nghiên cứu thực trạng thái độ học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường đại học sư phạm hà nội

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm học đại cương của sinh viên trường Đại học phạm Nội

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tâm lý học

... giáo viên giảng dạy môn tâm học đại cương trường Đại học phạm Nội *Đối tượng: Thái độ sinh viên môn Tâm học đại cương Giả thuyết khoa học: Sinh viên trường Đại học phạm Nộithái ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ …………………… 62 Kết nghiên cứu thực trạng thái độ học môn tâm học đại cương sinh viên ĐHSP HN……………………………… 62 1 Thực trạng thái độ học tập môn tâm học đại cương …… ... tiến hành điều tra thái độ sinh viên môn Tâm học đại cương 480 sinh viên trường Đại học phạm Nội thuộc khoa: Văn học (80 sinh viên) , Lịch sử (80 sinh viên) , Địa (80 sinh viên) , Toán học...
 • 133
 • 4,439
 • 12

Giáo trình hình thành các phương pháp nghiên cứu nhằm phát huy hiệu quả sản xuất phần 2 pptx

Giáo trình hình thành các phương pháp nghiên cứu nhằm phát huy hiệu quả sản xuất phần 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... w N y bu to lûúång tiïìn cêìn thiïët lûu thưng Tưíng giấ cẫ hâng hốa lûu thưng = 28 Tưíng giấ cẫ + hâng hốa bấn chõu Tưíng giấ cẫ + hâng hốa khêëu trûâ cho Tưíng giấ cẫ hâng ... xung quanh giấ trõ Tuy vêåy, xết phẩm vi toân xậ hưåi thúâi gian nhêët àõnh thò tưíng giấ cẫ bùçng tưíng giấ trõ ca hâng hốa b) Phûúng tiïån lûu thưng Lâm phûúng tiïån lûu thưng, tiïìn ... hâng hốa bấn chõu àïën k toấn ——————————————————————————————————————————— lêìn ln chuín trung bònh ca àún võ tiïìn tïå lûúång tiïìn xấc àõnh cưng thûác nây lâ tiïìn Khi phất hânh tiïìn giêëy...
 • 9
 • 363
 • 0

XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (CHIA SẺ TỔN THẤT, GIẢM SẠT LỞ ĐẤT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT) Ở CÁC KHU VỰC NGHIÊN CỨU CỤ THỂ CỦA TỈNH QUẢNG NAM VÀ VÙNG TRUNG TRUNG BỘ

XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (CHIA SẺ TỔN THẤT, GIẢM SẠT LỞ ĐẤT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT) Ở CÁC KHU VỰC NGHIÊN CỨU CỤ THỂ CỦA TỈNH QUẢNG NAM VÀ VÙNG TRUNG TRUNG BỘ

Công nghệ - Môi trường

... trỡ: Vin a Vin KH&CNVN H v tờn nhng ngi tham gia thc hin chớnh TS Nguyn ỡnh K Phũng a Th nhng Ch nhim chuyờn ThS Nguyn Mnh H Phũng a Th nhng Tham gia CN Nguyn Vn Dng Phũng a Th nhng ... x lý, chụn lp cht thi Din tớch kim kờ hin trng nm 2010 cú 67,83ha t 15 khu vc chụn lp, x rỏc thi cỏc a phng, cỏc khu cụng nghip, khu ụ th, khu dõn c Vic quy hoch v m rng cỏc khu vc x ... sn xut nụng nghip, khai thỏc rng trỏi phộp, ch canh tỏc cha hp lý, qun sn xut cha cht ch ó cú tỏc ng tiờu cc n mụi trng t, n h sinh thỏi ng thc vt t nhiờn - u t khai hoang m rng din tớch t...
 • 78
 • 302
 • 1

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

Sinh học

... biết sinh thái sinh vật học thành phần thực vật quần xã Học phần phương pháp nghiên cứu sinh thái môn nhằm trang bị phương pháp nghiên cứu thực vật, quần xã thực vật cho sinh viên học viên cao học ... pháp nghiên cứu trời, phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm không trình bày học phần Tác giả Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT Trong nghiên cứu sinh thái thảm thực ... Giấy, Nội) - Bảo tàng Thực vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (19 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Nội) - Phòng Tiêu thực vật, Viện Điều tra Quy hoạch rừng (Thanh Trì - Nội...
 • 117
 • 1,321
 • 9

Các phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu

Tài liệu khác

... phương trình đại số thiết lập dạng sai phân Ta tiến hành theo thứ tự sau: Thay phương trình vi phân cân trạng thái lệch phương trình sai phân Giả thiết chuyển vị số điểm hệ trạng thái lệch sử ... đó: M, N, Q - nội lực hệ trạng thái cân lệch với trạng thái ban đầu µ - hệ số điều chỉnh kể đến phân bố không ứng suất tiếp Trong công thức dấu ∑ áp dụng cho tất cấu kiện hệ Trong trường hợp bỏ ... bậc tự vô cho kết xác chọn nhiều hàm độc lập ϕi(z) Thường cần lấy đủ 1.6 Phương pháp lượng áp dụng trực tiếp nguyên Dirichlê Theo biểu (4) chương mở đầu, trạng thái cân phiếm định xảy khi: δT...
 • 6
 • 858
 • 2

Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực

Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực

Cao đẳng - Đại học

... âäüng cọ hiãûu qu B: ng säú khäng phủ thüc nhiãût âäü ⎛1⎞ V så âäư log i = f ⎜ ⎟ , tải η = const ta âỉåüc mäüt âỉåìng thàóng v âỉåüc ∆Ghq ⎝T ⎠ theo âäü däúc ca âỉåìng thàóng âọ Trỉåìng håüp ... p , phàng ro φ(bt) * nFACO DOφ (bt ) − rO (3.14) : bạn kênh cáưu (cm) : l hm dng (cọ thãø tra åí bng riãng thûn nghëch hay báút thûn nghëch) Dng pic (cỉûc âải): * nFACO DO I p ,c = I p , phàng ... , phàng − 0.725.10 (3.15) rO • Hãû thäúng báút thûn nghëch I cáu = I p , phàng − * nFACO DOφ (bt ) rO I p ,c = I p , phàng − 0.670.10 * nFACO DO rO (3.16) (3.17) III K thût xung âiãûn thãú, dng...
 • 19
 • 648
 • 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quản trị kinh doanh

... đối Mức độ thực tế đạt kỳ hoàn thành = kế hoạch (%) x 100% Mức độ đạt theo kế hoạch đề kỳ Số tương đối kết cấu Số tương đối kết cấu biểu mối quan hệ tỷ trọng mức độ đạt phận chiếm mức độ đạt tổng ... đánh giá mức độ thực sản lượng so với kế hoạch đề khả đáp ứng nhu cầu thị trường Cảng Cần Thơ biện pháp thu thập số liệu từ phòng kỹ thuật – công nghệ phòng kế hoạch đầu tư ta tiến hành dùng phương ... cá trị số khác 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp công ty Cảng Cần Thơ từ phòng kế hoạch đầu tư, phòng tổ chức hành chánh, phòng sửa chữa công...
 • 3
 • 507
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

Sinh học

... genotypes are unknown are marked with a question mark Nghiên cứu người đồng sinh Sinh đôi khác trứng Sinh đôi trứng Không có quan hệ họ hàng Sự bất hoạt NST X • X chromosome has many more genes ... GG TT Mutation Detection Bộ gen người Số cặp bazơ số NST Phil Hieter Nghiên cứu phả hệ di truyền Các kí hiệu dùng nghiên cứu phả hệ the marriage & procreation between close relatives Các kí hiệu ... their offspring (always heterozygotes and always a recessive gene) Di truyền liên kết giới tính y học • Red-green colorblindness is a common sex-linked disorder that involves a malfunction of light-sensitive...
 • 17
 • 436
 • 0

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

Điện - Điện tử

... truyền học ngời Đặc điểm quan trọng phân biệt ngời với loi sinh vật khác Khó khăn nghiên cứu di truyền học ngời Tại không áp dụng phơng pháp nghiên cứu di truyền SV với ngời Phiếu học tập số ... no l ngời đồng sinh? Có dạng đồng sinh? So sánh dạng đồng sinh Ưng dụng nghiên cứu di truyền ngời? Các kết thu đợc từ nghiên cứu ngời đồng sinh Phiếu học tập số Khái niệm phơng pháp di truyền ... phả hệ nghiên cứu di truyền ngời VD tính trạng v bệnh di truyền nghiên cứu đợc nhờ phơng pháp phả hệ Phân tích phả hệ ngời bạch tạng (Hình 27.2 SGK) Phiếu học tập số Thế no l ngời đồng sinh? ...
 • 27
 • 549
 • 3

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DẠNG SỐNG THỰC VẬT

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DẠNG SỐNG THỰC VẬT

Sinh học

... mang tính chất sinh thái học Raunkiaer Trong bảng phân loại này, dấu hiệu hình thái sinh thái Xêrêbriacốp sử dụng dấu hiệu nhiều lần hay lần đời cá thể, bao gồm kiểu sau: Ngành A: Thực vật thân ... đặc điểm thực vật, nghĩa dựa đặc điểm cấu tạo, phương thức sống thực vật, kết tác động tổng hợp yếu tố môi trường tạo nên Thuộc vào đặc điểm có hình dạng thực vật, đặc điểm qua đông, sinh sản ... (Hemicryptophytes), chồi tạo thành nằm sát mặt đất, thuộc nhóm gồm nhiều thảo sống lâu năm Cây chồi ẩn (Cryptophytes), chồi hình thành nằm đất, thuộc nhóm thực vật địa sinh (cây thân hành, thân củ, thân...
 • 4
 • 937
 • 13

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT

Sinh học

... Giấy, Nội) - Bảo tàng Thực vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (19 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Nội) - Phòng Tiêu thực vật, Viện Điều tra Quy hoạch rừng (Thanh Trì - Nội ... khoa học theo khoá xác định Trường hợp xác định tên khoa học loài gửi tiêu phòng tiêu sau nhờ nhà phân loại thực vật có kinh nghiệm giám định: - Phòng Tiêu thực vật, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh ... Tiêu thực vật, Trường Đại học Lâm nghiệp (Xuân Mai, Tây) - Phòng Tiêu thực vật, Viện Sinh học nhiệt đới (85 Trần Quốc Toàn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) 1.2.2.3 Phân tích mẫu Để tra tên khoa học, ...
 • 10
 • 1,253
 • 41

Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực

Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực

Cao đẳng - Đại học

... âäüng cọ hiãûu qu B: ng säú khäng phủ thüc nhiãût âäü ⎛1⎞ V så âäư log i = f ⎜ ⎟ , tải η = const ta âỉåüc mäüt âỉåìng thàóng v âỉåüc ∆Ghq ⎝T ⎠ theo âäü däúc ca âỉåìng thàóng âọ Trỉåìng håüp ... p , phàng ro φ(bt) * nFACO DOφ (bt ) − rO (3.14) : bạn kênh cáưu (cm) : l hm dng (cọ thãø tra åí bng riãng thûn nghëch hay báút thûn nghëch) Dng pic (cỉûc âải): * nFACO DO I p ,c = I p , phàng ... , phàng − 0.725.10 (3.15) rO • Hãû thäúng báút thûn nghëch I cáu = I p , phàng − * nFACO DOφ (bt ) rO I p ,c = I p , phàng − 0.670.10 * nFACO DO rO (3.16) (3.17) III K thût xung âiãûn thãú, dng...
 • 19
 • 532
 • 0

Tài liệu Các phương pháp nghiên cứu cảnh quan thiên nhiên pdf

Tài liệu Các phương pháp nghiên cứu cảnh quan thiên nhiên pdf

Cao đẳng - Đại học

... nửa sinh khối trở lên Mức tác động nhân sinh 11 Mức tác động nhân sinh xét thông qua trạng thái thực vật thổ nhưỡng • Rất yếu: thực vật nguyên sinh địa đới đai cao (rừng nguyên sinh) • Yếu: thực ... theo bảng lập sẵn có nội nội dung sau: • Số hiệu phẫu diện đất • Độ sâu tầng • Bề dày tầng • Độ sâu lấy mẫu • Mô tả tầng (Màu sắc, độ ẩm, độ chặt, thành phần giới, độ đân rễ, độ pH, tính chất chuyển ... phương pháp theo tuyến chỗ cho phép quan sát cảnh quan trạng thái khác tiến trình thay không ngừng trạng thái (nghĩa trạng thái tĩnh, mà trạng thái động); thu nhận thông tin với số lượng thông số lớn...
 • 21
 • 825
 • 5

các phương pháp nghiên cứu định lí krasnoselskii về điểm bất động trong nón

các phương pháp nghiên cứu định lí krasnoselskii về điểm bất động trong nón

Kinh tế - Quản lý

... định Schauder để nghiên cứu Định Krasnoselskii ý nghĩa số trường hơp, ví dụ cần trình bày định cách độc lập với việc dùng bậc topo Luận văn trình bày hai phương pháp nghiên cứu Định ... DỤNG N Tập hợp số tự nhiên N* Tập hợp số tự nhiên khác R Tập hợp số thực R Tập hợp số thực không âm  Biên   Bao đóng  ( X ,| |) Không gian Banach X với chuẩn |.| Lp [a, b] Không gian hàm ... dụng Định điểm bất động Shauder: “Nếu K tập lồi không gian vecto topo V T hàm liên tục từ K vào cho T(K) chứa tập compact K, Khi T có điểm bất động ” Tuy nhiên việc chứng minh Định Krasnoselskii...
 • 43
 • 660
 • 0

vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để xây dựng dịch vụ “sổ liên lạc điện tử”

vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để xây dựng dịch vụ “sổ liên lạc điện tử”

Hệ thống thông tin

... phụ huynh nhận thông báo học tập, nhắc nhở giáo viên trường hợp em để kịp thời chấn chỉnh giáo dục học sinh Nhất môi trường tiểu học, bậc họchọc sinh nhỏ, ý thức học tập tiếp thu chưa cao Đôi ... điểm danh ngày trường, danh sách học sinh vắng mặt mà nhà trường cập nhật trả thông tin cho phụ huynh học sinh có tên danh sách để kịp thời nắm bắt thông tin tình hình học tập học sinh Đây hình ... hiệu việc quản chuyên cần em học sinh cấp 2,3 để tránh trường học trốn học, mải chơi mà phụ huynh không kịp theo dõi, tính toán đối phó học sinh phụ huynh việc học tập Sau tan trường, phụ huynh...
 • 24
 • 818
 • 0

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người docx

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người docx

Điện - Điện tử

... 2 Phương pháp nghiên cứu trẻ sinh đôi Có hai loại sinh đôi sinh đôi trứng (monozygotic twin-MZ) sinh đôi khác trứng (dizygotic twin-DZ) Người ta dựa vào hàng loạt đặc điểm số lượng ... luôn thành công; có giống trẻ sinh đôi trứng khác trẻ sinh đôi khác trứng nhiều tính trạng Thông thường, chọn tính trạng di truyền rõ rệt, bị biến đổi ảnh hưởng nhân tố môi trường, thuộc tính trạng ... xác So sánh cặp sinh đôi tính trạng bệnh cho phép đánh giá ảnh hưởng yếu tố di truyền yếu tố môi trường lên hình thành tính trạng, phát biến dị xảy yếu tố môi trường Một bệnh tính trạng di truyền...
 • 5
 • 701
 • 9

Báo cáo khoa học:Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ potx

Báo cáo khoa học:Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ potx

Báo cáo khoa học

... la edng trinh cd y nghTa li Ii4n va thvrc tien cao Nd khdng chl dgy cho sinh vien, cfic hpc vien cao hpc vfi nghien ciiru sinh hilu rd rfing 79 hon bfin chat va npi dung cting nhu cfich fip dyng ... Ifi sau d^i hpc Tdi xin tran trpng gidi thigu gifio trinh nfiy cung cfic bgn sinh vien, hpc vien cao hpc vfi nghien cuu sinh ngfinh Ng6n ngQ hpc cimg ddng dfio bgn dpc! ... quan trpng Dung nhu n h ^ thuc ciia tfic gifi edng tiinh nfiy da neu; "Chung ta khong thl bien sinh vien thfinh mpt kho chira cfic tii thuc mfi phfii t^o dilu kign dl cfic em cung lfi ngudi tham...
 • 3
 • 497
 • 7

bài giảng các phương pháp nghiên cứu - đh kinh tế huế

bài giảng các phương pháp nghiên cứu - đh kinh tế huế

Quản lý nhà nước

... báo cáo nghiên cứu khoa học - Phân biệt nghiên cứu định tính” nghiên cứu định lượng” (*) Khái niệm nghiên cứu kinh doanh  Theo William G.Zikmund, nghiên cứu kinh doanh” trình thu thập, tập hợp ... tiêu nghiên cứu: - Là việc xác định kết cần đạt để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Xác định câu hỏi mục tiêu nghiên cứu - Ví dụ: Câu hỏi nghiên cứu: Mức độ ảnh hưởng số lượng nhân viên bán hàng ... Các nội dung trình bày # Ngày 1: - Khái niệm nghiên cứu kinh doanh - Chọn đề tài - Các ý tưởng nghiên cứu gợi ý - Các giai đoạn tiến hành nghiên cứu - Xác định mục tiêu câu hỏi nghiên cứu -...
 • 16
 • 598
 • 0

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu THAY THẾ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu THAY THẾ

Báo cáo khoa học

... Phương pháp nghiên cứu hành động (PAR) Khái niệm PAR ̶ Là phương pháp thường gặp lĩnh vực khoa học nhân văn khoa học xã hội, đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu tâm học ̶ Nghiên cứu hành động có khuynh ... phương ̶ ̶ Được thực người với mục đích phục vụ họ Kết nghiên cứu dẫn đến hành động hay thay đổi người thực nghiên cứu triển khai 1 Phương pháp nghiên cứu hành động (PAR) Các bước thực PAR ̶ Xác ... khác trình nghiên cứu, nghiên cứu hành động có khả đáp ứng yêu cầu dân chủ công hoạt động chung cộng đồng 1 Phương pháp nghiên cứu hành động (PAR) Ví dụ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DẠY HỌC TÍCH...
 • 31
 • 790
 • 0

Xem thêm