những địa danh nổi tiếng tại đà lạt

Tài liệu Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng pptx

Tài liệu Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng pptx

Xã hội học

... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 9 http://www.ebooks.vdcmedia.com bẩt ngân àiïím tư nhûäng nết tuåt th trong ... kyâ àaâ v.v Rûâng Cưn Àẫo cng lâ vûúân qëc gia. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 8 http://www.ebooks.vdcmedia.com CCCƯƯƯNNN ÀÀÀAAẪÃÃOOO ... lâ àưëi vúái trai gấi trong lûáa tíi u àûúng. Ni vâ rûâng nguyïn sinh VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 15 http://www.ebooks.vdcmedia.com dûång xiïn thânh búâ dưëc trïn mưåt bậi...
 • 28
 • 364
 • 0
Tài liệu Việt nam - Những địa danh nổi tiếng pptx

Tài liệu Việt nam - Những địa danh nổi tiếng pptx

Du lịch

... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 3 http://www.ebooks.vdcmedia.com súám mai laâ luác “giao ca” thuá võ giûäa ... khố khùn. Lâng Cô àang àûúåc quan têm tđch cûåc bẫo tưìn vâ xêy dûång VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 28 http://www.ebooks.vdcmedia.com truìn thuët khưng côn nûäa. Tï giấc trùỉng ... vị àêët nûúác. Khe Nûúác Lẩnh kyâ laå. Khe Nûúác Laånh anh huâng. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 26 http://www.ebooks.vdcmedia.com KKKHHHEEE NNNÛÛÛÚÚÚÁÁÁCCC...
 • 28
 • 316
 • 0
Tài liệu Những địa danh nổi tiếng Việt Nam pot

Tài liệu Những địa danh nổi tiếng Việt Nam pot

Du lịch

... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 20 http://www.ebooks.vdcmedia.com Bân, àíi qn Chiïm Thânh àïën têån àêo Cẫ. ... Viïåt Trêìn Àùng Khoa, Böå trûúãng Böå Thuãy lúåi àêìu tiïn cuãa nûúác ta. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 12 http://www.ebooks.vdcmedia.com LLLÏÏÏNNN BBBAAA ... àûúåc Sún Tinh nêng lên cao àïí tiïëp tuåc trêån chiïën vúái Thuãy Tinh. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 17 http://www.ebooks.vdcmedia.com Thuâng, Vuäng Haân, Vuäng Àaâ Nùéng. Vuäng...
 • 29
 • 408
 • 0
VIỆT NAM - NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG

VIỆT NAM - NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG

Kinh tế

... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 20 http://www.ebooks.vdcmedia.com Bân, àíi qn Chiïm Thânh àïën têån àêo Cẫ. ... Viïåt Trêìn Àùng Khoa, Böå trûúãng Böå Thuãy lúåi àêìu tiïn cuãa nûúác ta. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 16 http://www.ebooks.vdcmedia.com NNNOOONNN ... hay coõn goồi bựỗng nhiùỡu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com MMMUUUÅÅÅCCC ...
 • 28
 • 322
 • 0
Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng

Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng

Kinh tế

... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 6 http://www.ebooks.vdcmedia.com Phđa Bùỉc hưì Àẩi Lẫi lâ dậy Tam Àẫo ni non ... Lâng Hâm, hưì Gia Khau , cẩnh àố lâ dêëu tđch lêu àâi thânh quấch cưí kđnh ca Quờồn hỳồp Nguyùợn Danh Phỷỳng aọ tỷõng xờy dỷồng giang sún riïng mưåt cội, sët mûúâi nùm trúâi àûúng àêìu vúái triïìu ... sấng tấc. Cuọng seọ coỏ caó sờn golf 18 lửợ vỳỏi ỷỳõng àua ngûåa trẫi dâi VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NÖÍI TIÏËNG 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com MMMUUUÅÅÅCCC ...
 • 28
 • 360
 • 0
Tài liệu Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) pptx

Tài liệu Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) pptx

Xã hội học

... “Phong Hoả Đài” được xây dựng và dùng tín hiệu khói để truyền tin. Tháp quả phụ Tại Thái Bình Trạch của Vạn lý trường thành, nơi gần với Hoàng Nha Quan, có một địa danh nổi tiếng là ... “nước gạo” Ở ngoại ô Bắc Kinh, đoạn thành nổi tiếng của Vạn lý trường thành gọi là Hoàng Hoa Thành (pháo đài hoa vàng). Nó được đặt tên sau khi những bông hoa vàng nở rộ vào mùa hè hàng năm ... rằng khi xây dựng Hoàng Nha Quan, 12 binh sĩ người Hồ Nam đã thiệt mạng. Nghe tin xấu, vợ con những người tử vong vô cùng đau đớn. Sau này, để tưởng nhớ tới phu quân, họ cùng nhau xây tháp...
 • 5
 • 769
 • 3
Tài liệu Các điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt pdf

Tài liệu Các điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt pdf

Du lịch

... thành phố Đà Lạt, gần khách sạn Novotel.Đặc điểm: Nhà thờ Con Gà là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của Đà Lạt. Đây là nhà thờ lớn nhất ở thành phố Đà Lạt, được ... đồi Mộng Mơ không nổi tiếng bằng nhưng hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất, thu hút khách nhất của thành phố du lịch Đà Lạt. Đây là khu du lịch khép kín với những ngôi biệt ... soi bóng những tán tùng già cỗi, những hàng liễu rũ thướt tha và sẽ đẹp hơn khi mùa xuân về, lúc những cánh anh đào nở rộ một màu hồng rực rỡ khiến mặt hồ bừng lên như đôi má cô gái Đà Lạt tuổi...
 • 38
 • 611
 • 7
Tài liệu Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành potx

Tài liệu Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành potx

Du lịch

... Tháp quả phụ Tại Thái Bình Trạch của Vạn lý trường thành, nơi gần với Hoàng Nha Quan, có một địa danh nổi tiếng là tháp quả phụ. Tương truyền rằng khi xây ... những cuộc ngoại xâm. Biết bao mồ hôi, xương máu đã hòa vào đại công trình này và được ví như nghĩa địa dài nhất thế giới. Tuy nhiên, ở đây cũng là nơi nổi dang với các đoạn thành và địa danh ... “Phong Hoả Đài” được xây dựng và dùng tín hiệu khói để truyền tin. Thành “nước gạo” Ở ngoại ô Bắc Kinh, đoạn thành nổi tiếng của Vạn lý trường thành gọi là Hoàng Hoa Thành (pháo đài hoa vàng)....
 • 5
 • 666
 • 2
Tài liệu Những ngôi chùa nổi tiếng tại Phan Thiết 1 ppt

Tài liệu Những ngôi chùa nổi tiếng tại Phan Thiết 1 ppt

Xã hội học

... vạn Những ngôi chùa nổi tiếng tại Phan Thiết - Bình Thuận Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hàng trăm ngôi chùa được xây dựng trong nhiều thế kỷ nay, trong đó có nhiều ngôi chùa cổ nổi tiếng ... bình ở đây giúp du khách trút bỏ những mệt mỏi tầm thường, quên đi những suy nghĩ đời thường để tâm hồn vươn tới cõi thiện.Cổ Thạch Tự ngoài cảnh đẹp còn là địa danh gắn liền với hai cuộc kháng ... nhiên kết hợp lại tạo thành nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở phía Bắc Bình Thuận.Vùng đồi núi Cổ Thạch có nhiều tảng đá lớn, chồng lên nhau chứa đựng những vẻ đẹp nguyên sơ độc đáo, tạo...
 • 6
 • 471
 • 0
Tài liệu Những ngôi chùa nổi tiếng tại Phan Thiết 2 pptx

Tài liệu Những ngôi chùa nổi tiếng tại Phan Thiết 2 pptx

Xã hội học

... nét bao gồm 60 vạn lời, trong đó có 7 bản khắc họa Những ngôi chùa nổi tiếng tại Phan Thiết - Bình Thuận4. LINH SƠN TỰ Thiết lập vào những năm đầu của thế kỷ XIX trong khu rừng giàthuộc ... tinh tế và 4 mặt chuông khắc địa danh, lịch sử chùa cũng như niên đại; chuông được đúc vào nămCanh Ngọ 1750 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Một số hiện vật khác là những bản khắc gỗ tạo nên ... trong các ngôi đình của người Việt. Tất cả những cột trụ chính đều có treo câu đối chạm khắc và sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Nổi lên ở các gian thờ là những bức tranh chạm gỗ, gắn ở tường mà nội...
 • 5
 • 384
 • 0
Tài liệu Thuật dùng người của những công ty nổi tiếng thế giới docx

Tài liệu Thuật dùng người của những công ty nổi tiếng thế giới docx

Kỹ năng quản lý

... quan tâm đến những người tiến cử những ứng viên cho họ. Đó có thể là khách hàng, đồng nghiệp hoặc những người quen biết . “Thực ra chỉ những người có tài mới có con mắt nhận ra những người có ... tuyển người của công ty điện tử nổi tiếng này. 6. IBM với “Thành tích cao” Trong việc tuyển chọn những người có thành tích cao, công ty máy tính IBM đã đưa ra những tiêu chuẩn sau: Win: ... nhà doanh nghiệp" Công ty nổi tiếng thế giới với hàng trăm năm tuổi Siemens đã từng được mệnh danh là “Cái nôi của các nhà doanh nghiệp”. Trên thực tế, những nhân tài mà Siemens tìm được...
 • 6
 • 474
 • 0
Tài liệu Cái chết của những thương hiệu nổi tiếng docx

Tài liệu Cái chết của những thương hiệu nổi tiếng docx

Tiếp thị - Bán hàng

... một thương hiệu rất thành công về mặt tài chánh và nổi tiếng nhất thế giới, đứng đầu trong danh mục cola. Một điển hình của mọi thời trong những thất bại của thương hiệu công nghệ là đầu máy ... không còn lẻ bóng ở bên lề cuộc chơi nữa. Cái chết của những thương hiệu nổi tiếng Hình ảnh thương hiệu bị vấy bẩn qua một vụ tai tiếng truyền thông hay một lời đồn đại được rao truyền ... Internet cũng có thể khiến một công ty cũng có thể thấy mình đang đối mặt với những nguy hiểm cận kề. Những cái tên nổi tiếng toàn cầu như Coca Cola, hay Mc Donald's cũng có thể rơi vào tình...
 • 19
 • 526
 • 0
Tài liệu Du Lịch Hàn Quốc Những Địa Danh Mới docx

Tài liệu Du Lịch Hàn Quốc Những Địa Danh Mới docx

Du lịch

... Xa xa là những cánh đồng hoa cải đẹp mơ màng. Vào thu, những rừng cây ôn đới trên đảo Jeju ngả vàng. Những cây phong lá ngả màu đỏ thẫm, xào xạc bay như trải thảm dưới mặt đường. Những con ... bạn không thể bỏ qua Làng văn hóa dân gian Jeju, là địa điểm chính quay bộ phim truyền hình nổi tiếng "Nàng Dae Jang Geung". Những hình ảnh của bộ phim lưu dấu khắp nơi, từ ngôi ... hò Ngoài ra, nơi đây vẫn còn lưu giữ những phong tục độc đáo của dân đảo từ thế kỷ 19, trưng bày hơn 8.000 hiện vật. Du Lịch Hàn Quốc - Những Địa Danh Mới Đặc biệt, du khách còn được...
 • 10
 • 473
 • 2

Xem thêm