phát triển hạ tầng kinh tế và pháp lý hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam

Giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... ca doanh nghip Qun cht ch v s dng c nh giỳp cho doanh nghip bo ton v phỏt trin kinh doanh: Vn c nh doanh nghip thng chi phi nng lc kinh doanh ca doanh nghip, tham gia vo nhiu chu k kinh doanh ... sn xut Phú giỏm c kinh doanh Phũng k hoch k thut v kinh doanh Xng sn xut Xng sn xut S 1: C cu t chc qun v kinh doanh ca Cụng ty SV: Nguyn Tin Hng 35 Lp: TCDN20.17 i hc kinh t quc dõn Chuyờn ... qua mc ớch v ni dung hot ng kinh doanh Mc ớch kinh doanh: Thụng qua kinh doanh liờn kt hp tỏc u t, t chc thu mua, ch bin, gia cụng xut nhp khu nụng sn thc phm, kinh doanh dch v khỏch sn du lch...
 • 87
 • 474
 • 4
Tình hình lao động của công ty trong 3 năm 2008-2010

Tình hình lao động của công ty trong 3 năm 2008-2010

Quản trị kinh doanh

... Tình hình vốn công ty năm 2008-2010 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Giá trị Tổng vốn sản xuất kinh doanh Giá trị Giá trị 70739 91400 102464 Vốn cố định 13957.3 17027.2 18996.8 Vốn lưu động ... hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí quản doanh nghiệp Thu nhập khác Chi phí khác 10 Lợi nhuận khác 393184.39 366305.39 Bảng giá trung bình số lượng tiêu thụ sản phẩm chính công ty năm 2008- 2010 ... thành Vốn chủ sở hữu Vốn vay Doanh thu tiêu thụ công ty năm 2008-2010 Đơn vị tính: Triệu đồng Doanh thu BH CCDV 283352.6 266355.6 339334.67 318392.67 16997 20942 Doanh thu tài 3.83 5.386 26879...
 • 6
 • 433
 • 0
Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty cổ phần phát triển Công Nghệ Mới và phân tích tình hình tài chính của Công ty trong 2 năm 2009-2010

Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty cổ phần phát triển Công Nghệ Mới phân tích tình hình tài chính của Công ty trong 2 năm 2009-2010

Quản trị kinh doanh

... liên quan đến sản xuất kinh doanh Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh định hướng đầu tư phát triển Công ty Đây đại diện pháp công ty trước pháp luật ... nhằm trì thúc đẩy phát triển có hiệu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đây vấn đề định sống doanh nghiệp trình cạnh tranh b Là đòn bẩy kinh tế: Nhờ có công cụ tài đầu tư, lãi xuất, giá bán, ... mà tài doanh nghiệp trở thành biện pháp kích thích đầu tư, nâng cao suất lao động doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng, kích thích trình sản xuất kinh doanh trình điều tiết sản xuất kinh doanh c...
 • 75
 • 250
 • 0
PHÂN TÍCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2005

PHÂN TÍCH DOANH THU LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2005

Quản trị kinh doanh

... hiểu rỏ tăng lên doanh thu từ hoạt động kinh doanh công ty ta vào phân tích doanh thu từ buôn bán thành phẩm doanh thu từ bán phế liệu Doanh thu hoạt động kinh doanh công ty bao gồm doanh thu từ ... hoạt động kinh doanh Công ty CPCB XNK Thanh Đoàn Bảng 3:TÌNH HÌNH DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG KINH CỦA CÔNG TY (2005 – 2007) Đơn vị tính: 1000 VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu từ hoạt động kinh doanh - Doanh thu ... ty không tham gia góp vốn liên doanh, không đầu tư vào loại chứng khoán ngắn hạn hay dài hạn, đó, làm hạn chế phần thu nhập Công ty Còn doanh thu từ hoạt động kinh doanh có tỷ trọng lớn tổng thu...
 • 37
 • 1,932
 • 8
luận văn tài chính ngân hàng Tìm hiểu về tình hình hoạt động tài chính của công ty trong 3 năm trở lại đây từ năm 2011, năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013

luận văn tài chính ngân hàng Tìm hiểu về tình hình hoạt động tài chính của công ty trong 3 năm trở lại đây từ năm 2011, năm 2012 6 tháng đầu năm 2013

Tài chính - Ngân hàng

... tài KẾT LUẬN Khi kinh tế kinh tế chế thị trường, cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt hiệu quản sử dụng vốn doanh nghiệp vấn đề sống doanh nghiệp, có sử dụng vốn hiệu qủa doanh nghiệp tạo lợi ... chu kỳ xuất nhập tương đối dài nên hoạt đông sản xuất kinh doanh công ty càn phải có nhìn chiến lược nhạy bén, động linh hoạt Công ty cố gắng việc mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp ... điểm kinh doanh công ty đầu tư, thi công lắp ráp sản phẩm phát triển dự án đầu tư phạm vi nước, nên nguồn vốn giành cho hoạt động kinh doanh công ty tương đối lớn Chính đặc điểm trình hoạt động kinh...
 • 24
 • 372
 • 0
Tài liệu LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU docx

Tài liệu LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU docx

Quản lý dự án

... lợi Những phương pháp cạnh tranh thường xuất phát từ thay đổi cấu ngành Tuy nhiên, có thay đổi khách quan giúp công ty nắm bắt hội để tạo lợi là: Xuất kỹ thuật Nhu cầu khách hàng Xuất thò phần Thay ... cầu Cạnh tranh toàn cầu Ngành công nghiệp cạnh tranh mang tính toàn cầu Vấn đề hội nhập toàn cầu hóa Xu chuyển dòch công nghệ từ nước phát triển sang nước phát triển Nhưng vốn đầu tư chuyển dòch ... thể (không đònh nghóa chung chung) với sản phẩm cụ thể có điều kiện lợi cạnh tranh riêng Lợi cạnh tranh CT ngành CN tồn cầu Phân tích cấu ngành Phải xuất phát từ hiểu biết sâu sắc cấu ngành khuynh...
 • 5
 • 1,194
 • 2
Tình hình kinh doanh và chính sách sản phẩm của công ty; những thuận lợi và khó khăn của công ty trong khai thác khách hội nghị

Tình hình kinh doanh chính sách sản phẩm của công ty; những thuận lợi khó khăn của công ty trong khai thác khách hội nghị

Kinh tế - Quản lý

... ngha kinh doanh l hnh: Trờn th gii v thc t Vit Nam hin ang tn ti loi hỡnh kinh V Th Hng Du lch 46 B doanh du lch tiờu biu: Kinh doanh l hnh Kinh doanh khỏch sn Kinh doanh chuyn khỏch du lch Kinh ... Chc nng ca doanh nghip kinh doanh l hnh: Chc nng thụng tin: Doanh nghip kinh doanh l hnh cung cp thụng tin cho khỏch du lch, nh kinh doanh du lch, im n m du lch Núi cỏch khỏc, kinh doanh l hnh ... doanh chuyn khỏch du lch Kinh doanh cỏc dch v du lch khỏc Nh vy kinh doanh l hnh l mt lnh vc kinh doanh c bn ca hot ng kinh doanh du lch Cú nhiu cỏch tip cn v kinh doanh l hnh, phm vi chuyờn ny...
 • 93
 • 1,163
 • 0
phân tích doanh thu và lợi nhuận xuất khẩu của công ty tnhh thương mại - sản xuất và xây dựng bình dương

phân tích doanh thu lợi nhuận xuất khẩu của công ty tnhh thương mại - sản xuất xây dựng bình dương

Kinh tế - Thương mại

... quản trình kinh doanh doanh nghiệp: T ch c qu n trình kinh doanh c a doanh nghiệp công nghiệp m t nhân t quan trọng, có nh h ởng lớn ến l i nhu n c a doanh nghiệp Quá trình qu n h kinh doanh ... tiêu kinh tế t ng h p ph n ánh hiệu qu c a trình kinh doanh, yếu t s ng c a doanh nghiệp Doanh nghiệp ch t n phát triển tạo l i nhu n, doanh nghiệp hoạ h n n bù ắ hi h ng hiệu qu , thu bỏ doanh nghiệp ... n n kinh tế c ta Th c tiễn cho th y, n n kinh tế thị ng doanh nghiệp có t n phát triển hay không, ph thu c r t lớn vào việc doanh nghiệp có tạ c doanh thu có l i nhu n hay không? Th c v y, doanh...
 • 71
 • 679
 • 0
phân tích doanh thu và lợi nhuận xuất khẩu của công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu song minh

phân tích doanh thu lợi nhuận xuất khẩu của công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu song minh

Kinh tế - Thương mại

... ĐẦU chọn đề tài Ngày nay, sách phát triển kinh tế chung quốc gia mở cửa hội nhập vào kinh tế khu vực quốc tế Vấn đề lớn đặt cho doanh nghiệp Việt Nam trình hội nhập không dừng lại sản xuất sản ... quản kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp yêu cầu thiếu nhà quản doanh nghiệp Thông qua việc phân tích tình hình tiêu thụ lợi nhuận doanh nghiệp giúp nhà quản trị doanh nghiệp ... kết sản xuất kinh doanh mà sở để tính tiêu chất lượng khác nhằm đánh giá đầy đủ hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ hoạt động Như vậy, doanh thu lợi nhuận mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp...
 • 67
 • 963
 • 2
doanh thu và lợi nhuận xuất khẩu của công ty tnhh tm sx xd bình dương

doanh thu lợi nhuận xuất khẩu của công ty tnhh tm sx xd bình dương

Kinh tế - Quản lý

... doanh c a doanh nghi p: T ch c qu n trình kinh doanh c a doanh nghi p công nghi p m t nhân t quan tr ng, có nh h ng l n n l i nhu n c a doanh nghi p Quá trình qu n h kinh doanh c a doanh nghi ... ng kinh doanh c a doanh nghi p - Doanh thu ho ng tài chính: Ch tiêu ph n ánh doanh thu ho ng tài thu n phát sinh k báo cáo c a doanh nghi p L i nhu n c a doanh nghi p kho n chênh l ch gi a doanh ... tài kinh t ch i h nh cho vi n , n n th m nh c a doanh nghi p cho vi c phân tích quy nh qu n o kinh doanh Tóm l i, m c tiêu nh t c a phân tích doanh thu giúp doanh nghi p s n xu t kinh doanh...
 • 71
 • 224
 • 0
phân tích doanh thu và lợi nhuận xuất khẩu của công ty tnhh tm dv song minh

phân tích doanh thu lợi nhuận xuất khẩu của công ty tnhh tm dv song minh

Kinh tế - Quản lý

... ho t ng sn xut kinh doanh có hi u qu ( ng vng th tr ng ngày phát tri(n Mt doanh nghi p mu n ng vng th tr ng ngày phát tri(n ó phi t o doanh thu l i nhu n b!i doanh thu l i nhu n ... TS Nguy n Xuân Hi p PH8N M9 8U ch n , tài Ngày nay, sách phát tri(n kinh t chung ca qu c gia m! c&a hi nh p vào kinh t khu vc qu c t Vn ln nht c )t cho doanh nghi p Vi t Nam trình hi ... 1: KHÁI QUÁT CHUNG V DOANH THU L I NHUN CA DOANH NGHI P ………………………………………………………………12 1.1 Khái quát chung v doanh thu- l(i nhu)n c∗a doanh nghi∃p ……… 12 1.1.1 Khái ni m v doanh thu- l i nhu n...
 • 67
 • 310
 • 0
Lợi nhuận kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 872 thực trạng và giải pháp

Lợi nhuận kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 872 thực trạng giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... triểnhoạt tốt thếđộng sản năngxuất lực kinh doanh doanh doanh nghiệp xây hoạt động ty mang nét đặc thù quản l nghiệp lãnhLàđạo phòng banlắp hoạt độngcủa sản công xuất kinh doanhnhững công Chuyên ... nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh cần thiết Chuyên đề thực tập 15 + Nhân tố chất lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ kỳ : Chất lượng sản xuất kinh doanh nói chung chất lượng sản phẩm nói riêng ... cảnh chất lượng trình sản xuất từ khâu cung ứng nguyên vật liệu, sản phấm sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phấm, công ty biết cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh làm cho hạ lợi nhuận công ty...
 • 52
 • 168
 • 0
Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua.DOC

Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua.DOC

Kế toán

... thể tổ chức kinh xã hội , bật lên khối doanh nghiệp nhà nước Các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân , thời kì kinh tế kế hoạch hoá tập trung doanh nghiệp nhà nước ... với kinh tế giai đoạn hoà với kinh tế giới yếu kém… kinh tế mở của, nhận thức tầm quan trọng việc mở kinh tế, tập thể ban lãnh đạo công ty đề chủ trương, sách để công ty tránh tụt hậu mà phát triển ... thiết bị giao thông vận tải; + Kinh doanh cung ứng mặt hàng lương thực (ngô, sán, thức ăn gia súc ); + Sản xuất, chế biến kinh doanh sắt thép xây dựng; + Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; +...
 • 43
 • 588
 • 0
Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua

Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua

Quản trị kinh doanh

... thể tổ chức kinh xã hội , bật lên khối doanh nghiệp nhà nước Các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân , thời kì kinh tế kế hoạch hoá tập trung doanh nghiệp nhà nước ... với kinh tế giai đoạn hoà với kinh tế giới yếu kém… kinh tế mở của, nhận thức tầm quan trọng việc mở kinh tế, tập thể ban lãnh đạo công ty đề chủ trương, sách để công ty tránh tụt hậu mà phát triển ... thiết bị giao thông vận tải; + Kinh doanh cung ứng mặt hàng lương thực (ngô, sán, thức ăn gia súc ); + Sản xuất, chế biến kinh doanh sắt thép xây dựng; + Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; +...
 • 43
 • 357
 • 0
Nhận xét về kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị của công ty trong những năm gần đây

Nhận xét về kết quả kinh doanh hoạt động quản trị của công ty trong những năm gần đây

Quản trị kinh doanh

... trường Thị trường kinh doanh sản phẩm xây dựng nhạy cảm với diễn biến kinh tế Kinh tế phát triển, lạm phát, thất nghiệp kiểm soát, thu nhập người dân tăng ảnh hưởng tích cực tới phát triển ngành xây ... quản hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo nghị quyết, định HĐQT, Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật; • Xây dựng trình HĐQT quy chế quản điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh ... dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án kinh doanh phát triển nhà, đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng bản, đầu tư chiều sâu, mở rộng lực sản xuất, dự án liên doanh, liên kết...
 • 31
 • 775
 • 2
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Quản trị kinh doanh

... chủ yếu mảng bao bì cho doanh nghiệp sản xuất gạch men Do Công ty sâu vào sản xuất bao bì đáp ứng cho doanh nghiệp sản xuất gạch men, nên phải sản xuất loại bao bì cho loại sản phẩm khác thì, Công ... ngành sản xuất ngành sản xuất phù trợ, mà trường hợp ngành sản xuất gạch men ngành sản xuất chính, ngành sản xuất bao bì Carton ngành phù trợ - Ngoài số lượng bao bì Carton tiêu thụ cho doanh nghiệp ... Nhìn vào tiêu tài cho thấy, công ty cần phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cách giảm chi phí sản xuất chi phí quản doanh nghiệp 2 Đánh giá ưu, nhược điểm chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh...
 • 23
 • 565
 • 0
Vài nét về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây

Vài nét về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây

Kế toán

... sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế Đề xuất vấn đề đầu tư phát triển sản xuất, nghiên cứu công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhân vấn đề phát sinh trình sản ... lãnh đạo xếp máy sản xuất kinh doanh, bố trí nhân phù hợp với sản xuất kinh doanh Giải chế độ cho người lao động theo quy định Tổng hợp thi đua khen thưởng công ty Phòng kinh doanh văn phòng đại ... tình hình nhập xuất vật tư, kiểm tra chứng từ nhập xuất theo qui định Công ty Kiểm tra định mức khoán vật tư Xí nghiệp để hạch toán xuất vật tư khoán hay xuất thẳng vào sản xuất Vào thẻ kho Bùi...
 • 54
 • 631
 • 0

Xem thêm