quy định về quản lý chất lượng xây dựng

Quy định về quản chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo

Quy định về quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo

Internet Marketing

... về quản chất thải nguy hại cho cơ quan quản Nhà nước về môi trường, lưu giữ nhật ký quản hồ sơ chất thải nguy hại tại cơ sở theo quy định và chịu sự thanh tra của thanh tra 6a) Chất ... hóa hoạt động quản chất thải, kiểm soát ô nhiễm ven biển, trên biển và hải đảoChương IIQUẢN CHẤT THẢI VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM BIỂN, HẢI ĐẢOĐiều 4. Quy định chung về quản chất thải và ... vận chuyển, xử chất thải rắn : Việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử chất thải rắn thông thường được quy định chi tiết trong Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản chất thải rắn....
 • 25
 • 1,702
 • 2

Quy định về Quản chất thải nguy hại

Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

Tài liệu khác

... tạo, quy trình công nghệ và tính chất các loại CTNH có khả năng quản (phân tích về thiết kế, cấu tạo, vật liệu và các đặc tính kỹ thuật, quy trình công nghệ để chứng minh khả năng quản ... kim- Nông nghiệp- Quản lý, xử nước, nước thải, chất thải - Sản xuất hàng tiêu dùng- Sản xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thuỷ tinh…)- Sản xuất vật liệu xây dựng - Xây dựng (bao gồm cả ... nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quy t định phê duyệt báo cáo ĐTM (kể cả việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường) theo quy định; 18 chất lượng, ...
 • 126
 • 1,136
 • 1

QUY ĐỊNH Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

QUY ĐỊNH Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tài liệu khác

... thực hiện Quy t định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định phân cấp quản trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, quản dự án đầu tư xây dựng công ... truyền hình trả tiền có trách nhiệm thực hiện quy định về quản chất lượng dịch vụ viễn thông như sau:1. Công bố chất lượng dịch vụ theo quy định. 2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và bảo ... Hoạt động kinh doanh đúng pháp luật.3. Thực hiện các quy định về quản giá dịch vụ; quy định về phí và lệ phí.4. Thực hiện đúng các quy định trong giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả...
 • 10
 • 562
 • 1

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Ngân hàng - Tín dụng

... toán đã quy định, không chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, định mức, đơn giá chất lượng công trình. Trường hợp phát hiện quy t định của các cấp có thẩm quy n trái với quy định ... bí mật nhà nước theo quy định tại điều 2 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản đầu tư xây dựng công trình đặc thù. Việc quản đầu tư xây dựng các công trình bí ... thẩm quy n của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những quy định về quản thanh toán, quy t toán vốn khác với các quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định...
 • 27
 • 1,090
 • 0

Tài liệu về quản chất lượng.doc

Tài liệu về quản lý chất lượng.doc

Quản lý nhà nước

... hiệu quả quản lý. - Lợi ích về chi phí.- Bốn triết quản trị cơ bản của bộ ISO 9000- Chất lượng hệ thống quản trị quy t định chất lượng sản phẩm.- Làm đúng ngay từ đầu, chất lượng nhất, ... thống quản chất lượng trong nhà máy. Bảo đảm chất lượng vừa là một cách thể hiện cho khách hàng thấy được về công tác kiểm tra chất lượng, đồng thời nó cũng là chứng cứ cho mức chất lượng ... bảo chất lượng, đây là chiến lược nhằm đảm bảo niềm tin nơi khách hàng . Bảo đảm chất lượng phải thể hiện được ở những hệ thống quản chất lượng đó và chứng tỏ bằng các chứng cứ cụ thể về chất...
 • 7
 • 2,168
 • 46

Một số vấn đề về quản chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... 21. Thực chất của quản chất lợng 22.Vai trò của quản chất lợng 4II. Yêu cầu và đặc điểm của quản chất lợng 51. Những yêu cầu chủ yếu 52. Các đặc điểm chủ yếu của quản chất lợng ... khái niệm của các nhà quản trị chất lợng nổi tiếng vì quản chất lợng và vai trò của quản chất lợng đối với doanh nghiệp.Phần II: Yêu cầu và đặc điểm của quản chất lợng. Phần này nêu ... và làm hết sức mình để giải quy t các vấn đề đó.2.5. Quản chất lợng hớng tới khách hàng, không phải quản chất lợng hớng về ngời sản xuất.Khái niệm quản chất lợng đợc áp dụng xuyên...
 • 26
 • 640
 • 1

Một số vấn đề về quản chất lượng trong các Doanh nghiệp công nghiệp

Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các Doanh nghiệp công nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... chức năng quản nhà nớc, quản hành chính đối với doanh nghiệp và đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ, chính xác quy n lực của nhà nớc. Đó là con đờng để xoá bỏ những quy định không ... tăng cờng quản bằng những chính sách và biện pháp thích hợp. Nền kinh tế bên cạnh những thành tựu đạt đợc vẫn còn những hạn chế về mặt quản còn thiếu hiêủ biết, ít kinh nghiệm quản lý, cha ... 1981 Hội đồng chính phủ đà ban hành quy t định 25 - CP về: Một số chủ trơng và biện pháp nhằm phát huy quy n chủ động sản xuất kinh doanh và quy n tự chủ về tài chính cho các xí nghiệp quốc...
 • 34
 • 479
 • 0

ban hành "Quy định về quản mẫu chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận"

ban hành

Tài liệu khác

... yêu cầu quy định tại mục 3 của Quy định này, Tổng cục xem xét, quy t định chứng nhận mẫu chuẩn.2.2.2. Trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu chưa đúng với yêu cầu quy định tại mục 3 của Quy định này, ... THUẬT NGỮ VỀ MẪU CHUẨN1. Mẫu chuẩnMẫu chuẩn là chất hoặc vật liệu mà một hay nhiều giá trị về thành phần hoặc tính chất của nó đã được xác định về tính đồng nhất và độ chính xác để kiểm định/ hiệu ... lường pháp quy n quốc tế (OIML) đối với loại mẫu chuẩn đó.1.6. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) là cơ quan quản nhà nước về đo lường có thẩm quy n tổ chức...
 • 7
 • 654
 • 0

ban hành Quy định về quản công chức, viên chức

ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức

Tài liệu khác

... Quy t định: Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy định về quản công chức, viên chức. Điều 2. Quy t định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quy ... Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định về phân cấp quản cán bộ; Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụngquản cán bộ, công ... 6 năm 2005 Quy t định của Bộ trưởngBộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Quy định về quản công chức, viên chứcBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Căn cứ Quy t định số 49-QĐ/TW...
 • 9
 • 922
 • 0

Ban hành Quy định về quản tài nguyên nước

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước

Tài liệu khác

... theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 6, Điều 10 Quy định này và theo quy định tại Quy t định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc ... lưu lượng, chất lượng nước và mở sổ ghi chép theo đúng quy định. Thiết bị đo phải được kiểm định theo quy định. Chế độ quan trắc cụ thể như sau:a) Quan trắc lưu lượng phải xác định được lưu lượng ... 913/TTr-TNMT ngày 30 tháng 12 năm 2009, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy định về quản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.Điều 2. Quy t định này có hiệu lực sau 10 ngày...
 • 25
 • 705
 • 0

Quy định về quản hoạt động khoa học công nghệ

Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ

... quản KH-CN:a. Tổ chức xây dựng định hướng phát triển hoạt động KH-CN, các quy định, quy chế về quản KH-CN của Trường;b. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động KH-CN của Trường;4 QUY ĐỊNH Về ... nhân, đơn vị có trách nhiệm chấp hành đúng quy định của pháp luật về quy n sở hữu trí tuệ.Ðiều 17. Khen thưởng1. Chấp hành đúng Quy định về quản hoạt động KH-CN là một trong các chỉ tiêu ... uỷ quy n hoặc phân cấp theo quy định. Điều 5. Các tổ chức, đơn vị trực tiếp giúp Hiệu trưởng quản hoạt động khoa học - công nghệ1. Hội đồng KH-CN của Trường do Hiệu trưởng ra quy t định...
 • 11
 • 503
 • 0

Quyết định Ban hành Quy định về quản Nhà nước đối với hoạt động

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động

... thẩm định chất lượng sản phẩm và có trách nhiệm nộp lệ phí kiểm tra, thẩm định theo quy định. 2. Việc kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ phải thực hiện theo các quy ... cơ quan quản nhà nước về đo đạc bản đồ thành lập, trong trường hợp cần sử dụng thông tin nền khác phải được sự đồng ý của cơ quan quản nhà nước về đo đạc bản đồ.2. Quản chất lượng sản ... bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản việc bảo mật,...
 • 9
 • 534
 • 0

Xem thêm