quy chế đánh giá xếp loại nhân viên

Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên THPT hệ công lập

Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên THPT hệ công lập

Tư liệu khác

... đợc phân công: Việc đánh giá, xếp loại giáo viên sau một năm học (tính theo năm học) phảicăn cứ vào các quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non vàgiáo viên phổ thông công ... nghiệp, học sinh và nhân dân.2. Tiêu chuẩn xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ:Tất cả giáo viên của các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quy chế này đều đợc đánh giá xếp loại chuyên môn, ... nghiệp vụ đối với giáo viên mần non vàgiáo viên phổ thông tạm thời thực hiện theo các quy định và hớng dẫn sau:1. Đối với giáo viên bậc trung họcViệc đánh giá, xếp loại giáo viên THCS và THPT...
 • 10
 • 4,700
 • 14
Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

Tư liệu khác

... gian đánh giá, xếp loại giáo viên. 4. Kết quả rèn luyện và giảng dạy của giáo viên trong năm học được đánh giá. CHƯƠNG IINỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN XẾP LOẠIĐiều 5. Nội dung đánh giá Việc đánh ... học.3. Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bảo đảm các kết luận đúng và chính xác.4. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hiện hàng năm sau một năm học.Điều 4. Căn cứ đánh giá, xếp loại 1. ... giáo dục ghi rõ kết quả đánh giá, xếp loại vào bảntự đánh giá, xếp loại của giáo viên và được lưu hàng năm vào hồ sơ cán bộ của giáo viên. Điều 10. Các giáo viên khácGiáo viên công tác ở các vùng...
 • 7
 • 4,922
 • 11
hướng dẫn một số điều trong Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên

hướng dẫn một số điều trong Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên

Tư liệu khác

... IV/ Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên :- Cá nhân viết bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung đánh giá, tiêuchuẩn xếp loại quy định tại Điều 5, 6 của Quy t định số 06/2006/QĐ-BNV ... xét, đánh giá của cá nhân. - Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá xếp loại giáo viên theo từng nội dung quy địnhtrong Quy t định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc banhành Quy chế đánh ... tự đánh giá nhưngphải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quy n quy t định.- Hiệu trưởng ghi rỏ kết quả đánh giá, xếp loại vào bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên...
 • 4
 • 1,378
 • 3
Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên trung học

Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên trung học

Tư liệu khác

... của giáo viên trong năm học được đánh giá. Chương IINỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN XẾP LOẠIĐiều 5. Nội dung đánh giá Việc đánh giá, xếp loại giáo viên sau một năm học phải căn cứ vào các quy ... xếp loại kém;b) Chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại kém.Điều 9. Quy trình đánh giá, xếp loại Việc đánh giá xếp loại giáo viên được tiến hành theo trình tự sau:1. Cá nhân viết bản tự nhận xét, đánh ... học.3. Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bảo đảm các kết luận đúng và chính xác.4. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hiện hàng năm sau một năm học.Điều 4. Căn cứ đánh giá, xếp loại 1....
 • 7
 • 1,381
 • 0
QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Tài liệu khác

... đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực; sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại; trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục.2. Quy chế này ... đánh giá, xếp loại học lực của học kỳ và cả năm học; nếu chỉ được miễn học 1 học kỳ thì lấy kết quả đánh giá, xếp loại của học kỳ đã học để đánh giá, xếp loại học lực cả năm; QUY CHẾ Đánh giá, ... hội.Chương IIIĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰCĐiều 5. Căn cứ đánh giá, xếp loại và các loại học lực1. Căn cứ đánh giá học lực của học sinh:a) Hoàn thành chương trình các môn học trong Kế hoạch giáo dục...
 • 12
 • 1,138
 • 4
Quy che danh gia xep loai HS

Quy che danh gia xep loai HS

Tư liệu khác

... hội.Chơng III Đánh giá, xếp loại học lựcĐiều 5. Căn cứ đánh giá, xếp loại và các loại học lực1. Căn cứ đánh giá học lực của học sinh:a) Hoàn thành chơng trình các môn học trong Kế hoạch giáo dục ... này không tham gia đánh giá, xếp loại học lực của học kỳ và cả năm học; nếu chỉ đợc miễn học 1 học kỳ thì lấy kết quả đánh giá, xếp loại của học kỳ đà học để đánh giá, xếp loại học lực cả năm;đ) ... phạm Quy chế này thì bị xử lý vi phạm theo quy định của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.2. Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và các tổ chức vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý theo quy...
 • 11
 • 524
 • 0
sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại HS

sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại HS

Tư liệu khác

... THPT, trong trường hợp đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập thì vẫn xếp loại trung bình môn học và xếp thành 5 loại như quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này; kết quả xếp loại trung bình môn ... trưởng Vụ Giáo dục Trung học, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy t định ... ĐTBmcn = 32. Xếp loại trung bình môn học của học kỳ, cả năm học đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Xếp loại trung bình môn học của học kỳ, của cả năm học là mức đánh giá chung kết...
 • 5
 • 384
 • 0
quy che danh gia xep loai hoc sinh

quy che danh gia xep loai hoc sinh

Tư liệu khác

... đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực; sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại; tráchnhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục. 2. Quy chế này ... đánh giá, xếp loại học lực của học kỳ và cả năm học; nếu chỉ được miễn học 1 học kỳ thì lấy kếtquả đánh giá, xếp loại của học kỳ đã học để đánh giá, xếp loại học lực cả năm;đ) Đối với môn Giáo ... Vụ PC. BỘ TRƯỞNG(Đã ký)Nguyễn Thiện Nhân Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC Điều 5. Căn cứ đánh giá, xếp loại và các loại học lực 1. Căn cứ đánh giá học lực của học sinh:a) Hoàn thành...
 • 11
 • 635
 • 1
Bổ sung quy chế đánh giá xếp loại

Bổ sung quy chế đánh giá xếp loại

Tư liệu khác

... THPT, trong trường hợp đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập thìvẫn xếp loại trung bình môn học và xếp thành 5 loại như quy định tại khoản 2Điều 5 Quy chế này; kết quả xếp loại trung bình môn ... xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y;đ) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại Tb nhưng do ĐTB hoặc nhận xétcủa 1 môn học phải xuống loại kém thì xếp loại kém, không điều chỉnh xếp loại .4- ... trưởng Vụ Giáo dục Trung học, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại họcsinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy tđịnh...
 • 5
 • 389
 • 0
Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Tư liệu khác

... học tập thì vẫn xếp loại trung bình môn học và xếp thành 5 loại như quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này; kết quả xếp loại trung bình môn học được lấy để tham gia xếp loại học lực mỗi học ... trưởng Vụ Giáo dục Trung học, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy t định ... phải xuống loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb; d)...
 • 5
 • 590
 • 1
Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Tin học

... THPT, trong trường hợp đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập thì vẫn xếp loại trung bình môn học và xếp thành 5 loại như quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này; kết quả xếp loại trung bình môn ... trưởng Vụ Giáo dục Trung học, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy t định ... điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy t định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...
 • 5
 • 595
 • 0
QUY CHE DANH GIA XEP LOAI HOC SINH

QUY CHE DANH GIA XEP LOAI HOC SINH

Hóa học

... Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Điều 2. Quy t định ... và thay thế Quy t định số 04/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở. Những quy định trước ... Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thôngBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy...
 • 2
 • 609
 • 1
30/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế đánh giá xếp loại học sinh tiểu học

30/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế đánh giá xếp loại học sinh tiểu học

Tư liệu khác

... chỉnhVăn bản này quy định việc đánh giáxếp loại học sinh tiểu học, bao gồm: đánh giáxếp loại hạnh kiểm; đánh giáxếp loại học lực; sử dụng kết quả đánh giá và xếp loại; trách nhiệm ... bằng trong giáo dụcđối với tất cả trẻ em trong độ tuổi giáo dục tiểu học.Điều 3. Nguyên tắc đánh giáxếp loại 1. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong đánh giáxếp loại. 2. Thực ... hiệu trưởng, giáo viên và học sinh trong việc đánh giáxếp loại. Điều 2. Mục đích đánh giáxếp loại 1. Góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình và các mặt hoạt động giáodục.2....
 • 8
 • 1,081
 • 2
Quyết định Số: 40/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Quyết định Số: 40/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Tư liệu khác

... đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực; sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại; tráchnhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục. 2. Quy chế này ... đánh giá, xếp loại học lực của học kỳ và cả năm học; nếu chỉ được miễn học 1 học kỳ thì lấy kếtquả đánh giá, xếp loại của học kỳ đã học để đánh giá, xếp loại học lực cả năm;đ) Đối với môn Giáo ... 3Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC Điều 5. Căn cứ đánh giá, xếp loại và các loại học lực 1. Căn cứ đánh giá học lực của học sinh:a) Hoàn thành chương trình các môn học trong Kế hoạch giáo dục...
 • 11
 • 767
 • 0

Xem thêm