nghiên cứu tính chất đặc trưng của vật liệu

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất LiMn2O4 (LV00328)

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất LiMn2O4 (LV00328)

Khoa học tự nhiên

... catốt sử dụng vật liệu LiMn2O4 anôt SnO2 chưa nghiên cứu đầy đủ Trên sở đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti sở hợp chất LiMn 2O4” ... lên tính chất đặc trưng điện cực catôt Nhiệm vụ nghiên cứu - Tập trung nghiên cứu thực nghiệm đồng thời nâng cao trình độ lý thuyết vật liệu tích trữ, dẫn ion sở cấu trúc perovskite vật liệu ... cực Để tiến hành nghiên cứu tính chất điện hoá tích thoát ion vật liệu LiMn2O4 chế tạo theo quy trình trên, tiến hành chế tạo điện cực sở vật liệu tiến hành nghiên cứu phổ đặc trưng C-V quy tình...
 • 67
 • 394
 • 2

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu làm anốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất SnO2

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu làm anốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất SnO2

Khoa học tự nhiên

... Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực anốt sở ôxit SnO2 - Khảo sát đặc trưng cấu trúc tính chất điện hóa vật liệu chế tạo Đối tượng phạm vi nghiên cứu Vật liệu điện cực anốt ... điện Hybrid Trên sở đặt vấn đề Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu làm anốt cho pin ion liti sở hợp chất SnO2” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, chế tạo điện cực anốt có ... sát đặc trưng cấu trúc tính chất điện hóa vật liệu điện cực anốt chế tạo - Khảo sát ảnh hưởng chế độ công nghệ chế tạo vật liệu, điện cực tới đặc trưng tiêm/thoát điện cực anốt Nhiệm vụ nghiên cứu...
 • 62
 • 366
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti

Khoa học tự nhiên

... Khảo sát tính chất đặc trưng điện cực anốt Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li4Ti5O12 - Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc tinh thể vật liệu chế tạo - Khảo sát đặc trưng điện ... vậy, đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li 4Ti5O12 làm ... tích trữ ion liti vật liệu Li4Ti5O12 chế tạo Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Vật liệu Li4Ti5O12 làm điện cực anốt cho pin ion liti Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ đạo...
 • 49
 • 373
 • 0

Đề tài nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất limn2o4

Đề tài nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất limn2o4

Kỹ thuật

... catốt sử dụng vật liệu LiMn2O4 anôt SnO2 chưa nghiên cứu đầy đủ Trên sở đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti sở hợp chất LiMn 2O4” ... lên tính chất đặc trưng điện cực catôt Nhiệm vụ nghiên cứu - Tập trung nghiên cứu thực nghiệm đồng thời nâng cao trình độ lý thuyết vật liệu tích trữ, dẫn ion sở cấu trúc perovskite vật liệu ... 2 nghiên cứu chế tạo loại pin ion nạp lại được, đặc biệt loại pin ion dạng toàn rắn Ở Việt Nam hướng nghiên cứu vật liệu linh kiện pin ion rắn quan tâm nghiên cứu số sở Viện khoa học Vật liệu, ...
 • 10
 • 401
 • 1

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt

Công nghệ - Môi trường

... catốt sử dụng vật liệu LiMn2O4 anôt SnO2 chưa nghiên cứu đầy đủ Trên sở đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti sở hợp chất LiMn 2O4” ... lên tính chất đặc trưng điện cực catôt Nhiệm vụ nghiên cứu - Tập trung nghiên cứu thực nghiệm đồng thời nâng cao trình độ lý thuyết vật liệu tích trữ, dẫn ion sở cấu trúc perovskite vật liệu ... 2 nghiên cứu chế tạo loại pin ion nạp lại được, đặc biệt loại pin ion dạng toàn rắn Ở Việt Nam hướng nghiên cứu vật liệu linh kiện pin ion rắn quan tâm nghiên cứu số sở Viện khoa học Vật liệu, ...
 • 10
 • 436
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất LiMn2O4

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất LiMn2O4

Tiến sĩ

... catốt sử dụng vật liệu LiMn2O4 anôt SnO2 chưa nghiên cứu đầy đủ Trên sở đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti sở hợp chất LiMn 2O4” ... lên tính chất đặc trưng điện cực catôt Nhiệm vụ nghiên cứu - Tập trung nghiên cứu thực nghiệm đồng thời nâng cao trình độ lý thuyết vật liệu tích trữ, dẫn ion sở cấu trúc perovskite vật liệu ... cực Để tiến hành nghiên cứu tính chất điện hoá tích thoát ion vật liệu LiMn2O4 chế tạo theo quy trình trên, tiến hành chế tạo điện cực sở vật liệu tiến hành nghiên cứu phổ đặc trưng C-V quy tình...
 • 67
 • 518
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti

Khoa học tự nhiên

... Khảo sát tính chất đặc trưng điện cực anốt Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li4Ti5O12 - Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc tinh thể vật liệu chế tạo - Khảo sát đặc trưng điện ... vậy, đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li 4Ti5O12 làm ... tích trữ ion liti vật liệu Li4Ti5O12 chế tạo Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Vật liệu Li4Ti5O12 làm điện cực anốt cho pin ion liti Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ đạo...
 • 49
 • 360
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu làm anốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất SnO2

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu làm anốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất SnO2

Khoa học tự nhiên

... Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực anốt sở ôxit SnO2 - Khảo sát đặc trưng cấu trúc tính chất điện hóa vật liệu chế tạo Đối tượng phạm vi nghiên cứu Vật liệu điện cực anốt ... điện Hybrid Trên sở đặt vấn đề Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu làm anốt cho pin ion liti sở hợp chất SnO2” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, chế tạo điện cực anốt có ... sát đặc trưng cấu trúc tính chất điện hóa vật liệu điện cực anốt chế tạo - Khảo sát ảnh hưởng chế độ công nghệ chế tạo vật liệu, điện cực tới đặc trưng tiêm/thoát điện cực anốt Nhiệm vụ nghiên cứu...
 • 62
 • 353
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micronano trên nền sắt điện định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tin

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micronano trên nền sắt điện định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tin

Tiến sĩ

... ứng thể t li u tổ hợ , ươ ù [99, 103] ắ ữ ượ x , ịnh ới Vật liệu đơn pha Vật liệu tổ hợp Vật liệu tổ hợp Vật liệu đơn pha Hình 1.2: Vật liệu đa pha sắt loại đơn pha tổ hợp 1.1.1 V t li ắ V t li ... ươ ứ ực ngang, với chiều NF ườ ả y ổi t 10 ề d y ết CHƢƠNG 5: TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT 5.1 Ảnh hƣởng điện trƣờng đến tính chất từ vật liệu đa pha sắt cấu trúc micro-nano 5.1.1 Lý yết Landau hi u ứ ... ược ứng dụng ườ ướ ữ y dò ây CHƢƠNG 2: CHẾ TẠO MẪU VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT TÍNH CHẤT 2.1 Phƣơng pháp chế tạo vật liệu đa pha sắt loại tổ hợp 2.1.1 V t li u 2.1.1.1 V t li u sắ V t li n PZT-APC...
 • 25
 • 444
 • 0

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nữa

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nữa

Công nghệ - Môi trường

... riêng lẻ đặc tính công dụng hoàn toàn khác Nhưng chúng kết hợp với quy trình hợp lý tạo nên loại vật liệuđặc tính sức bền lý cao hẳn Đó vật liệu compozit Nói cách khác compozit loại vật liệu ... biệt họ tre nứa với nguồn nguyên liệu phong phú có khả tái sinh nhanh Đây lợi để phát triển loại vật liệu Trên sở hình thành đề tài: Nghiên cứu tính chấtvật liệu polyme compozit sở nhựa polyvinyl ... phẩm mà không làm thay đổi tính chất học vật liệu b Nền polyme [4] Đây cấu tử vật liệu PC Polyme pha liên tục đóng vai trò chất kết dính làm nhiệm vụ liên kết vật liệu gia cường, SVTH: Lê Cao...
 • 7
 • 1,132
 • 17

nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt và hấp thụ ion Niken trong xử lý nước thải

nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt và hấp thụ ion Niken trong xử lý nước thải

Công nghệ - Môi trường

... Mục đích đề tài là: - Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Chitosan/oxit sắt - Nghiên cứu đặc trng vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt - Bớc đầu nghiên cứu khả hấp phụ Ni2+ vật liệu Chitosan/ oxit sắt ... khác Việc phát vật liệu mở cách mạng công nghiệp chế tạo nhng vật liệu có độ cứng, độ dẻo mà vật liệu cũ đợc Hiện giới Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu để xử lý môi ... vào vật liệu cụ thể, tính sắt từ ferit từ biến mất, chuyển động nhiệt thắng làm cho vật liệu trở thành vạt liệu siêu thuận từ vật liệu siêu thuận từ, từ d lực kháng từ không tính từ nữa, đặc...
 • 57
 • 771
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo oxit sắt-chitosan và ứng dụng hấp phụ ion kim loại (pb2+) trong xử lý môi trường nước

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo oxit sắt-chitosan và ứng dụng hấp phụ ion kim loại (pb2+) trong xử lý môi trường nước

Môi trường

... nhiệt độ đặc trng + Hành vi nóng chẩy kết tinh vật liệu + Độ ổn định nhiệt - Quét nhiệt vi sai (DSC): cung cp thông tin chuyển pha vật chất - Phân tích nhit trng lng TG ): xác định khối lợng chất ... pháp phân tích mà đó, tính chất vật lý, hoá học mẫu, đo cách liên tục hàm nhiệt độ ( nhiệt độ c thay đổi có quy luật) Trên sở lý thuyết nhiệt động học, từ thay đổi tính chất ta xác định đợc thông ... 24h Thớ nghim 2: Hoá chất - Chitosan : 4g - Fe(NO3)3.9H2O : 0.04 M - NaOH : 0,5 M - CH3COOHđặc : 3ml - HNO3 : 1ml Tiến hành t-ơng tự nh- TN1 Kết thu đ-ợc dung dịch dạng keo đặc có mầu nâu đất,...
 • 57
 • 453
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Khoa học tự nhiên

... > 0.4) 1.5 Một số mô hình dẫn điện vật liệu gốm bán dẫn Vật liệu gốm bán dẫn tính chất đặc trưng nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Tính chất điện tính chất quan trọng gốm bán dẫn, đóng vai ... số A e) vật liệu tán xạ phonon, tán xạ tâm tạp sai hỏng vật liệu Sự ảnh hưởng tán xạ hạt tải lên tính chất nhiệt điện vật liệu vấn đề cần nghiên cứu để định hướng cho việc tìm kiếm vật liệu nhiệt ... nguồn lượng dồi mục tiêu nghiên cứu nhà khoa học nước quốc tế, đặc biệt nhà nghiên cứu khoa học vật liêu Một loại vật liệu sử dụng lĩnh vực lượng Vật liệu nhiệt điện, vật liệu chuyển hóa trực tiếp...
 • 49
 • 766
 • 1

tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani

tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani

Khoa học tự nhiên

... QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Tự NHIÊN TRầN QUANG THIệN TổNG HợP Và NGHIÊN CứU TíNH CHấT ĐIệN HóA CủA VậT LIệU LAI GHéP OXIT VÔ CƠ VớI POLIME DẫN TiO2PANi LUậN VĂN THạC Sĩ KHOA HọC Hà...
 • 69
 • 1,130
 • 0

Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu tổ hợp hữu cơ - vô cơ cấu trúc nano, ứng dụng trong diode phát quang hữu cơ.PDF

Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu tổ hợp hữu cơ - vô cơ cấu trúc nano, ứng dụng trong diode phát quang hữu cơ.PDF

Công nghệ - Môi trường

... lớp mà vật liệu hữu đóng vai trò khác Tuy nhiên, chia làm ba loại vật liệu chính: Vật liệu truyền lỗ trống, vật liệu truyền điện tử vật liệu phát quang 1.2.1 Vật liệu truyền điện tử Vật liệu truyền ... 1.2.2 Vật liệu truyền lỗ trống Vật liệu đợc sử dụng rộng rãi để thực trình truyền lỗ trống TPD Ngoài ra, kể đến số loại vật liệu khác nh PVK, thờng đợc sử dụng rộng rãi nhiều nghiên cứutính chất ... lợng chất pha đợc nghiên cứu có hạn 25 gặp trờng hợp pha cha có tài liệu tra cứu không phân tích đợc Cấu trúc mẫu luận văn đợc nghiên cứu máy nhiễu xạ SIEMENS D5005 môn VậtChất rắn, khoa Vật...
 • 53
 • 822
 • 1

Xem thêm