quá trình phát triển của kiểm toán độc lập

Quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Kế toán

... kiểm toán độc lập đợc tách ra phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của cơ chế thị trờng (Công ty kiểm toán độc lập Price Waterhouse Cooper là công ty kiểm toán độc lập đầu tiên đợc thành lập ... kiểm toán đợc phân chia từ kiểm toán nói chung theo chức năng và chủ thể kiểm toán. Nó ra đời theo yêu cầu của cơ chế thị trờng đòi hỏi. Qua quá trình phát triển của kiểm toán nói chung, kiểm ... kiểm toán viên đang nhận kiểm toán. Những quan hệ họ hàng, gia đình ruột thịt cũng ảnh hởng đến tính độc lập của kiểm toán viên.Trong quá trình kiểm toán, nếu không hạn chế đợc thì kiểm toán...
 • 17
 • 1,400
 • 2
81 Quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán độc lập ở VN 

81 Quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán độc lập ở VN 

Kế toán

... kiểm toán độc lập đợc tách ra phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của cơ chế thị trờng (Công ty kiểm toán độc lập Price Waterhouse Cooper là công ty kiểm toán độc lập đầu tiên đợc thành lập ... sau:4 Quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán độc lập ở Việt Nam Nội dungI .Sự tất yếu hình thành loại hình kiểm toán độc lập ở Việt Nam .1.Sự ra đời loại hình kiểm toán độc lập ở Việt ... kiểm toán viên đang nhận kiểm toán. Những quan hệ họ hàng, gia đình ruột thịt cũng ảnh hởng đến tính độc lập của kiểm toán viên.Trong quá trình kiểm toán, nếu không hạn chế đợc thì kiểm toán...
 • 16
 • 576
 • 0
Vai trò của lực lượng sản xuất đối với đời sống xã hội và vận dụng vào quá trình phát triển của Việt Nam.DOC

Vai trò của lực lượng sản xuất đối với đời sống xã hội và vận dụng vào quá trình phát triển của Việt Nam.DOC

Kế toán

... quá trình phát triển của Việt Nam :Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển của LLSX một cách đúng hớng . Xác định con đờng đi lên của CNXH không qua giai đoạn phát triển của ... . Hình thức phát triển này làm tiền đề cho hình thức phát triển kia nh là mối quan hệ nhân quả, chúng là các giai đoạn phát triển của một quá trình thống nhất . Giai đoạn phát triển tuần tự ... ảnh h ởng của lực l ợng sản xuất tới xà hội : 4 II. Vận dụng lý luận về lực l ợng sản xuất trong quá trình phát triển của Việt Nam : 6 1. Quan điểm phát triển kinh tế - xà hội của nhà n...
 • 16
 • 1,420
 • 3
Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015.pdf

Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015.pdf

Kế toán

... vụ kiểm toán Dịch vụ tư vấn - Kiểm toán BCTC. - Kiểm toán BCTC vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế. - Kiểm toán hoạt động. - Kiểm toán tuân thủ. - Kiểm toán nội bộ. - Kiểm toán ... tiễn của đề tài Đề tài này đưa ra một cách nhìn tổng quát về sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Các chiến lược phát triển ... môn nghiệp vụ kiểm toán. 25 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM 2.6 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 2.1.1 Lịch...
 • 101
 • 761
 • 3
23 Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đến năm 2015

23 Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đến năm 2015

Kế toán

... vụ kiểm toán Dịch vụ tư vấn - Kiểm toán BCTC. - Kiểm toán BCTC vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế. - Kiểm toán hoạt động. - Kiểm toán tuân thủ. - Kiểm toán nội bộ. - Kiểm toán ... thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam; Chương 3: Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đến năm 2015. ... ít công ty kiểm toán khác có văn phòng làm việc riêng. 2.8 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM Việc xây dựng chiến lược phát triển ngành...
 • 101
 • 433
 • 1
131 Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015

131 Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015

Kế toán

... 2.1.2.2 Căn cứ vào chủ thể kiểm toán Kiểm toán độc lập Đây là loại kiểm toán được thực hiện bởi các KTV chuyên nghiệp, độc lập làm việc trong các công ty kiểm toán. KTĐL là loại hình dịch ... 2.1.2 Phân loại kiểm toán 2.1.2.1 Căn cứ vào mục đích Kiểm toán BCTC Kiểm toán BCTC là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của BCTC của một đơn vị. Kiểm toán BCTC thường ... LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 44 3.1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGÀNH KTĐL VIỆT NAM 44 3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH KTĐL VIỆT NAM 46 3.2.1 Mục tiêu tổng quát...
 • 101
 • 531
 • 0
KIỂM TOÁN NỘI BỘ- MỘT NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC HIỆN NAY.DOC

KIỂM TOÁN NỘI BỘ- MỘT NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC HIỆN NAY.DOC

Kế toán

... pháp lý của kiểm toán, có thể có kiểm toán bắt buộc và kiểm toán tự nguyện.ã Theo tổ chức bộ máy kiểm toán, có thể phân kiểm toán thành kiểm toán nhà nớc, kiểm toán độc lậpkiểm toán nội ... phân kiểm toán thành kiểm toán toàn diện và kiểm toán chọn điểm ( điển hình ).ã Theo tính chu kỳ của kiểm toán, có thể phân kiểm toán thành kiểm toán thờng kỳ, kiểm toán định kỳ và kiểm toán bất ... thể của kiểm toán có thể phân kiểm toán thành kiểm toán thông tin, kiểm toán qui tắc ( tuân thủ ), kiểm toán hiệu năng và kiểm toán hiệu quả.ã Theo phạm vi tiến hành kiểm toán, có thể phân kiểm...
 • 27
 • 884
 • 2
Kiểm toán nội bộ- một nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp và tổ chức hiện nay.doc

Kiểm toán nội bộ- một nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp và tổ chức hiện nay.doc

Kế toán

... nghiệp độc lập đáp ứng yêu cầu của xã hội.1.2. Tại Việt Nam .Trước khi có sự ra đời của KTNB thì ở Việt Nam đã xuất hiện hai loại hình kiểm toán : Kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập . ... tiên quyết để phát huy ưu việt này là chất lượng kiểm toán viên nội bộ . Kiểm toán viên nội bộ khi thực hiện công việc thì họ phải có tính độc lập . Tính độc lập cho phép kiểm toán viên nội ... đã được kiểm toán của KTNB hoặc kiểm toán độc lập “ . Khi kiểm toán viên nội bộ xem xét , ký thống nhất với số liệu kế toán trưởng thì kết quả naỳ KTNB chịu trách nhiệm chính hay kế toán trưởng...
 • 30
 • 609
 • 0
84 Kiểm toán nội bộ - 1 nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp & tổ chức hiện nay

84 Kiểm toán nội bộ - 1 nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp & tổ chức hiện nay

Kế toán

... chính, kiểm toán nghiệp vụ ( hoạt động ) và kiểm toán liên kết.ã Theo lĩnh vực cụ thể của kiểm toán có thể phân kiểm toán thành kiểm toán thông tin, kiểm toán qui tắc ( tuân thủ ), kiểm toán ... tự nguyện.ã Theo tổ chức bộ máy kiểm toán, có thể phân kiểm toán thành kiểm toán nhà nớc, kiểm toán độc lậpkiểm toán nội bộ.2. Khái quát chung về kiểm toán nội bộ (KTNB).2.1. Khái niệm.ở ... thể phân kiểm toán thành kiểm toán thờng kỳ, kiểm toán định kỳ và kiểm toán bất thờng ( đột xuất ).ã Theo quan hệ pháp lý của kiểm toán, có thể có kiểm toán bắt buộc và kiểm toán tự nguyện.ã...
 • 27
 • 388
 • 0
Lý luận chung về lãi suất và vai trò của lãi suất đối với quá trình phát triển kinh tế (2).DOC

Lý luận chung về lãi suất và vai trò của lãi suất đối với quá trình phát triển kinh tế (2).DOC

Kế toán

... Vai trò của l i suất trong nền kinh tếÃ1. LÃi Suất với quá trình huy động vốn.Lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy để phát triển kinh tế cần phải có vốn và thời gian. Các nớc t bản phát triển ... gia sẽ sử dụng các công cụ kiểm soát tiền tệ gián tiếp để tham gia điều chỉnh các mức lÃi suất trên thị trờng nhằm phát huy vai trò của lÃi suất đối với sự phát triển của kinh tế xà hội. 24đề ... bản phát triển phải mất hàng trăm năm phát triển công nghiệp và quá trình lâu dài tích tụ vốn từ sản xuất và tiêu dùng. Đối với Việt Nam trên con đờng phát triển kinh tế thì vấn đề tích luỹ và...
 • 27
 • 1,272
 • 4

Xem thêm