nghiến cứu tổ chức triển khai mô hình trình diễn lúa lai trên địa bàn huyện quế võ tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... vấn ñề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 ... huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. - ðối tượng ñiều tra: Người dân tại ñịa bàn nghiên cứu; Ban chỉ ñạo, ban quản lý, tổ công tác giúp việc xây dựng nông thôn mới tại ñịa bàn huyện Quế Võ. 1.3.2 ... thôn mới trên ñịa bàn huyện Quế trong thời gian vừa qua, trên cơ sở ñó ñề xuất các giải pháp nâng cao sự tham gia của người dân Quế trong xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn huyện trong...
 • 136
 • 2,350
 • 15

Báo cáo nông nghiệp: "THỰC TRẠNG TRAO ĐỔI ĐấT NÔNG NGHIệP GIữA CáC Hộ NÔNG DÂN NHằM PHÁT TRIểN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐịA BàN HUYệN QUế TỉNH BẮC NINH" pptx

Báo cáo nông nghiệp:

Báo cáo khoa học

... triển trang trại trên địa bn huyện (Hình 1). 3. KếT QUả NGHIÊN CứU V THảO LUậN 3.1. Khái quát tình hình phát triển trang trại trên địa bn huyện Quế Quế l huyện nằm ở phía Đông tỉnh ... trại trên địa bn huyện; v (3) đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình trao đổi đất giữa các hộ nông dân trên địa bn huyện Quế tỉnh Bắc Ninh. ... vùng đồng bằng sông Hồng, huyện Quế (tỉnh Bắc Ninh) l một địa phơng có quá trình trao đổi đất giữa các hộ nông dân nhằm phát triển kinh tế trang trại đà v đang diễn ra khá mạnh mẽ (Đặng...
 • 9
 • 411
 • 2

Nghiên cứu các hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vũ thư, tỉnh thái bình

Nghiên cứu các mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vũ thư, tỉnh thái bình

Nông - Lâm - Ngư

... 4.6: hình trồng trọt trên ñịa bàn huyện Vũ Thư 59 Bảng 4.7: hình chăn nuôi trên ñịa bàn huyện Vũ Thư 62 Bảng 4.8: hình nuôi trồng thủy sản trên ñịa bàn huyện 64 Bảng 4.9: hình ... pháp phát triển các hình trang trại trên ñịa bàn huyện Vũ Thư 102 4.3.1 ðịnh hướng phát triển các hình kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện 103 4.3.2 Giải pháp phát triển các hình kinh ... các hình trang trại trên ñịa bàn huyện. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1. Thực trạng phát triển trang trại trên ñịa bàn huyện Vũ Thư như thế nào? 2. Có những hình nào phát triển trên ñịa bàn? ...
 • 128
 • 682
 • 2

Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Nông - Lâm - Ngư

... Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. 1.2.2 ... hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du. Chỉ ra được các khó khăn, thuận lợi, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. - Đề xuất giải ... khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu … 1.4 Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Nội dung nghiên cứu 1.4.3...
 • 8
 • 623
 • 4

đánh giá hiệu quả một số hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù cát – tỉnh bình định trong 3 năm 2005-2007

đánh giá hiệu quả một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù cát – tỉnh bình định trong 3 năm 2005-2007

Kinh tế - Quản lý

... bình quân chung của tỉnh. Mô hình có qui lớn tiếp theo là hình ngô lai với qui 265ha diện tích, mô hình đã triển khai thực hiện ở 78 điểm trình diễn trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút được ... đã và đang triển khai các hình trình diễn của Trung ương và địa phương hầu hết trên địa bàn các huyện: hình cánh đồng 2 Hệ thống khuyến nông đã xây dựng trên 100 điểm trình diễn nuôi ... có hình chỉ triển khai, thực hiện ở một số địa phương nhất định với qui thực hiện và số hộ tham gia hạn chế hơn.Trong những hình trồng trọt đã triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh...
 • 78
 • 703
 • 0

đánh giá hiệu quả hình sản xuất nông nghiệp trên điạ bàn huyện hương thủy -tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp trên điạ bàn huyện hương thủy -tỉnh thừa thiên huế

Kinh tế - Quản lý

... hút nhiều nông dân tham gia ,được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã , . Có nhiều mô hình có quy lớn . Những hình trông trọt trên địa bàn huyện có nội dung chính : Chuyển đổi ... hình trình diễn. Các hình này được triển khai ở hầu hết các HTX trong toàn huyện .Tuy nhiên không phải hình nào cũng phù hợp với điều kiện địa phương ,mang lại hiệu quả cao mà có ... nghiệp đã triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2004 đến 2006- Rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện hình tốt hơn- Khuyến cáo nhân rộng hình đối với những hình thành...
 • 54
 • 1,312
 • 3

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá công tác giao đất giao rừng trên địa bàn huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá công tác giao đất giao rừng trên địa bàn huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế'

Báo cáo khoa học

... phát triển rừng còn thấp. Với những trở ngại đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. 1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu Nam Đông là một huyện ... hơn. 3.3. Tình hình quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn Bảng 5. Mạng lưới tổ chức quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tên đơn vị Số trạm Số cán bộ Tổng Biên chế Hợp đồng Lực lượng chuyên ... ĐẤT GIAO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nguyễn Ngọc Châu, Hồ Trọng Phúc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế TÓM TẮT Với thực trạng của địa bàn nghiên cứu, việc phân...
 • 10
 • 489
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... khoẻ con ngƣời và môi trƣờng sinh thái. Việc nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang” sẽ góp ... triển cây ăn quả 76 3.1.2- Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH huyện Lục Ngan đến năm 2010 78 3.1.2- Định hƣớng phát triển cây ăn quả 78 3.2- Một số giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn ... MẠNH HÀ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC...
 • 146
 • 1,076
 • 6

nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

Khoa học xã hội

... của công dân trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong những năm vừa qua;- Đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện trong ... quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp cửa cơ quan, tổ chức đó giải quyết. Như vậy, khác với thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào ... an ninh, chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương huyện Thuận Thành, tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn...
 • 116
 • 758
 • 1

Xem thêm