phân tích một số thực trạng của các đơn vị khác khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Get phrasal verbs in term of syntactic and semantic features with reference to vietnamese equivalents

Get phrasal verbs in term of syntactic and semantic features with reference to vietnamese equivalents

Anh văn thương mại

... SEMANTIC FEATURES WITH REFERENCES TO VIETNAMESE EQUIVALENTS (NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CỦA CỤM THÀNH NGỮ ‘GET’ VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT) M.A THESIS Field: English Language...
  • 92
  • 839
  • 7

Xem thêm