phép kết nối tự nhiên trong cơ sở dữ liệu

KẾT NỐI ÚNG DỤNG VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU

KẾT NỐI ÚNG DỤNG VỚI SỞ DỮ LIỆU

Kỹ thuật lập trình

... thao tác liệu, xem xét cách thức kết nối thao tác sở liệu SQL Server Trong thực tế, người ta thực việc kết nối trực tiếp qua đối tượng Recordset mà thường thông qua đối tượng kết nối sở liệu gọi ... Environment Trong phần tìm hiểu cách sử dụng môi trường liệu (Data Environment) để xây dựng ứng dụng Visual Basic 6.0 kết nối đến sở liệu SQL, hệ quản trị sở liệu khác cách làm tương tự Trước ... động hiệu cho ứng dụng Website Chuỗi kết nối OLE DB hệ quản trị sở liệu SQL Server cung cấp sau: “Data Source = tên_server; Initial Catalog = tên _cơ_ sở_ dữ_ liệu; User ID = tên_sử_dụng; Password...
 • 23
 • 534
 • 1
phát hiện luật kết hợp ứng dụng trong cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

phát hiện luật kết hợp ứng dụng trong sở dữ liệu quản lý sinh viên

Thạc sĩ - Cao học

... TỔNG QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 Một số khái niệm sở liệu 1.1.1 sở liệu 1.1.2 Hệ quản trị sở liệu 1.2 Tổ chức khai thác sở liệu truyền ... khác Các loại sở liệu [2] - sở liệu dạng file: liệu lưu trữ dạng file text, ascii, *.dbf Tiêu biểu cho sở liệu dạng file *.mbd Foxpro - sở liệu quan hệ: liệu lưu trữ bảng liệu gọi thực ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng TỔNG QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chương trình bày nét khái quát sở liệu, kho liệu số phương pháp khai phá liệu 1.1...
 • 72
 • 527
 • 0
Phương pháp ước lượng các truy vấn lồng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng bằng siêu đồ thị kết nối

Phương pháp ước lượng các truy vấn lồng trong sở dữ liệu hướng đối tượng bằng siêu đồ thị kết nối

Công nghệ thông tin

... biểu diễn dạng thức kết nối kết nối hàm (hay kết nối ẩn dùng ký hiệu “.”); kết nối đồng tường minh (các thực thể so sánh với cách trực tiếp) kết nối quan hệ truyền thống kết nối dựa vào giá trị ... siêu cạnh siêu đồ thị kết nối dựa phép toán chọn chiếu Trong tiến trình thực truy vấn, việc đưa phép chọn phép chiếu lên trước phép kết nối tích đề thực sớm tốt (nếu thể) Phép chọn thực việc ... tiên, biểu diễn hai siêu đồ thị kết nối (a), (b) cho hai khối SFW câu truy vấn ví dụ 4, sau thực việc trộn hai siêu đồ thị kết nối vào siêu đồ thị kết (c) phép kết nối e2.makhoa = e1.makhoa biểu...
 • 7
 • 838
 • 4
Tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Thạc sĩ - Cao học

... Cluster-based sở cụm CSDL sở liệu DBMS (Database Management System) Hệ quản trị sở liệu MDBMS (Multimedia Database Hệ quản trị sở liệu đa phương tiện Management System) Doc Tài liệu Docs Nhiều tài liệu ... trị sở liệu: Bất hệ thống thông tin tự động dựa tập mục lưu trữ (gọi sở liệu) cần thiết cho việc truy cập Do hệ quản trị sở liệu đơn giản hệ thống thiết kế nhằm thao tác trì điều khiển sở liệu ... nhiên khác với CSDL truyền thống tính xác tìm kiếm liệu Multimedia xác tuyệt đối Thông thường so sánh hai liệu Multimedia kết thu thường gần tương tự, giả sử trường hợp liệu liệu đầu vào kết...
 • 86
 • 1,454
 • 5
Phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Thạc sĩ - Cao học

... Cluster-based sở cụm CSDL sở liệu DBMS (Database Management System) Hệ quản trị sở liệu MDBMS (Multimedia Database Hệ quản trị sở liệu đa phương tiện Management System) Doc Tài liệu Docs Nhiều tài liệu ... trị sở liệu: Bất hệ thống thông tin tự động dựa tập mục lưu trữ (gọi sở liệu) cần thiết cho việc truy cập Do hệ quản trị sở liệu đơn giản hệ thống thiết kế nhằm thao tác trì điều khiển sở liệu ... nhiên khác với CSDL truyền thống tính xác tìm kiếm liệu Multimedia xác tuyệt đối Thông thường so sánh hai liệu Multimedia kết thu thường gần tương tự, giả sử trường hợp liệu liệu đầu vào kết...
 • 86
 • 887
 • 2
ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong sở dữ liệu

Thạc sĩ - Cao học

... dòng giống bảng kết quả: giữ lại dòng số dòng giống Phép kết nối tự nhiên Định nghĩa Cho hai quan hệ R(U) S(V) Đặt M = UV Phép kết nối (tự nhiên) hai quan hệ R(U) S(V), ký hiệu RS, cho ta quan ... Thứ tự thực phép toán quan hệ Trong biểu thức quan hệ phép toán độ ưu tiên cao (do thực sớm hơn) phép toán hai Tiếp đến nhóm phép toán kết nối, giao chia, cuối nhóm phép toán cộng trừ Thứ tự ... quản trị sở liệu quản lý tốt chất lượng liệu Lý thuyết phụ thuộc liệu đóng vai trò quan trọng việc mô tả giới thực, phản ánh ngữ nghĩa liệu sở liệu Phụ thuộc liệu Codd, tác giả mô hình liệu quan...
 • 65
 • 969
 • 0
Luận văn: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Luận văn: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong sở dữ liệu

Khoa học tự nhiên

... dòng giống bảng kết quả: giữ lại dòng số dòng giống Phép kết nối tự nhiên Định nghĩa Cho hai quan hệ R(U) S(V) Đặt M = UV Phép kết nối (tự nhiên) hai quan hệ R(U) S(V), ký hiệu RS, cho ta quan ... Thứ tự thực phép toán quan hệ Trong biểu thức quan hệ phép toán độ ưu tiên cao (do thực sớm hơn) phép toán hai Tiếp đến nhóm phép toán kết nối, giao chia, cuối nhóm phép toán cộng trừ Thứ tự ... quản trị sở liệu quản lý tốt chất lượng liệu Lý thuyết phụ thuộc liệu đóng vai trò quan trọng việc mô tả giới thực, phản ánh ngữ nghĩa liệu sở liệu Phụ thuộc liệu Codd, tác giả mô hình liệu quan...
 • 65
 • 669
 • 0
Tìm hiểu một số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Tìm hiểu một số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Thạc sĩ - Cao học

... Cluster-based sở cụm CSDL sở liệu DBMS (Database Management System) Hệ quản trị sở liệu MDBMS (Multimedia Database Hệ quản trị sở liệu đa phương tiện Management System) Doc Tài liệu Docs Nhiều tài liệu ... trị sở liệu: Bất hệ thống thông tin tự động dựa tập mục lưu trữ (gọi sở liệu) cần thiết cho việc truy cập Do hệ quản trị sở liệu đơn giản hệ thống thiết kế nhằm thao tác trì điều khiển sở liệu ... nhiên khác với CSDL truyền thống tính xác tìm kiếm liệu Multimedia xác tuyệt đối Thông thường so sánh hai liệu Multimedia kết thu thường gần tương tự, giả sử trường hợp liệu liệu đầu vào kết...
 • 86
 • 723
 • 2
khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu tp. Hồ Chí Minh

khai thác luật kết hợp trong sở dữ liệu tp. Hồ Chí Minh

Tiến sĩ

... CF= 0.53 ************************ *59* -> *1l5* PHV LT)C A2 , " A A " "A' TIM CA C LUAT PHAN Lap TRONG CSDL NHAN KHA U TP HO cHi MINH Ke't lu~n: thuQc tinh tInh tr~ng lao dQng ******** TIM LUAT ... che'di€u boa va chilc nang cua te' baa MQtbQ gen cua mQt co ph?n la mQt t?P dfty dti c.ic ADN tlm tha'ytrong co ph?n BQgen ngu'oi co khoang ti nucleotide ( ti C?Pky tlf co so) va tii 30-50 ngan gen 0,5 ... LT;C B3 ,,? KHUAN ONCHOCERCA VOLVUNUS B3.1 KhuftnOnchocerca Khuc1n xoiin Onchocercavolvunus la mQttrong nhUngnguyen nhan hang dftucua Sl,l'ay Ian b~nh mil fJcon nguCri,lo?i ky sinh triIng dugc pMt...
 • 88
 • 531
 • 0
KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP TRONG SỞ DỮ LIỆU LỚN

Công nghệ thông tin

... kho liệu Kho thông tin nghiệp vụ Dữ liệu dẫn xuất Dữ liệu điều hoà BIW BIW BIW Kho liệu nghiệp vụ Dữ liệu thời gian thực Dữ liệu Tác nghiệp Hình 4.5 Kiến trúc logic kho liệu nghiệp vụ 4.2.3.1 Dữ ... nguồn liệu cung cấp cho kho liệu Dữ liệu nh đợc tạo qua hệ thống xử lý giao tác Tuy nhiên, nguồn liệu cung cấp cho Kho liệu liệu bên ngoài, liệu dự báo, liệu lặp liệu cá nhân Các nguồn liệu đến ... dựng kho liệu Nguồn thứ hai siêu liệu điều khiển cấu trúc sở kho liệu Siêu liệu mô tả hoạt động thời kho liệu Nguồn siêu liệu siêu liệu thiết kế Siêu liệu điều khiển mô tả trạng cách dùng liệu nghiệp...
 • 89
 • 927
 • 8
Khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu phân tán

Khai phá luật kết hợp trong sở dữ liệu phân tán

Thạc sĩ - Cao học

... phân hoạch liệu tiếp thị hay khảo sát liệu 1.5 Các sở liệu phục vụ khai phá liệu Dựa vào kiểu liệu mà kỹ thuật khai phá áp dụng, chia liệu thành loại khác - sở liệu quan hệ - sở liệu giao ... liệu quan hệ - sở liệu giao tác - sở liệu không gian - sở liệu yếu tố thời gian - sở liệu đa phương tiện 1.6 Các ứng dụng khai phá liệu Khai phá liệu lĩnh vực thu hút quan tâm nhiều ... chưa biết, tiềm ẩn khối liệu lớn  Phân tích liệu bán tự động  Giải thích liệu tập liệu lớn 1.2 Quá trình phát tri thức từ sở liệu Phát tri thức từ sở liệu trình sử dụng nhiều phương pháp công...
 • 24
 • 615
 • 0
Phép phân rã trong cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng

Phép phân rã trong sở dữ liệu phân tán và ứng dụng

Thạc sĩ - Cao học

... pháp phân mảnh CSDL đề cập đến chương II 7 CHƯƠNG PHÉP PHÂN RÃ TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN DỌC 2.1.1 Phân tán dọc nối không tổn thất Cho W= đồ quan hệ với ... thuộc hàm A Phép phân tán W | -> {W1, W2, , Wk}; với Wi = < Ui, Fi > ; Ri = R[Ui] gọi phép phân tán nối không tổn thất quan hệ R A đẳng thức: R = R1|>
 • 22
 • 680
 • 0
kỹ thuật tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện

kỹ thuật tìm kiếm văn bản trên sở nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Công nghệ thông tin

... - Tiệm cận thứ nhất: Trên sở tính tương tự cặp (pairwise) tài liệu, nhóm mục tương tự vào cụm chung Trong tiệm cận sở tính tương tự cặp, tài liệu đại diện “véctơ tài liệu mô hình không gian véctơ ... tài liệu tính toán Trong tiến trình cụm, tài liệu khởi đầu lớp (class) sau hai tài liệu tương tự sở tính tương tự cặp tổ hợp cụm Tính tương đồng cụm hình thành tài liệu khác tính toán, sau tài liệu ... trình KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 56 60 61 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt CSDL DataBase sở liệu DBMS DataBase Manager System Hệ quản trị sở liệu...
 • 60
 • 855
 • 0
Báo cáo

Báo cáo "Khai phá Luật kết hợp trong sở dữ liệu đa phương tiện " docx

Báo cáo khoa học

... văn 2.1.1.3 sở liệu hệ quản trị sở liệu CSDL : Được hiểu sưu tập kho liệu mục media Hệ quản trị sở liệu (DBMS) : Là hệ thống dùng để quản trị sở liệu 2.1.1.4 Truy tìm thông tin tài liệu văn Một ... Dữ liệu đa phương tiện Dữ liệu multimedia chia thành hai lớp liệu liên tục liệu không liên tục Các liệu liên tục bao gồm liệu âm thanh, video thay đổi theo thời gian Các liệu không liên tục liệu ... CHƢƠNG – KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP TRONG SỞ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH Khai phá hình ảnh liên quan tới phát tri thức sở liệu hình ảnh Chương đề cập tới việc khai phá liệu sử dụng luật kết hợp dựa nội dung...
 • 22
 • 598
 • 4
TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ DỰA TRÊN NGỮ NGHĨA ĐẠI SỐ GIA TỬ pot

TRUY VẤN TRONG SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ DỰA TRÊN NGỮ NGHĨA ĐẠI SỐ GIA TỬ pot

Báo cáo khoa học

... kết truy vấn rỗng n Q “một ít”, Truy vấn sở liệu hướng đối tượng mờ… 50 Lượng từ tương đối Q lượng từ liệt kê trên, ta dựa vào cấu trúc thứ tự ngôn ngữ tự nhiên để đưa vào trường hợp trình bày Thuật ... mờ, kiểu liệu bao gồm loại đơn giản số nguyên, thực, logic, chuỗi, loại phức tạp kiểu tập hợp kiểu đối tượng Đối với thuộc tính mờ, kiểu liệu kiểu mờ dựa kiểu liệu đơn giản phức tạp, cho phép biểu ... [5] Do thay đổi mô hình sở liệu tác động lên thao tác mô hình Vì vậy, phần tiếp theo, nghiên cứu vấn đề xử lý yêu cầu truy vấn lớp mờ theo ngữ nghĩa Truy vấn sở liệu hướng đối tượng mờ 3.1...
 • 15
 • 539
 • 0
Tính khả tuần tự của giao thức điều khiển tương tranh khóa hai pha trong cơ sở dữ liệu thời gian thực. pot

Tính khả tuần tự của giao thức điều khiển tương tranh khóa hai pha trong sở dữ liệu thời gian thực. pot

Hóa học - Dầu khí

... giao tac co th~ d9C V Wi m9t so doi ttrong dir Ii~u, thuc hien m9t so tinh toan rieng va sau co the' thuc hien m9t so thao tac ghi W ri tren cling cac doi ttrong dii' Ii~u M5i giao tac co the' ... Gji), 4,3, Giao thtrc dieu khi~n ttrcrng tranh b~ng kh6a hai pha Trong ph'an chung ta xet mo hlnh d~c d hmh thirc 2PL-CCP [2] Trong 2PL-CCP, m~i doi nrcng dfr li~u c6 m9t kh6a d9C (read lock) ... giii: kh6a ghi tren x tai thai diifm t M9i giao tac c6 thif d"eu thtrc hien theo hai pha Trong pha dau, doi ttrong giii: kh6a dfr li~u diroc thirc hien, pha thfr hai doi tirong kh6a duoc giai ph6ng...
 • 8
 • 686
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Một mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn QTI trong đào tạo điện tử với hệ sở dữ liệu XML nguyên sinh " ppt

Báo cáo khoa học

... Read/Execute: cho phép ñ c n i dung ñ i v i t p ho c li t kê danh sách t p, sưu t p sưu t p 97 - W Create/Delete: cho phép thêm m i ho c xóa b t p, sưu t p - U Modify/Change: cho phép c p nh t, ... qu c Anh nh m ñ n vi c xây d ng h th ng quy mô 92 N.Đ Hóa / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27 (2011) 90-100 l n chuyên nghi p Vi c l p ghép xây d ng m t h th ng v y không ... h n i ti ng Oracle, DB2, MySQL…ñ u ph n m r ng kh XML, cho phép t ch c lưu tr qu n tr tài li u XML n n mô hình d li u quan h s d li u nguyên sinh XML h s d li u ñư c phát tri n dành riêng...
 • 11
 • 564
 • 0

Xem thêm