sự cần thiết đầu tư xây dựng khu đô thị nam bờ sông lam

Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha pdf

Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha pdf

Tài liệu khác

... ban hành Quy chế khu đô thị mới; - Thông 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực Quy chế khu đô thị ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 Chính phủ; - Thông 109/2000/TT-BTC ... thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ % 33.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình xin phép đầu (đính kèm theo thủ tục) 33.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: - Không có 33.11 ... - Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Sở Xây dựng; 33.7 Kết thực thủ tục hành chính: - Báo cáo kết thẩm định dự án 33.8 Lệ phí: - Lệ phí thẩm...
 • 2
 • 583
 • 1
Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên docx

Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên docx

Tài liệu khác

... ban hành Quy chế khu đô thị mới; - Thông 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực Quy chế khu đô thị ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 Chính phủ; - Thông 109/2000/TT-BTC ... dựng; - Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 32.7 Kết thực thủ tục hành chính: - Báo cáo kết thẩm định dự án; ... thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ % 32.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình xin phép đầu (đính kèm theo thủ tục) 32.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không có 32.11 Căn...
 • 2
 • 514
 • 1
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha ppt

Thủ tục thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha ppt

Thủ tục hành chính

... cho phép đầu dự án KĐTM (tên dự án), với nội dung sau: Tên dự án: Chủ đầu tư: Địa điểm: Ranh giới: Diện tích chiếm đất: Mục tiêu đầu tư: Nội dung đầu tư: Hình thức đầu tư; Tổng mức đầu tư: 10 ... phép đầu tư) Căn Nghị định 02/2006-NĐ-CP ngày 05/01/2006 Chính phủ ban hành Quy chế Khu đô thị Căn pháp lý khác có liên quan ……… (tên chủ đầu tư) … trình ….(cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư) ... thẩm định đầu Mẫu Tờ trình xin phép đầu Chủ đầu tư: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự - Hạnh phúc …., ngày……tháng……năm …… TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU Dự án KĐTM...
 • 5
 • 420
 • 0
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha ppt

Thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha ppt

Thủ tục hành chính

... trình xin phép đầu tư; Quyết định phê duyệt kết lựa chọn chủ đầu dự án khu đô thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 duyệt; Dự án đầu khu đô thị bao gồm phần ... đủ hồ sơ hợp lệ Đối ng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí thẩm định dự án đầu Mức phí tính Thông số xây dựng khu đô thị 109/2000/TT-BTC ... cửa” Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau: - Công chức trả hồ sơ viết phiếu nộp lệ phí Người nhận hồ sơ đem phiếu đến nộp tiền phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Bước Xây dựng - Công chức...
 • 5
 • 319
 • 0
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên potx

Thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên potx

Thủ tục hành chính

... trình xin phép đầu tư; Quyết định phê duyệt kết lựa chọn chủ đầu dự án khu đô thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 duyệt; Dự án đầu khu đô thị bao gồm phần ... đủ hồ sơ hợp lệ Đối ng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí thẩm định dự án đầu Mức phí tính Thông số xây dựng khu đô thị 109/2000/TT-BTC ... cửa” Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau: - Công chức trả hồ sơ viết phiếu nộp lệ phí Người nhận hồ sơ đem phiếu đến nộp tiền phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Bước Xây dựng - Công chức...
 • 5
 • 327
 • 0
Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha doc

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha doc

Thủ tục hành chính

... tỉnh: 01 công chứng; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 duyệt: 01 photo; Thiết kế sở; số lượng: 01 chính; Dự án đầu khu đô thị bao gồm phần thuyết minh thiết kế sở, nội dung chủ yếu theo hướng ... Xây dựng, ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ nộp lệ phí theo quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình xin phép đầu (theo mẫu): 03 chính; Quyết định phê duyệt kết lựa chọn chủ đầu dự án khu đô thị ... quy chế khu đô thị (Thẩm định: 20 chính; Trình duyệt: 10 chính); Các văn pháp lý liên quan: 03 công chứng; Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ trình xin phép đầu Văn qui định Thông số...
 • 5
 • 411
 • 0
Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên ppsx

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên ppsx

Thủ tục hành chính

... đầu dự án khu đô thị UBND tỉnh: 01 công chứng; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 duyệt: 01 photo; Thiết kế sở; số lượng: 01 chính; Dự án đầu khu đô thị bao gồm phần thuyết minh thiết ... quy chế khu đô thị (Thẩm định: 20 chính; Trình duyệt: 10 chính); Các văn pháp lý liên quan: 03 công chứng; Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ trình xin phép đầu Văn qui định Thông số ... Xây dựng, ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ nộp lệ phí theo quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình xin phép đầu (theo mẫu): 03 chính; Quyết định phê duyệt kết lựa chọn chủ đầu...
 • 5
 • 480
 • 0
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên ppt

Thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên ppt

Thủ tục hành chính

... tổng hợp, trình Thủ ng Chính phủ xem xét, cho phép đầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ trình xin phép đầu - Quyết định phê duyệt kết lựa chọn chủ đầu dự án khu đô thị Uỷ ban nhân dân ... 05/01/2006 Chính phủ việc ban hành Quy chế khu đô thị Số hồ sơ: Theo yêu cầu thực tế Sở Xây dựng Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ trình xin phép đầu Văn qui định Thông số 04/2006/TT-BXD n Yêu cầu Yêu ... lệ % Thông số 109/2000/TTBTC Kết việc thực TTHC: Báo cáo kết thẩm định dự án Các bước Tên bước Gửi hồ sơ Tổ chức thẩm định Mô tả bước Nộp hồ sơ dự án khu đô thị Sở Xây dựng quan đầu mối tổ...
 • 4
 • 274
 • 0
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha ppt

Thủ tục thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha ppt

Thủ tục hành chính

... xét, cho phép đầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ trình xin phép đầu - Quyết định phê duyệt kết lựa chọn chủ đầu dự án khu đô thị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ ... lệ % Thông số 109/2000/TTBTC Kết việc thực TTHC: Báo cáo kết thẩm định dự án Các bước Tên bước Gửi hồ sơ Tổ chức thẩm định Mô tả bước Nộp hồ sơ dự án khu đô thị Sở Xây dựng quan đầu mối tổ ... án khu đô thị bao gồm phần thuyết minh thiết kế sở, nội dung chủ yếu theo hướng dẫn Điều 14 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày Thành phần hồ sơ 05/01/2006 Chính phủ việc ban hành Quy chế khu đô thị...
 • 4
 • 315
 • 0
Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội - môi trường của việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Lilama Land Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội.DOC

Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội - môi trường của việc thực hiện dự án đầu xây dựng khu đô thị mới Lilama Land Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội.DOC

Kế toán

... điểm vị trí mặt Khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Lilama Land Sơn Đồng, tỷ lệ 1/500 công ty cổ phần bất động sản Lilama Land làm chủ đầu nằm phía tây khu đô thị Sơn Đồng có ... Nội Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Lilama Trụ sở: Tầng 17+18, tòa nhà DMC, số 535 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội Vị trí khu vực dự án: Khu vực dự án đầu xây dựng khu đô thị Lilama Land ... thông cảnh quan khu vực phía tây khu đô thị Sơn Đồng - Từng bước hình thành chuỗi đô thị dọc trục cao tốc Láng – Hòa Lạc đường vành đai thủ đô Hà Nội - Tạo quỹ đất xây dựng đô thị phục vụ tăng...
 • 53
 • 1,429
 • 11
Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Vinh Tân

Dự án đầu xây dựng khu đô thị Vinh Tân

Công nghệ - Môi trường

... c khu đô thị Vinh Tân Tuy nhiên, qua trình thực địa khảo sát cho thấy, khu vực dự án khu đất thoáng mát, đặc biệt hớng Đông Đông Nam Bên cạnh khu n viên Chủ đầu t: Chi nhánh CT CP đầu t xây dựng ... Chủ đầu t: Chi nhánh CT CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 40,6 ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị Vinh Tân - thành phố Vinh Mật độ xây dựng ... Chủ đầu t: Chi nhánh CT CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 10 ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị Vinh Tân - thành phố Vinh Khu TDTT 12 Khu...
 • 47
 • 1,302
 • 8
Dự án

Dự án "Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân" ppt

Báo cáo khoa học

... evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị Vinh Tân - thành phố Vinh Chương III: đánh giá tác động môi trường Dự án đầu xây dựng Khu đô thị Vinh Tân dự án đầu xây dựng khác thực qua ... only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị Vinh Tân - thành phố Vinh Kết luận kiến nghị Dự án đầu xây dựng Khu đô thị Vinh Tân xã Vinh Tân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An thực cần thiết với mục ... For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị Vinh Tân - thành phố Vinh khu đất thoáng mát, đặc biệt hướng Đông Đông Nam Bên cạnh khu n viên Khu đô thị Vinh Tân có diện tích mặt nước...
 • 48
 • 502
 • 0
xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu xây dựng khu đô thị

Công nghệ thông tin

... cáo Chủ đầu t Chủ đầu t Chủ đầu t Văn Hợp đồng Chủ đầu t Chuyờn thc tt nghip 50 3.1.5 S quan h thc th ERD (Entity Relationship Diagram) Chủ đầu t Đầu t N Dự án đầu t xây dựng khu đô thị Nguồn ... đồng 3.1.2 S DFD ng cnh Dữ liệu dự án Chủ đầu t Quản lý dự án khu đô thị Báo cáo Chủ đầu t Chuyờn thc tt nghip 47 3.1.3 S DFD mc Dữ liệu dự án Chủ đầu t 1.0 Quản lý dự án 3.0 Báo cáo Báo cáo ... liuKho d liu Kho d liu Cụng vic qun lý d ỏn u t khu ụ th cú th c mụ t qua mụ hỡnh sau: Dữ liệu dự án Chủ đầu t Quản lý dự án khu đô thị Báo cáo Chủ đầu t H s d ỏn u t - Cỏc mc ca DFD: + S ng cnh...
 • 83
 • 659
 • 0
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tây nam hồ Linh Đàm

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng khu đô thị mới tây nam hồ Linh Đàm

Định giá - Đấu thầu

... QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM 2.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM 2.1.1 Vị trí đặc điểm tự nhiên khu đất xây dựng Khu đô thị 2.1.1.1 Vị ... hiệu quả 1.1.5 Dự án đầu Khu đô thị 1.5.1.1 Khái niệm Khu đô thị Khu đô thị là khu vực xây dựng một hay nhiều khu chức của đô thị, giới hạn các ranh giới nhiên, ranh giới nhân ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM CHƯƠNG III – HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM Do nhiều hạn...
 • 89
 • 2,524
 • 2
Lập dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long của công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Hòa Bình

Lập dự án đầu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long của công ty cổ phần đầu xây lắp dầu khí Hòa Bình

Xuất nhập khẩu

... án đầu tư. Qua tìm hiểu công tác lập dự án đầu Khu đô thị sinh thái dịch vụ Cửu Long em chọn đề tài : “Lập dự án đầu xây dựng Khu đô thị sinh thái dịch vụ Cửu Long công ty cổ phần đầu xây ... Những pháp lý cần thiết phải đầu Khi bắt đầu có ý ng hay định đầu vào dự án, điều mà dự án phải cần thiết phải đầu Nội dung nghiên cứu cần thiết phải tiến hành hoạt động đầu tư; lợi ích ... VỀ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀ DỊCH VỤ CỬU LONG 1.1 Khái quát chung dự án Tên dự án: Dự án đầu xây dựng Khu đô thị sinh thái dịch vụ Cửu Long Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu xây lắp dầu...
 • 58
 • 723
 • 0
Luận văn thạc sỹ: Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Lê Trọng Tấn GELEXIMCO

Luận văn thạc sỹ: Quản lý dự án đầu xây dựng khu đô thị mới Lê Trọng Tấn GELEXIMCO

Kiến trúc - Xây dựng

... dự án đầu xây dựng khu đô thị Để xây dựng thành công khu đô thị tại, đòi hỏi Chủ đầu dự án phải nắm rõ trình quản lý dự án đầu xây dựng nói chung dự án đầu xây dựng khu đô thị nói riêng ... dự án đầu xây dựng khu đô thị Để xây dựng thành công khu đô thị tại, đòi hỏi Chủ đầu dự án phải nắm rõ trình quản lý dự án đầu xây dựng nói chung dự án đầu xây dựng khu đô thị nói riêng ... lý dự án đầu xây dựng khu đô thị .21 1.4 Yêu cầu công tác quản lý dự án đầu xây dựng khu đô thị 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC 23 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI LÊ...
 • 113
 • 3,593
 • 27
báo cáo dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn huyện can lộc giai đoạn 1 tại thị trấn nghèn, huyện can lộc, tỉnh nghệ tĩnh

báo cáo dự án đầu xây dựng khu xử lý chất thải rắn huyện can lộc giai đoạn 1 tại thị trấn nghèn, huyện can lộc, tỉnh nghệ tĩnh

Công nghệ - Môi trường

... Báo cáo đầu t/quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý CTR huyện Can Lộc; - Báo cáo kết khảo sát địa chất công trình Khu xử lý CTR huyện Can Lộc; - Thuyết minh thiết kế dự án đầu t xây dựng Khu xử ... hạn khu đất xây dựng: Khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I nằm địa bàn xóm Bắc Sơn, Thị trấn Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh, cách khu dân Thị trấn Nghèn với khoảng cách gần 2km phía Tây Bắc, cách khu ... tốt Khu vực Bắc Nghèn tơng đối trũng, thoát nớc khó khăn, cờng độ đất yếu Hai bên bờ sông Nghèn, đất bồi bờ sông, bùn lầy không thuận tiện cho việc xây dựng, đất bị nhiễm mặn Cost ngập lụt khu...
 • 114
 • 375
 • 0
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ

Kế hoạch kinh doanh

... làm  Quy hoạch xây dựng đô thị Tỉnh tập trung quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đô thị Thủ Dầu Một; đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp công nghiệp- dịch vụ đô thị Bình Dương ... III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU III.1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu Theo quy hoạch, thành phố Bình Dương giai đoạn xây dựng Khu đô thị trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, xã hội toàn tỉnh, trung tâm đô thị ... Khu vực xây dựng công trình giải phóng mặt toàn công trình khu vực thi công xây dựng Bên cạnh đó, hạ tầng khu hữu xung quanh đầu xây dựng hoàn chỉnh IV.3.5 Hiện trạng cấp điện Xung quanh khu...
 • 103
 • 2,439
 • 21

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008