quy trình xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học

Đổi mới quy trình xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu cầu nhằm gắn kết nghiên cứu với thực tiễn tại thái bình

Đổi mới quy trình xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu cầu nhằm gắn kết nghiên cứu với thực tiễn tại thái bình

Khoa học xã hội

... tiễn. Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng”.[19; tr.17] 1.1.3. Khái niệm đề tài/ dự án Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiên cứu ứng dụng một chủ đề KH&CN ... chỉ đề cập khái quát về quy trình xét duyệt đề tài NCKH mà chưa có một công trình nào tập trung nghiên cứu để đưa ra giải pháp đổi mới quy trình xét duyệt đề tài nghiên cứu theo định hướng nhu ... Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (2006), Khoa học và công nghệ thế giới những năm đầu thế kỷ XXI Đổi mới quy trình xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu...
 • 14
 • 531
 • 0

quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học tại các đơn vị thuộc viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học tại các đơn vị thuộc viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Thạc sĩ - Cao học

... đề tài thuộc Bộ KHCN quản lý. Xét duyệt Thuyết minh đề cương cấp cơ sở 1 Quy t định thành lập HĐ xét duyệt đề cương đề tài ở cấp Cơ sở Phòng KH ra quy t định 2 Biên bản xét duyệt ... 25/2011 và theo Quy chế quản lý đề tài, VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ký hiệu: QT.05 Ngày ban hành: 10.11.2014 QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Lần ban ... thu kết quả đề tài Phòng KH VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ký hiệu: QT.05 Ngày ban hành: 10.11.2014 QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Lần ban...
 • 14
 • 529
 • 0

Xây dựng chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web

Xây dựng chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web

Lập trình

... NHIỆM ĐỀ TÀI (Mã số, Họ tên, Học hàm học vị, Đv công tác, Địa chỉ, Sđt, Mã đơn vị)  ĐỀ TÀI (Mã đề tài, Tên đề tài, Kinh phí, Nguồn cấp, Thời gian bđ, Thời gian kt, Nơi đặt hàng, Nd nghiên ... đề tài NCKH của các đơn vị trong năm học mới, trình Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trƣờng xét duyệt. Sau khi đƣợc Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trƣờng duyệt, ... bảo vệ đề cƣơng đề tài NCKH tại đơn vị. Sau khi nhận đƣợc lịch bảo vệ, chủ nhiệm đề tài sẽ chuẩn bị đề cƣơng đề tài để bảo vệ tại đơn vị. Đơn vị sẽ đánh giá nhận xét kết quả, những đề tài không...
 • 64
 • 669
 • 0

Hệ phương trình navier stokes (Đề tài nghiên cứu khoa học)

Hệ phương trình navier  stokes (Đề tài nghiên cứu khoa học)

Toán học

... phương trình Navier - Stokes. Đề tài cũng giới thiệu một số hướng nghiên cứu thời sự đang được các nhà toán học quan tâm khi nghiên cứu hệphương trình Navier - Stokes.- Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài ... trongphương trình vi phân để nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm và hệ mởrộng trong trường hợp có thêm trễ vô hạn.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn- Ý nghĩa khoa học: Nội dung của đề tài là tổng ... với các nhà toán học cũng như vật lí. Tuy nhiên, vì nhu cầu của Khoa học và Công nghệ mà việc nghiên cứu hệ phương trình Navier-Stokesnói riêng và các hệ phương trình trong cơ học chất lỏng nói...
 • 56
 • 2,280
 • 7

Quy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Quy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

... ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊNBáo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên với nội dung từ 7-15 trang A4, dùng để đưa vào tuyển tập Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học ... nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra.1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. 1.5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài. 1.6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. 1.7. Kết cấu của đề tài: việc ... tắt đề tài nêu lên được: 1.1. Tính thời sự, cấp bách của đề tài nghiên cứu: nêu được sự cần thiết của việc thực hiện đề tài, lý do chọn đề tài. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: mục tiêu của công trình...
 • 9
 • 6,445
 • 56

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pdf

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pdf

Tài liệu khác

... đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước Quy t định số 10/2007/QĐ-BKHC 2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Quy t định số 10/2007/QĐ-BKHC ... xây Quy t định số 10/2007/QĐ-BKHC Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các chương trình khoa học công ... Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài; 2. Thuyết minh đề tài; 3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài; 4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì...
 • 8
 • 497
 • 0

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pptx

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pptx

Tài liệu khác

... hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước Quy t định số 11/2007/QĐ-BKHC 4. Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện đề tài khoa học xã hội ... trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước Quy t định số 11/2007/QĐ-BKHC 2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước Quy t định số ... thực hiện đề tài; 2. Thuyết minh đề tài; 3. Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài; 4. Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì, các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài; 5. Văn...
 • 8
 • 721
 • 1

quy định hình thức trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

quy định hình thức trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... THIỆU1. Tên đề tài 2. Loại đề tài (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu triển khai)3. Lĩnh vực khoa học (Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học công ... Trường Chủ nhiệm đề tài 6 B. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề cương chi tiết của một đề tài nghiên cứu khoa học gồm 4 phần chính: Phần Giớithiệu, phần Thuyết minh, phần Tài liệu tham ... chọn đề tài 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Đối tượng – phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Điểm mới của đề tài (Cơ sở lý luận)CHƯƠNG 1(Kết quả nghiên cứu) CHƯƠNG...
 • 10
 • 3,250
 • 0

Xem thêm