số 0 trong phép chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Mầm non - Tiểu học

... ToánBài : SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA. Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0. - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng ... thừa số 0. Mục tiêu : Số 0 nhân với số 0 cũng bằng 0. Cách tiến hành :Dựa vào ý nghóa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành các số hạng bằng nhau. 0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy 0 x 2 = 0 ... = 0 2 x 0 = 0 Cho HS nêu bằng lời.GV nói; Vậy số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. 5’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chiasố chia bằng không.Mục tiêu : HS nắm được số 0 chia cho số nào cũng...
 • 3
 • 16,035
 • 46
Số 0 trong phép nhân , phép chia

Số 0 trong phép nhân , phép chia

Toán học

... bằng 0. * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Kết luận : 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0 ... bằng 0 .Vậy 0 x 2 =ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 =ta có 3 x 0 = 0 0 0 0 x 4 = 0 3/ Thực hành :Bài 3 : Số ?: 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 0 : 2 = 0 : 1 = 0 : 3 = 0 : ... 0 x 3 =3 x 0 = 0 x 1 =1 x 0 = 0 x 2 =2 x 0 = 0 x 4 =4 x 0 =3/ Thực hành : 0 0 0 0 0 0 0 0 Bài 1 : Tính nhẩm : * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. * Số nào nhân với 0 cũng...
 • 14
 • 349
 • 0
so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong

Tiểu học

... 3 = 0 1 – 1 = 0 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừBài 11 - 0 = 12 - 0 = 23 - 0 = ... 10 năm 200 8Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừBài 24 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + o =2 - 2 =2 – 0 =3 + o =3 - 3 = 0 + 3 = 5443 0 2 0 32 ... 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán4 0 44 – 0 =45 0 55 – 0 =5 Số 0 trong phép trừ Thư ùba, nThư ùba, nggày 28 thánày 28 thángg 10 năm 200 8...
 • 12
 • 405
 • 3
so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng

Toán học

... + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNSè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp céng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 ... TON4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 427815 Bµi 2: TÝnh+ 0 5+ 0 3+2 0 +4 0 +4 0 + 0 153 2 4 4 1 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp ... 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =115522 44Bµi: Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8...
 • 13
 • 348
 • 2
SỐ DƯ TRONG PHÉP CHIA.doc

SỐTRONG PHÉP CHIA.doc

Toán học

... th ny: VD c) Ly 3 x 27 + 9 = 90 VD h) Ly 3,333 x 27 + 0, 009 = 90 Bn ngh sao? Thc cht s d ca hai phộp chia ny phi l 900 v 0, 000 09! ... S D TRONG PHẫP CHIA Trong quỏ trỡnh dy hc phộp chia, vic ch ra s d trong cỏc phộp chia tng nh rt n gin nhng li rt hay nhm ln. Cú nhiu cỏch ch ra s d trong phộp chia v sau õy l mt ... 2. Cỏc dng s d trong cỏc phộp chia ca chng trỡnh Toỏn 5. - Nu nh chúng ta khụng ghi s d bng trờn thỡ rt nhiu bn cho rng sd trong cỏc phộp chia trờn l 9 hoc 0, 9 (Rt nhiu hc sinh nhm rng s...
 • 2
 • 583
 • 1
bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong

Toán học

... phÐp céngsè 0 trong phÐp céng1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 =1144222255551144 ... th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :3 + 0 = 3 + 0 = 0 + 3 = 0 + 3 =sè 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng3333????3 + 0 = 0 + 33 + 0 = 0 + 3Gi¸o viªn ... n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸nTo¸n : :Sè 0 trong phÐp céngSè 0 trong phÐp céng3 3 0 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :sè 0 trong...
 • 14
 • 761
 • 8
Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

Tiểu học

... Tính1 + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép cộngDãy ... 5TOAÙN Số O trong phép cộng325 0 +3 0 +4 1 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính TOAÙN Số O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong phép cộngBài 1: Tính1 + 0 ... LỚP 1 SỐ O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THỊ HỒNG THOA TOAÙN Số O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3= TOAÙN Số O trong phép cộng33 0 3 + 0 = 3 0 + 3...
 • 10
 • 476
 • 0
Só 0 trong phép cộng (trang 51)

0 trong phép cộng (trang 51)

Toán học

... TOAÙN Số O trong phép cộng33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng325 0 +3 0 +41 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính5 0 +55 TOAÙN Số O trong phép cộngBài ... 52) Số O trong phép cộng TOAÙN Số O trong phép cộng3 + … = 3 0 + … = 33 + 0 = 0 + … Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép ... TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3=...
 • 15
 • 427
 • 0
Sô 0 trong phep tru

0 trong phep tru

Toán học

... 1 – 0 =2 – 0 =3 – 0 =4 – 0 =5 – 0 =1 – 1 =2 – 2 =3 – 3 =4 – 4 =5 – 5 =5 – 1 = 5 – 2 =5 – 3 =5 – 4 = 5 – 5 =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 ... 3 = 0 0 04 455 4 – 0 = 45 – 0 = 5 0 Hãy chọn kết quả đúng. 0 là kết quả của phép tính trừ :a 5 – 4b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 5b 5 – 4 c 5 – 0 1 ... =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =54422 0 ...
 • 5
 • 546
 • 0
số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

Toán học

... ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ4 – 2 = 2 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ1 1 = – 0 2 – 2 = 0 3 – 3 = 0 4 – 4 = 0 5 – 5 = 0 1 ... năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau1 – 1 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ3, Luyện tập Bài 3: Viết phép tính ... Bài 3: Viết phép tính thích hợp 2 - 2 = 0 b, Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ”4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 5Kết...
 • 28
 • 471
 • 1
Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toán học

... tháng 11 năm 201 01 – 0 =2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 =Toán Số 0 trong phép trừ123451234 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 03 -3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bµi ... ToánBài : Số 0 trong phép trừLớp 1B 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 201 0ToánKi ... 44 0 4- 0 4=Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ 2 - 2 = 03 - 3 = 0 a, b,Bài 3 : Viết phép tính thích hợp.Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong...
 • 13
 • 566
 • 3
Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 1 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 1 trong phép nhân, chia

Mầm non - Tiểu học

... ToánBài : SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA. Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó, số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.- Số nào chia cho ... = 25’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia 1.Mục tiêu : HS nắm được số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.Cách tiến hành :1 x 2 = 2 ta có 2 : 1 = 2 20 3. Hoạt động 3: Thực hành.Mục tiêu ... có thừa số 1. Mục tiêu : HS nắm được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.Cách tiến hành :GV nêu phép nhân, hướng dẫn HS chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau.1 x 2 = 1 + 1 = 2 vậy...
 • 3
 • 3,640
 • 15
Số 1 trong phép nhân và phép chia

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Mầm non - Tiểu học

... Môn: Toán Số 1 trong phép nhân và phép chia I. Mục tiêu− Giúp học sinh hiểu:+ Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.+ Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.+ Số nào chia cho 1 cũng ... bảng chia, biết cách hình thành thừa số và tích. Tiết học hôm này thầy sẽ giúp các em hiểu rõ thêm số 1 trong phép nhân và phép chia. Chúng ta đi vào bài mới.- Ghi bảng: Số 1 trong phép ... cầu 1 HS lên bảng ghi các phép tính vừa nêu.- Yêu cầu HS nhận xét các thừa số thứ hai trong phép tính trên.-Yêu cầu HS nhận xét về số 1 trong qua các phép tính chia trên.- Gọi HS nhận xét.-...
 • 6
 • 4,365
 • 92

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008