quy luat co so ha tang va kien truc thuong tang

Quy luật mqh biện chứng giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Quy luật mqh biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Cao đẳng - Đại học

... như nhà nước,pháp quy n, triết học, tôn giáo, v.v đều trực tiếp hay gián tiếp phụthuộc vào sở hạ tầng, do sở hạ tầng quy t định.- Khi sở hạ tầng thay đổi thì sớm hay muộn, kiến trúc ... tầng. Sự thay đổi sở hạ tầng dẫn đến làm thay đổi kiến trúc thượng tầngdiễn ra rất phức tạp. Trong đó những yếu tố của kiến trúc thượng tầngthay đổi nhanh chóng cùng với sự thay đổi ... tiếp làm thayđổi kiến trúc thượng tầng. Sự phát triển của lực lượng sản xuất chỉ trựctiếp làm thay đổi quan hệ sản xuất, tức trực tiếp làm thay đổi sở hạtầng thông qua đó làm thay đổi...
 • 3
 • 7,332
 • 103

Quy luật phát triển mối quan hệ qua lại giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Quy luật phát triển và mối quan hệ qua lại giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Khoa học xã hội

... riêng, quy luật vận động phát triển riêng, nhưng chúng liên hệ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau vàđều hình thành trên sở hạ tầng. Song mỗi yếu tố khác nhau quan hệ khác nhau đối ... kiến trúc thượng tầng là hai mặt của đời sống xã hội, chúng thống nhất biện chứng với nhau, trong đó sở hạ tầng đóng vai trò quy t định đối với sở hạ tầngVai trò quy t định của sở hạ ... theo sự phát triển của kinh tế. Sự thay đổi của sở kinh tế sớm hay muộn cũng dẫn đến sự thay đổi của chính trị. Nội dung của chính trị do sở kinh tế quy t định. Chếđộ kinh tế là sở...
 • 17
 • 840
 • 2

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHủ NGHĩA Xã HộI ở NƯớC TA.doc

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHủ NGHĩA Xã HộI ở NƯớC TA.doc

Kế toán

... vừa khác nhau về vai trò, chức năng, tính chất, lại vừa thống nhất với nhau trong một cấu kinh tế quốc dân thống nhất, chúng vừa cạnh tranh nhau, vừa liên kết với nhau, bổ xung với nhau.Để ... nớc tác dụng quy t định năng lực hiện thực hoá nhẵng tất yếu kinh tế. Ănghen nói" Bạo lực ( quy n lực nhà nớc) cũng là một lực lợng kinh tế".Sau khi giành đợc chính quy n, bất cứ ... nhân mà vì phục vụ con ngời, thực hiện cho đợc lợi ích quy n lợi thuộc về nhân dân lao động.Mỗi bớc phát triển của sở hạ tầng kiến trúc thợng tầng là một bớc giải quy t mâu thuẫn giữa...
 • 12
 • 5,176
 • 13

'Mối quan hệ biện chứng giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước'.DOC

'Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước'.DOC

Kế toán

... hệ sản xuất quá độ, hay những tàn d cũ, mầm mống mới vai trò nhất định giữa chúng tuy khác nhau nhng không tách rời nhau vừa đấu tranh với nhau, vừa liên hệ với nhau hình thành ... khác nhau về vai trò, chức năng, tính chất, lại vừa thống nhất với nhau trong một cấu kinh tế quốc dân thống nhất , chúng vừa cạnh tranh nhau, vừa liên kết với nhau, bổ xung với nhau.Để ... sử cụ thể, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, sở hạ tầng giữ vai trò quy t định đối với kiến trúc thợng tầng.Vai trò quy t định của sở hạ tầng thể hiện trớc hết là ở chỗ:...
 • 21
 • 7,613
 • 23

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG .DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG .DOC

Kế toán

... vừa khác nhau về vai trò, chức năng, tính chất, lại vừa thống nhất với nhau trong một cấu kinh tế quốc dân thống nhất, chúng vừa cạnh tranh nhau, vừa liên kết với nhau, bổ xung với nhau.Để ... trình mang tính cách mạng lâu dài, phức tạp mà thực chất là cuộc đấu tranh gay go, quy t liệt giữa hai con đờng t bản chủ nghĩa xà hội chủ nghĩa.Chính vì những lý do đó mà nớc ta từ một ... nớc tác dụng quy t định năng lực hiện thực hoá nhẵng tất yếu kinh tế. Ănghen nói" Bạo lực ( quy n lực nhà nớc) cũng là một lực lợng kinh tế".Sau khi giành đợc chính quy n, bất cứ...
 • 12
 • 2,037
 • 10

Mối quan hệ biện chứng giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Khoa học xã hội

... khác nhau về vai trò, chức năng, tính chất, lại vừa thống nhất với nhau trong một cấu kinh tế quốc dân thống nhất , chúng vừa cạnh tranh nhau, vừa liên kết với nhau, bổ xung với nhau.Để ... hệ sản xuất quá độ, hay những tàn d cũ, mầm mống mới vai trò nhất định giữa chúng tuy khác nhau nhng không tách rời nhau vừa đấu tranh với nhau, vừa liên hệ với nhau hình thành ... lợng diễn ra theo hai hớng :Một là: sự phát triển hoạc giảm đi về lợng dẫn đến sự biến đổi ngay về chất.Hai là: sự tăng hay giảm về lợng không làm cho chất thay đổi ngay mà thay đổi dần dần...
 • 21
 • 2,011
 • 1

sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Đầu tư Bất động sản

... vừa khác nhau về vai trò, chức năng, tính chất, lại vừa thống nhất với nhau trong một cấu kinh tế quốc dân thống nhất, chúng vừa cạnh tranh nhau, vừa liên kết với nhau, bổ xung với nhau.Để ... trình mang tính cách mạng lâu dài, phức tạp mà thực chất là cuộc đấu tranh gay go, quy t liệt giữa hai con đờng t bản chủ nghĩa xà hội chủ nghĩa.Chính vì những lý do đó mà nớc ta từ một ... những mặt sau:-Cơ sở hạ tầng giữ vai trò quy t định sự hình thành kiến trúc thợng tầng, sở hạ tầng nào sinh ra kiến trúc thợng tầng ấy.-Cơ sở hạ tầng quy t định sự biến đổi của kiến trúc...
 • 13
 • 3,348
 • 2

sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Cao đẳng - Đại học

... hệ sản xuất quá độ, hay những tàn dư cũ, mầm mống mới vai trò nhất định giữa chúng tuy khác nhau nhưng không tách rời nhau vừa đấu tranh với nhau, vừa liên hệ với nhau hình thành ... khác nhau về vai trò, chức năng, tính chất, lại vừa thống nhất với nhau trong một cấu kinh tế quốc dân thống nhất , chúng vừa cạnh tranh nhau, vừa liên kết với nhau, bổ xung với nhau.Để ... giữa chúng mối quan hệ biện chứng với nhau, sở hạ tầng giữ vai trò quy t định đối với kiến trúc thượng tầng.Thứ hai, cần theo dõi chặt chẽ, khai thác sàng lọc sử lý các loại tín hiệu...
 • 19
 • 1,414
 • 5

sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

... khác nhau về vai trò, chức năng, tính chất, lại vừa thống nhất với nhau trong một cấu kinh tế quốc dân thống nhất , chúng vừa cạnh tranh nhau, vừa liên kết với nhau, bổ xung với nhau.Để ... hệ sản xuất quá độ, hay những tàn dư cũ, mầm mống mới vai trò nhất định giữa chúng tuy khác nhau nhưng không tách rời nhau vừa đấu tranh với nhau, vừa liên hệ với nhau hình thành ... sử cụ thể, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, sở hạ tầng giữ vai trò quy t định đối với kiến trúc thượng tầng.Vai trò quy t định của sở hạ tầng thể hiện trước hết là ở...
 • 16
 • 1,283
 • 9

Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập” từ luận điểm trên làm rõ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng của Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập” từ luận điểm trên làm rõ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Khoa học xã hội

... đấu tranh với nhau (với nghĩa tác động theo xu hớng trái ngợc nhau) nhng các mặt đối lập lại là thống nhất với nhau.Thống nhất là tồn tại không tách rời nhau, làm điều kiện cho nhau tồn tại, ... đấu tranh gạt bỏ lẫn nhau. Phép biện chứng đà tìm thấy sự thấp nhất giữa các mặt đối lập. Các mặt đối lập tồn tại không tách rời nhau mà lẫn vào nhau, thâm nhập trong nhau, mặt này chứa đựng ... ngoài nớc.- Giành chính quy n đà khó, giữ chính quy n còn khó hơn; để giữ vững chính quy n cộng sản thì phải xây dựng thành phần kinh tế mới là kinh tế quốc doanh hay kinh tế nhà nớc.Thành...
 • 13
 • 2,203
 • 0

sở lý luận triết học về mối quan hệ giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Cơ sở lý luận triết học về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Khoa học xã hội

... kiến trúc thượng tầng là hai mặt của đời sống xã hội, chúng thống nhất biện chứng với nhau, trong đó sở hạ tầng đóng vai trò quy t định đối với sở hạ tầngVai trò quy t định của sở hạ ... tầng kinh tế thay đổi thì tất cả các kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị thay đổi ít nhiều nhanh chóng”. Tuy nhiên sự thay thế kiến trúc thượng tầng cũ do sở hạ tầng đã thay đổi sẽ diễn ... phát triển của kinh tế xã hội. Song những tác động tiêu cực này chỉ là tạm thời vì sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác kiến trúc thượng tầng cũ sẽđược thay thế bằng kiến trúc thượng tầng...
 • 13
 • 4,376
 • 12

Sự vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

Sự vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... kháng hay không đối kháng, nội dung của kiến trúc thượng tầng nghèo nàn hay đa dạng, phong phú hình thức của kiến trúc thượng tầng gọn nhẹ hay phức tạp do sở hạ tầng quy t định. Vai trò quy t ... biện chứng không tách rời nhau, trong đó sở hạ tầng giữ vai trò quy t định kiến trúc thượng tầng. Còn kiến trúc thượng tầng là phản ánh sở hạ tầng, nhưng nó vai trò tác động trở lại ... cụ thể, giữa chúng mối quan hệ biện chứng với nhau, sở hạ tầng đóng vai trò quy t định đối với kiến trúc thượng tầng.3TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Giáo trình triết học Mác- Lênin.NSB Chính...
 • 9
 • 39,996
 • 772

Mối quan hệ biện chứng giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Báo cáo khoa học

... hệ sản xuất quá độ, hay những tàn d cũ, mầm mống mới vai trò nhất định giữa chúng tuy khác nhau nhng không tách rời nhau vừa đấu tranh với nhau, vừa liên hệ với nhau hình thành ... sử cụ thể, giữa chúng mối quan hệ biện chứng với nhau, sở hạ tầng giữ vai trò quy t định đối với kiến trúc thợng tầng.Vai trò quy t định của sở hạ tầng thể hiện trớc hết là ở chỗ: ... lợng diễn ra theo hai hớng :Một là: sự phát triển hoạc giảm đi về lợng dẫn đến sự biến đổi ngay về chất.Hai là: sự tăng hay giảm về lợng không làm cho chất thay đổi ngay mà thay đổi dần dần...
 • 15
 • 2,402
 • 2

Mối quan hệ biện chứng giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Khoa học xã hội

... trì trệ làm trái quy luật. Cha nhận thức quy luật mâu thuẫn một cách sâu sắc nên cha củng cố hoàn thiện đợc các bộ phận sở hạ tầng đồng thời lại đốt cháy giai đoạn, cha xây dựng sở ... đứng trớc rất nhiều khó khăn.Sản xuất tuy tăng nhng rất chậm so với khả năng sẵn công sức bỏ ra so với yêu cầu cần nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân sau chiến tranh, tích luỹ để ... nớc.Hiệu quả sản xuất còn thấp, cha áp dụng đợc thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, do vậy năng xuất giảmm, chất lợng không cao.Tài nguyên của đất cha đợc khai thác tốt lại không chính...
 • 15
 • 2,050
 • 9

sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Khoa học xã hội

... của các quy luật kinh tế khách quan: kinh tế những quy luật vận động khách quan. Nhng các quy luật khách quan đó lại thông qua con ngời phụ thuộc vào con ngời mà phát huy tác dụng. Bí quy t ... đóng vai trò quy t định đối với kiến trúc thợng tầng.Nếu kiến trúc th-ợng tầng kìm hÃm phát triển kinh tế thì sớm hay muộn,bằng cách này hay cách khác,kiến trúc thợng tầng cũ sẽ đợc thay thế ... trong toàn xà hội. Vai trò quy t định của sở hạ tầng đối với kiến trúc thợng tầng còn thể hiện ở chỗ:cơ sở hạ tầng thay đổi thì sớm hay muộn kiến trúc thợng tầng cũng thay đổi theo.C.Mac...
 • 17
 • 1,217
 • 0

Xem thêm