phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu bằng nhiễu xạ tia x

Đề tài so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam về tài sản cố định

Đề tài so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam về tài sản cố định

Kinh tế - Thương mại

... đến đề tài nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến vấn đề vận dụng chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, tích hợp nội dung chuẩn mực kế toán, tài liệu sửa đổi, ... tài sản lựa chọn phương pháp giá gốc phương pháp đánh giá lại a Phương pháp giá gốc Phương pháp giá gốc theo VAS IAS 16 khác Theo VAS giá trị tài sản theo phương pháp giá gốc x c định nguyên giá ... phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm Phương pháp khấu hao phải xem x t lại...
 • 67
 • 3,150
 • 12

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VẤN ĐỀ TIẾNG ANH CHUẨN VÀ TIẾNG ANH QUỐC TẾ: NHỮNG HÀM Ý CHO VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... Trung Việt Nam Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính phương pháp định lượng Công cụ nghiên cứu gồm câu hỏi phát cho 250 sinh viên học tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Huế (xem phụ lục 1) ... mang tính quốc tế mô hình giảng dạy tiếng Anh phù hợp cho nước 120 Nghiên cứu 3.1 Mục đích phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu tìm hiểu mục đích học tiếng Anh sinh viên, quan điểm giáo viên ... 10 giáo viên 15 sinh viên vấn sâu nhằm bổ sung cho số liệu định lượng Sau số kết nghiên cứu 3.2 Động học tiếng Anh Việt Nam Trước nghiên cứu xem học sinh sinh viên thích loại tiếng Anh nào, vấn...
 • 16
 • 491
 • 1

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong quản trị tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong quản trị tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam

Kinh tế

... yếu tập trung vào chuẩn mực CCTC 9 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp trình nghiên cứu Bố cục Đề tài Ngoài phần mở đầu ... phải tuân thủ theo pháp luật kế toán chế độ kế toán hành Nhà nước Từ năm 2000 đến nay, Bộ Tài nỗ lực nghiên cứu ban hành 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam, đồng thời NHNN nghiên cứu, x y dựng chế độ ... hàng Để x c định mức lãi suất cạnh tranh mà đảm bảo có lợi nhuận, nhà quản trị tài phải tính toán, đo lường chi phí vốn huy động (chi phí đầu vào) theo phương pháp khác như: phương pháp x c định...
 • 129
 • 405
 • 0

Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng việt dựa trên các chỉ mục là các từ ghép

Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng việt dựa trên các chỉ mục là các từ ghép

Công nghệ thông tin

... 1.2.1 C u trúc DTD / XSD 67 1.2.2 Tài li u XML 68 1.3 T p tin ch a t không th hi n n i dung c a v n b n (stop list) 70 1.3.1 C u trúc DTD / XSD 70 1.3.2 Tài li u XML ... 71 1.4.1 C u trúc DTD / XSD 71 1.4.2 Tài li u XML 73 1.5 T p tin sau tách t câu h i 74 1.5.1 C u trúc DTD / XSD 74 1.5.2 Tài li u XML 75 1.6 ... StopList 76 1.6.1 C u trúc DTD / XSD 76 1.6.2 Tài li u XML 77 1.7 T p tin ch a t câu h i tài li u liên quan 77 1.7.1 C u trúc DTD / XSD 77 Nguy n Th Thanh...
 • 118
 • 505
 • 2

Luận văn tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa trên các chỉ mục là các từ ghép"

Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... 1.2.1 C u trúc DTD / XSD 67 1.2.2 Tài li u XML 68 1.3 T p tin ch a t không th hi n n i dung c a v n b n (stop list) 70 1.3.1 C u trúc DTD / XSD 70 1.3.2 Tài li u XML ... 71 1.4.1 C u trúc DTD / XSD 71 1.4.2 Tài li u XML 73 1.5 T p tin sau tách t câu h i 74 1.5.1 C u trúc DTD / XSD 74 1.5.2 Tài li u XML 75 1.6 ... StopList 76 1.6.1 C u trúc DTD / XSD 76 1.6.2 Tài li u XML 77 1.7 T p tin ch a t câu h i tài li u liên quan 77 1.7.1 C u trúc DTD / XSD 77 Nguy n Th Thanh...
 • 119
 • 487
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa trên các chỉ mục là các từ ghép" doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... 1.2.1 C u trúc DTD / XSD 67 1.2.2 Tài li u XML 68 1.3 T p tin ch a t không th hi n n i dung c a v n b n (stop list) 70 1.3.1 C u trúc DTD / XSD 70 1.3.2 Tài li u XML ... 71 1.4.1 C u trúc DTD / XSD 71 1.4.2 Tài li u XML 73 1.5 T p tin sau tách t câu h i 74 1.5.1 C u trúc DTD / XSD 74 1.5.2 Tài li u XML 75 1.6 ... StopList 76 1.6.1 C u trúc DTD / XSD 76 1.6.2 Tài li u XML 77 1.7 T p tin ch a t câu h i tài li u liên quan 77 1.7.1 C u trúc DTD / XSD 77 Nguy n Th Thanh...
 • 119
 • 553
 • 0

Tài liệu Tiểu Luận: PHÂN TÍCH NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM VỀ TUÂN THỦ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ppt

Tài liệu Tiểu Luận: PHÂN TÍCH NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM VỀ TUÂN THỦ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ppt

Tài chính - Ngân hàng

... kết kiểm toán, không trọng yếu có thẻ xem x t áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm giảm thiểu loại bỏ nguy tới mức Có loại biện pháp bảo vệ: - Các biện pháp pháp luật chuẩn mực nghề nghiệp quy ... biện pháp bảo vệ Công ty hay nhóm kiểm toán có trách nhiệm giữ gìn tính độc lập cách xem x t hoàn cảnh thực tế nguy ảnh hưởng đến tính độc lập áp dụng biện pháp bảo vệ để loại bỏ làm giảm nguy xuống ... chứng minh phải sử dụng khả x t đoán nghề nghiệp để x c định mức độ hình thức công bố phù hợp - Nên trao đổi thông tin với bên có trách nhiệm vấn đề công bố - X t đoán xem liệu người làm kiểm toán...
 • 44
 • 885
 • 4

Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa trên các chỉ mục là từ ghép (Nguyến Thanh Hà vs Nguyễn Trung Hiếu) - 1 potx

Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa trên các chỉ mục là từ ghép (Nguyến Thanh Hà vs Nguyễn Trung Hiếu) - 1 potx

Quản trị kinh doanh

... 1.2.1 C u trúc DTD / XSD 67 1.2.2 Tài li u XML 68 1.3 T p tin ch a t không th hi n n i dung c a v n b n (stop list) 70 1.3.1 C u trúc DTD / XSD 70 1.3.2 Tài li u XML ... 71 1.4.1 C u trúc DTD / XSD 71 1.4.2 Tài li u XML 73 1.5 T p tin sau tách t câu h i 74 1.5.1 C u trúc DTD / XSD 74 1.5.2 Tài li u XML 75 1.6 ... StopList 76 1.6.1 C u trúc DTD / XSD 76 1.6.2 Tài li u XML 77 1.7 T p tin ch a t câu h i tài li u liên quan 77 1.7.1 C u trúc DTD / XSD 77 Nguy n Th Thanh...
 • 40
 • 206
 • 0

Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng việt dựa trên các chỉ mục là các từ ghép

Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng việt dựa trên các chỉ mục là các từ ghép

Công nghệ thông tin

... C u trúc DTD / XSD 67 1.2.2 Tài li u XML 68 1.3 T p tin ch a t không th hi n n i dung c a v n b n (stop list) 70 1.3.1 C u trúc DTD / XSD 70 1.3.2 Tài li u XML ... 71 1.4.1 C u trúc DTD / XSD 71 1.4.2 Tài li u XML 73 1.5 T p tin sau tách t câu h i 74 1.5.1 C u trúc DTD / XSD 74 1.5.2 Tài li u XML 75 ... vào t n s xu t hi n c a chúng t p tài li u s xu t hi n c a m i t m t tài li u riêng bi t Tr ng s c a m t t t ng n u t ó xu t hi n th ng xuyên m t tài li u gi m n u t ó xu t hi n th ng xuyên Nguy...
 • 138
 • 231
 • 0

Hoàn Thiện Thủ Tục Phân Tích Trong Tiến Trình Lập Kế Hoạch Tại Các Công Ty Kiểm Toán Việt Nam.pdf

Hoàn Thiện Thủ Tục Phân Tích Trong Tiến Trình Lập Kế Hoạch Tại Các Công Ty Kiểm Toán Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

... toán Phương Pháp Nghiên Cứu Cơ sở phương pháp luận Học thuyết Mác Chủ nghóa vật biện chứng Với phương pháp này, xem x t đối tượng nghiên cứu mối quan hệ vận động phát triển, đồng thời xem x t ... biểu diễn dạng phương trình gọi phương trình hồi quy Có hai phương pháp hồi quy để đánh giá dự báo kết tài doanh nghiệp là: phương pháp hồi quy đơn phương pháp hồi quy bội (i) Phương pháp hồi quy ... sau: 24/161 Y = b0 + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 + ………+b 1x1 +………+ bnxn + e Trong đó: Y: Biến phụ thuộc, xi: biến độc lập b0: tung độ gốc e: sai số bi: độ dốc phương trình theo biến xi Ví dụ phân tích dự...
 • 161
 • 563
 • 3

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán việt nam

 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... toán Phương Pháp Nghiên Cứu Cơ sở phương pháp luận Học thuyết Mác Chủ nghóa vật biện chứng Với phương pháp này, xem x t đối tượng nghiên cứu mối quan hệ vận động phát triển, đồng thời xem x t ... biểu diễn dạng phương trình gọi phương trình hồi quy Có hai phương pháp hồi quy để đánh giá dự báo kết tài doanh nghiệp là: phương pháp hồi quy đơn phương pháp hồi quy bội (i) Phương pháp hồi quy ... sau: 24/161 Y = b0 + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 + ………+b 1x1 +………+ bnxn + e Trong đó: Y: Biến phụ thuộc, xi: biến độc lập b0: tung độ gốc e: sai số bi: độ dốc phương trình theo biến xi Ví dụ phân tích dự...
 • 161
 • 431
 • 1

2 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty Kiểm toán Việt Nam

2 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty Kiểm toán Việt Nam

Kế toán

... toán Phương Pháp Nghiên Cứu Cơ sở phương pháp luận Học thuyết Mác Chủ nghóa vật biện chứng Với phương pháp này, xem x t đối tượng nghiên cứu mối quan hệ vận động phát triển, đồng thời xem x t ... biểu diễn dạng phương trình gọi phương trình hồi quy Có hai phương pháp hồi quy để đánh giá dự báo kết tài doanh nghiệp là: phương pháp hồi quy đơn phương pháp hồi quy bội (i) Phương pháp hồi quy ... sau: 24/161 Y = b0 + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 + ………+b 1x1 +………+ bnxn + e Trong đó: Y: Biến phụ thuộc, xi: biến độc lập b0: tung độ gốc e: sai số bi: độ dốc phương trình theo biến xi Ví dụ phân tích dự...
 • 161
 • 414
 • 0

21 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty kiểm toán Việt Nam

21 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty kiểm toán Việt Nam

Kế toán

... toán Phương Pháp Nghiên Cứu Cơ sở phương pháp luận Học thuyết Mác Chủ nghóa vật biện chứng Với phương pháp này, xem x t đối tượng nghiên cứu mối quan hệ vận động phát triển, đồng thời xem x t ... biểu diễn dạng phương trình gọi phương trình hồi quy Có hai phương pháp hồi quy để đánh giá dự báo kết tài doanh nghiệp là: phương pháp hồi quy đơn phương pháp hồi quy bội (i) Phương pháp hồi quy ... sau: 24/161 Y = b0 + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 + ………+b 1x1 +………+ bnxn + e Trong đó: Y: Biến phụ thuộc, xi: biến độc lập b0: tung độ gốc e: sai số bi: độ dốc phương trình theo biến xi Ví dụ phân tích dự...
 • 161
 • 388
 • 0

75 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty kiểm toán Việt Nam

75 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty kiểm toán Việt Nam

Kế toán

... toán Phương Pháp Nghiên Cứu Cơ sở phương pháp luận Học thuyết Mác Chủ nghóa vật biện chứng Với phương pháp này, xem x t đối tượng nghiên cứu mối quan hệ vận động phát triển, đồng thời xem x t ... biểu diễn dạng phương trình gọi phương trình hồi quy Có hai phương pháp hồi quy để đánh giá dự báo kết tài doanh nghiệp là: phương pháp hồi quy đơn phương pháp hồi quy bội (i) Phương pháp hồi quy ... sau: 24/161 Y = b0 + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 + ………+b 1x1 +………+ bnxn + e Trong đó: Y: Biến phụ thuộc, xi: biến độc lập b0: tung độ gốc e: sai số bi: độ dốc phương trình theo biến xi Ví dụ phân tích dự...
 • 161
 • 308
 • 0

Luận văn thạc sĩ về Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... toán Phương Pháp Nghiên Cứu Cơ sở phương pháp luận Học thuyết Mác Chủ nghóa vật biện chứng Với phương pháp này, xem x t đối tượng nghiên cứu mối quan hệ vận động phát triển, đồng thời xem x t ... biểu diễn dạng phương trình gọi phương trình hồi quy Có hai phương pháp hồi quy để đánh giá dự báo kết tài doanh nghiệp là: phương pháp hồi quy đơn phương pháp hồi quy bội (i) Phương pháp hồi quy ... sau: 24/161 Y = b0 + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 + ………+b 1x1 +………+ bnxn + e Trong đó: Y: Biến phụ thuộc, xi: biến độc lập b0: tung độ gốc e: sai số bi: độ dốc phương trình theo biến xi Ví dụ phân tích dự...
 • 161
 • 591
 • 1

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM Hoàn Thiện Thủ Tục Phân Tích Trong Tiến Trình Lập Kế Hoạch Tại Các Công Ty Kiểm Toán Việt Nam

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM Hoàn Thiện Thủ Tục Phân Tích Trong Tiến Trình Lập Kế Hoạch Tại Các Công Ty Kiểm Toán Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... khách hàng Cụ thể mức x c đònh biến thiên khoảng sau x t theo mức độ ưu tiên: STT Khoản mục Doanh thu Tổng tài sản Tài sản 0.5% – 2% Lợi nhuận trước thuế 0.5% – 1% 5% – 10% x x x x 88/161 (ii) Đánh ... nhiên, x t đến tỷ lệ lãi gộp năm 2006 gia tăng tương đối lớn so với năm 2005 -> từ cần phải xem x t đến yếu tố chi phí đầu vào, quản lý tốt khâu sản xuất mà tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, ... 98/161 Chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc lónh vực sản xuất Z = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.64 X4 + 0.999 X5 Chỉ tiêu Tình hình tài đơn vò Z > 2.99 Doanh nghiệp nằm vùng an toàn,...
 • 80
 • 357
 • 0

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... tâm xem x t Do đó, kiểm toán viên phân tích xem x t kỹ cách thức x c đònh chi phí liên quan đến giá thành sản xuất (đơn giá gia công), giá bán để trao đổi với doanh nghiệp khuyến cáo họ phương pháp ... hàng hóa sản xuất để xuất khẩu, kiểm toán viên phân tích tỷ trọng yếu tố chi phí cấu thành nên giá vốn để xem x t tỷ trọng qua năm có thay đổi đáng kể hay không Ngoài ra, KTV cần xem x t tình hình ... x y kế toán bên công ty Việt Nam mà kiểm toán viên lưu ý là: - Xem x t hợp đồng gia công hợp đồng xuất hàng hóa để x c đònh đơn giá xuất cho phù hợp Kiểm toán viên lưu ý tờ khai hàng 66/161 xuất...
 • 31
 • 393
 • 0

Xem thêm