nuôi cấy mô cây dừa cạn

Nuôi cấy mô cây trai nam bộ.

Nuôi cấy cây trai nam bộ.

Sinh học

... ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY 20 2.5.1 nuôi cấy 20 2.5.2 Vô trùng trong nuôi cấy 20 2.5.3 Điều kiện nuôi cấy 23 2.5.4 Môi trƣờng nuôi cấy 25 2.5.5 Nƣớc dừa 25 2.5.6 Vai trò của ... ỨNG DỤNG NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT TRONG CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 6 2.2.1 Lịch sử nuôi cấy tế bào thực vật 6 2.2.2 Khái niệm nuôi cấy tế bào 8 2.2.3 Ứng dụng nuôi cấy tế bào ... TẾ BÀO THỰC VẬT 19 2.4.1 Nuôi cấy đỉnh sinh trƣởng 19 2.4.2 Nuôi cấy sẹo 19 2.4.3 Nuôi cấy tế bào đơn 19 2.4.4 Nuôi cấy Protoplast – chuyển gen 20 2.4.5 Nuôi cấy hạt phấn đơn bội: 20 2.5...
 • 77
 • 1,292
 • 6
Nuôi cấy mô cây dầu mè

Nuôi cấy cây dầu mè

Công nghệ - Môi trường

... 2: Khảo sát môi trƣờng khoáng cơ bản thích hợp để nuôi cấy cây dầu mè in vitro Do cây dầu mè là một cây còn khá mới mẻ ở Việt Nam, các đề tài nghiên cứu về nuôi cấy in vitro cây dầu mè chƣa ... bản thích hợp để nuôi cấy cây dầu mè in vitro là môi trƣờng MS.  Môi trƣờng thích hợp để nhân chồi cây dầu mè là môi trƣờng MS bổ sung BA (0,1 mg/l) và IBA (0,01 mg/l).  Môi trƣờng thích ... dựa vào kỹ thuật nuôi cấy có thể duy trì và bảo quản cây trồng quý hiếm. Nhân giống vô tính bằng kỹ thuật nuôi cấy bắt đầu bằng một mảnh nhỏ thực vật vô trùng đặt vào môi trƣờng dinh...
 • 72
 • 512
 • 1
Nuôi cấy mô cây trai Nam Bộ

Nuôi cấy cây trai Nam Bộ

Công nghệ - Môi trường

... ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY 20 2.5.1 nuôi cấy 20 2.5.2 Vô trùng trong nuôi cấy 20 2.5.3 Điều kiện nuôi cấy 23 2.5.4 Môi trƣờng nuôi cấy 25 2.5.5 Nƣớc dừa 25 2.5.6 Vai trò của ... TẾ BÀO THỰC VẬT 19 2.4.1 Nuôi cấy đỉnh sinh trƣởng 19 2.4.2 Nuôi cấy sẹo 19 2.4.3 Nuôi cấy tế bào đơn 19 2.4.4 Nuôi cấy Protoplast – chuyển gen 20 2.4.5 Nuôi cấy hạt phấn đơn bội: 20 2.5 ... tráng cây trồng. Từ đó đến nay, công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật đã đƣợc phát triển với tốc độ nhanh trên rất nhiều loại cây khác nhau. 2.2.2 Khái niệm nuôi cấy tế bào Nuôi cấy tế...
 • 77
 • 517
 • 0
Nuôi cấu mô cây trai Nam Bộ

Nuôi cấu cây trai Nam Bộ

Công nghệ - Môi trường

... vậy, nƣớc dừa là một chất dinh dƣỡng cung cấp tất cả các thành phần cần thiết cho nhu cầu sinh trƣởng của tế bào nuôi cấy. Trong nuôi cấy việc bổ sung nƣớc dừa vào môi trƣờng nuôi cấy sẽ hạn ... làm mẫu nuôi cấycây White Oak: MS + 200 mg/l casein hydrolysate + 2,4D (1 mg/l), thời gian nuôi cấy 4 – 6 tuần sau đó cấy chuyển qua môi trƣờng MS + BA (1 mg/l) thời gian nuôi cấy 6 – 8 ... tách và nuôi cấy tế bào đơn đã đƣợc phát triển, các tác giả đã gieo tế bào đơn và nuôi cấy tạo đƣợc cây hoàn chỉnh. Năm 1966, Guha và Mahheswari nuôi cấy thành công tế bào đơn bội từ nuôi cấy...
 • 77
 • 359
 • 0
Tài liệu NUÔI CẤY MÔ CÂY TRAI NAM BỘ (Fagraea cochinchinensis A.Chev.) docx

Tài liệu NUÔI CẤY CÂY TRAI NAM BỘ (Fagraea cochinchinensis A.Chev.) docx

Khoa học tự nhiên

... 2.3.3.2 Nuôi cấy cơ quan 17 2.3.3.3 Nuôi cấy phôi 18 2.4 CÁC PHƢƠNG PHÁP NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT 19 2.4.1 Nuôi cấy đỉnh sinh trƣởng 19 2.4.2 Nuôi cấy sẹo 19 2.4.3 Nuôi cấy tế bào ... ỨNG DỤNG NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT TRONG CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 6 2.2.1 Lịch sử nuôi cấy tế bào thực vật 6 2.2.2 Khái niệm nuôi cấy tế bào 8 2.2.3 Ứng dụng nuôi cấy tế bào ... 2.4.4 Nuôi cấy Protoplast – chuyển gen 20 2.4.5 Nuôi cấy hạt phấn đơn bội: 20 2.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY 20 2.5.1 nuôi cấy 20 2.5.2 Vô trùng trong nuôi cấy 20...
 • 77
 • 485
 • 2
Thu nhận hợp chất Alkaloid từ nuôi cấy in vitro tế bào cây dừa cạn

Thu nhận hợp chất Alkaloid từ nuôi cấy in vitro tế bào cây dừa cạn

Sinh học

... phương pháp nuôi cấy tế bào: 9III. Thu nhận Alkaloid từ nuôi cấy in vitro tế bào cây dừa cạn: 161. Nuôi cấy dịch huyền phù tế bào: 182. Nuôi cấy sẹo: 193. Hột nhân tạo: 204. Nuôi cấy phân ... tế bào Dừa cạn theo phương pháp của Kutney và cộng sự (1983) Cây dừa cạn ngoài tự nhiênKhử trùng mẫu và nuôi cấy trongđiều kiện thích hợp Cây dừa cạn in vitro Mô sẹo Nuôi cấy sẹo ... (2003)_-Điều kiện nuôi cấy sẹo rất quan trọng cho việc sản xuất alkaloid. Morris (1986) đã thiết lập quá trình nuôi cấy sẹo từ lá của những cây C.roseus sử dụng 3 loại môi trường: môi trường...
 • 28
 • 1,899
 • 38
Giáo trình nuôi cấy mô

Giáo trình nuôi cấy

Sinh học

... đúng môi trường và chuẩn bị môi trường đúng cách- Chọn cấy và xử lý cấy thích hợp trước và sau khi cấy. 2.1. Ý nghĩa của vô trùng trong nuôi cấy và tế bào thực vậtMôi trường để nuôi cấy ... cầu- Thực hiện tốt thao tác cấy vô trùng và khử trùng mẫuBÀI 5:NUÔI CẤY SẸO1. GIỚI THIỆU Nuôi cấy sẹo là khâu rất quan trọng trong nuôi cấy tế bào. sẹo là nguyên liệu khởi đầu ... số môi trường đã cản trở khá nhiều sự tiến bộ của công tác ở một số phòng thí nghiệm nuôi cấy thực vật. Thuốc lá và carốt là 2 loại cây kinh điển của nuôi cấy thực vật. Môi trường nuôi...
 • 22
 • 2,713
 • 19
 Những phương thức và kỉ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm

Những phương thức và kỉ thuật nuôi cấy tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm

Sinh học

... một quy trình ra cây đạt hiệu quả cao có ý nghĩa rất lớn.2.Nguyên lý Cây nuôi cấy ong ống nghiệm là cây đang được sống trong một điều kiện nuôi cấy tối ưu về mọi mặt trong môi trường vô trường ... thực tập Các kỹ thuật cơ bản phòng thí nghiệm nuôi cấy và tế bào thực. vật (chuẩn bị làm môi trường, nuôi cấy cây trong ống nghiệm, trồng cây ngoài vườn ươm …).3. Các công việc đã thực ... Phương pháp ra cây. 1.Mục đíchTạo được cây con sau giai đoạn nuôi cấy invitro phatr triển bình thường để trồng được ngoài điều kiện tự nhiên.Tỷ lệ cây sống khi chuyển từ nuôi cấy trong ống...
 • 14
 • 7,402
 • 13
Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật

Nông - Lâm - Ngư

... dụng cây giống có nguồn gốc từ nuôi cấy có chất lượng cao sẽ giúp cho người trồng rừng Trầm hương tốt và đồng nhất về kiểu gen [6] [7].Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh và cs (2003) đã nuôi cấy cây ... giống cây Saussurea obvallata, một loại dược thảo quý hiếm bằng việc áp dụng công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật . Sau thời gian 15 ngày nuôi cấy và 12 ngày thích nghi với điều kiện môi trường ... thấy sự phát triển của kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật luôn song song với lịch sử các ngành khoa học sự sống khác. Các giai đoạn chính của kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật [1] [3] [9]...
 • 56
 • 1,546
 • 3
Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương

Nông - Lâm - Ngư

... sinhTế bào phân chiaTế bào chuyên hóaPhản phân hóa tế bào- Nuôi cấy sẹo- Nuôi cấy tế bào trầnCơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật đó là tính toàn năng của tế bào do Haberlandt ... hiệu quả tốt hơn [19].2.2.5. Thành tựu bảo tồn nguồn gen cây trồng sử dụng phương pháp nuôi cấy và tế bào thực vậtKỹ thuật nuôi cấy và tế bào thực vật đã trở thành một trong những phương ... của mẫu nuôi cấy. Auxin và cytokinin là hai chất kích thích sinh trưởng được sử dụng phổ biến nhất trong nuôi cấy mô.  Đặc tính của Auxin8 Cây tự nhiên Khử trùng mẫu Nhân đa chồiTạo cây in...
 • 45
 • 4,482
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25