quan điểm toàn diện trong giáo dục

Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN

Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN

Khoa học xã hội

... có quan điểm toàn diện, tránh quan điểm phiến diện chỉ xét sự vật hiện tợng ở một mối liên hệ đà vội vàng kết luận về bản chất hay về tính qui luật của chúng.2. Nội dung của quan điểm toàn diện Quan ... lÃnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đó, Đảng ta đà vận dụng đúng đắn, hợp lý quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tÕ ë níc ta hiÖn ... ra khuynh h-ớng biến đổi chính của sự vật.3. Vai trò của quan điểm toàn diện trong hoạt động của con ngờiNắm chắc quan điểm toàn diện xem xét sự vật hiện tợng từ nhiều khía cạnh, từ mối liên...
 • 19
 • 3,892
 • 5
Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá hội nhập kinh tế quốc tế.DOC

Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá hội nhập kinh tế quốc tế.DOC

Kế toán

... và quan điểm toàn diện trong triết học Mác-Lênin1.1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 31.2.Sự phân chia các mối liên hệ phổ biến từ đó rút ra yêu cầu, mục đích trong thực tiễn 41.3 .Quan điểm ... 41.3 .Quan điểm toàn diện trong việc nhận thức, xem xét các hiện tợng, sự vật của thế giới vật chất 5Chơng2 : Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá trình ... cần phải có quan điểm toàn diện, tránh quan điểm phiến diện chỉ xét sự vật, hiện tợng ở một mối liên hệ đà vội vàng kết luận về bản chất hay về tính quy luật của chúng.1.3.1. Trong quá trình...
 • 18
 • 1,883
 • 3
Vận dụng quan điểm toàn diện trong vấn đề thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vận dụng quan điểm toàn diện trong vấn đề thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... mới , những thành tựu thu đợc trong linh vực phát triển kinh tế-xà hội đều có sự góp phần quan trọng của CNH-9 Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, chủ nghĩa chiết trung và ... quả hơn trên cơ sở nhận thức đúng quan điểm về chủ nghĩa xà hội để ra những hình thức và bớc đi thích hợp thấm nhuần quan điểm toàn diện kết hợp với quan điểm lịch sử cụ thể và phát triển, ... ứng.Chơng II6 phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu của quan điểm toàn diện I. phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu của quan điểm toàn diện 1.1 Thế giới vật chất đợc tạo thành từ những sự vật,...
 • 21
 • 5,061
 • 14
Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền Kế toán ở Việt Nam

Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền Kế toán ở Việt Nam

Cao đẳng - Đại học

... quan điểm toàn diện, tránh quan điểm phiến diện chỉ xét sự vật hiện tượng ở một mối liên hệ đã vội vàng kết luận về bản chất hay về tính qui luật của chúng.2. Nội dung của quan điểm toàn diện Quan ... lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đó, Đảng ta đã vận dụng đúng đắn, hợp lý quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện ... ra khuynh hướng biến đổi chính của sự vật.3. Vai trò của quan điểm toàn diện trong hoạt động của con ngườiNắm chắc quan điểm toàn diện xem xét sự vật hiện tượng từ nhiều khía cạnh, từ mối...
 • 20
 • 956
 • 1
Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở Việt Nam

Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... tếđộc lập, tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, em chọn đề tài Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở Việt Nam”. Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Ngọc ... khẳng định quan điểm trong triết học Mác-Lê nin là hoàn toàn đúng đắn và vai trò to lớn đối với lĩnh vực hoạt động kinh tế của con người ,đặc biệt vai tròđóđãđược phát huy tích cực trong nền ... cũđược phản ánh tập trung trong việc áp dụng hệ thống giá thị trường .Trong cơ chế cũ, tồn tại hệthống nhiều giá, trong đó, loại giá kế hoạch được ấn định một cách chủ quan có vai trò chi phối....
 • 19
 • 978
 • 3
Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở Việt Nam.doc

Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở Việt Nam.doc

Kinh tế - Thương mại

... mang tớnh khỏch quan. ã Cuc tn cụng toàn diện vào cơ chế kinh tế cũđược phản ánh tập trung trong việc áp dụng hệ thống giá thị trường .Trong cơ chế cũ, tồn tại hệthống nhiều giá, trong đó, loại ... Mác-Lênin ra đời. Các quan điểm đúng đắn của nóđã chở thành cơ sử lý luận làm kim chỉ nam cho lĩnh vực hoạt đông kinh tế. Các nhà hoạt động kinh tế trên thế giới đãáp dụng quan điểm trong triết học ... tếđộc lập, tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, em chọn đề tài Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở Việt Nam”. Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Ngọc...
 • 19
 • 597
 • 2
Quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

Quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... Nam. Trong công cuộc đổi mới đó, Đảng ta đà vận dụng đúng đắn, hợp lý quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay.1 II. Quan điểm toàn diện trong ... có quan điểm toàn diện, tránh quan điểm phiến diện chỉ xét sự vật hiện tợng ở một mối liên hệ đà vội vàng kết luận về bản chất hay về tính qui luật của chúng.2. Nội dung của quan điểm toàn diện Quan ... ra khuynh h-ớng biến đổi chính của sự vật.3. Vai trò của quan điểm toàn diện trong hoạt động của con ngờiNắm chắc quan điểm toàn diện xem xét sự vật hiện tợng từ nhiều khía cạnh, từ mối liên...
 • 19
 • 1,299
 • 0
Quan điểm toàn diện trong phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại NHNT VN

Quan điểm toàn diện trong phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại NHNT VN

Tài chính - Ngân hàng

... 51.2. Quan điểm toàn diện, quan điểm cơ bản trong nhận thức khoa học 61.2.1 .Quan điểm toàn diện quan điểm bổ sung cho quan niệm về tính phổ biến của các mối liên hệ 61.2.2. Quan điểm toàn diện trong ... cơ bản trong nhận thức khoa học1.2.1 .Quan điểm toàn diện quan điểm bổ sung cho quan niệm về tính phổ biến của các mối liên hệ. Trong thực tế khách quan, một đối tợng nghiên cứu xem xét trong ... tơng đối trong quá trình phát triển nhận thức, tiến dần tới sự phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn về khách thể nghiên cứu.Từ đó có thể thấy quan điểm toàn diện phải là quan điểm cơ bản trong nhận...
 • 48
 • 476
 • 1
Quan điểm toàn diện trong việc tìm hiểu hoạt động của Ngân hàng Nhà nước việt nam

Quan điểm toàn diện trong việc tìm hiểu hoạt động của Ngân hàng Nhà nước việt nam

Kinh tế - Thương mại

... luận khoa học và cải tạo hiện thực. Rút ra quan điểm toàn diện: - Trong nhận thức:chúng ta phải có quan điểm toàn diện đòi hỏi nhận thức về sự vật trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, ... : Hoạt động của Ngân hàng nhà n-ớc 5 Quan điểm toàn diện trong việc tìm hiểu hoạt động của NHNNVNMục lụcMô hình tổ chức: 6 28 Quan điểm toàn diện trong việc tìm hiểu hoạt động của NHNNVNKết ... quốc tế lên 90 dự án và chơng trình víi 16 Quan điểm toàn diện trong việc tìm hiểu hoạt động của NHNNVNviệt nam dới góc nhìn của quan điểm toàn diện. 2.1 Giới thiệu chung về hệ thống NH Nhà...
 • 28
 • 1,005
 • 0
Quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

Quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... quan điểm toàn diện, tránh quan điểm phiến diện chỉ xét sự vật hiện tượng ở một mối liên hệ đã vội vàng kết luận về bản chất hay về tính qui luật của chúng.2. Nội dung của quan điểm toàn diện Quan ... lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đó, Đảng ta đã vận dụng đúng đắn, hợp lý quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện ... ra khuynh hướng biến đổi chính của sự vật.3. Vai trò của quan điểm toàn diện trong hoạt động của con ngườiNắm chắc quan điểm toàn diện xem xét sự vật hiện tượng từ nhiều khía cạnh, từ mối...
 • 20
 • 1,825
 • 7
Quan điểm toàn diện trong xây dựng nền kinh tế thị trường

Quan điểm toàn diện trong xây dựng nền kinh tế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... 25 Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường (TL; 5) LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN I. Cơ sở lý luận II. Yêu cầu của quan điểm toàn diện III. ... cứu quan điểm toàn diện lại càng trở nên quan trọng và cấp thiết . THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYEÁN 3 PHẦN I NHỮNG LÝ LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Quan điểm toàn diện ... II. YÊU CẦU CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN: Quan điểm toàn diện đòi hỏi để có được nhận thức đúng về sự vật chúng ta phải xem xét nó trên hai khía cạnh: thứ nhất là trong mối quan hệ giữa các bộ...
 • 25
 • 1,590
 • 7
Quan điểm toàn diện trong phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Quan điểm toàn diện trong phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Báo cáo khoa học

... thuyết quan điểm toàn diện về việc nhìn nhận sự vật, hiện tợng và những vấn đề trong tính chỉnh thể và đặt sự vật hiện tợng trong những mối liên hệ nội tại của sự vật và cả những mối quan hệ ... mối liên hệ vật chất khách quan. Và phơng pháp luận quan trọng tất yếu đợc rút ra từ quan niệm này trong nghiên cứu khoa học là phải đòi hỏi thái độ khách quan trong việc phân tích và giải ... thuộc Sở giao dịch, Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam, em đà mạnh dạn lựa chọn đề tài : Quan điểm toàn diện trong phát triển nghiệp vụ bảo lÃnh tại Ngân hàng Ngoại Thơng Việt Nam. Ngoài lời mở...
 • 49
 • 550
 • 1
Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mac Lenin để phân tích quá trình chuyển đổi kinh tế thị trường ở Việt Nam

Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mac Lenin để phân tích quá trình chuyển đổi kinh tế thị trường ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... , hoạt động cải tạo xà hội của toàn thế giới. Một trong những quan điểm đúng dắn phải kể đến quan điểm toàn diện trong triết học Mac-Lênin . Nội dung của quan điểm là: Khi con ngòi xem xét ... dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mac-Lenin, Đảng và Nhà Nớc ta đà xem xét cơ chế thị trờng một cách tổng thể. Đặt nó trong mối quan hệ vốn có của kinh tế thị trờng. Xem xét từ những u điểm ... định quan điểm toàn diện trong triết học Mác-Lênin là hoàn toàn đúng đắn và có vai trò to lớn đối với lĩnh vực hoạt động kinh tế của con ngời. Đặc biệt là vai trò đó đà đợc phát huy tích cực trong...
 • 13
 • 2,910
 • 9
Vận dụng quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Vận dụng quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... lý luận và mối quan hệ của quan điểm toàn diện trong nền kinh tế thị trờng ở nớc ta.I. Cơ sở lý luận và mối quan hệ của quan điểm toàn diện. 1. Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện. 2. Phép ... luận và mối quan hệ của quan điểm toàn diện trong nền kinh tế thị trờng của nớc ta.I - cơ sở lý luận và mối quan hệ của quan điểm toàn diện. 1 - Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện. Triết ... những yêu cầu của quan điểm toàn diện để phân tích việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng ở nớc ta.I. Những yêu cầu của quan điểm toàn diện. II. Vận dụng quan điểm toàn diện vào việc chuyển...
 • 28
 • 4,738
 • 10
Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác lênin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam

Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác lênin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam

Lý luận chính trị

... 0918.775.368 quan điểm toàn diện trong triết học Mác Lênin hay chính là phép duy vật biện chứng vào thực tiễn hoạt động của mình. Nhờ có quan điểm toàn diện này, họ đà nắm bắt các quy luật khách quan ... sở lý luận khoa học và thực tiễn, bằng việc áp dụng quan điểm toàn diện trong triết học và thực tiễn, bằng việc áp dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác -Lênin, Đảng và Nhà nớc ta đà ... đổi sang nền kinh tế thị trờng. 1. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác-Lênin. 4 2. Khái niệm về kinh tế thị trờng. 5 3. Việc vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác-Lêninh vào hoạt...
 • 18
 • 2,663
 • 5

Xem thêm