 7
Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia lai.doc

Hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia lai.doc

Kế toán

... đến việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm Công thức: Giá thành toàn sản phẩm = Giá thành sản xuất sản phẩm + Chi phí quản doanh nghiệp + Chi phí bán hàng Nhiệm vụ mối quan hệ hạch toán chi phí xây ... CƠ SỞ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP I Những vấn đề chung hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí xây ... K/c chi phí sử dụng MTC theo p2 KKĐK TK 141 Thanh toán tạm ứng 2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung: a Khái niệm : Chi phí SXC chi phí cần thiết lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí NVLTT, chi phí...
 • 66
 • 3,760
 • 29
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

Kế toán

... Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành Trong sản xuất xây lắp, sản phẩm cuối công trình, hạng mục công trình xây dựng xong đưa vào sử dụng, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành doanh ... kế toán tiến hành kết chuyển chi phí sản xuất chung vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang sau: Nợ TK 154: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang( chi tiết công trình) Có TK 627: chi phí sản xuất ... phân tổ, đội thi công; chi phí NVL; chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác… * Tài khoản sử dụng: Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế toán Công ty sử dụng TK 627 (tài khoản chi phí sản xuất...
 • 35
 • 699
 • 0
hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cp xây dựng cầu đường hoàng anh gia lai

hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cp xây dựng cầu đường hoàng anh gia lai

Kinh tế - Quản lý

... đến việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm Công thức: Giá thành toàn sản phẩm = Giá thành sản xuất sản phẩm + Chi phí quản doanh nghiệp + Chi phí bán hàng Nhiệm vụ mối quan hệ hạch toán chi phí ... CƠ SỞ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP I Những vấn đề chung hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí xây ... chi phí sử dụng MTC theo p2 KKĐK TK 141 Thanh toán tạm ứng 2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung: a Khái niệm : Chi phí SXC chi phí cần thiết lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí NVLTT, chi phí...
 • 66
 • 573
 • 0
Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia Lai.

Hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia Lai.

Kế toán

... 141 Thanh toán tạm ứng Hạch toán chi phí sản xuất chung: a Khái niệm : Chi phí SXC chi phí cần thiết lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SD MTC Đây chi phí phát sinh ... CƠ SỞ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP I Chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí xây lắp 1.1 Khái niệm Chi phí xây ... 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Tài khoản dùng để tổng hợp chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm với khoản mục chi phí: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng MTC chi phí SXC...
 • 59
 • 499
 • 0
Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần thi công cơ giới

Hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần thi công cơ giới

Kế toán

... trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần thi công giới Hanhud - Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần thi công giới ... TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI HANHUD 2.1 Kế toán chi phí sản xuất công ty cổ phần thi công giới Hanhud 2.1.1 Kế toán chi phí nguyên ... tốt công tác quản kinh tế doanh nghiệp xây dựng công tác hoàn thiện hoạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm yêu cầu thiết thực vấn đề đặc biệt quan tâm xã hội Chi phí sản...
 • 62
 • 392
 • 0
Các giải pháp căn bản nhằm phát huy tính hữu ích của hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản trị ở các doanh nghiệp Việt Nam

Các giải pháp căn bản nhằm phát huy tính hữu ích của hệ thống kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản trị ở các doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo khoa học

... bao cao tai chinh Sau nam 1960 Ke' toan ati chinh L~p bao cao ati chinh Ke' toan ~ Xac dinh va ki€m tra chi phi Ke' toan chi phi Sau nam 1980 Ke' toan tai chinh -~ L~p bao cao tai chinh Ke' toan ... nhu' : N9i dung kinh te' cua chi phi, cong d1,1ng cua chi phi, ndi phat sinh chi phi, d6i tuc;ng chiu chi phi va cac 1o~i chi phi blnh thu'ong h~n mlic cho phep hay chi phi tren mlic blnh thu'ong ... than chi phi du'QC chi tie't de'n hai lffn: Lffn mot la chi tie"t theo khoan mvc chi phi, lffn hai la chi tie"t theo bo ph~n slt dvng chi phi Di~u dap ling du'QC yeu cffu quan ly va ki~m soat chi...
 • 137
 • 283
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN

Kế toán

... nước Công tác tập hợp quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có nhiều ưu điểm làm cho giá thành thực tiêu tổng hợp Một số ý kiến kiến nghị nêu giúp công tác hạch toán chi phí giá thành sản phẩm ... xuất kinh doanh doanh nghiệp mình, - Đảm bảo tính kinh tế hiệu công tác hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm nói riêng, công tác kế toán nói chung doanh nghiệp, phù hợp với doanh thu ... tổ chức hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp Hoàn thiện việc xác định đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp phải vào nội dung sau: - Căn vào đặc...
 • 15
 • 1,412
 • 1
Tài liệu Vai trò của kiểm toán độc lập và dịch vụ tư vấn thuế đối với công tác quản lý thuế nhà nước docx

Tài liệu Vai trò của kiểm toán độc lập dịch vụ tư vấn thuế đối với công tác quản thuế nhà nước docx

Kế toán - Kiểm toán

... công ty kiểm toán, tư vấn thuế kênh cung cấp thông tin cho quan thuế vướng mắc thuế phát sinh trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Trong trình kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế cho doanh nghiệp ... thuế doanh nghiệp công ty kiểm toán cung cấp thường tổng hợp từ nhiều doanh nghiệp, phân tích, đánh giá có sở có tính thuyết phục cao Điều giúp cho quan Nhà nước hiểu rõ thực tiễn kinh doanh doanh ... hành hội thảo, đối thoại với doanh nghiệp nhằm trao đổi, tháo gỡ vướng mắc thuế Tuy nhiên, với vai trò kiểm toán, tư vấn thuế, công ty kiểm toán, tư vấn thuế, đặc biệt công ty kiểm toán, tư vấn...
 • 3
 • 381
 • 1
kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần cửu long

kế toán chi phí xây lắp tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần cửu long

Kế toán

... tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung): Chi phí tập hợp được, tính cho sản phẩm hoàn thành sản phẩm dở dang tỷ lệ với sản lượng sản phẩm hoàn thành sản lượng sản phẩm hoàn thành ... lượng Đánh giá sản phẩm DDCK xác định chi phí sản xuất sản phẩm DDCK Công việc tiến hành trước tính giá thành song song với tính giá thành 1.3.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NL, VL ... tính giá vốn hàng bán lợi nhuận gộp doanh nghiệp xây lắp - Giá thành toàn (hay gọi giá thành tiêu thụ): Là giá thành mà bao gồm giá thành sản xuất chi phí phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp...
 • 87
 • 786
 • 10
Kế toán chi phí xây dựng và tính giá thành công trình “ Trạm y tế xã Dương Liễu

Kế toán chi phí xây dựng tính giá thành công trình “ Trạm y tế xã Dương Liễu

Quản trị kinh doanh

... kết chuyển, toàn chi phí sản xuất kinh doanh chia thành chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ - Chi phí sản phẩm: chi phí gắn liền với sản phẩm sản xuất mua - Chi phí thời kỳ: chi phí làm giảm lợi ... giá thành công trình Trên sở chi phí sản xuất tập hợp kế toán cần tính tổng giá thành giá thành đơn vị cho đối tượng tính giá thành Để tính xác giá thành sản phẩm cần xác định đối tượng, kỳ tính ... hợp chi phí tính giá thànhdoanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng nên việc xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất khâu quan trọng chi phối toàn công tác hạch toán chi phí sản xuất tính...
 • 49
 • 531
 • 3
Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại Dương

Kế toán chi phí xây lắp tính giá thành tại công ty TNHH thương mại xây dựng Đại Dương

Kinh tế - Thương mại

... giá thành công việc toàn công tác tính giá thành sản phẩm Bộ phận kế toán giá thành phải vào đặc điểm sản xuất doanh nghiệp, loại sản phẩm lao vụ doanh nghiệp sản xuất … để xác định đối tượng tính ... vụ doanh nghiệp xây lắp nên, cần tính giá thành giá thành đơn vị Khác với hạch toán chi phí xây lắp, tính giá thành việc xác định giá thực tế loại sản phẩm hoàn thành Xác định đối tượng tính giá ... kế toán tiến hành công việc tính giá thành cho đối tượng tính giá thành Xác định kỳ tính giá thành thích hợp giúp cho việc tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm Để xác định kỳ tính giá thành...
 • 85
 • 490
 • 3
luận văn kế toán thương mại “Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình nhà văn hóa phường Nhân Chính

luận văn kế toán thương mại “Kế toán chi phí xây lắp tính giá thành công trình nhà văn hóa phường Nhân Chính

Kế toán

... phận chi phí sản xuất không dều phí sản xuất giá thành sản phẩm khác lượng Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Tổng giá thành = sản phẩm xây lắp + sản phẩm xây lắp + sản phẩm xây ... tin chi phí sản xuất, giá thành phục vụ yêu cầu quản công ty 1.2 Nội dung kế toán chi phí xây lắp tính giá thành công trình doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Kế toán chi phí xây lắp tính giá thành công ... công tác quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng .Giá thành công tác xây lắp xác định theo hai loại : giá thành khối lượng hoàn chỉnh giá thành khối lượng qui ước • Giá thành...
 • 64
 • 589
 • 4
KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CỬU LONG

KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CỬU LONG

Kế toán

... lắp chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất xây lắp toàn chi phí sản xuất phát sinh lĩnh vực hoạt động sản xuất xây lắp, phận để hình thành giá thành sản phẩm ... sinh chi phí, giá thành sản phẩm lại gắn với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất hoàn thành - Chi phí sản xuất kỳ không liên quan đến sản phẩm hoàn thành mà liên quan đến sản phẩm ... * Đối với chi phí bỏ dần trình sản xuất chế biến (chi phí vật liệu phụ trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung): Chi phí tập hợp được, tính cho sản phẩm hoàn thành sản phẩm...
 • 68
 • 540
 • 0
Kế toán chi phí xây dựng và tính giá thành công trình tại công ty TNHH xây dựng và thương mại thịnh an

Kế toán chi phí xây dựng tính giá thành công trình tại công ty TNHH xây dựng thương mại thịnh an

Kế toán

... sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp -Yêu cầu quản kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp Việc tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm ... vụ doanh nghiệp sản xuất cần phải tính giá thành giá thành đơn vị Xác định đối tượng tính giá thành công việc toàn công tác tính giá thành Bộ phận kế toán giá thành phải vào đặc điểm sản xuất doanh ... phẩm xây lắp có mối quan hệ mật thiết với Tài liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất sở để tính giá thành sản phẩm Nếu coi tính giá thành sản phẩm công việc chủ yếu công tác kế toán công tác chi...
 • 75
 • 1,634
 • 12
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện na.DOC

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện na.DOC

Kế toán

... chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ cuối kỳ giá thành giá thành sản phẩm trùng với chi phí sản xuất Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất xác tính đúng, tính đủ giá thành Chi phí sản ... 0918.775.368 Phần I Sự cần thiết việc hoàn thiện trình hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất (các doanh nghiệp xây lắp) Trong doanh nghiệp xây ... động sản xuất Mặt khác chi phí sản xuất sở cấu tạo nên giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất sở để hạ giá thành sản phẩm Yêu cầu công tác quản kinh tế nói chung công tác quản sản xuất...
 • 18
 • 2,587
 • 7
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện nay

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện nay

Kế toán

... thành giá thành sản phẩm trùng với chi phí sản xuất Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất xác tính đúng, tính đủ giá thành Chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật ... Phần I Sự cần thiết việc hoàn thiện trình hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất (các doanh nghiệp xây lắp) Trong doanh nghiệp xây ... thức việc hạch toán chi phí sản xuất Chi phí đợc hạch toán theo yếu tố chi phí, toàn chi phí chia chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Chi phí trực tiếp đợc tính cho toàn sản phẩm, lao vụ kỳ 16 Chi...
 • 18
 • 487
 • 0
Đánh giá việc hạch toán chi phí sản xuất và tính gái thành sản phẩm

Đánh giá việc hạch toán chi phí sản xuất tính gái thành sản phẩm

Kế toán

... giá hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản Đứng góc độ quản lý, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm giúp nhà quản trị doanh nghiệp đưa định đắn Do vậy, hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất ... cần thiết - Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đảm bảo tiết kiệm, hiệu Khi áp dụng phương pháp để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, kế toán cần tính toán ... hiểu công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX & TM Tân Á Với mong muốn góp phần vào việc củng cố tăng cường công tác quản chi phí sản xuất tính giá thành nhằm...
 • 9
 • 164
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose