phần mềm thực hành lập trình c

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Kỹ thuật lập trình

... (m c định là SRCCOPY) void PutBitmap(CDC* pDC, CBitmap* pBitmap, CPoint TopLeft, DWORD dwRop = SRCCOPY ) { BITMAP bm; CDC TempDC; TempDC.CreateCompatibleDC(pDC); TempDC.SelectObject(pBitmap); ... y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép ... pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c vùng device context nguồn dwRop Chế...
 • 8
 • 842
 • 2
Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Kỹ thuật lập trình

... về chương trình b. C c yêu c u kh c: - Tất c c c ch c năng đều thể hiện trên ToolBar - Mỗi ch c năng đều c ToolTip Text và c hướng dẫn trên StatusBar - Tất c ch c năng liên quan đến Clipboard ... client c a c a sổ giao diện chính - Xử lý WM_SIZE để kích thư c của c a sổ soạn thảo EDIT luôn trùng khớp với kích thư c vùng client c a c a sổ giao diện chính - Th c hiện c c ch c năng: ... user click chọn 1 ngày trên lịch, chương trình sẽ mở giao diện hộp thoại quản lý c ng vi c như sau: • Ngày: là ngày/tháng/năm đã chọn • C c công vi c: danh sách c c công vi c đã đư c định...
 • 7
 • 730
 • 3
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Kỹ thuật lập trình

... dung c a nó dưới 4 dạng : Dạng Icon : gồm c c c icon c kích c 32x32 và c một nhãn dưới từng icon. Dạng Small Icon : gồm c c c icon 16x16 và nhãn bên phải icon. Dạng Listview : gồm c c c ... kiểu CimageList c tên là m_ilChua. Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL GIỚI THIỆU ListControl đư c bao b c bởi lớp CListCtrl trong MFC. ListControl ... phải c giá trị ID liên t c. (Muốn đư c c c ID liên t c, chúng ta phải Insert ho c Import nó vào trong Project c ng một l c ho c sẽ vào trong tập tin Resource.h chỉnh sửa c c giá trị ID c a...
 • 7
 • 685
 • 1
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Kỹ thuật lập trình

... CDC* pSrcDC, int xSrc, int ySrc, DWORD dwRop ); với x, y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context ... pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c vùng device context nguồn dwRop Chế ... t c vẽ sẽ đư c th c hiện trên dc ảo này thay vì th c hiện tr c tiếp trên dc thật.  Cuối c ng chép nội dung c a dc ảo vào dc thật. Xem như chỉ thao t c tr c tiếp trên device context thật....
 • 8
 • 593
 • 1
Bài tập thực hành lập trình C nâng cao - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. Hồ Chí Minh pdf

Bài tập thực hành lập trình C nâng cao - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. Hồ Chí Minh pdf

Kỹ thuật lập trình

... TacGia (t c giả), SL (số lượng c c cuốn sách c a đầu sách). Viết chương trình th c hiện c c ch c năng sau: • Nhập vào một danh sách c c đầu sách (tối đa là 100 đầu sách) • Nhập vào tên c a quyển ... hàm đếm c c c c trị trong ma trận c c số nguyên (một phần tử đư c coi là c c trị khi nó là giá trị c c đại hay c c tiểu). 109. Viết hàm đếm c c giá trị là số hoàn thiện trong ma trận c c số nguyên. ... điểm. 60. Cho một hình trụ c c c thông tin sau: BanKinh (bán kính hình trụ kiểu số th c) , ChieuCao (chiều cao hình trụ kiểu số th c) . Hãy th c hiện c c công vi c sau. • Nhập dữ liệu cho hình...
 • 14
 • 2,565
 • 20
Hướng dẫn thực hành lập trình Windows nâng cao phần cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn thực hành lập trình Windows nâng cao phần cơ sở dữ liệu

Kỹ thuật lập trình

... Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows nâng cao phần CSDL Trang 2/16 Module 1 Nội dung kiến th c th c hành: +Một số thu c tính c a c c control +C c đối tượng m c nối CSDL trong mô ... • C c bài c dấu (*) là c c bài tập nâng cao dành cho sinh viên khá giỏi. Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows nâng cao phần CSDL Trang 14/16 • Ở sự kiên selectedIndexChanged c a ... combobox cboSV.DataSource = tbl; Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows nâng cao phần CSDL Trang 4/16 Hướng dẫn th c hành - Lập trình Windows nâng cao phần CSDL...
 • 16
 • 444
 • 0
Ôn thi thực hành lập trình window

Ôn thi thực hành lập trình window

Kỹ thuật lập trình

... phỏng ch c năng c a một số thiết bị như: Điện thoại, Radio, CD Player,…sử dụng c c control chuẩnEditText, StaticTextButtonComboBox, ListBoxRadio Button, CheckBoxImageFrame…TRẦN NG C BẢO ... THỰỰ C H C HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mô phỏng ch c năng c a Điện thoạiĐại H c Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán – Tin H c LLẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH ... phỏng ch c năng c a Điện thoạiTRẦN NG C BẢO  KHOA TOÁN -TIN H C  ĐẠI H C SƯ PHẠM TP.HCM  (6)TRTRẦẦN NGN NGỌỌ C B C BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌ C C...
 • 15
 • 812
 • 4
Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... liệu Trình đơn “Kích thư c c 2 m c: “Phóng to” (phím tắt Ctrl + P) và “Thu nhỏ” (phím tắt Ctrl + N). C c menu c ng bị ẩn tương ứng với kích thư c hiện tại c a Form. Khi chọn m c “Thoát” ... 5: Viết chương trình trò chơi đoán từ như sau: Bắt đầu chạy chương trình, nhập tên 2 người chơi. Người chơi 1 nhập từ cho người chơi 2 đoán (độ dài từ không quá 8 ký tự) Lập trình C sở dữ ... m c “Thoát” (phím tắt Ctrl + T) trong trình đơn “Màu s c , chương trình kết th c. Khi click chuột phải lên Form, ContextMenu sẽ hiện ra (xem hình). Xử lý c c sự kiện trên ContextMenu tương tự...
 • 4
 • 5,023
 • 29
Thực hành lập trình ứng dụng

Thực hành lập trình ứng dụng

Kỹ thuật lập trình

... tiết)A. C ch th c tổ ch c th c hành: •Giáo viên c ng bố c c chủ đề và c c bài tập mẫu đã chuẩn bị trư c. •Sinh viên đăng ký nhóm làm vi c (3-4 SV/nhóm) và chọn chủ đề theo sở trường c a họ.Giáo ... mềm hỗ trợ c ng như c c yêu c u c thể đối với hệ thống này. Ví dụ: Với bài tập 3.3, giáo viên c n:- Nêu đ c điểm c a bài thi tr c nghiệm- Nêu yêu c u phải đáp ứng c a phần mềm như c n c ... một số phần mềm tương tự ho c c c tài liệu mà sinh viên c thể tham khảo.Nhóm làm vi c phân c ng, lên kế hoạch làm vi c cụ thể cho mỗi thành viên và nộp lại cho giáo viên để giáo viên c thể...
 • 3
 • 551
 • 3
Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng java cơ bản

Kỹ thuật lập trình

... + X);}}2.1 Cho biết kết quả c a chương trình trên? Liệt kê c c biến trong chương trình? Cho biết c c biến c khai báo final c ý nghĩa gì?Bài tập 5class Demo{public static void main(String[] ... 1985;System.out.println(tuoi);}}Hãy cho biết kết quả c a chương trình trên? Từ bài trên, hãy viết chương trình cho nhập năm sinh và cho biết tuổi? Bài tâp 4class Demo{public static void main(String[] args) { ... d =c+ 3; //2final int c= b+2; //3 final int a=1; //4System.out.println(a + b + c + d);System.out.println();}}3.1 Chương trình này c lỗi không? Tại sao? 3.2 Hãy sửa lại để chương trình c ...
 • 6
 • 9,644
 • 117
Tài liệu Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống doc

Tài liệu Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống doc

Kỹ thuật lập trình

... sau đó biên dịch và chạy chương trình để xem kết quả. - C c ch nào x c định chiều dài c a một biến bất kỳ hay không ?. Hãy cho biết c c c pháp c a lệnh c thể th c hiện đư c yêu c u này. Sau ... Lý Chuỗi Ký Tự 1. M c Tiêu: - Viết đư c c c chương trình xử lý chuỗi ký tự bằng c c lệnh xử lý chuỗi 2. Kiến th c cần chuẩn bị: - Bảng mã ASCII. - Kết quả c a c c bài thí nghiệm trư c - C c ... Kiến th c cần chuẩn bị: - Kết quả c a c c bài th c hành trư c - C c lệnh xử lý chuỗi. 3. Nội dung th c hành: 3.1. Nhập xuất nhị phận: Chương trình mẫu sau đây cho phép nhập số nhị phân 8 bit,...
 • 39
 • 616
 • 2

Xem thêm