những khuyết tật khi thi công bê tông cốt thép toàn khối nguyên nhân và cách

KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG V CÔNG TÁC CỐT THÉP TRONG THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI docx

KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG V CÔNG TÁC CỐT THÉP TRONG THI CÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI docx

Kiến trúc - Xây dựng

... nguội thép BÀI GIA CÔNG CỐT THÉP Gia công cốt thép gồm công việc nắn thẳng, cạo gỉ, đo cắt, uốn, nối cốt thép I NẮN THẲNG CỐT THÉP Thép nhập gia công thành cốt thép kết cấu b tông cốt thép thường ... THUẬT THI CÔNG CHƯƠNG V CÔNG TÁC CỐT THÉP - Cốt thép mặt ngồi gân, nên cốt thép dính bám với b tông tốt Cốt thép cốt thép day thuộc hai dạng Theo hình thù tiết diện - Thép tròn (cốt thép) - Thép ... THUẬT THI CÔNG CHƯƠNG V CÔNG TÁC CỐT THÉP BÀI CÁC Q TRÌNH GIA CƠNG CỐT THÉP Gia cơng cốt thép chia làm q trình là: Gia cường cốt thép, gia công c ốt thép, hàn nối cốt thép bảo quản cốt thép trước...
 • 34
 • 1,295
 • 12
Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

Lập biện pháp kỹ thuật thi công tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... thuật thi công IV THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CƠNG TÁC Tính khối lượng công tác tông: Khối lượng công tác tông tính tốn lập thành bảng Tính khối lượng công tác cốt thép Giả sử: Khối lượng cốt thép ... vi đổ vữa tông Việc thực nhờ điều khi n người hướng dẫn cẩu Thùng chứa vữa tơng có chế nạp tông vào đổ tông riêng biệt, điều khi n dễ dàng Công nhân đổ tông đứng sàn công tác thực ... cột: 120kg/m3 tông Khối lượng cốt thép chi tiết dầm sàn: 170kg/m3 tông Khối lượng cơng tác cốt thép tính tốn lập thành bảng Tính khối lượng cơng tác ván khuôn Khối lượng công tác ván khuôn...
 • 31
 • 5,640
 • 13
thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối nhà nhiều tầng

thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công tông cốt thép toàn khối nhà nhiều tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... yêu cầu thi công b Loại b tông sử dụng: trộn chỗ máy trộn c Thi công bằng máy: d Nguyên tắc đổ b tông kỹ thuật đổ: - Nguyên tắc đổ b tông: + Khi đồ b tông, chiều cao rơi tự không 2,5m b tông không ... lưới thép, khung thép, thép - Đảm bảo khoảng cách lớp b tông bảo vệ - Đảm bảo cốt thép sử dụng không bị gỉ, đảm bảo cường độ thi t kế b Loại cốt thép sử dụng: c Gia công, gia cường cốt thép: ... thuật thi công - Bàn gia công cốt thép phải cố định chắn, bàn gia công cốt thépcơng nhân làm việc hai giá phải có lưới thép bảo vệ cao 1,0 m Cốt thép làm xong phải để chỗ quy định - Khi nắn...
 • 59
 • 844
 • 1
Đồ án môn học kỹ thuật thi công Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà 5 tầng

Đồ án môn học kỹ thuật thi công Lập biện pháp kỹ thuật thi công tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà 5 tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... säú ca tỉìng âåüt thi cäng Sau lỉûa chn gii quút cạc u cáưu cå bn ca cäng viãûc â täø chỉïc thi cäng theo phỉång ạn sau : Âãø thi cäng dáy chuưn , chia cọng trỗnh thaỡnh õồỹt thi cọng theo chiãưu ... 33 Kỹ Thuật Thi Công Đồ Án Môn Học 4 24 22 6 24 12 22 24 10 22 14 8 20 14 6 24 20 14 6 24 14 10 12 22 11 40 20 22 20 12 P. ÂÅÜ ÂÅÜ T T ÂÅÜ T ÂÅÜ T ÂÅÜ T ÂÅÜ T ÂÅÜ T TIẾN ĐỘ THI CÔNG 14 10 20 ... diện tích Wy (m4) Tổng Thể Tích Đất Vận Chuyển V (m3) Khoảng Cách Vận Chguyển Theo Phương Ly (m) Biãøu Âäö Cutinäúp Trang 10 Kỹ Thuật Thi Công Đồ Án Môn Học 6,8 7,2 7,518 161947 36 8,4 9,2 10643...
 • 37
 • 715
 • 0
Đồ án môn học kỹ thuật thi công ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà 5 tầng

Đồ án môn học kỹ thuật thi công ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Lập biện pháp kỹ thuật thi công tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà 5 tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... Trong tỉìng âåüt thi cäng ÅÍ âáy sau lỉûa chn cạch gii quút cạc u cáưu cå bn ca cäng viãûc â täø chỉïc thi cäng theo hai phỉång ạn sau Âäø thi cọng dỏy chuyóửn Trong quaù trỗnh thi cọng caùc täø ... Thåìi gian thi cäng âáút l : T= 651,53 = 65,15 [ngy] 5× [ PHÁƯN II THI CÄNG ÂÄØ BÃTÄNG CÄÚT THẸP TON KHÄÚI MÀÛT CÀÕT CÄNG TRÇNH Sinh viãn : NGUYÃÙN DUY PHẠT Trang ÂÄƯ ẠN MÄN HC K THÛT THI CÄNG ... Vmd.âaìo = 339595,978 + 986,26 = 340582,238 [m3] - Khi xeït âãún âoü tåïi xäúp cuía âáút : Sinh viãn : NGUYÃÙN DUY PHẠT Trang ÂÄƯ ẠN MÄN HC K THÛT THI CÄNG Ta cọ ρ = 40% Vâàõp = 330955,189×(1 + 0,04)...
 • 31
 • 894
 • 0
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG I - Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG I - Lập biện pháp kỹ thuật thi công tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

Giao thông - Vận tải

... đầm tông: Khối lượng tông cột cần đầm phân khu V ≈10.2m3 Khối lượng tông dầm cần đầm phân khu V ≈10.847m3 Khối lượng tông sàn cần đầm phân khu V ≈ 25.428m3 Căn vào khối lượng tông ... chi tiết cột: 120kg/m3 tông Khối lượng cốt thép chi tiết dầm sàn: 170kg/m3 tông lượng công tác cốt thép tính tốn lập thành bảng Khối .Tính khối lượng cơng tác ván khn Khối lượng cơng tác ván ... tông cần trục tháp tương tự thi công tông cột Đầm tông sàn đầm bàn đầm tông dầm đầm dùi Việc ngừng đổ tông phải đảm bảo mạch ngừng thi t kế Trước đổ tông phân khu cần làm vệ sinh...
 • 38
 • 733
 • 0
Kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối

Kỹ thuật thi công tông cốt thép toàn khối

Kiến trúc - Xây dựng

... lượng tông cốt thép : + Hoạt tải người thi t bị thi công: q tb = 250 daN/m2 + Hoạt tải đổ đầm gây : P đ = max (Pđầm, Pđổ) + Áp lực đầm vữa tông gây ra: Pđầm = 200daN/m2 + Áp lực đổ máy bơm ... lượng tông cốt thép : qbtct = 1,2.2500.0,5 = 1500 daN/m2 × + Hoạt tải người thi t bị thi công: qtb =1,3 250=325 daN/m2 + Hoạt tải đổ đầm gây ra: Pđ = max (Pđầm, Pđổ) + Áp lực đầm vữa tông ... lượng tông cốt thép : qbtct = 1,2 2500 0,4 = 1200 daN/m2 × + Hoạt tải người thi t bị thi công: qtb =1,3 250=325 daN/m2 + Hoạt tải đổ đầm gây : Pđ = max (Pđầm, Pđổ) + Áp lực đầm vữa tông...
 • 67
 • 819
 • 0
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAI LỆCH CHO PHÉP KHI THI CÔNG CÁC KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI " docx

Báo cáo khoa học

... tông tông cốt thép tồn khối Quy phạm thi cơng nghiệm thu TCXD 254: 2001 - Cơng trình tơng cốt thép toàn khối xây dựng cốp pha trượt Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Cẩm nang thi công nhà cao ... 20mm Tường b tông cốp pha lớn Thi công cốp pha trượt 5 H/1000 Nhưng không > 30mm H/1000 Nhưng khơng > 50mm Nhìn vào kết nêu bảng nhận xét sau: - Bảng dẫn từ "Quy trình thi t kế thi công kết cấu ... số cho phép theo chiều thẳng đứng thi công loại kết cấu tông cốt thép Loại hình kết cấu Sai số chiều thẳng đứng Trong tầng (mm) Tầng cao < 5m Tầng cao > 5m Toàn độ cao (H) Khung Khung – vách...
 • 4
 • 993
 • 3
ĐỒ ÁN THI CÔNG ĐÚC BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

ĐỒ ÁN THI CÔNG ĐÚC TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Kiến trúc - Xây dựng

... bề mặt b tông lót sau đổ khoảng vài Lắp dựng cốppha khung cốt thép vào vò trí chuẩn bò đổ b tông móng Gia công lắp đặt cốt thép : Cốt thép móng gia công công trường nhằm tăng suất thi công (bố ... kết cấu b tông II THI CÔNG DẦM +SÀN : Gia công lắp đặt cốt thép : Cốt thép móng gia công công trường nhằm tăng suất thi công Cốt thép , cốt pha vận chuyển lên cao cần trục bánh động Nguyên tắc ... Tường chắn (h=3.6m) tông sàn tầng hầm tông cột tầng hầm tông Dầm sàn tầng tông Cột tầng tông dầm sàn tầng tông cột tầng tông dầm sàn tầng ĐT K.L TÔNG (M3) K.L THEÙP (T)...
 • 39
 • 2,045
 • 12
KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG IV CÔNG TÁC CỐP PHA TRONG THI CÔNG BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI doc

KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG IV CÔNG TÁC CỐP PHA TRONG THI CÔNG TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI doc

Kiến trúc - Xây dựng

... pha b tông cốt thép Trước hạn chế công nghệ thi công, cốt pha b tông cốt thép sử dụng hạn chế vị trí mà sau đổ tơng khơng thể tháo Ngày nay, nhờ tiến khoa học công nghệ, cốt pha b tông cốt thép ... làm khuôn đúc kết cấu b tông Để tạo sản phẩm b tông b tông cốt thép có hình dáng kích thước theo thi t kế Bảo vệ bề mặt lớp tông đổ Bảo vệ kết cấu bêtơng bêtơng cốt thép q trình ninh kết đông ... dây thép buộc Hình 4.48b Hai mặt cắt thi cơng cốt pha cầu thang phẳng (Cốt pha sàn, dầm chống gỗ) b Cầu thang bậc b tông cốt thép Cầu thang bậc b tông cốt thép cầu thang có bậc bêtơng cốt thép...
 • 40
 • 1,261
 • 13
Thi công bê tông cốt thép

Thi công tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... Là bố trí bó cốt thép dự ứng lực bên tiết diện tông, số ý phương pháp : • Các bó thép dự ứng lực tác động vào khối tông thông qua ụ truyền lực đúc liền áp chặt vào khối tông bu lơng ... CHẾT THI T BỊ THI CÔNG 4.1 THI T BỊ THI CÔNG CĂNG SAU  BỘ NEO (OVM CỦA TRUNG QuỐC) • THI T BỊ ÉP NÊM CHẾT 49 29/04/14 THI T BỊ THI CÔNG 4.1 THI T BỊ THI CÔNG CĂNG SAU  BỘ NEO (OVM) • THI T ... CẤU TẠO MỘT BỘ NEO THI T BỊ THI CÔNG 4.1 THI T BỊ THI CÔNG CĂNG SAU  BỘ NEO (OVM CỦA TRUNG QuỐC) • ĐẦU NEO TRỊN (ĐẦU NEO SỐNG) 46 29/04/14 THI T BỊ THI CÔNG 4.1 THI T BỊ THI CÔNG CĂNG SAU  BỘ...
 • 75
 • 773
 • 0
Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Cao đẳng - Đại học

... (Betnhicov) Tiêu chuẩn Việt Nam + TCVN 4453:1995-Kết cấu tông cốt thép toàn khối- Quy phạm thi công nghiệm thu + TCVN 5592:1991 -Bê tông nặng-Yêu cầu bảo dỡng ẩm tự nhiên + TCVN 2682:1999-Xi ... THUT THI CNG I TàI LIệU THAM KHảO Lê Kiều, Nguyễn Duy Ngụ, Nguyễn Đình Thám (1996), Kỹ thuật xây dựng 1 -Công tác đất thi công tông toàn khối, NXB khoa học vµ kü tht, Hµ Néi Ngun TÊn Q, Ngun Thi n ... trỉåìng nháút l tiãúng äưn, bủi + Do täø chæïc thi cäng táûp trung + Nhổợng cọng trỗnh yóu cỏửu tióỳn õọỹ nhanh hay thi cäng ma mỉa (nháút l thi cäng mọng) Âàûc âiãøm: + Vỉỵa bã täng âỉåüc chåí...
 • 26
 • 801
 • 4
Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... thổồùc so vồùi thi ỳt kóỳ, duỡng thổồùc âo v âạnh dáúu trãn thẹp bàòng pháún tràõng hay sån + Âäúi våïi nhỉỵng thẹp cọ gia cäng ún phi kãø âãún sỉû gin di ca cäút theùp uọỳn - Khi uọỳn cong 450 ... giỉỵ; Kêch ún; Hỉåïng uọỳn GIAẽO TRầNH MN HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 120 âọ cọ cạc rng rc kẹo (3), ún (4) âãø nàõn thàóng v âạnh rè cäút thẹp Khi õỏửu theùp chaỷm vaỡo vỏỷt caớn (6) thỗ maỷch âiãûn ... bióỳn daỷng suọỳt quaù trỗnh õọứ bótọng GIAẽO TRầNH MN HOĩC 123 KYẻ THUT THI CNG I + Cäút thẹp phi âụng chng loải theo thi út kãú Nãúu trón thở trổồỡng hay trón cọng trổồỡng khọng coù thỗ tu theo...
 • 11
 • 647
 • 2
Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 8 potx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 8 potx

Cao đẳng - Đại học

... täng theo thi út kãú, thỉåìng láúy bàòng 100 kg/m3 + Ti trng bn thán ca vạn khn (q2), phủ thüc vo váût liãûu lm vạn khn b.Hoảt ti + Hoảt ti ngỉåìi v thi út bë thi cäng (q3), láúy sau - Khi toạn ... cho cäng tạc hon thi ûn) Khitọng õaợ õuớ cổồỡng õọỹ thaùo vaùn khuọn thỗ tiãún hnh thạo cạc bu läng neo v giàòng, nåïi vêt âiãưu chènh v dng cáưn trủc âãø cáøu v làõp âàût âãø thi cäng âoản ... kêch nhàòm phủc vủ âi lải cho cäng nhán v lm nồi thi GIAẽO TRầNH MN HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 108 cäng làõp dỉûng cäút thẹp, âäø bã täng, làõp ghẹp thi út bë, kiãøm tra Phêa dỉåïi hãû khung kêch...
 • 18
 • 538
 • 2
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG NGHIỆM THU

Kiến trúc - Xây dựng

... trượt đầm đổ tông 7.2.4 Khi lắp đặt cốt thép cần đảm bảo vị trí cốt thép theo thi t kế đồng thời thỏa mãn yêu cầu sau: a) Sau đổ xong lớp tông, mặt tơng tối thi u phải có lớp cốt thép nằm ... thời với công việc lắp đặt cốt thép, đổ tông vào cốp pha để tạo hình kết cấu tơng cốt thép cần thi công 3.2 Hệ thống thi t bị cốp pha trượt (System of slipform device) Là hệ thống thi t bị ... thi cơng cơng trình phương pháp cốp pha trượt đơn vị thi công cần vào hồ sơ thi t kế, đặc điểm thi công, môi trường, khí hậu để đề biện pháp an tồn thi công 9.1.3 Cán công nhân tham gia thi công...
 • 30
 • 865
 • 0
nghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệp

nghiên cứu ứng dụng quy trình thi công tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng công nghiệp

Kỹ thuật

... thi t đề tài Kết cấu tông cốt thép ứng suất trước (ƯST), gọi kết cấu tơng cốt thép ứng lực trước (ƯLT), hay tông tiền áp, tông dự ứng lực (tên gọi Hán-Việt), kết cấu tông cốt thép ... liệu đưa vào sử dụng b Kiểm tra công tác thi công cốt thép ứng suất trước * Kiểm tra công tác gia công lắp đặt cốt thép kéo căng: * Kiểm tra công tác kéo căng cốt thép ứng suất trước: - Thi t bị ... cứu mặt lý thuyết kết hợp với thực tiễn thi công tông cốt thép ứng suất trước, từ đề xuất phương pháp tính tốn thi cơng cốt thép quy trình thi công cốt thép ứng suất trước cho dầm, sàn cơng...
 • 26
 • 1,000
 • 2
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công và nghiệm thu

Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu

Kinh tế - Quản lý

... cách khe co giãn không vư ợt 18m 6.8 Thi công tông khối lớn 6.8.1 Các kết cấu tông tông cốt thép đợc gọi khối lớn .khi kích thước cạnh nhỏ khơng 2,5m chiều dày lớn 0,8m Khi thi công ... điều kiện sử dụng: Cốt thép kết cấu tông cốt thép th−ờng cốt thép kết cấu tông ứng suất tr−ớc c) Theo tình hình dạng: cốt thép trơn cốt thép có gờ B.1.2 Tính chất học cốt thép đ−ợc đặc tr−ng ... B Cốt thép kết cấu tông cốt thép B.1 Phânloại tính chất cốt thép B.1.1 Cốt thép kết cấu tông cốt thép đ−ợc phân loại nh− sau: a) Theo công nghệ ché tạo: thép cán nóng thép cán nguội b) Theo...
 • 43
 • 621
 • 0
Đồ án thi công Đúc bê tông cốt thép toàn khối 1 công trình(Đề9) Đại học bách khoa TPHCM

Đồ án thi công Đúc tông cốt thép toàn khối 1 công trình(Đề9) Đại học bách khoa TPHCM

Kết cấu - Thi công công trình

... KẾT CẤU TÔNG ĐỘSỤT THỜIGIANĐẦM (mm) (GIÂY) Lớp tông lót mỏng ,bê tông sàn Khối tông lớn,không cốt thép cốt thép Cột ,dầm trung bình lớn Kết cấu có nhiều cốt thép Kết cấu có cốt thép đậm ... THI CÔNG GVHD: NGUYỄN ĐÌNH TOÀNKhi đặt cốt thép cho kết cấu thẳng đứng 3m không đứng cốt thép để buộc hàn • Chỉ phép cốt thép sàn theo đường ván gỗ • Không xếp nhiều cốt thép dự trữ sàn công ... • Khi đặt cốt thép bên cạnh hay bên đường dây điện cần có biện pháp phòng ngừa cốt thép va chạm vào dây điện • Việc đặt vò trí cốt thép phải vò trí từøng bảo đảm độ dày lớp bảo vệ.Giữa cốt thép...
 • 23
 • 2,781
 • 3

Xem thêm