phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị ở công ty xây dựng số 1

Thực trạng tình hình quản sử dụng vốn của công ty tnhh phưng lan

Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty tnhh phưng lan

Kế toán

... 1. 203.802.529 1. 367.243.765 957.8 01. 4 41 1 .14 5. 914 .0 41 246.0 01. 088 2 21. 329.724 939.329.268 990 .13 5.240 927.995.932 973.663.639 11 1.333.336 11 6.4 71. 6 01 915 .980.446 957.662.858 415 .367.234 452 .11 3.773 500. 613 . 212 ... 548.7 01. 873 28,83% 320 .11 3.773 16 ,82% 17 3. 819 .302 9 ,13 % 1. 903 .11 9 .13 8 10 0 Qua bng 1. 1 ta thy tng s ca Cụng ty cui nm 2005 so vi u nm 2003 tng trờn 64.259.439 ng (1. 903 .11 9 .13 8 - 1. 838.859.699) th ... 878.748. 815 939.329.268 867.086.202 11 .698. 613 852.207.037 324.738.927 527.468 .11 0 2.846. 318 .947 927.995.932 11 1.333.336 915 .980.446 415 .367.234 500. 613 . 212 3.059 .11 3.233 19 Nm 2005 u nm Cui nm 1. 203.802.529...
 • 52
 • 427
 • 2

Luận văn: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP SẢN XUẤT VẬT LIỆU KÊNH CẦU pdf

Luận văn: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU KÊNH CẦU pdf

Tài chính - Ngân hàng

... năm Tổng doanh thu 01 1.250 .12 0.7 01 1.422.880. 011 4.977.480.580 Doanh thu 10 1. 250 .12 0.7 01 1.422.880. 011 4.977.480.580 Giá vốn hàng bán 11 1. 006.3 21. 115 1. 133.240.806 3.867.8 21. 546 Lãi gộp 20 243.799.586 ... THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN VỐN SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP SẢN XUẤT VẬT LIỆU KÊNH CẦU I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỐN CỐ ĐỊNH VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Do vốn tự có công ty nên ... dài hạn 8.568. 013 .12 5 7.603.307.285 210 I TSCĐ 8.568. 013 .12 5 7.603.307.285 211 TSCĐ hữu hình 15 .17 2.549.203 15 .303.549.203 212 - Nguyên giá ( 211 ) 21. 777.085.2 81 23.003.7 91. 1 21 213 - Giá trị hao...
 • 28
 • 400
 • 4

Thực trạng tình hình quản sử dụng vốn tại công ty TNHH Thành Lan.

Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Thành Lan.

Quản trị kinh doanh

... GT 20 01 t trng GT T trng 10 0% 266 .17 2.750 10 0% 293.9 31. 728 10 0% 13 , 01% 23. 914 .000 9% 39.605.600 13 % 29% 49.384.225 19 % 54 .10 6 .15 0 18 % 0.9% 3 .10 9. 315 1% 4 .10 7 .14 7 1% tr 1. 050.250 0,48% 1. 009.237 ... 19 99 T S tin trng Nm 2000 T S tin trng Nm 20 01 T S tin trng N phi tr 295.325.4 81 46% 393.825.265 41% 4 81. 924 .15 0 NVCSH Tng 343 .18 8 .11 5 638. 513 .596 54% 10 0% 577.085.842 970. 911 .10 7 59% 10 0% 11 1.208.493 ... Thu nhp bỡnh quõn/ Nm 19 99 495.399.325 6 .13 1.250 1. 962.000 4 .16 9.250 2.28.375 Nm 2000 5 01. 425 .16 0 9. 716 .609 3 .10 9. 315 6.607.294 328.275 Nm 20 01 711 .923.575 12 .834.835,5 4 .10 7 .14 7,5 8.727.688 420.600...
 • 28
 • 149
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY VINACONEX 3

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY VINACONEX 3

Ngư nghiệp

... 2003 16 815 85 So sỏnh 2001vi 2002 S T % 2002 vi 2003 614 506 0 476530 0 17 0896 12 05055 17 0896 443 610 443 610 3783299 4397824 6920 413 614 525 13 2423 13 2423 608959 2489494 2660 410 4242463 17 0 916 11 613 82 ... 17 0 916 11 613 82 16 049 91 16049 91 443609 0 ,13 9 0,242 0 ,13 9 10 0 S T % 10 67080 17 3,6 476530 - 10 3 416 0 605 ,1 - -443 610 -10 0 16 ,2 2522589 57,4 476536 359,9 6,9 15 82053 59,47 38,2 0 0 ,10 3 73,9 b S liu ... 01 01 Trung cấp 40 19 13 07 Trung cấp xây dựng 18 10 05 03 Trung cấp vật t 02 01 01 Trung cấp Tài chính-Kế 01 06 02 03 01 14 07 04 02 toán Trung cấp Cầu đờng II Công nhân kỹ thuật 474 259 17 1...
 • 29
 • 959
 • 4

CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PBOX VIỆT NAM

CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PBOX VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... 6.3 16 10 22 10 12 8 37.5 Bậc thợ công nhân Bậc 12 12 Bậc 15 13 .6 18 11 .2 17 7.72 20 -1 5.5 Bậc 22 13 .75 27 16 .8 35 15 .9 22.7 29.6 Bậc 25 22.7 30 18 .75 46 20.9 20 16 53.3 Bậc 23 20.9 37 23 .1 65 ... CL 11 0 10 0 16 0 10 0 220 10 0 50 45.45 83 75.45 11 5 71. 8 18 8 85.5 32 38.55 73 17 .5 27 24.55 45 28.2 32 15 . 91 18 66.67 -13 -28.8 60 % 37.5 Nhận xét: Qua bảng trên, ta thấy tổng số lao động Công ty ... hình sử dụng ngày công: Phân tích tình hình sử dụng ngày công để xem Công ty sử dụng tốt ngày công lao động chưa, ta có bảng sau: 14 14 Cách tính: số ngày làm việc công nhân bình quân năm sau: Số...
 • 26
 • 436
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY

Kế toán

... CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ Phân tích tình hình sử dụng số lượng máy móc thiết bị Công ty a, Đánh giá chung tài sản cố định công ty Máy móc thiết bị công ty tư vấn xây dựng dân dụng ... lượng thiết bị thực tế sử dụng: - Số lượng thiết bị có: Hệ số sử dụng số lượng máy móc thiết bị là: Hm = =1 + Máy in OZALIT: - Số lượng máy móc thiết bị thực tế sử dụng: - Số lượng máy móc thiết bị ... Hệ số sử dụng máy móc thiết bị là: Hm = =1 + Máy đo độ rọi LX 10 7 - cotrol: - Số lượng máy móc thiết bị có: - Số lượng máy móc thiết bị thực tế sử dụng: Hệ số sử dụng số lượng máy móc thiết bị...
 • 51
 • 769
 • 1

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

Kế toán

... tình hình sử dụng máy móc thiết bị công ty có hiệu III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ Phân tích tình hình sử dụng số lượng máy móc thiết bị Công ty a, Đánh giá ... dụng: - Số lượng thiết bị có: Hệ số sử dụng máy móc thiết bị là: Hm = =1 + Máy FAX: - Số lượng thiết bị có :1 - Số lượng thiết bị thực tế sử dụng: Hệ số sử dụng máy móc thiết bị là: Hm = =1 + Máy ... yếu công tác quản sử dụng máy móc thiết bị công ty là: * Hạn chế công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị. trong suấot trình xây dựng công trình toàn máy móc thiết bị máy móc thiết bị công...
 • 51
 • 199
 • 0

199 Thực trạng công tác quản sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phần lâm đặc sản mây tre Xuất khẩu

199 Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần lâm đặc sản mây tre Xuất khẩu

Kế toán

... -45,6 1. 026.450 220 .10 6 27,3 54.940 -30.526 35,7 12 2.447 21. 902 21, 8 1. 8 31. 764 613 .432 19 0 .11 9 3 51. 077 677 .13 6 577. 710 26 8,2 61. 0 31 3,4 7.060 1, 2 -68.438 -26,5 - 31. 287 -8,2 15 3.696 29.3 -12 .534 ... 940.826 1. 148.604 207.778 22% Thu từ hoạt động tài 215 .334 2 61. 312 45.978 21, 4 18 1. 217 218 .10 4 36.887 20,4 34 .11 7 43.208 9.0 91 26,6 12 Thu nhập bất thờng 17 3.026 207. 312 34.286 19 ,8 13 Chi phí ... 17 .058.707 58,7 497 .19 9 5,2 41, 3 832 .14 9 13 ,3 10 0 1. 329.348 8,5 6 .13 4.450 9.594.909 39 6.397. 015 61 10.6 61. 692 37,5 262.565 4,3 62,5 1. 066.783 11 ,1 Qua bảng cấu vốn nguồn vốn Công ty thấy tổng vốn...
 • 21
 • 392
 • 0

Phân tích thực trạng hoạt động quản đại tại công ty Bảo Việt Hà Nội

Phân tích thực trạng hoạt động quản lý đại lý tại công ty Bảo Việt Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... để khách hàng công ty tin tưởng giúp đỡ đại thành công công việc mình… 1. 3.5 Tổ chức quản mạng lưới đại bảo hiểm phi nhân thọ 1. 3.5 .1 Sự cần thiết quản mạng lưới đại doanh nghiệp ... thân Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt thành lập theo định số 17 9/CP ngày 17 /12 /19 64 thủ tướng phủ thức vào hoạt động ngày 1/ 1 /19 65 Năm 19 89, Công ty Bảo hiểm Việt Nam chuyển đổi thành Tổng công ty Bảo ... 510 72 2 31 102 975 11 0 420 Tốc độ tăng chi(%) 3.9 42.56 7.23 Lợi nhuận(DT-CF)(tr Đ) 86 054 10 6 695 99 13 5 12 8 19 7 DT/CF( lần) 2.24 2.48 1. 96 2 .16 LN/CF(lần) 1. 24 1. 48 0.96 1. 16 (Nguồn phòng quản...
 • 78
 • 415
 • 0

Phân tích thực trạng tình hình quản tiền lương Công Ty Cơ Khí Hà Nội

Phân tích thực trạng tình hình quản lý tiền lương ở Công Ty Cơ Khí Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... 11 3 53 11 9 253 10 1 72 5 27 26 203 15 9 44 678 569 10 9 953 16 2 10 81 40 13 2 55 11 1 260 99 79 4 35 27 19 4 16 7 27 684 566 11 8 957 16 8 12 88 17 14 3 53 10 8 254 11 1 * / Phân tích cấu lao động Công ty ... doanh Công ty Biểu 1: Đặc điểm máy móc thiết bị Công ty Stt Tên 10 11 12 13 14 15 16 17 Máy tiện loại Máy phay loại Máy bào loại Máy mài Máy doa Máy ca Máy chuốt ép Búa máy Máy cắt Máy cắt tôn Máy ... tình hình thực kế hoạch kết sản xuất Qk Q1 Từ bảng ta có: F1 Fk*Iq IQ = Xét: If = = 67843 74380 =0.9 * 10 0% = 11 15963 11 15 010 * 0.9 = 11 1,2% F = F1 Fk * Iq = 11 15963 11 15 010 * 0.9 = 11 2454 (...
 • 29
 • 379
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI

Quản trị kinh doanh

... Công ty sử dụng Nhật ký chứng từ số 1, NKCT số 2, số 5, số7 , số 8, số 10  Bảng kê: Là sổ kế toán tổng hợp dùng trường hợp tiêu hạch toán chi tiết số tài khoản Công ty sử dụng bảng kê số 1 ,số ... lệch 19 99 2000 4.295 .19 1. 518 804.635.205 (±) % 5.559.260.533 1. 264.069. 015 29,4 527.353.084 -227.282 .12 1 3.490.556. 313 28,2 5.0 31. 907.449 1. 5 41. 3 51. 136 44,2 10 .13 9.472.800 11 .742.748 .10 0 1. 603.275.300 ... năm 2000 nguồn chiếm dụng Công ty lớn nguồn bị chiếm dụng chứng tỏ Công ty bị chiếm dụng cấu VLĐ Công ty hợp Qua phần phân tích nắm khái quát cấu VLĐ Công ty, VLĐ đầu tư vào khoản mục ( vốn...
 • 30
 • 462
 • 2

Thực trạng công tác quản sử dụng TSCĐ tại công ty cổ phần quản đường sông số 8

Thực trạng công tác quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty cổ phần quản lý đường sông số 8

Kinh tế - Quản lý

... 83,86 10 3,2 10 2,0 11 3 ,14 14 6,27 5.375.000 5.476.000 5.625.000 10 1,88 10 2,72 525.902.473 237. 211 .629 360.842. 212 45 ,1 152 ,12 3, 51 2,79 3,95 79,48 14 1,57 Nguồn : BCTC năm 2 011 ,2 012 ,2 013 - Công Ty Cổ ... 2 011 2 012 2 013 So sánh(%) 2 012 /2 011 2 013 /2 012 16 .600 .19 2.374 955 5.446 .16 9.945 583.549.530 17 .545 .14 5.464 946 5.754.522.569 489.398.6 71 18 .10 9. 912 .057 965 6. 510 .639. 810 715 .874.095 10 5,7 99,0 10 5,66 ... 5.290.220.909 12 .17 7.270.26 12 .17 7.270.26 18 .10 9. 912 .05 5.849.425 .16 1 5.773.483.8 71 12.260.486.89 12 .260.486.89 0 0,93 1, 03 1, 05 1, 03 0,98 0,98 1, 08 1, 09 1, 09 1, 0 1, 09 1, 0 0 Nguồn : BCTC – Công ty Cổ...
 • 67
 • 600
 • 16

phân tích thực trạng hệ thống quản chất lượng tại công ty dsg việt nam

phân tích thực trạng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty dsg việt nam

Quản trị kinh doanh

... thống quản chất lượng ISO 90 01 ::2008 công ty DSG VIETNAM ISO 90 01 2008 công ty DSG VIETNAM Phân tích thực trạng áp dụng Hêê thống quản chất lượng ISO 90 01: 2008 công ty DSG VIETNAM ... quản dữ liêêu Lý áp dụng Hêệ thống quản lý chất lượng ISO 90 01 : 2008 công ty DSG VIETNAM Phân tích thực trạng áp dụng Hêệ thống quản lý chất lượng ISO 90 01 : 2008 công ty DSG ... công ty DSG VIETNAM Phân tích thực trạng áp dụng Hêệ thống quản lý chất lượng ISO 90 01 : 2008 công ty DSG VIETNAM 4.3 Chính sách chất lượng Phân tích thực trạng áp dụng Hêệ thống quản...
 • 19
 • 604
 • 1

ĐỀ TÀI: Phân tích thực trạng tình hình quản chất lượng của công ty Rượu Hà Nội

ĐỀ TÀI: Phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lượng của công ty Rượu Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... ng v tin lng ca Cụng ty thi k 19 95-2000 Cỏc ch tiờu Số lao ng Thu nhp bỡnh quõn (ngn/ngi/thỏng) 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 2000 714 350 710 410 689 633 662 800 642 10 50 642 11 50 Qua bng trờn ta ... fuzfuzel Cn tinh ch 96 < 0 ,1 50 12 50 Lỳa mi 45 < 0 ,1 50 12 50 Chanh 29 400 < 0 ,1 50 12 50 Cam 29 10 0 1, 5 < 0 ,1 50 12 50 Thanh mai 29 12 0 1, 5 < 0 ,1 50 12 50 - Cỏc ch tiờu cm quan: ... 26.047 3 91 8.206 30.853 215 8.395 38.427 647 6. 919 52.400 814 9.327 55.500 1. 100 950 Thu nhp BQ Sn lng S lng tiờu Ngn Ngỡn lớt Ngỡn lớt 350 1. 898 1. 794 410 2.425 2.285 633 2.409 2.388 850 1. 050...
 • 53
 • 403
 • 0

ĐỀ TÀI: Phân tích thực trạng tình hình quản chất lượng của công ty Rượu Hà Nội

ĐỀ TÀI: Phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lượng của công ty Rượu Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... ng v tin lng ca Cụng ty thi k 19 95-2000 Cỏc ch tiờu Số lao ng Thu nhp bỡnh quõn (ngn/ngi/thỏng) 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 2000 714 350 710 410 689 633 662 800 642 10 50 642 11 50 Qua bng trờn ta ... fuzfuzel Cn tinh ch 96 < 0 ,1 50 12 50 Lỳa mi 45 < 0 ,1 50 12 50 Chanh 29 400 < 0 ,1 50 12 50 Cam 29 10 0 1, 5 < 0 ,1 50 12 50 Thanh mai 29 12 0 1, 5 < 0 ,1 50 12 50 - Cỏc ch tiờu cm quan: ... 19 95 - 19 99 ST Ch tiờu n v 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 T Tng doanh thu Li nhun Np ngõn sỏch Thu nhp BQ Sn lng S lng tiờu Triu Triu Triu Ngn Ngỡn lớt Ngỡn lớt 26.047 3 91 8.206 350 1. 898 1. 794...
 • 56
 • 845
 • 0

phân tích thực trạng tình hình quản chất lượng của công ty rượu hà nội.

phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lượng của công ty rượu hà nội.

Quản trị kinh doanh

... ng v tin lng ca Cụng ty thi k 19 95-2000 Cỏc ch tiờu Số lao ng Thu nhp bỡnh quõn (ngn/ngi/thỏng) 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 2000 714 350 710 410 689 633 662 800 642 10 50 642 11 50 Qua bng trờn ta ... fuzfuzel Cn tinh ch 96 < 0 ,1 50 12 50 Lỳa mi 45 < 0 ,1 50 12 50 Chanh 29 400 < 0 ,1 50 12 50 Cam 29 10 0 1, 5 < 0 ,1 50 12 50 Thanh mai 29 12 0 1, 5 < 0 ,1 50 12 50 - Cỏc ch tiờu cm quan: ... 19 95 - 19 99 ST Ch tiờu n v 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 T Tng doanh thu Li nhun Np ngõn sỏch Thu nhp BQ Sn lng S lng tiờu Triu Triu Triu Ngn Ngỡn lớt Ngỡn lớt 26.047 3 91 8.206 350 1. 898 1. 794...
 • 56
 • 513
 • 0

Thực trạng công tác quản sử dụng vốn lưu động Công ty CP Lâm đặc sản - Mây tre xuất khẩu.doc

Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động ở Công ty CP Lâm đặc sản - Mây tre xuất khẩu.doc

Kế toán

... 940.826 1. 148.604 207.778 22% Thu từ hoạt động tài 215 .334 2 61. 312 45.978 21, 4 18 1. 217 218 .10 4 36.887 20,4 34 .11 7 43.208 9.0 91 26,6 12 Thu nhập bất thờng 17 3.026 207. 312 34.286 19 ,8 13 Chi phí ... Năm 2004 Số tiền Tỉ trọng 7.045.246 10 0 1. 923.352 27,3 655.482 1. 267.870 2. 712 .420 38,5 1. 302.435 206 .14 8 1. 026.450 54.940 12 2.447 1. 8 31. 764 613 .432 19 0 .11 9 3 51. 077 677 .13 6 577. 710 26 8,2 Số tiền ... Tỷ Số tiền trọng 15 .729.359 Năm 2004 Tỷ Số tiền trọng 10 0 17 .058.707 So sánh Số tiền 10 0 1. 329.348 Tỉ lệ 8,5 9. 516 .262 60,5 10 . 013 .4 61 58,7 497 .19 9 5,2 6. 213 .097 39,5 7.045.246 41, 3 832 .14 9 13 ,3...
 • 26
 • 456
 • 0

Thực trạng công tác quản sử dụng vốn lưu động tại thời báo kinh tế Việt Nam

Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại thời báo kinh tế Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... % 11 288 10 0 11 558 10 0 11 639 10 0 1- TSLĐ 6235.5 62.3 6750.2 59.8 6945.7 60 .1 7033.9 60.4 2-TSCĐ 3778.5 37.7 4537.4 40.2 4 612 .3 39.9 4605.5 39.6 11 288 10 0 11 558 10 0 11 639 10 0 II-Nguồn vốn 10 014 10 0 ... 2-TSCĐ 758.9 12 0 .1 74.9 10 1.7 -6.8 99.9 12 73.6 11 2.7 270.4 10 2.4 81. 4 10 0.7 1- Nợ phải trả 572.3 11 0.9 77.9 10 1.3 71. 8 10 1.2 2-Vốn chủ sở hữu 7 01. 3 11 4.7 19 2.5 10 3.5 9.6 10 0.2 II-Nguồn vốn (Nguồn-Bảng ... 573.2 725.2 15 2 15 8.5 356.3 19 7.8 210 .5 -14 5.8 - 210 .5 15 0.23 15 0.2 12 5.8 -24.43 357.7 2 31. 9 15 29.3 438.07 0.73 0.83 8 01. 1 202.4 19 24.2 19 1.6 -10 91 1050.2 0.85 75.9 612 .1 792.4 588.8 -4 61. 4 0.87...
 • 31
 • 454
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25