quyết định 158 về luân chuyển cán bộ

BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Tư liệu khác

... nghiêm chỉnh chấp hành quyết định luân chuyển. Các cấp có thẩm quyền quyết định phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.Chương 3:TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆMĐiều 15. Cán bộ, công chức được bố ... quyền quyết định. Mục III. LUÂN CHUYỂNĐiều 12. Việc luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo giữ một chức vụ khác theo quy hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công ... ra quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm và phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặc đề xuất của mình.Chương 2:BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN CÁN...
 • 5
 • 2,378
 • 4
Báo cáo sơ kết công tác điều động luân chuyển cán bộ ở huyện thạch thành

Báo cáo sơ kết công tác điều động luân chuyển cán bộ ở huyện thạch thành

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... - Một số cán bộ được điều động, luân chuyển còn ngần ngại, băn khoăn, lo lắng về thời gian luân chuyển và việc quy hoạch, bố trí sắp xếp sau điều động, luân chuyển - Một số cán bộ chưa có ... toàn Đảng bộ. - Ban hành nhiều chủ trương, Nghị quyết về công tác cán bộ, gắn với công tác điều động luân chuyển cán bộ như: Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/HU; Chương 2viên ở Chi bộ nông thôn, ... dụng cán bộ chưa khoa học; Công tác luân chuyển cán bộ chưa tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, vẫn còn tư tưởng cục bộ và tâm lý khép kín nên từ năm 2002 đến 2008 chỉ luân chuyển...
 • 11
 • 8,482
 • 29
Luân chuyển cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tiên Yên , tỉnh Quảng Ninh

Luân chuyển cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tiên Yên , tỉnh Quảng Ninh

Sư phạm

... 1.2.3.1. Cán bộ quản lí 18 1.2.3.2. Cán bộ quản lí trường học 20 1.2.4. Luân chuyển cán bộ quản lý 20 1.2.4.1. Định nghĩa 20 1.2.4.2. Vai trò của công tác luân chuyển cán bộ 22 1.2.4.3. ... Nội dung luân chuyển cán bộ 23 1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC Ở HUYỆN 24 1.3.1. Đặc điểm nghề nghiệp 24 1.3.1.1. Cán bộ quản lí trường mầm non 24 1.3.1.2. Cán bộ quản ... đối về đội ngũ cán bộ và luôn cần thiết phải luân chuyển những cán bộ có năng lực đến công tác tại những địa bàn này để đồng thời giải quyết hai mục đích: một là rèn luyện, thử thách cán bộ; ...
 • 121
 • 792
 • 0
Quyết định điều chuyển cán bộ

Quyết định điều chuyển cán bộ

Thủ tục hành chính

... người nhận quyết định được điều chuyển đến(19)-Tên công ty đưa ra quyết định (20)-Tên chức danh người đưa ra quyết định (21)-Tên người ký quyết định Chú ý: Đối với việc điều chuyển cán bộ giữa ... 01/06/QĐNS-FBS.(2) -Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi ... người nhận quyết định hiện đang công tác(nếu có)(11)-Ghi công ty/ban nơi người nhận quyết định đang công tác(12)-Ghi tên phòng(nếu cần); công ty/ban mà người nhận quyết định được điều chuyển đến.(13)-...
 • 3
 • 26,710
 • 178
Mẫu Quyết định về lương của cán bộ bổ nhiệm

Mẫu Quyết định về lương của cán bộ bổ nhiệm

Thủ tục hành chính

... nhận quyết định (18)-Tên đơn vị mà người nhận quyết định công tác, tên phòng/ban mà người nhận quyết định sẽ nhận lương.(19)-Ghi tên đơn vị đưa ra quyết định (20)-Ghi chức vụ người đưa ra quyết ... có)(11)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc(12)-Ngày tháng đưa ra quyết định (13)- Tên người được nhận quyết định. (14)-Mức lương cơ bản mà người nhận quyết định sẽ được nhận(15)-Số tiền ... 01/06/QĐNS-FBS.(2) -Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi...
 • 2
 • 19,172
 • 110
Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học

Biện pháp tổ chức luân chuyểnbổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học

Thạc sĩ - Cao học

... nhiệm lại cán bộ theo thẩm quyền. Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm cán bộ thì cấp đó ra quyết định bổ nhiệm lại. Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công ... nhiệm cán bộ có ý nghĩa quyết định trong công tác tổ chức cán bộ. đây chính là cái đích quản lý cán bộ, là công việc mang tính khoa học về tổ chức. Độ chính xác của việc bổ nhiệm cán bộ thể ... Thực trạng về việc tổ chức luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Bảo Lâm 59 2.4.1. Luân chuyển cán bộ quản lý trường tiểu học 59 2.4.2. Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý...
 • 123
 • 1,297
 • 1
Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng

Biện pháp tổ chức luân chuyểnbổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng

Thạc sĩ - Cao học

... cường"; " ;Luân chuyển cán bộ là điều động cán bộ& quot;; " ;Luân chuyển cán bộ thực chất là bố trí, phân công công tác"; " ;Luân chuyển cán bộ là một dạng điều động cán bộ& quot; Nhưng ... lý 14 1.2.4. Cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý 17 1.2.5. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 20 1.2.6. Luân chuyển cán bộ quản lý 23 1.2.7. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lýự 24 ... thì luân chuyển cán bộ không chỉ là điều động cán bộ. Đây là 2 khái niệm về cơ bản khác nhau tuy có những điểm giống nhau. Theo tác giả Bùi Đức Lại thì: Điều động cán bộ là điều chuyển cán bộ...
 • 123
 • 1,082
 • 1
Cơ sở lý luận và thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự

Cơ sở lý luận và thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự

Khoa học xã hội

... QUI ĐỊNH CHUNG VỀ THỪA KẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Nhu cầu hoàn thiện những qui định chung về thừa kế 3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện những qui định chung về thừa kế Hoàn thiện Bộ luật ... việc xây dựng các qui định chung về thừa kế. - Một số kinh nghiệm ở Việt Nam và các nước xây dựng các qui định chung về thừa kế . - Nội dung những qui định chung về thừa kế trong BLDS 2005. ... qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự" sẽ lý giải các vấn đề chung về thừa kế một cách khoa học. Ngoài ra, luận án phân tích, bình luận khoa học nội dung các qui định chung về...
 • 26
 • 2,078
 • 7
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH CAO BẰNG

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂNBỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH CAO BẰNG

Thạc sĩ - Cao học

... cường"; " ;Luân chuyển cán bộ là điều động cán bộ& quot;; " ;Luân chuyển cán bộ thực chất là bố trí, phân công công tác"; " ;Luân chuyển cán bộ là một dạng điều động cán bộ& quot; Nhưng ... vậy, có thể khái quát: Luân chuyển cán bộ là điều chuyển cán bộ theo quy hoạch nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ. Thực hiện việc luân chuyển cán bộ nhằm bồi dưỡng, ... đội ngũ cán bộ quản lý. 1.4.4. Qui trình luân chuyểnbổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học 1.4.4.1. Qui trình luân chuyển cán bộ Theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, ...
 • 123
 • 565
 • 0
Quyết định 51 về bổ sung sửa đổi ĐGXL HS

Quyết định 51 về bổ sung sửa đổi ĐGXL HS

Tư liệu khác

... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ______________________________BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chứcnăng, ... của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Quyết ... loại lại về học lực; nếu đạt loại trung bình thì đượclên lớp".Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đâytrái với Quyết định này đều...
 • 4
 • 270
 • 0
Bài giảng Quy định của BTC về hỗ trợ cán bộ đi học

Bài giảng Quy định của BTC về hỗ trợ cán bộ đi học

Tư liệu khác

... gửi Bộ Tài chính thẩm tra theo quy định. Kếtquả phân bổ và giao dự toán kinh phí gửi về Bộ Tài chính theo quy định và đồng gửi Bộ Nội vụ để theodõi tổng hợp. Quyết định giao dự toán của Bộ, ... bồi dưỡngCBCC của địa phương.- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi ngân sách nhà nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà ... chính thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. - Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệtthực hiện theo các Quyết định riêng,...
 • 11
 • 1,085
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25