qua trinh thiet bi truyen khoi

QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI potx

QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI potx

Hóa học - Dầu khí

... truyền khối. - Trình bày các bi u diễn thành phần pha - Trình bày được quá trình khuếch tán, động lực khuếch tán. - Làm các bài tập liên quan đến chương. II. Các Bi u Diễn Thành Phần Pha ... KHÔNG ĐỔI Qúa trình truyền khối xảy ra - y giảm dần, x tăng dần ntvv AMMONIAC II. Các Bi u Diễn Thành Phần Pha BÀI TẬP d, Nồng độ mol: Từ nhiệt độ tra bảng ta được: C0203tan3tan33tan/7.10)1(/92411/998/789mkmolMxxMxCmkgxxmkgmkgnuocolexnuocolenuocoleMỤC ... Clapeyron và Dalton, ta có:p* = P.y* • Phương trình cân bằng: • y*=(H/P)x • y*=(Po/P)x II. Các Bi u Diễn Thành Phần Pha BÀI TẬP Ta có: Thành phần thành phần mol: OHHC52X = 0.3 a, Thành...
 • 60
 • 5,471
 • 70
quá trình thiết bị truyền khối

quá trình thiết bị truyền khối

Quản lý nhà nước

... c khi vào caloriphe, sau ệ ủ ướkhi qua caloriphe và sau khi s y, J/kgất0,t1, t2: nhi t đ không khí tr c và sau khi vào caloriphe, sau khi ệ ộ ướ qua caloriphe và sau khi s y xong, ấoCi0,i1,i2: ... ủ ơ ướ ề ặ ậ ệ ớ ơáp su t riêng ph n c a h i n c trong môi tr ng không khí xung ấ ầ ủ ơ ướ ườquanh.Do đó, ta ph i nghiên c u c hai m t c a quá trình s y: tĩnh ả ứ ả ặ ủ ấl c h c và đ ng l ... bình c a tác nhân ộ ẩ ủl n h n so v i không tu n hoàn, thích ớ ơ ớ ầh p s y nh ng v t li u d b bi n ợ ấ ữ ậ ệ ễ ị ếd ng trong quá trình s y nhi t đ ạ ấ ở ệ ộcao, hàm m th p (nh đ g m, sành,...
 • 37
 • 1,637
 • 0
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phạm văn bôn) - phần đề thi

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phạm văn bôn) - phần đề thi

Hóa học - Dầu khí

... mudi än (ö vüng bidn) dd kdt rinh mudi tir nrrdc bidn ngr/öi ra rhuc hien quä trinh näo sau däy:a. Läm ndng nhö änh säng mät tröib. Läm lanh nhö gid bidnc. Cö tläc dung ... thd lä d0 cÖng cüa:a. Mäy n6n b. M6y bdm c. Quat mäy d. Cä 3 cäu trÖn CIöu ching-,14-Cäu (E33):Flinh El bidu di6n sr/ bidn thiÖn nhiQt dö cüa cäc döng luti chdt rrong ... dring?: a. Lä thidt bi sinh nhi€t näng d nhiQt d0 cao vä sr? dung nhiöt näng tai chö cho muc dich cöng nghönhtr 1ä 1 rhidr bi cöng nghQb. Lä thidt bi sinh nhiet näng ö...
 • 57
 • 2,316
 • 5
QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 1 doc

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 1 doc

Tự động hóa

... độ tăng thì Ψ tăng. Với khí lý tưởng, quan hệ trên là đường thẳng. Với khí thực, Ψ phụ thuộc vào nồng độ và quan hệ này là đường cong, khi nồng độ x nhỏ, quan hệ trên là đường thẳng. Định luật ... pha Φy Chương 1: Các kiến thức cơ bản của quá trình chuyển khối 2. Bi u diễn thành phần pha Thống nhất các ký hiệu bi u diễn thành phần: •  ak – Nồng độ phần % khối lượng của một cấu ... cơ bản của quá trình chuyển khối 2. Bi u diễn thành phần pha XkYkPhần khối lượng Chương 1: Các kiến thức cơ bản của quá trình chuyển khối 2. Bi u diễn thành phần pha xk=gkGxyk=g'kGyPhần...
 • 19
 • 3,716
 • 96
QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 2 pptx

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 2 pptx

Tự động hóa

... phân bố qua màng Φx: dGdFdτ=xbg− xRxβx=1Rxβy=1RyHệ số cấp chất trong pha x và y Lượng vật chất chuyển qua màng Φy trong thời gian τ là: Lượng vật chất chuyển qua màng ... trình chuyển khối yxy* x* ybg xbg Hệ số cấp chất Hệ số cấp chất là lượng vật chất chuyển qua một đơn vị bề mặt trong một đơn vị thời gian khi hiệu số nồng độ là một đơn vị. Hệ số cấp ... khí Khối lượng mol, kg/kmol Thể tích mol, cm3/mol Hệ số khuếch tán là lượng vật chất đi qua một đơn vị bề mặt trong một đơn vị thời gian khi nồng độ vật chất giảm một đơn vị trên một...
 • 11
 • 2,204
 • 56
QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 3 pot

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 3 pot

Tự động hóa

... tán trong môi trường động kết hợp với các phương trình thuỷ động lực học khi bi t các điều kiện đầu và điều kiện bi n - Việc giải phương trình này gặp nhiều khó khăn nên thông thường nhất ... có thể xác định theo phương trình có dạng chung: G = βFΔC Cùng một lượng vật chất đó đi qua bề mặt bi n giới giữa các pha bằng khuyếch tán phân tử được xác định bằng phương trình sau Chuẩn ... kể đến ảnh hưởng của chuẩn số đồng dạng Gr và nếu không kể đến ảnh hưởng của lực khối lượng (bỏ qua chuẩn số đồng dạng Fr) thì ta có Nu = A. Rem. P!rn.dd0"#$%&'i.ll0"#$%&'k2...
 • 16
 • 3,958
 • 103
QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 2 ppt

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 2 ppt

Tự động hóa

... từ dưới lên qua ống hơi vào chóp, qua khe chóp để tiếp xúc với chất lỏng trên đĩa. Chóp có cấu tạo tròn hay dạng khác. Thân chóp có rãnh tròn, chữ nhật hoặc tam giác để khí đi qua. Hình dáng ... động: - ở vận tốc bé, khí qua lỏng ở dạng từng bong bóng riêng lẻ, nên tháp làm việc ở chế độ sủi bong bóng. Lúc này chất lỏng vừa đi qua ống chảy chuyền vừa cùng bọt qua lỗ đĩa. - Nếu tăng ... thuộc vào áp suất. Định luật Henry: y* = mx Đối với khí lý tưởng, m là hằng số, dùng để bi u diễn quan hệ y* =f(x) là đường thẳng Đối với khí thực, m phụ thuộc vào x, nên đường cân bằng là...
 • 31
 • 1,467
 • 32
môn học quá trình và thiết bị truyền khối chương 2 khái niệm

môn học quá trìnhthiết bị truyền khối chương 2 khái niệm

Môi trường

... t l ng là l ng khí hòa ộ ủ ấ ỏ ượtan trong m t đ n v ch t l ng. Đ hòa tan có th ộ ơ ị ấ ỏ ộ ể bi u th b ng kg/kg, kg/mể ị ằ3, g/lít…Đ hòa tan c a khí trong ch t l ng ph thu c vào tính ộ ... ụ ộ ệ ộmôi tr ng và áp su t riêng ph n c a khí trong h n ườ ấ ầ ủ ỗh p. ợS ph thu c có th bi u th b ng đ nh lu t Henry – ự ụ ộ ể ể ị ằ ị ậDalton nh sauư : ycb = m.xCh ng 2ươII. Đ hòa ... quá trình h p thuấ3. S mâm lý thuy tố ếII. Đ hòa tan c a khí vào l ngộ ủ ỏS ph thu c có th bi u th b ng đ nh lu t Henry – ự ụ ộ ể ể ị ằ ị ậDalton nh sauư : ycb = m.xĐ i v i khí lý...
 • 19
 • 1,055
 • 1
môn học quá trình và thiết bị truyền khối chương 3

môn học quá trìnhthiết bị truyền khối chương 3

Môi trường

... n h p ch t l ng ho c ư ươ ỗ ợ ấ ỏ ặh n h p khí đã hóa l ng thành nh ng c u t riêng ỗ ợ ỏ ữ ấ ử bi t d a trên đ bay h i khác nhau gi a các c u t ệ ự ộ ơ ữ ấ ửtrong h n h p.ỗ ợCh ng 3ươI. Khái...
 • 15
 • 1,045
 • 2
môn học quá trình và thiết bị truyền khối chương 4

môn học quá trìnhthiết bị truyền khối chương 4

Môi trường

... ng)ỏ ỏTách h n h p hòa tan hoàn toàn ho c hòa tan m t ỗ ợ ặ ộph n vào nhau thành c u t riêng bi tầ ấ ử ệCh ng 4ươI. Khái Ni mệQuá trình trích ly l ng – l ng g m 3 giai đo n:ỏ ỏ ồ ạGiai...
 • 16
 • 2,053
 • 3
môn học quá trình và thiết bị truyền khối chương 5

môn học quá trìnhthiết bị truyền khối chương 5

Môi trường

... “l ng” có các “c a s ” có kích th c nh t ư ồ ồ ử ổ ướ ấđ nh ch cho phép nh ng phân t nh h n đi qua. ị ỉ ữ ử ỏ ơĐ c ch t o t các nguyên li u giàu Cacbon. Quá trình s n ượ ế ạ ừ ệ ảxu t g m...
 • 13
 • 1,536
 • 0
môn học quá trình và thiết bị truyền khối giới thiệu môn học

môn học quá trìnhthiết bị truyền khối giới thiệu môn học

Môi trường

... ế2121lnyyyyytb∆∆∆−∆=∆2121lnxxxxxtb∆∆∆−∆=∆Ch ng 1ươII. Các Bi u Di n Thành Ph n Phaể ễ ầ2. Quan h gi a các n ng đ thành ph n phaệ ữ ồ ộ ầCh ng 1ươII. Các Bi u Di n Thành Ph n Phaể ễ ầ•G: l u l ng mol ... P.y*•Ph ng trình cân b ng:ươ ằ•y*=(H/P)x•y*=(Po/P)x Ch ng 1ươII. Các Bi u Di n Thành Ph n Phaể ễ ầ2. Quan h gi a các n ng đ thành ph n phaệ ữ ồ ộ ầCh ng 1ươ1.3. Cân B ng PhaằChi ... Handbook (7th Edition) - McGraw Hill GI I THI U MÔN H CỚ Ệ ỌTài li u h c t pệ ọ ậCh ng 1ươII. Các Bi u Di n Thành Ph n Phaể ễ ầN ng đ ph n mol c a c u t trong pha x, pha yồ ộ ầ ủ ấ ửCác lo i n...
 • 33
 • 609
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25