phương pháp phổ hấp thu nguyên tử aas

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS. c. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS) [9] Nguyên tắc : Khi nguyên tử tồn tại tự do ở thể khí và ở trạng thái năng lượng cơ bản, thì nguyên tử không thu ... hoá, phổ phân tử UV-VIS, sắc kí lỏng hiệu năng cao (HLPC), phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F -AAS) và không ngọn lửa (GF -AAS) … Sau đây là một số phương pháp xác định ... nguyên tố phân tích, chúng sẽ hấp thụ tia sáng đó sinh ra một loại phổ của nguyên tử. Phổ này được gọi là phổ hấp thụ của nguyên tử. Với hai kỹ thu t nguyên tử hóa, nên chúng ta cũng có hai...
 • 82
 • 2,334
 • 10

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... Phổ hấp thụ phân tử 10-5  10-6 2 Phổ huỳnh quang phân tử 10-6  10-7 3 Phổ hấp thụ nguyên tử 10-6  10-7 4 Phổ huỳnh quang nguyên tử 10-7  10-8 5 Phổ phát xạ nguyên tử ... ngƣờ i [18]. 1.3.Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử 1.3.1. Nguyên tắc của phương pháp Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử dựa trên cở sở nguyên tử ở trạng thái hơi có khả năng hấp thụ các bức xạ có ... thu t nguyên tử hoá mẫu là kỹ thu t nguyên tử hoá trong ngọn lửa (F -AAS) và kỹ thu t nguyên tử hoá mẫu không ngọn lửa (EST -AAS) . Nguyên tắc chung là dùng nhiệt độ cao để hoá hơi và nguyên tử...
 • 72
 • 1,863
 • 14

Xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (f AAS)

Xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (f AAS)

Thạc sĩ - Cao học

... tiếp Cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F -AAS) ”, chúng tôi đã thu được một số kết quả như sau: -Tối ưu hoá các điều kiện xác định Ag bằng phương pháp F -AAS. - Khảo sát và ... kỹ thu t phân tích mới để xác định dư lượng kháng sinh trong thực phẩm là yêu cầu cần thiết. Trên thế giới, phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) đã được ứng dụng rất phổ biến. Phương ... thao tác tiến hành đơn giản và thu n tiện, có thể tự động hoá quá trình phân tích. Ở nước ta phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử đã là một trong các phương pháp tiêu chuẩn để phân tích...
 • 14
 • 538
 • 0

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

Thạc sĩ - Cao học

... Tỉnh Thái Nguyên. 2.2. Giới thiệu phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử [9] 2.2.1. Nguyên tắc của phương pháp Cơ sở lý thuyết của phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là dựa trên sự hấp thụ năng ... thức: A= a.Cx Có 2 phương pháp định lượng theo phép đo AAS là : phương pháp đường chuẩn và phương pháp thêm tiêu chuẩn. Thực tế cho thấy phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử có nhiều ưu việt ... phụ thu c vào nồng độ (0<b1) Phương trình trên là cơ sở định lượng cho phép đo AAS Tuỳ thu c vào kỹ thu t nguyên tử hoá mẫu mà người ta phân biệt phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F -AAS) ...
 • 82
 • 767
 • 8

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Khoa học tự nhiên

... hoá, phổ phân tử UV-VIS, sắc kí lỏng hiệu năng cao (HLPC), phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F -AAS) và không ngọn lửa (GF -AAS) … Sau đây là một số phương pháp xác định ... . Tuỳ thu c vào loại phản ứng chính được dùng mà người ta chia phương pháp phân tích thể tích thành các nhóm phương pháp trung hoà, phương pháp oxi hoá khử, phương pháp kết tủa, phương pháp ... Absorbance Độ hấp thụ AAS Atomic Absorption Spectrometry Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử F- AAS Flame - Atomic Absorption Spectrometry Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa HCL...
 • 82
 • 958
 • 3

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

Hóa học

... Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính Nguyễn Thị Thu Hằng CHƯƠNG 3. KếT QUả Và THảO LUậN Khoa ... Ứng dụng phân tích mẫu thực tế và tính hiệu suất thu hồi của phương pháp 76 - KẾT LUẬN 83 - TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 - PHỤ LỤC i Nguyễn Thị Thu Hằng CHƯƠNG 3. KếT QUả Và THảO LUậN Khoa Hóa ... ph hp th nguyờn t s dng k thut hidrua hoỏ HVG - AAS NguyÔn ThÞ Thu H»ng Môc lôc Khoa Hãa häc – Trêng §HKHTN LuËn v¨n th¹c sÜ3.5.1. Đánh giá tính phù hợp của phương trình hồi qui thông...
 • 102
 • 869
 • 2

Phân tích các dạng asen trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp với chemometrics

Phân tích các dạng asen trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp với chemometrics

Thạc sĩ - Cao học

... mà phổ biến là các phương pháp kết hợp với mạng nơron nhân tạo. Tùy thu c vào đặc điểm của hàm phụ thu c, có thể chia các phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính thành 2 nhóm chính: Các phương ... H2 + BO3- Dòng khí mang Ar sẽ dẫn AsH3 khác sang vùng nguyên tử hóa: Định lượng As sinh ra bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử tại bước sóng đặc trưng của As là λ = 193,7nm. 2.1.2. ... hội khoa học kĩ thu t phân tích l y, hóa, sinh học Việt Nam. 6. Nguyễn Thị Thu Hằng(2008), Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng Asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử, Luận văn thạc...
 • 16
 • 805
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử docx

Luận văn: Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử docx

Khoa học tự nhiên

... dụng phương pháp này cần phải tách các ion ảnh hưởng đến màu của phức. Phương pháp dùng thu c thử SCN- có giới hạn phát hiện kém, độ chính xác thấp mà được sử dụng rộng vì phương pháp này ... điều chế đồng bằng phương pháp thu luyện. Sắt là nguyên tố quan trọng cho sự sống và công nghiệp. Vì thế người ta tìm nhiều cách thức và phương pháp để tách và làm giàu nguyên tố này. 1.2. ... Microsoft Excel , thu được giá trị hệ số hấp thụ phân tử gam là: ε ≈ 2,14.104 ± 0,05991 ( l.cm-1.mol-1) Giá trị ε tương đối lớn, do đó phức này khá bền . 3.4.1.2. Phương pháp tỷ số mol...
 • 40
 • 854
 • 0

Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ứng dụng phân tích tích tồn dư kim loại nặng trong thực phẩm pot

Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ứng dụng phân tích tích tồn dư kim loại nặng trong thực phẩm pot

Cao đẳng - Đại học

... thành nguyên tử tự doDung dichPhun khíSon khí Nguyên tử tự doNhiệtNgọn lửaQuá trình nguyên tử hoá trong ngọn lửa Dung dịchHoá hơiBay hơiSon khí hoáSon khí Nguyên tử hoá Nguyên tử tự ... khôTro hoá Nguyên tử hoáNhiệt độ (oC)Thời gian (s)Outer gas (Ar)Inner gas (Ar)Inner gas (O2)0 20 35 50 54Làm sạchMột số quy trình ứng dụng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử phân tích ... để nguyên tử hóa và đo phổ hấp thụ của As Hydrid hoá (HVG)Hydrid hoá (HVG) Hệ thống AAS (1) nguồn bức xạ (đèn catot rỗng)Nguồn sáng Đèn Catot rỗngQUÁ THÌNH PHÁT TRIỂN PHỔ NGUYÊN TỬ1950...
 • 48
 • 2,133
 • 1

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... Phương trình trên là cơ sở định lượng cho phép đo AAS Tuỳ thu c vào kỹ thu t nguyên tử hoá mẫu mà người ta phân biệt phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F -AAS) cho độ nhạy cỡ ppm. Phổ hấp thụ nguyên ... mẫu AAS. * Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS) Khi nguyên tử tồn tại tự do ở thể khí và ở trạng thái năng lượng cơ bản, thì nguyên tử không thu hay không phát ra năng lượng. Tức là nguyên ... nguyên tố phân tích, chúng sẽ hấp thụ tia sáng đó sinh ra một loại phổ của nguyên tử. Phổ này được gọi là phổ hấp thụ của nguyên tử. Với hai kỹ thu t nguyên tử hóa, nên chúng ta cũng có hai...
 • 51
 • 728
 • 0

Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Công nghệ - Môi trường

... của máy đo.3. Các phương pháp định lượng của phổ hấp thụ AAS: 3.1 Nguyên tắc của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [2] Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tửphương pháp xác định nồng ... tích?18Tìm hiểu phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử AAS này được gọi là hệ thống nguyên tử hóa mẫu hay dụng cụ để nguyên tử hóa mẫu. Đám hơi nguyên tử tự do chính là môi trường hấp thụ ánh ... trong các phương pháp chuẩn hoá sau: Phương pháp đường chuẩn Phương pháp thêm tiêu chuẩn Phương pháp đồ thị không đổi Phương pháp dùng một mẫu chuẩn Phương pháp vi sai 3.2.1. Phương pháp đồ...
 • 24
 • 7,839
 • 30

ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM potx

ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM potx

Điện - Điện tử - Viễn thông

... và tạo ra phổ của nguyên tử đó. Phổ sinh ra trong quá trình này gọi là phổ hấp thu nguyên tử. 1.2. Nguyên tắc của phép đo AAS Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dựa trên sự hấp thụ chọn ... 3PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS)  1. Nguyên tắc của phép đo AAS: 1.1. Nguyên tắc sinh phổ: Các nguyên tử ở trạng thái bình thường thì chúng không hấp thu hay bức ... 1: PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) 3 1. Nguyên tắc của phép đo AAS 3 1.1. Nguyên tắc sinh phổ: 3 1.2. Nguyên tắc của phép đo AAS 3 1.3. Các bước chuẩn bị phân tích bằng AAS...
 • 16
 • 2,492
 • 9

Tài liệu luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG ĐỒNG, CROM, NIKEN TRONG RAU XANH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) docx

Tài liệu luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG ĐỒNG, CROM, NIKEN TRONG RAU XANH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) docx

Thạc sĩ - Cao học

... ngƣờ i [18]. 1.3.Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử 1.3.1. Nguyên tắc của phương pháp Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử dựa trên cở sở nguyên tử ở trạng thái hơi có khả năng hấp thụ các bức xạ có ... thu t nguyên tử hoá mẫu là kỹ thu t nguyên tử hoá trong ngọn lửa (F -AAS) và kỹ thu t nguyên tử hoá mẫu không ngọn lửa (EST -AAS) . Nguyên tắc chung là dùng nhiệt độ cao để hoá hơi và nguyên tử ... độ hấp thụ của vạch phổ k là hệ số thực nghiệm phụ thu c vào nhiệt độ môi tr-ờng hấp thụ và hệ số hấp thụ nguyên tử của nguyên tố. l là bề dày lớp hấp thụ (cm) N là số nguyên tử của nguyên...
 • 72
 • 637
 • 3

Xem thêm