sáng kiến kinh nghiệm của kế toán trong trường học

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Cao đẳng - Đại học

... quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Khi thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. - Kế toán tổng ... động kinh doanh bình thường Kỳ kế toán là thời gian qui định mà các số liệu, thông tin kế toán của một đơn vị kế toán phải được báo cáo. Kì kế toán gồm kì kế toán năm, kì kế toán quí và kì kế ... tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán. Chuẩn mực...
 • 18
 • 496
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họckế toán thuế pdf

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – kế toán thuế pdf

Báo cáo khoa học

... Thuế thu nhập hoãn lại Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họckế toán thuế Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu chương này, người đọc có thể hiểu: - Nội dung cơ bản của từng loại thuế, chứng ... thuế trong trường hợp phát sinh nhiều lần theo tháng nghiệp trong năm hiện hành. - Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán ... pháp tính và hạch toán của từng loại thuê, phí và lệ phí - Phân biệt lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, phương pháp điều chỉnh từ lợi nhuận kế toán sang thu nhập...
 • 39
 • 728
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Cao đẳng - Đại học

... Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu a. Quỹ đầu tư phát triển - Trong kỳ, khi tạm trích quý đàu tư phát triển ... tư của chủ sở hữu Có TK 111,112… - Khi đơn vị thành viên công ty hoàn trả vốn cho Tổng công ty, công ty mẹ theo phương thức ghi giảm vốn, kế toán cấp dưới ghi: Sáng kiến kinh nghiệm môn kế ... thời kết chuyển nguồn kinh phí sự nghịêp, kinh phí dự án năm nay thành nguồn kinh phí sự nghịêp, kinh phí dự án năm trước, ghi: Nợ TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612) Có TK 461 – Nguồn kinh...
 • 32
 • 369
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Cao đẳng - Đại học

... biết rằng NHTM cam kết mua lại lô tín phiếu trên vào ngày 10/11/2008? Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường BÀI TẬP NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Dạng 1: ... trúng thầu của các thành viên biết rằng: a) Khối lượng đặt thầu của NHA là 400 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHB là 200 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHC là 100 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHD là ... ứng khả năng thanh toán cho thị trường bằng giao dịch có hoàn lại thông qua đấu thầu lãi suất với số lượng 1500 tỷ đồng. Trong phiên đấu thầu, số liệu về các đơn đặt thầu của các ngân hàng như...
 • 8
 • 847
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Cao đẳng - Đại học

... lương nghỉ phép phải trả của CNSX Nợ TK 622 Có TK 338 (3382, 3383, 3384) - Cuối niên độ kế toán, tính toán tổng số tiền lương nghỉ phép đã trích trước trong năm của CNSX và tổng tiền lương ... Việc tính trước và hạch toán những chi phí chưa phát sinh vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ (lập dự toán chi phí và dự toán trích trước) và phải ... thu nhập của họ. Cụ thể: + Tiền lương, Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả...
 • 27
 • 545
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Cao đẳng - Đại học

... 152,153 - Tập hợp chi phí phát sinh trong quá trình XDCB (Tự làm) Nợ TK 2412 – XDCB Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) Mục tiêu: Người ... thực hiện trên cùng một hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị sản xuất kinh doanh: Trường hợp này kế toán áp dụng theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán) a. Tài khoản sử dụng: TK 241(Tk ... những vấn đề cơ bản trong hạch toán kế toán ở đơn vị chủ đầu tư: 1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán chủ đầu tư 2. Các nguyên tắc hạch toán, phương pháp hạch toán nguồn vốn xây...
 • 16
 • 749
 • 11

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ppsx

Cao đẳng - Đại học

... được nguyên tắc hạch toán, nhiệm vụ của kế toán các khoản chi phí hoạt động? - Hiểu được kế toán chi phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh? - Hiểu được phương pháp kế toán các nghiệp vụ ... GTGT được tính như sau: Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Mục tiêu - Doanh thu bán hàng và cung ... quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định...
 • 9
 • 431
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Cao đẳng - Đại học

... theo công việc và có 2 phân xưởng sản xuất A và B. Chi phí sản xuất dự toán trong năm như sau: Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập Bài 1.1 Hãy trả lời ĐÚNG hay SAI ... động trực tiếp kế hoạch của tuần + g-m: là giờ-máy chạy theo kế hoạch của tuần + spkt: là sản phẩm được kiểm tra chất lượng kế hoạch của tuần Có các mức hoạt động kế hoạch của hai tuần đầu ... tính của hệ thống kế toán tài chính. 1. Số liệu trên báo cáo của Kế toán tài chính có tính chủ quan. 1. Tất cả các tổ chức đều có mục tiêu là lợi nhuận. 1. Nội dung trên các báo cáo của KTTC...
 • 33
 • 596
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán doanh nghiệp lớp cao đẳng đại học pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán doanh nghiệp lớp cao đẳng đại học pptx

Cao đẳng - Đại học

... thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết nhưng không có nghĩa kế toán tổng hợp là KTTC, kế toán chi tiết là KTQT. 12 Vai trò của kế toán trong công tác quản lý Thứ nhất, kế toán cung ... thành viên trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp. 36 Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán Hệ thống báo cáo kế toán của doanh nghiệp gồm hệ thống BCTC và báo cáo kế Hình thức sổ kế toán nhật ... sổ kế toán nhật ký sổ cái; Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ; Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ. 29 Hình thức sổ kế toán NKC 30 Hình thức sổ kế toán CT- GS 31 Hình thức kế toán...
 • 13
 • 628
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Vật lý

... biến đổi công thức toán .d) Chưa có thói quen định hướng cách giải một cách khoa học trước những bài toán quang hình học lớp 9.III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 ... toán quang hình học lớp 9.b) Đa số các em chưa có định hướng chung về phương pháp học lý thuyết, chưabiến đổi được một số công thức, hay phương pháp giải một bài toán vật lý.c) Kiến thức toán ... Phòng GD Hương Trà Lương Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- TinII- SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG:1. Kết quả khảo sát đầu tháng 3: ( khảo sát toán quang hình học lớp 9 )Lớp Sĩ số điểm trên...
 • 3
 • 3,641
 • 40

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Vật lý

... đắn, một nề nếp tốt trong học tập. Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang10 Phòng GD Hương Trà Lương Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- Tin-O gọi là quang tâm của thấu kính-F và ... 71 31%Kết quả Khối 9: Điểm trên 5: Tăng 31% Điểm 1-2 :giảm 6,1% ; Điểm 9 - 10 tăng: 10,8%V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:-Để giúp HS hứng thú và đạt kết quả tốt trong việc giải toán quang hình học lớp ... như: - Định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, định luật khúc xạ ánh sáng -Đường thẳng nối tâm mặt cầu gọi là trục chính. Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang4Fã...
 • 12
 • 1,531
 • 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - “Dạy kể chuyện ở tiểu học theo yêu cầu đổi mới”

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - “Dạy kể chuyện ở tiểu học theo yêu cầu đổi mới”

Mầm non - Tiểu học

... phương pháp” kết quả giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh có chuyển biến đáng kể. Chính vì vậy trường chúng tôi tiếp tục duy trì, rút kinh nghiệm, học hỏi các trường bạn ... đánh giá việc học tập của học sinh Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong phân môn kể chuyện là rất cần thiết, giúp cho giáo viên tự đánh giá giờ dạy, việc nắm bìa của học sinh. ... chúng tôi rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai chuyên đề để kết quả dạy và học đạt cao hơn. IV- Bài học. 1- Đối với học sinh. - Rèn cho các em cách học có thói quen tự giác học, chuẩn bị...
 • 13
 • 5,449
 • 28

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng CNTT trong dạy - học môn địa lý THPT" ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm

Cao đẳng - Đại học

... tác dụng kỳ diệu của CNTT trong các lĩnh vực của đời sống. Trong giáo dục, việc ứng dụng CNTT trên thực tế cũng đã đem lại kết quả đáng kể và những chuyển biến lớn trong dạy học, nhất là về ... động sẽ thu hút được sự thích thú say mê học tập của học sinh, lớp học sôi nổi, học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, giờ dạy có hiệu quả cao hơn.Tuy nhiên trong quá trình ứng dụng CNTT đổi mới ... bản.V.Kết luận:Chúng ta đang bước vào thế kỷ XXI - thế kỷ của khoa học và công nghệ. Sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho thời kỳ mới của đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng đại của toàn...
 • 5
 • 1,148
 • 10

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Quang Hình Học Lớp 9 docx

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Quang Hình Học Lớp 9 docx

Vật lý

... theo ý định của GV, có như vậy GVmới cảm Phòng GD Hương Trà Lương Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- Tin Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang 1SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài ... Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- Tin Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang 11thấy thoải mái trong giờ giải và sửa các bài tập quang hình học từ đó khắc sâu được kiến thức ... Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- Tin Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang 7*Ở Ví dụ1: -Dựng ảnh của vật AB qua kính lúp: +Ta phải đặt vật AB trong khoảng tiêu cự của kính...
 • 12
 • 701
 • 3

Xem thêm