nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninh

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa (nerita balteata reeve, 1855) tại quảng ninh

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa (nerita balteata reeve, 1855) tại quảng ninh

Nông - Lâm - Ngư

... điểm sinh học sinh sản ốc đĩa (Nerita balteata) Quảng Ninh cần thiết Đây nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản ốc đĩa thực lần Việt Nam Kết đề tài góp phần cung cấp thông tin đặc điểm sinh học sinh ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 đồ khối nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu biểu diễn qua đồ khối sau: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản ốc đĩa (Nerita balteata Reeve, 1855) Quảng Ninh Các ... tham gia sinh sản Ốc đĩa loài sinh sản nhiều lần năm  Hệ số thành thục Hệ số thành thục sinh dục ốc đĩa đực cao hệ số thành thục sinh dục ốc đĩa Hệ số thành thục sinh dục ốc đĩa ốc đĩa đực cao...
 • 69
 • 710
 • 1
tìm hiểu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa (nerita balteata reeve, 1855) tại quảng ninh

tìm hiểu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa (nerita balteata reeve, 1855) tại quảng ninh

Thủy sản

... hình nghiên cứu ốc đĩa nƣớc Hiện nay, chƣa có công trình nghiên cứu khoa học đặc điểm sinh học kỹ thuật sản xuất giống Cần phải nghiên cứu đầy đủ đặc điểm sinh học, đặc biệt đặc điểm sinh học sinh ... tuyến sinh dục đem cân 16 2.3.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản ốc đĩa Các đặc điểm sinh học sinh sản loài nhƣ mùa vụ sinh sản, kích thƣớc tham gia sinh sản, sức sinh sản, ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUỲNH THỊ KIỀU MY TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA ỐC ĐĨA ( Nerita balteata Reeve, 1855 ) TẠI QUẢNG NINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN...
 • 73
 • 2,174
 • 1
luận văn sư phạm chuyên ngành sinh học Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng của Cóc Vàng (Lumnitzera racemosa Willd.) ở xã Giao Lạc Giao Thủy Nam Định

luận văn sư phạm chuyên ngành sinh học Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng của Cóc Vàng (Lumnitzera racemosa Willd.) xã Giao Lạc Giao Thủy Nam Định

Sinh học

... Bắc, chọn đề tài "Nghiên cứu số đặc điểm sinh trưởng Cóc Vàng (Lumnitzera racemosa Willd.) xã Giao Lạc- Giao Thủy- Nam Định" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số đặc điểm sinh trưởng Cóc Vàng độ tuổi1,5,8,12 ... Trang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học Nội dung nghiên cứu 3.1: Nghiên cứu sinh trưởng cóc vàng tuổi 3.2: Nghiên cứu sinh trưởng cóc vàng môi trường 3.2.1: Sinh trưởng cóc vàng môi ... [31] nghiên cứu tăng trưởng đâng trồng Hà Tĩnh thấy điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu có ảnh hưởng thuận lợi cho trình sinh trưởng nên tiêu sinh trưởng chiều cao nhanh 1.2 Nghiên cứu sinh...
 • 96
 • 604
 • 3
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của voọc mũi hếch (rhinopithecus avunculus dollman, 1912) ở khu vực khau ca, tỉnh hà giang

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của voọc mũi hếch (rhinopithecus avunculus dollman, 1912) khu vực khau ca, tỉnh hà giang

Nông - Lâm - Ngư

... đích: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái quần thể Voọc mũi hếch khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang Nghiên cứu số tập tính Voọc mũi hếch khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang Nghiên cứu số đặc điểm sinh ... tra, nghiên cứu khu hệ linh trưởng địa phương, vùng miền công trình nghiên cứu sinh học, sinh thái loài linh trưởng Việt Nam công bố tạp chí khoa học nước quốc tế 1.2 Một số vấn đề phân loại học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ KHẮC QUYẾT NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA VOỌC MŨI HẾCH (RHINOPITHECUS AVUNCULUS DOLLMAN, 1912) KHU VỰC KHAU...
 • 110
 • 1,995
 • 11
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (gallus gallus gallus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện điện bàn, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (gallus gallus gallus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện điện bàn, tỉnh quảng nam

Nông - Lâm - Ngư

... Lã - Vi n sinh thái tài nguyên sinh v t ñã báo cáo v công trình nghiên c u “Góp ph n nghiên c u nhóm chim trĩ ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a gà r ng lông ñ 1.3 CƠ S KHOA H C C A VI C NGHIÊN C ... khác Th i gian nghiên c u t tháng – 9/2012 CHƯƠNG 2.3.3 Phương pháp nghiên c u ñ c ñi m sinh thái Đ I TƯ NG, PH M VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U a Phương pháp nghiên c u m ... ăn, th c ăn ưa thích) - Nghiên c u v ñ c ñi m tăng trư ng (Tăng trư ng v tr ng lư ng kích thư c) - Nghiên c u m t s ñ c ñi m v sinh s n c a gà r ng ñi u ki n nuôi th vư n - Nghiên c u m t s t p...
 • 13
 • 1,298
 • 6
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nông - Lâm - Ngư

... hình nuôi gà Sao sinh s n [2], nghiên c u nâng cao su t ba dòng gà Sao qua ba th h [8], nghiên c u t p tính sinh h c, kh thích nghi, sinh trư ng, phát d c sinh s n c a gà Sao sinh s n dòng l n ... mùa sinh s n; t p tính c a t ng giai ño n chu kì sinh s n: trư c sinh s n, sinh s n sau sinh s n; s l a ñ ; s tr ng m t l a; ñ c ñi m v màu s c, kích thư c c a tr ng 3.6.1 Mùa sinh s n Mùa sinh ... 2.3.2 Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh thái c a gà Sao - Nghiên c u môi trư ng s ng c a gà Sao (Nơi , tìm ki m th c ăn, y u t nhi t ñ , ñ m ) - Nghiên c u chu kỳ ho t ñ ng ngày c a gà Sao - Nghiên...
 • 27
 • 1,600
 • 3
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại sơn trà, TP đà nẵng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại sơn trà, TP đà nẵng

Nông - Lâm - Ngư

... a d ng hóa sinh k cho ngư i dân, ti n hành Nghiên c u m t s tài: c i m sinh thái c a qu n th d than i u ki n nuôi t i Sơn Trà – TP N ng” M c ích nghiên c u - Nghiên c u m t s c i m sinh thái ... a d ng hóa sinh k cho a phương vùng nghiên c u 2 i tư ng ph m vi nghiên c u 3.1 i tư ng nghiên c u Qu n th d than (Gryllus bimaculatus De Geer) 3.2 Ph m vi nghiên c u M ts c i m sinh thái c ... trư c sinh s n có t l : 1,3 – : 1,5 c : ≈ nhóm tu i sinh s n, c u trúc gi i tính (c u trúc sinh s n) c a qu n th 1: 1,3 nhóm tu i sau sinh s n, c u trúc gi i tính qu n th lúc 3: 3.5.2 S c sinh...
 • 26
 • 838
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của cây củ mài và khả năng nhân giống bằng hom củ trong giai đoạn vườn ươm tại rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của cây củ mài và khả năng nhân giống bằng hom củ trong giai đoạn vườn ươm tại rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Sinh học

... khu vực nghiên cứu rừng đặc dụng Copia CHƢƠNG I TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tổng quan tài liệu nghiên cứu sử dụng củ mài 1.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng củ mài Việt Nam *) Nghiên cứu đặc điểm hình ... làm thuốc bắc 10 Nhật Bản: Một số trường đại học Nhật nghiên cứu phân loại họ Củ Nâu Các sản phẩm đưa vào sử dụng sống Nghiên cứu thời gian ngủ nghỉ tác động hóa chất sinh trưởng Ảnh hưởng điều ... định đặc điểm sinh thái củ mài tự nhiên: mùa vụ, đặc điểm sinh trưởng phát triển tự nhiên, khu vực phân bố… - Xác định khả nhân giống củ mài phương pháp nhân giống từ hom củ nghiên cứu đặc điểm sinh...
 • 120
 • 2,069
 • 8
nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của muỗi aedes aegypti và mối liên quan đến sốt dengue sốt xuất huyết dengue tại tỉnh đắc lắc

nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của muỗi aedes aegypti và mối liên quan đến sốt dengue sốt xuất huyết dengue tại tỉnh đắc lắc

Y học thưởng thức

... xu t huy t dengue Chương - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng nghiên c u 2.2 Th i gian a i m nghiên c u 2.3 Thi t k nghiên c u 2.4 Phương ti n v t li u nghiên c u 2.4.1 Phương ti n, v t li u, ... Trư ng n: i h c, b môn Ký sinh trùng Côn trùng, i h c Tây Nguyên th y cô giáo ã t n tình gi ng d y, hư ng d n, giúp qua trình h c t p, nghiên c u - Ban Giám c Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên, Phòng ... OÀN TH M HƯƠNG NGHIÊN C U M T S C I M SINH THÁI C A MU I AEDES AEGYPTI VÀ M I LIÊN QUAN N S T DENGUE/ S T XU T HUY T DENGUE T I T NH C L C, (2004 - 2008) Chuyên ngành : Ký sinh trùng - Côn...
 • 80
 • 1,459
 • 3
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống tôm cảnh Harlequin (Hymenocera picta Dana, 1852)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống tôm cảnh Harlequin (Hymenocera picta Dana, 1852)

Thủy sản

... bt u xut hin [118] 1.1.2.2 c im sinh trng Lt xỏc l mt quỏ trỡnh ph bin tt c cỏc loi giỏp xỏc v l quỏ trỡnh bt buc tụm sinh trng, bin thỏi u trựng, tỏi sinh v sinh sn [155], [157] S lt xỏc ch ... k Chu k sinh sn ny tựy thuc vo c im sinh thỏi ca loi [36] Tụm cỏi Caridean ca cỏc loi cú kớch thc nh vựng nhit i v vựng ụn i l nhng cỏ th sinh sn liờn tc nm, chỳng cú kh nng to sn phm sinh dc ... giai on phỏt trin u trựng 1.1.2.2 c im sinh trng 1.1.3 c im dinh dng .6 1.1.4 c im sinh sn 1.1.4.1 c im sinh dc s cp v th cp .8 1.1.4.2 Thnh thc...
 • 109
 • 495
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn t ại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị.

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn t ại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị.

Nông - Lâm - Ngư

... em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh biện pháp phòng trị” 1.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh ... nghiệm khác 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm: + Xã Đường Hoa, xã Quảng Thịnh, xã Quảng Long (thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) + Chi cục tỉnh Quảng Ninh - Địa điểm xét nghiệm mẫu: ... tượng nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.3.Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1.Tình hình nhiễm giun đũa lợn số địa phương thuộc huyện Hải Hà 17 3.3.2 Nghiên cứu...
 • 63
 • 406
 • 0
Tìm hiểu một số đặc điểm sinh sản của ốc nhồi ( pila polita, deshayes 1830) và thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Tìm hiểu một số đặc điểm sinh sản của ốc nhồi ( pila polita, deshayes 1830) và thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nông - Lâm - Ngư

... hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu số đặc điểm sinh sản ốc nhồi (Pila polita Deshayes) thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống”  Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm sinh sản ốc nhồi ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Ốc nhồi Pila polita 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu - Ốc nhồi bố mẹ - Trứng ốc - Ốc nở 2.2.Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu ... nghiên cứu thảo luận Kết luận kiến nghị 22 KT ương ốc nở lên ốc giống X Đ TL thụ tinh, TL nở CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA ỐC NHỒI 3.1.1 Đặc điểm giới...
 • 34
 • 2,501
 • 12
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao

Sinh học

... v thỉïc àn chênh • Sinh trỉåín g • Sinh sn , ma vủ sinh sn v sỉû xút hiãûn nghãu giäún g trãn cạc bi tỉû nhiãn • Mäüt säú chè tiãu sinh l • Nhỉỵn g biãún âäøi thn h pháưn sinh họa cå thãø Nghãu ... loi k sinh trn g Graffilla pugetensis xoang mn g ạo Comps (1987) phạt hiãûn mäüt loi ngun sinh âäün g váût k sinh trãn mä liãn kãút v tuún sinh dủc ca Trai Ruditapes decussatus Loi k sinh trn ... Nghãu sinh trỉåíng cháûm tỉì thạng 10-4 v sinh trỉåíng nhanh tỉì thạng 5-9 Nhỉ váûy ma sinh trỉåíng cháûm ca Nghãu di hån (khong thạng) so våïi ma sinh trỉåíng nhanh (khong thạng) Täúc âäü sinh...
 • 129
 • 675
 • 2
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

Nông - Lâm - Ngư

... Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu điều tra khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định” nhằm góp phần xác định số đặc điểm sinh học, sinh thái ... dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học rầy nâu hại lúa làm sở nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng trừ -Thời gian phát dục pha: trứng, tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4, tuổi trưởng ... gian trưởng thành - Số cá thể/ công thức theo dõi: 50 rầy Tổng số trứng = tổng số rầy nở + tổng số trứng chưa nở Tổng số trứng nở Tỷ lệ trứng nở = x 100 Tổng số trứng 2.5 Xử lý số liệu Các số liệu...
 • 54
 • 1,148
 • 13
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

Nông - Lâm - Ngư

... án Phó tiến sĩ khoa học Nông nghiệp, 1986 Phạm Ngọc Thiệp, (2003) "Một số đặc điểm sinh trởng, sanh sản sản xuất sữa bò Holstein Friesian nuôi Lâm Đồng" Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Bộ ... Văn Thởng, (1997) "Định hớng phát triển bò sữa sữa Việt Nam thời gian tới", Chăn nuôi, Số 4, tr 5-6 Trần Trọng Thêm, (1986) "Một số đặc điểm khả sản xuất nhóm bò lai bò laisind với bò sữa gốc Hà ... phạm vi sinh lý bình thờng bò Trung tâm năm tơng đổi ổn định sữa Khi nghiên cứu đàn bò HF Sao Kết nghiên cứu tơng Đỏ-Mộc Châu, Lơng Văn Lãng (1983) cho đơng với kết nghiên cứu tác giả biết số lợng...
 • 5
 • 1,236
 • 5
kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh học

kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh học

Sinh học

... số chết số lượng không nhiều, đặc biệt từ ngày thứ 80 trở sau số lượng trưởng thành chết tăng lên rõ 3.2 Thời gian lượng trứng đẻ trưởng thành phòng thí nghiệm Bảng Lượng trứng đẻ trưởng thành ... gian sống bọ dừa kéo dài tới 267ngày Kết (hình 1) cho thấy: Trong nhân nuôi 30 ngày đầu tuổi thọ trưởng thành ổn định, 100% số trưởng thành sống đẻ trứng Từ 40- 60 ngày, tuổi thọ giảm dần số chết ... gian sống đẻ trứng trưởng thành bọ cánh cứng hại dừa phòng thí nghiệm: ẩm độ (%) 82,4 83,0 78,8 80,3 80,2 3.1 Thời gian sống bọ trưởng thành phòng thí nghiệm Bảng Tuổi thọ đẻ trứng bọ trưởng thành...
 • 5
 • 464
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất cảu lợn Bảo Lạc

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất cảu lợn Bảo Lạc

Thạc sĩ - Cao học

... vào đặc điểm ngoại hình giúp khảo sát, phân biệt nhóm lợn đặc thù vùng sinh thái khác 1.1.5 Đặc điểm sinh trưởng, khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 1.1.5.1 Sinh trưởng, sở di truyền sinh trưởng Sinh ... tiêu khả sản xuất lợn nái sinh sản Bảo lạc Theo tiêu chuẩn Việt Nam (2008) [51 ] + Số sinh/ (con): Đếm số đẻ sống, số đẻ chết số thai gỗ + Số sinh sống đến 24 h/lứa đẻ: Đếm số sống đến ... Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở việc nghiên cứu số đặc điểm sinh học lợn Đặc điểm di truyền lợn Cũng loài gia súc khác, đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng số lượng lợn tuân theo quy luật...
 • 101
 • 841
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn bảo lạc, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng .pdf

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn bảo lạc, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... gốc từ mô sẹo chịu nước đối chứng điều kiện Kết nghiên cứu đồng ruộng cho thấy, có sai khác đặc điểm nông học dòng chọn lọc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu nước so với giống gốc Sự sai khác đặc điểm ... trình sinh trưởng sinh dưỡng sinh trưởng sinh thực [38] Tính trạng chiều cao chủ yếu đặc tính di truyền định Trong giống nghiên cứu, quần thể R0 giống LTB L08 có chiều cao giảm so với giống gốc, ... mức độ biến động di truyền lớn đặc điểm nông học (chiều cao cây, số cành/cây, số chắc/cây, kích thước quả, số lượng chiều dài rễ, thời gian sinh trưởng ) Đây đặc điểm thuận lợi cho việc chọn cá...
 • 75
 • 903
 • 1

Xem thêm