nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng sinh tổng hợp enzym b galactosidase và ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym β-galactosidaza có hiệu suất cao

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym β-galactosidaza có hiệu suất cao

Sinh học

... (giờ) Chủng < /b> BK2 Chủng < /b> BK4 Chủng < /b> BK41 Chủng < /b> BK8 Chủng < /b> BK15 Chủng < /b> BK16 Chủng < /b> BK32 Chủng < /b> BK47 Hoạt lực enzym < /b> (MU/ml) Hình 1: Sự phát triển vi khuẩn môi trờng lên men 200 Chủng < /b> BK2 150 Chủng < /b> BK4 Chủng < /b> ... Nguyên liệu phơng pháp nghiên < /b> cứu < /b> 2.1 Nguyên vật liệu trang thiết b 2.1.1 Nguồn phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật Nguồn phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật sản phẩm thực phẩm lu hành thị trờng ... b o vệ môi trờng Hớng nghiên < /b> cứu < /b> b c đầu cho kết khả quan lên men đạt nồng độ enzym < /b> 7456 MU/ml Đã nghiên < /b> cứu,< /b> đánh giá lựa chọn < /b> sơ chủng < /b> vi sinh < /b> vật sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzym < /b> b n nhiệt cho nghiên < /b> cứu...
 • 30
 • 681
 • 4

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền

 Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền

Sinh học

... men 14 chủng < /b> nghiên < /b> cứu < /b> đợc đánh giá dựa thời gian tạo < /b> 5ml CO2 Theo dõi thời gian tạo < /b> 5ml CO2 b nh engol Kết ghi b ng B ng Năng lực lên men 14 chủng < /b> nghiên < /b> cứu < /b> Thời gian (giờ) Chủng < /b> nghiên < /b> cứu < /b> 7029 ... pháp b nh elgon Phân < /b> vào b nh elgon vô trùng 4,5ml môi trờngtuyển < /b> 0,5ml giống hoạt hoá 24 Theo dõi đẩy cột dịch dựa vạch chia thành b nh theo thời gian để đánh giá lực lên men chủng < /b> nghiên < /b> cứu < /b> ... đo: + Cắm điện, b t máy, chọn < /b> b c sóng nguồn sáng thích hợp < /b> + Dùng cuvet để đo, cuvet đựng nớc cất, cuvet đựng dịch đo Lắp cuvet nớc cất vào máy, ấn call để ABS = b c sóng chọn,< /b> b cuvet nớc cất...
 • 41
 • 599
 • 0

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp pot

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp pot

Báo cáo khoa học

... (giờ) Chủng < /b> BK2 Chủng < /b> BK4 Chủng < /b> BK41 Chủng < /b> BK8 Chủng < /b> BK15 Chủng < /b> BK16 Chủng < /b> BK32 Chủng < /b> BK47 Hoạt lực enzym < /b> (MU/ml) Hình 1: Sự phát triển vi khuẩn môi trờng lên men 200 Chủng < /b> BK2 150 Chủng < /b> BK4 Chủng < /b> ... Nguyên liệu phơng pháp nghiên < /b> cứu < /b> 2.1 Nguyên vật liệu trang thiết b 2.1.1 Nguồn phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật Nguồn phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật sản phẩm thực phẩm lu hành thị trờng ... b o vệ môi trờng Hớng nghiên < /b> cứu < /b> b c đầu cho kết khả quan lên men đạt nồng độ enzym < /b> 7456 MU/ml Đã nghiên < /b> cứu,< /b> đánh giá lựa chọn < /b> sơ chủng < /b> vi sinh < /b> vật sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzym < /b> b n nhiệt cho nghiên < /b> cứu...
 • 30
 • 422
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm ĐTN nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzyme bêta galactosidaza có hiệu suất cao

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm ĐTN nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzyme bêta galactosidaza có hiệu suất cao

Báo cáo khoa học

... (giờ) Chủng < /b> BK2 Chủng < /b> BK4 Chủng < /b> BK41 Chủng < /b> BK8 Chủng < /b> BK15 Chủng < /b> BK16 Chủng < /b> BK32 Chủng < /b> BK47 Hoạt lực enzym < /b> (MU/ml) Hình 1: Sự phát triển vi khuẩn môi trờng lên men 200 Chủng < /b> BK2 150 Chủng < /b> BK4 Chủng < /b> ... Nguyên liệu phơng pháp nghiên < /b> cứu < /b> 2.1 Nguyên vật liệu trang thiết b 2.1.1 Nguồn phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật Nguồn phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật sản phẩm thực phẩm lu hành thị trờng ... b o vệ môi trờng Hớng nghiên < /b> cứu < /b> b c đầu cho kết khả quan lên men đạt nồng độ enzym < /b> 7456 MU/ml Đã nghiên < /b> cứu,< /b> đánh giá lựa chọn < /b> sơ chủng < /b> vi sinh < /b> vật sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzym < /b> b n nhiệt cho nghiên < /b> cứu...
 • 30
 • 758
 • 0

nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym b-galactosidase có hiệu suất cao-tuyển chọn tạo chủng giống sinh tổng hợp enzym collagenase ứng dụng trong thực phẩm

nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym b-galactosidase có hiệu suất cao-tuyển chọn và tạo chủng giống sinh tổng hợp enzym collagenase và ứng dụng trong thực phẩm

Báo cáo khoa học

... Weaver R F (1999), Molecular Biology, WCB/McGraw-Hill, USA 18 Nghiên < /b> cứu < /b> phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> tạo < /b> chủng < /b> giống sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzyme collagenase ứng dụng thực phẩm 2.1 Tổng < /b> quan tài liệu 2.1.1 Đại ... hiệu suất cao Nghiên < /b> cứu < /b> phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> tạo < /b> chủng < /b> giống sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzyme collagenase ứng dụng thực phẩm Đề tài gồm phần sau: (1) nhận đợc gien mã hoá -galactosidase từ chủng < /b> vi khuẩn ... di truyền để sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzyme galactosidase có hiệu suất cao Nghiên < /b> cứu < /b> phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> tạo < /b> chủng < /b> giống sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzyme collagenase ứng dụng thực phẩm Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà...
 • 44
 • 452
 • 0

Phân lập, tuyển chọn ứng dụng vi khuẩn đông tụ để xử lý nước thải chăn nuôi heo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi khuẩn đông tụ để xử lý nước thải chăn nuôi heo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Sinh học

... thuộc vào tính kỵ nước b mặt tế b o tạo < /b> liên kết tế b o vi khuẩn với Vi khuẩn đồng đông tụ phân < /b> lập < /b> từ màng sinh < /b> học b n hoạt tính, chế hoạt động nhờ phân < /b> tử b mặt tế b o vi khuẩn kết dính hỗn hợp < /b> ... Ứng dụng vi khuẩn vào xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas 3.2.2 Tuyển < /b> chọn < /b> vi khuẩn đông tụ phương pháp sinh < /b> hóa Kết ứng dụng cặp vi khuẩn đông tụ (B cereus KG05 + B megaterium VL01), (B ... LA04, Bacillus megaterium TV06, Bacillus megaterium HG10, Bacillus subtilis CM01, Bacillus aryabhattai TG02, Bacillus aryabhattai ST02, Bacillus sp VL05, Bacillus sp TG09, Bacillus sp AG08, Bacillus...
 • 12
 • 641
 • 0

Phân lập, tuyển chọn ứng dụng vi khuẩn đông tụ để xử lý nước thải chăn nuôi heo ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long (toàn văn)

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi khuẩn đông tụ để xử lý nước thải chăn nuôi heo ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long (toàn văn)

Tiến sĩ

... tế b o thành acid amin Các acid amin, phần vi sinh < /b> vật sử dụng để sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> protein, xây dựng tế b o mới, phần b phân < /b> giải đường khác để tạo < /b> NH3 nhiều sản phẩm trung gian khác (B ng 2.2) B ng ... vi nghiên < /b> cứu < /b> (i) Đối tượng nghiên < /b> cứu:< /b> chủng < /b> vi khuẩn tế b o có tính kỵ nước cao có khả tạo < /b> đông tụ cho hiệu suất cao, xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas (ii) Phạm vi nghiên < /b> cứu:< /b> phân < /b> lập,< /b> ... phần ứng dụng công nghệ sinh < /b> học vào thực tiễn sống đóng góp thiết thực việc xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas khu vực đồng sông Cửu Long 1.2 Mục tiêu nghiên < /b> cứu < /b> Phân < /b> lập,< /b> tuyển < /b> chọn,< /b> định...
 • 188
 • 415
 • 0

Phân lập, tuyển chọn ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử lý rác thải sinh hoạt

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử lý rác thải sinh hoạt

Công nghệ - Môi trường

... sản phẩm cuối CO2, H2O Thực vật số vi sinh < /b> vật tự dỡng quang sử dụng CO2, H2O trình quang hợp < /b> tổng < /b> hợp < /b> nên hợp < /b> chất cacbon hữu thực vật Động vật ngời sử dụng cacbon hữu từ thực vật động vật để tổng < /b> ... hớng cần phân < /b> loại rác thải để phục vụ cho mục đích phân < /b> huỷ phơng pháp sinh < /b> học Trong nội dung khoá luận này, tập trung nghiên < /b> cứu < /b> : Phân < /b> lập,< /b> tuyển < /b> chọn < /b> ứng dụng số vi khuẩn có khả phân < /b> giải ... trình phân < /b> huỷ Protein dới tác dụng vi sinh < /b> vật có ý nghĩa quan trọng trình phân < /b> huỷ rác, ứng dụng vào việc sản xuất phân < /b> b n hữu Vi sinh < /b> vật phân < /b> huỷ Protein có khả tiết enzym < /b> Proteaza bao gồm:...
 • 45
 • 1,052
 • 0

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza và ứng dụng trong thực phẩm

Sinh học

... tập hợp < /b> vi khuẩn có khả tổng < /b> hợp < /b> Colagenaza Vấn đề nghiên < /b> cứu < /b> đợc đặt khuôn khổ đề tài KC 04-07là: "Nghiên < /b> cứu < /b> phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzym < /b> Colagenaza ứng dụng thực phẩm" nội dung B o ... nguồn chọn < /b> Định tên vi sinh < /b> vật lựa chọn < /b> chủng < /b> an toàn Nghiên < /b> cứu < /b> quy trình tổng < /b> hợp < /b> enzym < /b> từ chủng < /b> lựa chọn:< /b> điều kiện môi trờng sinh < /b> trởng, sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzym,< /b> chất cảm ứng cho tổng < /b> hợp < /b> enzym,< /b> ... định Bacillus subtilis có khả tổng < /b> hợp < /b> colagenase đợc biết chắn an toàn kể cho việc ứng dụng thực phẩm Nghiên < /b> cứu < /b> quy trình sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> colagenase từ B. subtilis FS - Do hiểu biết chung Bacillus...
 • 60
 • 560
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm. đtn- nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenase ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm. đtn- nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenase và ứng dụng trong thực phẩm

Báo cáo khoa học

... tập hợp < /b> vi khuẩn có khả tổng < /b> hợp < /b> Colagenaza Vấn đề nghiên < /b> cứu < /b> đợc đặt khuôn khổ đề tài KC 04-07là: "Nghiên < /b> cứu < /b> phân < /b> lập < /b> tuyển < /b> chọn < /b> sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzym < /b> Colagenaza ứng dụng thực phẩm" nội dung B o ... nguồn chọn < /b> Định tên vi sinh < /b> vật lựa chọn < /b> chủng < /b> an toàn Nghiên < /b> cứu < /b> quy trình tổng < /b> hợp < /b> enzym < /b> từ chủng < /b> lựa chọn:< /b> điều kiện môi trờng sinh < /b> trởng, sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> enzym,< /b> chất cảm ứng cho tổng < /b> hợp < /b> enzym,< /b> ... định Bacillus subtilis có khả tổng < /b> hợp < /b> colagenase đợc biết chắn an toàn kể cho việc ứng dụng thực phẩm Nghiên < /b> cứu < /b> quy trình sinh < /b> tổng < /b> hợp < /b> colagenase từ B. subtilis FS - Do hiểu biết chung Bacillus...
 • 60
 • 637
 • 0

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho

Sinh học

... gia b biogas ang s dng Nc thi Ngoi b i rỏc 11 15 13 khu trung rỏc thi Ký hiu chng W2 Tng gia b biogas Mụi trng T B1 1.1 n B1 1.11 T B2 1.1 n B2 1.15 T B1 2.1 n B1 2.4 T B1 3.1 n B1 3.13 T B2 3.1 n B2 3.9 ... tn ti ph bin t nhiờn v khỏc bit vi dng t bo sng t bi mng li cỏc hp cht ngoi bo bao quanh v nhng thay i, bit húa t bo vi sinh < /b> vt thớch nghi vi mụi trng sng Vi sinh < /b> vt hỡnh thnh mng sinh < /b> hc khụng ... nh loi b i nhng cht thi khụng cn thit [35] V c bn mng sinh < /b> hc c cu to gm rt nhiu t bo ca cựng mt loi hay t cỏc loi vi sinh < /b> vt khỏc, lng t bo vi sinh < /b> vt chim t n 5% tng lng biofilm Trong biofilm...
 • 76
 • 1,271
 • 3

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn các chủng xạ khuẩn nội sinh trên cây có múi đặc sản tại tỉnh hòa bình

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn các chủng xạ khuẩn nội sinh trên cây có múi đặc sản tại tỉnh hòa bình

Thạc sĩ - Cao học

... phản ứng PCR 34 B ng 3.1 B ng 3.2 B ng 3.3 B ng 3.4 B ng 3.5 B ng 3.6 B ng 3.7 B ng 3.8 B ng 3.9 B ng 3.10 B ng 3.11 B ng 3.12 Số lượng số nhóm VSV mẫu cam thu nhận vùng đất Cao Phong, Hòa B nh ... sinh < /b> b o tử b o tử chủng < /b> HBR10-2 51 Hình 3.10 Cuống sinh < /b> b o tử b o tử chủng < /b> HBC4-2 51 Hình 3.11 Cuống sinh < /b> b o tử b o tử chủng < /b> HBL2-1 52 Hình 3.12 Khả đồng hóa nguồn cacbon chủng < /b> xạ khuẩn 53 ... tính sinh < /b> học .40 3.2.1.Khả sinh < /b> kháng sinh < /b> chủng < /b> xạ khuẩn phân < /b> lập < /b> 40 3.2.2 Tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> có hoạt tính kháng sinh < /b> cao môi trường lỏng .44 3.2.3 Tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> xạ khuẩn có hoạt tính sinh...
 • 74
 • 469
 • 0

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu Nitơ, Photpho

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu Nitơ, Photpho

Quản trị kinh doanh

... b biogas ngng s dng Tng gia b biogas ang s dng Nc thi Ngoi b i rỏc Mụi trng Mụi trng W1 W2 11 15 13 khu trung rỏc thi Ký hiu chng T B1 1.1 n B1 1.11 T B2 1.1 n B2 1.15 T B1 2.1 n B1 2.4 T B1 3.1 n B1 3.13 ... tn ti ph bin t nhiờn v khỏc bit vi dng t bo sng t bi mng li cỏc hp cht ngoi bo bao quanh v nhng thay i, bit húa t bo vi sinh < /b> vt thớch nghi vi mụi trng sng Vi sinh < /b> vt hỡnh thnh mng sinh < /b> hc khụng ... t bo biofilm c xỏc nh bng cỏch o hp th ti bc súng 570 nm 2.3.3 Quan sỏt cu trỳc biofilm bng chp nh trờn kớnh hin vi in t quột (SEM) Chun b mu biofilm ni: b sung dch nuụi cy lc vi khun vo b nh...
 • 76
 • 267
 • 1

[Luận văn]nghiên cứu khả năng chống chụi ứng dụng trong sản xuất của một số cặp lai dâu tằm mới chọn tạo

[Luận văn]nghiên cứu khả năng chống chụi và ứng dụng trong sản xuất của một số cặp lai dâu tằm mới chọn tạo

Thạc sĩ - Cao học

... n b nh ph bi n c a t m dâu (Bombyx Mori) B nh thư ng đư c phân < /b> lo i theo d ng vi khu n b nh nhi m trùng máu (Bactevial) b nh vi khu n đ c t (Bectirial Toxicosis) b nh vi khu n đư ng ru t (Bactevial ... Lâm H i B i - Đông Anh D a vào tri u ch ng b n đ thu th p m u, t m b b nh virus NPV thư ng bi u hi n tri u tr ng sau; t m b b nh b ăn, b lung tung lên b c p nong Khi b b nh n ng đ t t m sưng ph ... (2006) [7] cho bi t b nh h i t m xu t hi n c v xu n, hè, thu T p trung vào b nh t m vôi, b ng, V xuân b nh t m vôi b nh b ng phát tri n m nh B nh t m vôi t l chi m 17,2% Còn b nh b ng 21,6% V hè...
 • 106
 • 496
 • 0

PHÂN lập, TUYỂN CHỌN sử DỤNG VI KHUẨN LACTIC SINH BACTERIOCIN TRONG bảo QUẢN cá GIÒ tươi NGUYÊN LIỆU

PHÂN lập, TUYỂN CHỌN và sử DỤNG VI KHUẨN LACTIC SINH BACTERIOCIN TRONG bảo QUẢN cá GIÒ tươi NGUYÊN LIỆU

Nông - Lâm - Ngư

... M C B NG B ng 1.1 B ng phân < /b> lo i bacteriocin 14 B ng 1.2 Tính ch t hóa lý c a m t s bacteriocin c a vi khu n Gram dương 15 B ng 2.1 B ng ch tiêu c m quan c a cá giò 39 B ng ... nh t, m b o c tính ch t, mùi v giá tr dinh dư ng c a nguyên li u M c dù v y trình b o qu n ch t lư ng c a nguyên li u có s bi n protid b bi n ông c bi n tính, ch t b o b th y phân < /b> ho c b oxy hóa, ... t b o ch t s t ng h p thành t b o d n ng M t vài bacteriocin c a l p I n thành t b o, th ngăn c n n t b o ch t Ngoài ra, chúng có th s d ng l p lipid II phân < /b> t vào màng hình thành kênh d n b...
 • 94
 • 570
 • 4

Phân lập, tuyển chọn sử dụng một số chủng vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lạc trên vùng đất cát biển bình định (tt)

Phân lập, tuyển chọn và sử dụng một số chủng vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lạc trên vùng đất cát biển bình định (tt)

Cao đẳng - Đại học

... vùng nghiên < /b> cứu < /b> Phân < /b> lập,< /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật phù hợp < /b> cho lạc trồng đất cát biển B nh Định Nghiên < /b> cứu < /b> sản xuất chế phẩm vi sinh < /b> vật từ vi sinh < /b> vật tuyển < /b> chọn < /b> Đánh giá khả sử dụng chế phẩm ... 2006) 3.2 PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI SINH < /b> VẬT PHÙ HỢP CHO CÂY LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH B NH ĐỊNH 3.2.1 Phân < /b> lập,< /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng,< /b> giống vi sinh < /b> vật Việc lựa chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật tổ hợp < /b> vi sinh < /b> vật ... NaCl B n chủng < /b> vi sinh < /b> vật có khả sinh < /b> trưởng đất cát biển vùng nghiên < /b> cứu < /b> 3.2.4 Khả tổ hợp < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật tuyển < /b> chọn < /b> Khả tổ hợp < /b> b n vi sinh < /b> vật tuyển < /b> chọn < /b> đánh giá thông qua khả tương tác chủng...
 • 27
 • 276
 • 0

Phân lập, tuyển chọn sử dụng một số chủng vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lạc trên vùng đất cát biển bình định

Phân lập, tuyển chọn và sử dụng một số chủng vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lạc trên vùng đất cát biển bình định

Cao đẳng - Đại học

... VÙNG NGHIÊN CỨU 71 3.2 PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI SINH < /b> VẬT PHÙ HỢP CHO CÂY LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH B NH ĐỊNH 72 3.2.1 Phân < /b> lập,< /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật 72 3.2.2 Định tên chủng < /b> vi sinh < /b> ... 2.2.1 Nghiên < /b> cứu < /b> tính chất đất cát biển vùng nghiên < /b> cứu < /b> 49 2.2.2 Phân < /b> lập,< /b> tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> vi sinh < /b> vật phù hợp < /b> cho lạc đất cát biển tỉnh B nh Định 49 2.2.3 Nghiên < /b> cứu < /b> sản xuất chế phẩm ... biển 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Tuyển < /b> chọn < /b> chủng < /b> giống vi sinh < /b> vật phù hợp < /b> cho lạc đất cát biển B nh Định b ớc đầu tạo < /b> chế phẩm vi sinh < /b> vật từ vi sinh < /b> vật tuyển < /b> chọn < /b> có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn,...
 • 210
 • 270
 • 0

Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt

Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt

Thạc sĩ - Cao học

... thuyết Naive Bayes ứng dụng phân < /b> loại văn tiếng Việt Những nội dung nghiên < /b> cứu < /b>  Chƣơng 1: Tổng < /b> quan phân < /b> loại văn Tổng < /b> quan phân < /b> loại văn khái niệm lý thuyết Naive Bayes, phân < /b> loại Naive Bayes mô ... tham gia vào việc cấu tạo < /b> từ, làm chức phân < /b> biệt ý nghĩa từ làm dấu hiệu phân < /b> biệt từ Ví dụ ba, b , b , b , b , b từ có nghĩa riêng Thanh điệu có chức nhƣ âm vị, gắn liền với âm tiết biểu toàn ... nj độc lập < /b> từ mô hình hỗn hợp < /b> Mô hình hỗn hợp < /b> đƣợc đặc tả cho văn j Nhƣ việc phân < /b> b hỗn hợp < /b> đƣợc xác định  j Tuy nhiên, thông qua văn b n, tất phân < /b> b hỗn hợp < /b> đƣợc rút từ phân < /b> b phổ biến,...
 • 70
 • 595
 • 2

Xem thêm