sổ báo cáo cuối kỳ

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Betagen Việt Nam

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Betagen Việt Nam

Báo cáo khoa học

... khoản doanh thu, giảm trừ doanh thu Cuối tuần cuối tháng lập báo cáo mua hàng báo cáo cần thiết theo yêu cầu người quản lý chẳng hạn: báo cáo hàng xuất bán, báo cáo bán hàng,… - Thủ quỹ: hàng ngày ... 131,… Cuối kỳ cộng nhật đặc biệt chuyển số tổng vào sổ Cộng sổ chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết, cộng sổ lập bảng cân đối số phát sinh Thực đối chiếu sổ sách liên quan để cuối kỳ lập báo cáo ... BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Hệ thống báo cáo tài chi nhánh bao gồm: Bảng 2.3 Hệ thống báo cáo tài STT Tên Mẫu số Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01-DN Báo cáo...
 • 37
 • 841
 • 0
kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích tình hình doanh thu, lợi nhuận tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng thắng

kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích tình hình doanh thu, lợi nhuận tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng thắng

Kinh tế - Quản lý

... hàng tồn kho lại cuối kỳ hàng tồn kho đƣợc mua sản xuất gần thời điểm cuối kỳ Theo phƣơng pháp giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá lô hàng nhập kho thời điểm đầu kỳ gần đầu kỳ, giá trị hàng ... hợp Đồng thời với việc ghi sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kế toán phải ghi vào sổ nhật chung Từ sổ nhật chung, ghi vào sổ TK 515 + Sổ nhật chung (phụ lục 01) + Sổ TK 515 (phụ lục 02) 4.1.1.3 ... ghi vào sổ chi tiết sổ chi tiết TK 632 - Thực kế toán tổng hợp 35 Khi nghiệp vụ phát sinh, đồng thời với việc ghi sổ, thẻ chi tiết, kế toán phải ghi vào sổ nhật chung sổ TK 632 + Sổ nhật ký...
 • 107
 • 267
 • 0
Lý luận chung về bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả kinh doanh và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Lý luận chung về bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả kinh doanh và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Kế toán

... đầu năm" cột "Số cuối kỳ" Giá trị lại bình quân TSCĐ kỳ tính sau: Giá trị lại bình quân TSCĐ = Tổng giá trị lại TSCĐ có đầu kỳcuối kỳ Giá trị lại TSCĐ có đầu kỳcuối kỳ vào tiêu "Tài sản ... vào số liệu sổ kế toán tổng hợp (sổ cái) chi tiết tài khoản có sốcuối kỳ phản ánh tài sản, công nợ nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp BCĐKT kỳ trước (quý trước, năm trước) Báo cáo kết hoạt ... tổng tài sản giảm Tổng tài sản bình quân kỳ tính sau: Tổng tài sản bình quân Tổng giá trị tài sản có đầu kỳcuối kỳ = Giá trị tài sản có đầu kỳcuối kỳ vào tiêu "Tổng cộng tài sản" (mã số...
 • 29
 • 3,328
 • 7
bài nộp.kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tùng khánh

bài nộp.kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tùng khánh

Kế toán - Kiểm toán

... số liệu Sổ Bảng tổng hợp chi tiết xác, khớp Căn vào Sổ cái, Bảng tổng hơp chi tiết, Bảng cân đối số phát sinh kế toán lập Báo cáo tài (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lƣu ... kí chung Chứng từ gốc Sổ nhật kí chung Thẻ sổ kế toán chi tiết Sổ Sổ nhật kí đặc biệt Bảng tổng hợp chi tiết Bảng CĐ số phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng, định kì: Quan ... sinh đƣợc ghi vào sổ chi tiết tài khoản Cuối tháng tổng hợp số liệu từ sổ chi tiết làm lập Bảng tổng hợp chi tiết → Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, kế toán tiến hành cộng số liệu Sổ tài khoản, lập...
 • 124
 • 245
 • 0
Kế toán Hàng hóa , tiêu thụ Hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Cty cổ phần dược Bình Lục

Kế toán Hàng hóa , tiêu thụ Hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Cty cổ phần dược Bình Lục

Kế toán

... hoá xuất kho kỳ ì Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc Giá thực tế hàng hoá cuối kỳ trớc (tồn kỳ đầu) Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc = Số lợng thực tế hàng hoá cuối lỳ trớc (tồn kỳ đầu) * Phơng ... loại sổ kế toán chủ yếu sau: + Sổ Nhật chung + Sổ 14 + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật chung Chứng từ gốc Sổ nhật đặc biệt Nhật chung Sổ Sổ ... cho hàng hoá tồn đầu kỳ phát sinh kỳ bổ cho hàng hoá = + tiêu thụ kỳ Trị giá hàng tồn kho + Giá trị hàng tiêu thụ cuối kỳ kỳ hoá tiêu thụ , Trị giá hàng hoá tiêu thụ kỳ Trong kỳ số chi phí phân...
 • 60
 • 416
 • 3
Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu htụ tại Công ty cổ phần Bình Lục

Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu htụ tại Công ty cổ phần Bình Lục

Kế toán

... hoá xuất kho kỳ ì Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc Giá thực tế hàng hoá cuối kỳ trớc (tồn kỳ đầu) Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc = Số lợng thực tế hàng hoá cuối lỳ trớc (tồn kỳ đầu) * Phơng ... loại sổ kế toán chủ yếu sau: + Sổ Nhật chung + Sổ 14 + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật chung Chứng từ gốc Sổ nhật đặc biệt Nhật chung Sổ Sổ ... cho hàng hoá tồn đầu kỳ phát sinh kỳ bổ cho hàng hoá = + tiêu thụ kỳ Trị giá hàng tồn kho + Giá trị hàng tiêu thụ cuối kỳ kỳ hoá tiêu thụ , Trị giá hàng hoá tiêu thụ kỳ Trong kỳ số chi phí phân...
 • 60
 • 389
 • 0
Hoàn thiện phương pháp kế toán hàng hoá tồn kho tại công ty cổ phần Kim Tín”

Hoàn thiện phương pháp kế toán hàng hoá tồn kho tại công ty cổ phần Kim Tín”

Kế toán

... thiết Cuối kỳ, kế toán tiến hành lập báo cáo tài theo số liệu tổng hợp cuối kỳ + Đối với số liệu nhập sai phần mềm, thời hạn chưa lập báo cáo tài kế toán sửa trực tiếp phần mềm; Nếu lập báo cáo ... Toán- Kiểm Toán PHẦN MỀM KẾ TOÁN MÁY VI TÍNH SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp -Sổ chi tiết - Báo cáo tài - Báo cáo kế toán quản trị Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng: Đối chiếu, kiểm tra: Khi có chứng ... Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH: + Bảng cân đối SPS + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết hoạt động KD + Thuyết minh BCTC + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Báo cáo tồn kho Bộ tài chính-...
 • 82
 • 979
 • 9
Thực trạng về tổ chức kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Gas- Petrolimex

Thực trạng về tổ chức kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Gas- Petrolimex

Kế toán

... sổ kế toán bao gồm loaị sổ kế toán cụ thể, kết cấu mẫu sổ, mối quan hệ loại sổ với nhau, trình tự ghi sổ nhằm hệ thống hoá toàn thông tin kế toán từ chứng từ kế toán để lập đợc báo cáo định kỳ ... quân = tồn đầu kỳ tăng kỳ Số lợng hàng hóa + Số lợng hàng tăng tồn đầu kỳ kỳ Tuy nhiên cách tính khối lợng tính toán nhng tính đợc trị giá mua thực tế hàng hoá thời điểm cuối kỳ nên cung cấp ... tự động nhập vào báo cáo bán hàng, bảng kê, sổ chi tiết công nợ củ Tk 13131 theo tên khách hàng đợc mã hoá Đến cuối kỳ, vào lợng hàng tồn kho để xác định lợng hàng xuất bán kỳ theo công thức:...
 • 78
 • 721
 • 3
Kế toán hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty cổ phần ô tô vận tải hà tây

Kế toán hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty cổ phần ô tô vận tải hà tây

Tài liệu khác

... xác định kết kinh doanh, thực tế lãi số thuế nộp ngân sách Nhà Nước Và cuối nhà quản trị đề kế hoạch sản xuất loại sản phẩm kỳ hạch toán tới, tìm biện pháp khắc phục yếu điểm để hoàn thiện công ... người mua toán chấp nhận toán cho người bán - Khái niệm kết tiêu thụ hàng hóa Kết tiêu thụ kết cuối mặt tài hoạt động sản xuất kinh doanh Nói cách khác, kết tiêu thụ phần chênh lệch doanh thu ... quan hệ hàng hóa, tiền tệ nhằm tạo nhiều sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng xã hội.Mục tiêu cuối doanh nghiệp lợi nhuận Để đạt lợi nhuận ngày cao, doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất tiêu thụ...
 • 6
 • 410
 • 0
Thực trạng kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO Hà Nội

Thực trạng kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO Hà Nội

Kế toán

... Hệ thống sổ bao gồm Sổ kế toán tổng hợp Sổ kế toán chi tiết: + Sổ kế toán tổng hợp gồm: _ Chứng từ ghi sổ _ Bảng tổng hợp chứng từ ghi sổ _ Sổ tài khoản + Sổ kế toán chi tiết bao gồm: _ Sổ quỹ ... ràng, cuối kì kế toán trưởng tổng hợp xử lí số liệu cuối để lên báo cáo tài Tất quy trình từ lập chứng từ ghi sổ, sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, mở sổ thẻ chi tiết, lập bảng tổng hợp chi tiết đến sổ ... Trình tự ghi sổ mô tả sau: Bảng 1.4.2: HÌNH THỨC SỔ _ CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ quỹ Chứng từ gốc Bàng tổng hợp ctừ Bảng tổng hợp Sổ thẻ chi tiết Chứng từ ghi sổ chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp Sổ chi tiết...
 • 65
 • 490
 • 0
50 Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Đất Việt (78 tr)

50 Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Đất Việt (78 tr)

Kế toán

... ký_ sổ cái: Chứng từ ghi sổ 27 Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ quỹ Nhật ký_ sổ Báo cáo tài Ghi chú: :Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu Hình thức chứng từ ghi sổ: Chứng từ gốc 28 sổ ... Các loại sổ kế toán sử dụng mẫu in sẵn theo quy định tài : Sổ tiền lơng, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ toán, sổ chi phí sản xuất, sổ chi tiết hàng hóa, sổ theo dõi thuế gtgt, sổ tổng ... tổng hợp chứng từ gốc Sổ quỹ sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Sổ đăng Bảng tổng hợp chi tiết 29 Ghi chú: :Ghi hàng ngày :Ghi cuối tháng :Quan hệ đối...
 • 79
 • 317
 • 0
Công tác tổ chức kế toán hàng hoá, công cụ, dụng cụ tại Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa thuộc Tổng Công Ty Nhựa Việt Nam

Công tác tổ chức kế toán hàng hoá, công cụ, dụng cụ tại Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa thuộc Tổng Công Ty Nhựa Việt Nam

Kế toán

... công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ tăng thêm kỳ Bên có: Phản ánh giá thực tế hàng hoá, công cụ, dụng cụ xuất dùng, xuất bán thiếu hụt kỳ tồn kho cuối kỳ TK 611: Cuối kỳ Số D TK 611: Đợc chia làm ... nhập kỳ Về bản, phơng pháp giống phơng pháp nhng đơn giá hàng hoá, công cụ, dụng cụ đợc tính bình quân cho số tồn đầu kỳ nhập kỳ Đơn giá đầu kỳ = Giá thực tế tồn đầu kỳ + Giá thực tế nhập kỳ Số ... hoá, công cụ, dụng cụ sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết sau: - Thẻ kho - Sổ kế toán chi tiết hàng hoá, công cụ, dụng cụ - Sổ đối chiếu luân chuyển - Sổ đối d Ngoài sổ (thẻ) kế toán sử dụng bảng...
 • 88
 • 353
 • 0
343 Công tác tổ chức kế toán hàng hoá, công cụ, dụng cụ tại Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam

343 Công tác tổ chức kế toán hàng hoá, công cụ, dụng cụ tại Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam

Kế toán

... công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ tăng thêm kỳ Bên có: Phản ánh giá thực tế hàng hoá, công cụ, dụng cụ xuất dùng, xuất bán thiếu hụt kỳ tồn kho cuối kỳ TK 611: Cuối kỳ Số D TK 611: Đợc chia làm ... nhập kỳ Về bản, phơng pháp giống phơng pháp nhng đơn giá hàng hoá, công cụ, dụng cụ đợc tính bình quân cho số tồn đầu kỳ nhập kỳ Đơn giá đầu kỳ = Giá thực tế tồn đầu kỳ + Giá thực tế nhập kỳ Số ... hoá, công cụ, dụng cụ sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết sau: - Thẻ kho - Sổ kế toán chi tiết hàng hoá, công cụ, dụng cụ - Sổ đối chiếu luân chuyển - Sổ đối d Ngoài sổ (thẻ) kế toán sử dụng bảng...
 • 88
 • 316
 • 0
81 Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Đất Việt (78 tr)

81 Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Đất Việt (78 tr)

Kế toán

... ký_ sổ cái: Chứng từ ghi sổ 27 Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ quỹ Nhật ký_ sổ Báo cáo tài Ghi chú: :Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu Hình thức chứng từ ghi sổ: Chứng từ gốc 28 sổ ... Các loại sổ kế toán sử dụng mẫu in sẵn theo quy định tài : Sổ tiền lơng, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ toán, sổ chi phí sản xuất, sổ chi tiết hàng hóa, sổ theo dõi thuế gtgt, sổ tổng ... tổng hợp chứng từ gốc Sổ quỹ sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Sổ đăng Bảng tổng hợp chi tiết 29 Ghi chú: :Ghi hàng ngày :Ghi cuối tháng :Quan hệ đối...
 • 79
 • 282
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Kế toán

... ghi sổ Chứng từ gốc (PNK, HĐGTGT, …) Sổ quỹ Sổ đăng CTGS Bảng tổng hợp CTG Sổ (thẻ) kế toán chi tiết TK 131, 156, 511, 632, 641, 642, Chứng từ – Ghi sổ Sổ TK156, 511, 632, 641, 911 Báo cáo ... hoá xuất bán kỳ hàng tồn cuối kỳ Cụ thể, Chi phí thu mua Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hoá xuất bán kỳ hàng hoá = Chi phí thu mua + tồn đầu kỳ Giá mua thực tế hàng hoá tồn cuối kỳ Giá mua thực ... vào Sổ đăng CTGS, sau dùng để ghi vào Sổ Các chứng từ gốc sau làm lập CTGS dùng để ghi vào Sổ, thẻ kế toán chi tiết ( Sổ chi tiết hàng hoá, Sổ chi tiết TK 131, …) - Cuối tháng, phải khoá sổ...
 • 38
 • 392
 • 0
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BÌNH LỤC

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BÌNH LỤC

Kế toán

... vất vả Bên cạnh chứng từ, hoá đơn thường tập trung công ty vào cuối tháng việc hạch toán thường bận vào cuối tháng, việc lập báo cáo hay bị chậm trễ, trình tập hợp số liệu không tthể tránh khỏi ... tính) b Về sổ kế toán Công ty áp dụng hệ thống sổ sách “chứng từ ghi sổ hình thức phù hợp với điều kiện đôi lúc việc hạch toán trùng số nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy Công ty nên mở sổ chi tiết ... trung với hình thức sổ chứng từ ghi sổ phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Với hình thức tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đạo kịp thời ban giám đốc công ty Áp dụng hình thức sổ kế toán có ưu điểm...
 • 8
 • 240
 • 0
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Kế toán

... GHI SỔ BÁO CÁO TÀI CHÍNH + Bảng cân đối SPS + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết hoạt động KD + Thuyết minh BCTC + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Báo cáo tồn kho Sổ đăng chứng từ ghi số Sổ TK ... thiết Cuối kỳ, kế toán tiến hành lập báo cáo tài theo số liệu tổng hợp cuối kỳ + Đối với số liệu nhập sai phần mềm, thời hạn chưa lập báo cáo tài kế toán sửa trực tiếp phần mềm; Nếu lập báo cáo ... HH NHẬT SỔ CÁI: TK 156,157,611,138,338 BÁO CÁO TÀI CHÍNH + Bảng cân đối SPS + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết hoạt động KD + Thuyết minh BCTC + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Báo cáo tồn kho...
 • 25
 • 1,546
 • 7
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA (MẶT HÀNG VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA (MẶT HÀNG VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN

Kế toán

... kết hoạt động KD + Thuyết minh BCTC + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Báo cáo tồn kho Sổ, thẻ kế toán chi tiết: + Sổ kho + Sổ chi tiết VL, DC, SP, Hàng hóa Sổ nhật đặc biệt: +Nhật mua hàng ... hàng ngày Ghi cuối tháng - - Riêng sổ kế toán báo cáo kế toán, công ty sử dụng phần mềm để nhập liệu nên sổ tổng hợp sổ sổ nhật kí chung thay đổi so với ghi chép tay Tuy nhiên, sổ chi tiết kế ... hàng SỔ NHẬT CHUNG SỔ CÁI TK 156,157,338,138 Bảng tổng hợp chi tiết VL, dụng cụ, SP,hàng hóa Bảng cân đối số phát sinh Báo Cáo Tài Chính: + Bảng cân đối SPS + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo...
 • 29
 • 487
 • 0
Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ cửu long

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ cửu long

Kế toán

... hàng hoá kỳ dự trữ + hoá tồn đầu kỳ nhập kỳ Ta thấy, phương pháp đơn giản, dễ làm, cần tính toán lần vào cuối kỳ Tuy nhiên, phương pháp có nhược điểm lớn công tác kế toán dồn vào cuối kỳ ảnh hưởng ... gia quyền thực theo kỳ sau lần nhập (bình quân liên hoàn) + Theo giá bình quân gia quyền kỳ dự trữ Theo phương pháp này, đến cuối kỳ tính trị giá vốn hàng xuất kho kỳ Tuỳ theo kỳ dự trữ doanh nghiệp ... trước xuất trước, hàng lại cuối kỳ hàng mua sản xuất thời điểm cuối kỳ Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo giá lô hàng nhập kho thời điểm đầu kỳ gần đầu kỳ, giá trị hàng tồn kho tính...
 • 83
 • 349
 • 0
Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần alpha

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần alpha

Kế toán

... xuất = hàng hóa kỳ lại đầu kỳ + hàng hóa tăng - thêm kỳ hàng hóa lại cuối kỳ Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, kế toán ghi nhận doanh thu giống nhƣ phƣơng pháp kê khai thƣờng Cuối kỳ vào kết kiểm ... trình phần mềm kế toán, thông tin đƣợc tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp sổ chi tiết Cuối kỳ, kế toán thực thao tác khóa sổ lập báo cáo tài SINH VIÊN: KHOA THỊ THANH NGA LỚP : QTL501K - 25 ... tạm ứng, công nợ…ghi chép sổ sách, tập hợp chứng từ, lập báo cáo tổng hợp, giúp kế toán trƣởng thực công việc tính giá thành sản phẩm, báo cáo lãi lỗ, bảng kê khai báo cáo tài đầy đủ, hạn theo...
 • 69
 • 388
 • 2

Xem thêm